Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“

Освітня-професійна програма «Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря»

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 

1. ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

1. Термодинамічні системи. Параметри стану термодинамічної системи.

2.Внутрішня енергія та її особливості. Теплота та робота як форми передавання енергії. Узагальнена робота. Деформаційна робота

3. Перший закон термодинаміки. Еквівалентність  теплоти і роботи. Закон збереження і перетворення енергії. Внутрішня енергія та зовнішня робота. Ентальпія. Рівняння першого закону термодинаміки

4.Фізичні уявлення про різний агрегатний стан речовини. Ідеальний газ та його особливості. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу.

5. Термодинамічні властивості речовин на лінії фазових переході в критичній точці. Термодинамічні властивості речовини  в метастабільних  станах.

 6.Тепловий двигун. Необхідні та достатні умови для реалізації циклічних процесів. Поняття оборотних та необоротних процесів..

7. Другий закон термодинаміки. Цикли. Поняття термічного ККД. Джерела теплоти. Оборотні та необоротні процеси. Формулювання другого закону термодинаміки.

8.Оборотний цикл Карно та його особливості. Теорема Карно та висновки з неї. Абсолютна термодинамічна температура та термодинамічна шкала Кельвіна.

9.Термодинамічні процеси. Аналіз ізобарного, ізохорного, ізотермічного та адіабатного процесів з ідеальним та реальним газами.,

10.Холодильні  цикли. Зворотні теплові цикли і процеси. Холодильні установки.

Рекомендована література

 1. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка. / К.: Техніка, 2006. - 315 с.
 2. Беляев Н.М. Термодинамка .- К.: Вища шк. Головне вид-во: 1987.-344 с.

2. ТЕПЛОМАСООБМІН

 1. Поля температур і теплових потоків, градієнт температур.
 2. Рівняння енергії і теплопровідності..
 3. Стаціонарна теплопровідність в однорідній та багатошаровій стінці. Перенесення тепла крізь шар теплоізоляції, теплові «мости»
 4. Основні вимоги до теплового захисту низькотемпературного обладнання.. Основні типи ізоляції.
 5. .Теплопередавання. Коефіціент теплопередавання, його фізичний сенс. Оребрені поверхні, особливості конструкцій.
 6. Конвективний теплообмін.. Подібність процесів конвективного теплообміну. Тепловіддавання за рухом рідини вздовж пласкої поверхні, та при поперековому обтіканні труб та трубчастих пучків.
 7. Тепловіддавання під час вимушеного руху рідини в трубах і каналах. Ламінарний та турбулентний режими руху.
 8. Теплообмін під час фазових переходів. Кипіння та конденсація. Пузиркове та плівкове кипіння  рідин.

 9. Вільна конвекція. Механізм, коефіцієнта тепловіддавання. Вільна конвекція на поверхні горизонтального циліндра і сфери. Вільна конвекція в замкнутих об'ємах.

10. Теплообмін випромінюванням, коефіцієнт тепловіддавання.

Рекомендована література.

 1. Погорєлов. А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку). Львів, Новий Світ-200, 2000. – 140 с.
 2. Лабай В.Й., Тепломасообмін., Львів: Тріада плюс 2004. – 260 с.
 3. Исаченко В.П., Осипова В.А.,др.. Теплопередача. М., Энергоатомиздат, 1981 – 416 с.

 

3. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА

 1. Характер сил, що діють в рідині. Поверхневі і об'ємні сили.
 2. Ідеальна рідина. Гідростатичний тиск. Закон Паскаля.
 3. Рівновага нестискуваної рідини в полі сил тяготіння. Абсолютний і надлишковий тиск. Вакуум.
 4. Сила тиску рідини на стінку. Закон Архімеда. Відносна рівновага рідини. Вимір тиску.
 5. Основні кінематичні характеристики рухомої рідини. Рівняння нерозривності.
 6. Два основні режими течії. Число Рейнольдса.
 7. Рівняння руху ідеальної рідини Ейлера.
 8. Рівняння руху реальної рідини. Рівняння Бернуллі для реальної рідини.
 9. Класифікація втрат тиску. Втрати тиску по довжині. Формула Дарсі.
 10. Закони опору в гладких і шорстких трубах. Місцеві опори. Формула Вейсбаха.
 11. Гідравлічний розрахунок трубопроводу. Витік рідини через отвори і насадки. Теорія гідравлічного удару. Формула Жуковського.
 12. Основні поняття про гідродинамічний граничний шар

 

                                                              Рекомендована література

 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О., Технічна механіка рідини і газу. / Київ, Вища школа., 2002 - 277 с.
 2. Мандрус В.І., Гідравлічні та аеродинамічні машини – Л., Магнолія 2007 -  340 с.
 3. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика – М., Энергоатомиздат, 1984 - 407 с.

 

 

 

  Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“

Освітня-професійна програма «Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря»

 

 1. Поля температур і теплових потоків, градієнт температур.
 2. Рівняння енергії і теплопровідності..
 3. Стаціонарна теплопровідність в однорідній та багатошаровій стінці. Перенесення тепла крізь шар теплоізоляції, теплові «мости»
 4. Основні вимоги до теплового захисту низькотемпературного обладнання.. Основні типи ізоляції.
 5. .Теплопередавання. Коефіціент теплопередавання, його фізичний сенс. Оребрені поверхні, особливості конструкцій.
 6. Конвективний теплообмін.. Подібність процесів конвективного теплообміну. Тепловіддавання за рухом рідини вздовж пласкої поверхні, та при поперековому обтіканні труб та трубчастих пучків.
 7. Тепловіддавання під час вимушеного руху рідини в трубах і каналах. Ламінарний та турбулентний режими руху.
 8. Теплообмін під час фазових переходів. Кипіння та конденсація. Пузиркове та плівкове кипіння  рідин.

 9. Вільна конвекція. Механізм, коефіцієнта тепловіддавання. Вільна конвекція на поверхні горизонтального циліндра і сфери. Вільна конвекція в замкнутих об'ємах.

10. Теплообмін випромінюванням, коефіцієнт тепловіддавання.

11. Термодинамічні системи. Параметри стану термодинамічної системи.

12.Внутрішня енергія та її особливості. Теплота та робота як форми передавання енергії. Узагальнена робота. Деформаційна робота

13. Перший закон термодинаміки. Еквівалентність  теплоти і роботи. Закон збереження і перетворення енергії. Внутрішня енергія та зовнішня робота. Ентальпія. Рівняння першого закону термодинаміки

14.Фізичні уявлення про різний агрегатний стан речовини. Ідеальний газ та його особливості. Закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу.

15. Термодинамічні властивості речовин на лінії фазових переході в критичній точці. Термодинамічні властивості речовини  в метастабільних  станах.

 16.Тепловий двигун. Необхідні та достатні умови для реалізації циклічних процесів. Поняття оборотних та необоротних процесів..

17. Другий закон термодинаміки. Цикли. Поняття термічного ККД. Джерела теплоти. Оборотні та необоротні процеси. Формулювання другого закону термодинаміки.

18.Оборотний цикл Карно та його особливості. Теорема Карно та висновки з неї. Абсолютна термодинамічна температура та термодинамічна шкала Кельвіна.

19.Термодинамічні процеси. Аналіз ізобарного, ізохорного, ізотермічного та адіабатного процесів з ідеальним та реальним газами.,

20.Холодильні  цикли. Зворотні теплові цикли і процеси. Холодильні установки.

 1. Характер сил, що діють в рідині. Поверхневі і об'ємні сили.
 2. Ідеальна рідина. Гідростатичний тиск. Закон Паскаля.
 3. Рівновага нестискуваної рідини в полі сил тяготіння. Абсолютний і надлишковий тиск. Вакуум.
 4. Сила тиску рідини на стінку. Закон Архімеда. Відносна рівновага рідини. Вимір тиску.
 5. Основні кінематичні характеристики рухомої рідини. Рівняння нерозривності.
 6. Два основні режими течії. Число Рейнольдса.
 7. Рівняння руху ідеальної рідини Ейлера.
 8. Рівняння руху реальної рідини. Рівняння Бернуллі для реальної рідини.
 9. Класифікація втрат тиску. Втрати тиску по довжині. Формула Дарсі.
 10. Закони опору в гладких і шорстких трубах. Місцеві опори. Формула Вейсбаха.
 11. Гідравлічний розрахунок трубопроводу. Витік рідини через отвори і насадки. Теорія гідравлічного удару. Формула Жуковського.
 12. Основні поняття про гідродинамічний граничний шар

 

Рекомендована література

 1. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка. / К.: Техніка, 2006. - 315 с.
 2. Беляев Н.М. Термодинамка .- К.: Вища шк. Головне вид-во: 1987.-344 с.

2. ТЕПЛОМАСООБМІН

Рекомендована література.

 1. Погорєлов. А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку). Львів, Новий Світ-200, 2000. – 140 с.
 2. Лабай В.Й., Тепломасообмін., Львів: Тріада плюс 2004. – 260 с.
 3. Исаченко В.П., Осипова В.А.,др.. Теплопередача. М., Энергоатомиздат, 1981 – 416 с.

 

3. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА

 

                                                              Рекомендована література

 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О., Технічна механіка рідини і газу. / Київ, Вища школа., 2002 - 277 с.
 2. Мандрус В.І., Гідравлічні та аеродинамічні машини – Л., Магнолія 2007 -  340 с.
 3. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика – М., Энергоатомиздат, 1984 - 407 с.