ПРОГРАМА

для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»

ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

1. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Основи аналізу електричних кіл. Основні поняття про електричні кола. Поняття про електричні схеми. Ідеальні елементи електричних схем заміщення. Приклади електричних схем заміщення. Структурні поняття електричних кіл. Закони Кірхгофа в електричних колах. Енергія і потужність в електричних колах. Діюче значення періодичного струму.

 Електричні кола постійного струму. Закони електричних кіл постійного струму. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання споживачів і джерел електричної енергії Характеристики і режими роботи лінійного джерела електроенергії постійного струму. 

Електричні кола змінного струму. Основні характеристики та параметри. Закони електричних кіл змінного струму. Послідовне, паралельне і змішане з'єднання елементів електричного кола.

 Електромагнетизм. Загальне поняття про магнітне поле і магнітні величини. Основні характеристики і параметри магнітного поля. Магнітна дія струму. Намагнічування тіл. Електромагніти. Електромагнітна індукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність.

2. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Функції. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи завдання функції. Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Область визначення і множина значень. Монотонність, парність і непарність функцій. Неперервність функцій. Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Тригонометричні функції числового аргументу, їх періодичність. Властивості та графіки тригонометричних функцій. Властивості та графіки показникової та степеневої функцій.

Похідна та її застосування. Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні найпростіших функцій. Правила диференціювання. Похідні степеневих, тригонометричних, показникових та логарифмічних функцій. Похідна функції y = f(ax + b). Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

Інтеграл та його застосування. Первісна та її зв’язок з невизначеним інтегралом. Властивості невизначеного інтеграла і його обчислення методами заміни змінної та по частинам. Визначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Основні властивості та обчислення інтеграла.

3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тепловий розрахунок котла: матеріальний і тепловий баланси котлів; розташовувана і корисно використовувана теплоти, їх утрати; ККД котла по прямому  чи  зворотному  балансу; особливості спалювання газоподібного, рідкого і твердого палив; шляхи інтенсифікації теплообміну в елементах котла; обґрунтування температури  газів, що відходять. 

 Вторинні енергетичні ресурси: поняття «внутрішні ресурси»; класифікація, оцінка  енергетичного  потенціалу  і  шляхи  раціонального  використання  ВЕР;

енергетична ефективність використання ВЕР; порівняльний аналіз схем регенерації теплоти відхідних газів. 

 Тепломасообмінні апарати: рекуперативні теплообмінні апарати (ТОА); класифікація ТОА за різними відзнаками; види та цілі розрахунків ТОА; шляхи підвищення ефективності ТОА, вибір критерія оптимальності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гельфгат I.M. та ін. Збірник piзнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики, 9–11 кл. – Х.: Гімназія, 2005. 
 2. Калита В.М., Стучинська Н.В. Фізика, 10-11 кл.: Навч. Посібник.-Книга плюс, 2003. – 154 с. 
 3. Соколович Ю.А., Богданова А.С. Довідник з курсу фізики середньої школи з прикладами рішення задач, 7-11 кл.: Навч.-методичний посібник. – Х.: Ранок, 1999. – 464 с. 
 4. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Підручник, – К.: Техніка, 2000. – Ч.1. – 592 с.; Ч.2. – 792 с.
 5. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Збірник задач, – К.: Техніка, 2004. – Ч.1. – 279 с.; Ч.2. – 376 с.
 6. Дюженкова Л.І. та ін. Математичний аналіз у задачах і прикладах: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – Ч.1. – 462 с. .
 7. Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М. (за ред. Б.Х. Драганова). Теплотехніка: Під-ручник. – К.: "ІНКОС", 2005 – 504 с.
 8. Погорєлов А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку): Навчальний посібник для вузів 2-е видання. – Львів: "Новий Світ - 2000", 2004. – 144 с.
 9. Промышленная теплоенергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – 2-е изд., перераб., - М.: Энергоатомиздат, 1991. – 588 с.: ил. – (Теплоенергетика и теплотехника; Кн. 4).
 10. Справочник по теплообменникам. Под ред. Петухова Б.С., В.К.Шикова.– М.: Энергоатомиздат. Т.2, 1987.– 352 с.

ЗАПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Які види енергії ви знаєте, де вони використовуються та в чому їх особливості.
 2. Розмірності основних фізичних величин (теплота, теплоємність)
 3. Основні фізичні константи та їх розмірності.
 4. Постійний та перемінний електричний струм; переваги та недоліки кожного з них.
 5. Сучасні методи отримання електричної, механічної та теплової енергії.
 6. Нетрадиційні джерела енергії; їх переваги та недоліки.
 7. Перелічити та описати області використання низьких температур.
 8. Перелічити та охарактеризувати процеси з фазовими переходами “тверде тіло- рідина”, де вони використовуються?
 9. Перелічити та охарактеризувати процеси з фазовими переходами “рідина – пара”, де вони використовуються?
 10. Закон збереження енергії, навести приклади його дії.
 11. Для чого потрібен котел і які теплообмінні процеси у ньому протікають? 
 12. Для чого потрібні парогенератори і які теплообмінні процеси у неї протікають?  
 13. Приведіть приклади рекуперативного і регенеративного теплообмінників і пояснити їх роботу.
 14. Що розуміється під вторинними енергетичними ресурсами і які їх джерела є ?
 15. Для чого здійснюється випарювання і пояснити роботу випарних установок.
 16. Як змінюється температура кипіння рідини при зміни тиску?
 17. Як змінюється температура речовини при плавленні, кипінні, конденсації?
 18. Приведіть приклади використання закона зберігання маси у електроенергетичному комплексі?
 19. Які види теплових розрахунків теплообмінних апаратів є і які вихідні дані потрібні у цих розрахунках?
 20. Що розуміють під ефективністю і інтенсивністю електротехнологічних апаратів, установок і систем? 
 21. Які матеріали використовуються при будуванні електротехнологічнихустановок і систем?

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Освітня програма „Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”

 

ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ

1.      Традиційні джерела енергії та їх загальна характеристика: кам’яне вугілля, нафта, газ, ядерна енергія.

2.      Первинні та вторинні енергоресурси. Комплексне використання енергоресурсів та енергозбереження.

3.      Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії та їх загальна характеристика: сонячне випромінювання, вітер, гідроенергія, енергія біомаси.

4.      Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

Рекомендована література

 1. Використання енергії Сонця: Навч. посіб. / С.Ю.Паранчич. – Чернівці: Рута, 2002. – 47 с.
 2. А.Н.Горин и др. Солнечная энергетика (теория, разработка, практика). –Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 433 с.
 3. Дж. Твайделл, А. Уэйр. Возобновлямые источники энергии. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 392 с.
 4. Дж.А. Даффи, У.А. Бекман. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии. –М.: Мир, 1977. – 684 с.
 5. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: Навч. посібник.– Львів: Вид-во “Магнолія плюс”.– 2007 – 262 с.

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

 1. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи завдання функції. Графік функції.
 2. Функція як математична модель реальних процесів. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Область визначення і множина значень. Монотонність, парність і непарність функцій. Неперервність функцій.
 3. Степеневі функції, їхні властивості та графіки.
 4. Тригонометричні функції числового аргументу, їх періодичність. Властивості та графіки тригонометричних функцій.
 5. Властивості та графіки показникової та степеневої функцій.
 6. Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні найпростіших функцій.
 7. Правила диференціювання. Похідні степеневих, тригонометричних, показникових та логарифмічних функцій. Похідна функції y = f(ax + b).
 8. Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.
 9. Первісна та її зв’язок з невизначеним інтегралом.
 10. Властивості невизначеного інтеграла і його обчислення методами заміни змінної та по частинам.
 11. Визначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Основні властивості та обчислення інтеграла.

Рекомендована література

 1. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Підручник, – К.: Техніка, 2000. – Ч.1. – 592 с.; Ч.2. – 792 с.
 2. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Збірник задач, – К.: Техніка, 2004. – Ч.1. – 279 с.; Ч.2. – 376 с.
 3. Дюженкова Л.І. та ін. Математичний аналіз у задачах і прикладах: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – Ч.1. – 462 с. .

ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Які види енергії ви знаєте, де вони використовуються та в чому їх особливості.
 2. Розмірності основних фізичних величин (теплота, робота, теплоємність, маса і т.д.)
 3. Постійний та перемінний електричний струм; переваги та недоліки кожного з них.
 4. Сучасні методи отримання електричної, механічної та теплової енергії.
 5. Нетрадиційні джерела енергії; їх переваги та недоліки.
 6. Перелічити та описати області використання низьких температур.
 7. Перелічити та охарактеризувати процеси з фазовими переходами “рідина – пара”, де вони використовуються?
 8. Закон збереження енергії, навести приклади його дії.
 9. Для чого потрібні парогенератори і які теплообмінні процеси у них протікають?  
 10. Що розуміється під вторинними енергетичними ресурсами ?
 11. Як змінюється температура кипіння рідини при зміні тиску?

        12. Як змінюється температура речовини при плавленні, кипінні, конденсації?

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

Освітня програма „Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”

ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Основні поняття, визначення і закони електричного кола.

Значення електрифікації, електротехніки, електроніки, енергозбереження для економіки.

Класифікація електричних кіл і їх елементів. Схема електричного кола. Елементи схеми кола. Топологія електричного кола. Характеристика форми сиг­налу в електричному колі.

Основи аналізу електричних кіл.

Закони Кірхгофа в електричних колах. Енергія і потужність в електричних колах. Діюче значення періодичного струму.

Електричні кола змінного струму.

Основні характеристики та параметри. Закони електричних кіл змінного струму. Послідовне, паралельне і змішане з'єднання елементів електричного кола.

Електромагнетизм.

Загальне поняття про магнітне поле і магнітні величини. Основні характе­ристики і параметри магнітного поля. Магнітна дія струму. Намагнічування тіл. Електромагніти. Електромагнітна індукція.

 1. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Функції.

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи завдання функції. Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Область визначення і множина значень. Монотонність, парність і непарність функцій. Неперервність функцій.

Похідна та її застосування.

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні найпростіших функцій. Правила диференціювання. Похідна функції у = Дах + Ь). Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і най­менше значення функції на проміжку.

Інтеграл та його застосування.

Первісна та її зв’язок з невизначеним інтегралом. Властивості невизначено- го інтеграла і його обчислення методами заміни змінної та по частинам. Визначе­ний інтеграл, його фізичний та геометричний зміст.

 1. ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ І НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА

Основні джерела енергії на Землі.

Традиційні джерела енергії та їх загальна характеристика: кам’яне вугілля, нафта, газ, ядерна енергія. Первинні та вторинні енергоресурси. Комплексне ви­користання енергоресурсів та енергозбереження.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії та їх загальна характеристи­ка. Основні властивості сонячного випромінювання та вплив земної атмосфери і ландшафтів на його параметри. Біомаса як джерело енергії. Енергія вітру. Енергія хвиль та прилівів.

Основні перетворювачі відновлюваної енергії.

Теплові сонячні колектори та їх застосування для гарячого водопостачання та опалення. Концентратори сонячної енергії та напрямки розвитку сонячних теп­лових електростанцій. Фотоелектричні колектори сонячної енергії: принцип дії, ККД сучасних систем вироблення електроенергії. Сонячні підігрівані повітря і сушарки, що використовують енергію Сонця.

Біогаз, біоводень та заміщення ними природного газу. Тверде біопаливо та технології його ефективного застосування. Акумулювання та перерозподіл енер­гії, що виробляється з нетрадиційних джерел. Гідроакумулюючі електричні стан­ції. Хімічні акумулятори.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Калита В.М., Стучинська Н.В. Фізика, 10-11 кл.: Навч. Посібник.-Книга плюс, 2003. - 154 с.
 2. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Підручник, - К.: Техніка, 2000. - 4.1.-592 с.; 4.2.-792 с.
 3. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Збірник задач, - К.: Техніка, 2004. - 4.1. - 279 с.; 4.2. - 376 с.
 4. Дюженкова Л.І. та ін. Математичний аналіз у задачах і прикладах: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2003. - 4.1. - 462 с. .
 5. Використання енергії Сонця: Навч. посіб. / С.ІО.Паранчич. - 4ернівці: Рута, 2002.-47 с.
 6. А.Н.Горин и др. Солнечная знергетика (теория, разработка, практика). - Донецк: Норд-Пресс, 2008. - 433 с.
 7. Дж. Твайделл, А. Узйр. Возобновлямьіе источники знергии. - М.: Знергоа- томиздат, 1990. - 392 с.
 8. Дж.А. Даффи, У.А. Бекман. Тепловьіе процессьі с использованием солнеч- ной знергии. -М.: Мир, 1977. - 684 с.
 9. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишии Я.М. Нетрадиційна енергетика: Навч. посібник - Львів: Вид-во “Магнолія плюс”.- 2007 - 262 с.
 10. Байрачний Б. І. Технічна електрохімія: підручник для вищ. навч. залк. за на- пр. підготовки: «Технічна електрохімія» Національний технічний універси­тет «Харківський політехнічний інститут».- Харків.: Прапор, 2003.

П.Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М. (за ред. Б.Х. Драганова). Теплотехніка: Під-ручпик. — К.: "ІЕІКОС", 2005 - 504 с.

ЗАПИТАННЯ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Які відновлювані джерела енергії Ви знаєте, де вони використовуються та в чому їх особливості.
 2. Значення електрифікації, електротехніки, електроніки, енергозбереження для економіки.
 3. Визначення та розмірності основних фізичних величин (теплота, робота, те­плоємність, коефіцієнт корисної дії).
 4. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні найпростіших функцій.
 5. Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції.                       г
 6. Основні властивості сонячного випромінювання на Землі та вплив земної атмосфери і ландшафтів на його параметри.
 7. Постійний та змінний електричний струм; переваги та недоліки кожного з них.
 8. Сучасні методи отримання електричної та теплової енергії.
 9. Нетрадиційні джерела енергії; їх переваги та недоліки.
 10. Перелічити та описати можливі напрямки використання вітрової енергії.
 11. Перелічити та охарактеризувати типи і принцип дії теплових колекторів со­нячної енергії, де вони використовуються?
 12. Перелічити та охарактеризувати типи і принцип дії фотоелектричних колек­торів сонячної енергії, де вони використовуються?
 13. Що розуміється під вторинними енергетичними ресурсами і які їх джерела існують ?
 14. Як змінюється температура кипіння рідини при зміні тиску?
 15. Як змінюється температура речовини при плавленні, кипінні, конденсації?
 16. Для чого потрібне акумулювання та перерозподіл енергії, що виробляється з нетрадиційних джерел.
 17. Принцип дії та призначення гідроакумулюючих електричних станцій.
 18. Принцип дії та призначення хімічних акумуляторів.

 

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь бакалавр

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

 

 

 

Перелік літературних джерел

 

 1. Китаєв В.Є. Електротехніка з основами промислової електроніки [Текст]: навч. посіб. / В.Є. Китаєв. — Київ: Будівельник, 1994. — 240 с.
 2. Головко Д.Б. Загальні основи фізики: електродинаміка [Текст]: навч. посіб. / Д. Б. Головко, А. А. Маляренко, Ю. Л. Ментковський. — Київ: Либідь, 1994. — 128 с.
 3. Малинівський С.М. Загальна електротехніка [Текст]: підручник / С. М. Малинівський; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Вид. 2-ге, перероб. й допов. — Львів: Бескид Біт, 2003. — 640 с.
 4. Паначевний Б.І. Загальна електротехніка: теорія і практикум [Текст]: підручник / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. — Київ: Каравела, 2004. — 440 с.
 5. Байдак Ю.В. Основи теорії кіл [Текст]: навч. посіб. / Ю.В. – Київ: Вища школа: Слово, 2009. — 271 с.
 6. Монтік П.М. Електротехніка та електромеханіка [Текст]: навч. посіб. / П. М. Монтік. — Львів: Новий світ-2000, 2007. — 500 с.
 7. Іванов А.О., Монтік П.М. Електротехніка – теорія та практика [Текст]: навч. посіб. / Іванов А.О., П. М. Монтік; під ред. П. М. Монтіка. — Одеса: Автограф, 2002. — 242 с.