1. Конкурентоспроможність товарів: сутність та методи оцінювання.
 2. Методика проведення аналізу маркування споживчої тари харчових продуктів. Розрахунок штрих-коду.
 3. Рівень якості та безпечності товарів. Показники та методи визначення.
 4. Товарна інформація. Види товарної інформації.
 5. Методи сенсорного аналізу харчових продуктів.
 6. Харчова цінність продуктів.
 7. Харчові добавки.
 8. Класифікація товарів.
 9. Сутність товарознавчої оцінки.
 10. Асортимент: сутність, визначення, характеристика, показники
 11. .Класифікація споживних властивостей непродовольчих товарів.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Спеціальність 076 «Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі»

 1. Товарознавство як наука. Цілі та задачі. Об’єкт та предмет вивчення.
 2. Загальна класифікація товарів.
 3. Основоположні характеристики товарів.
 4. Градація якості товарів.
 5. Дефекти товарів та причини їх виникнення.
 6. Фактори, що визначають якість товарів.
 7. Чинники, що впливають на якість товарів.
 8. Роль маркування та пакування товарів.
 9. Нормативно-правова база оцінювання якості товарів.
 10. Штрихове кодування товарів.
 11. Інформаційна безпека товарів.
 12. Екологічна безпека товарів.

 

 

Перелік літературних джерел

 

1.Теоретичні основи товарознавства./ Жук Ю.Т., Жук В.А., Гаврилишин В.В., Лукашов В.С., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. – Львів: Компакт –ЛВ, 2008. – 452 с.

2.  Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І. В. Сирохман. – К.: Знання, 2012. – 471 с.

3.  Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник /  І. В. Сирохман,  В. М. Завгородня,  В. Т. Лебединець. – К.: Знання , 2014. – 543 с.

4. Орлова Н.Я. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки : підручник / Н.Я. Орлова, Л.Х. Пономарьов. - Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2002. - 360 с.

5. Оснач О.Ф. Товарознавство: навч. пос. / О.Ф. Оснач. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 223 с

6. Михайлов В. І. Товарознавство непродовольчих товарів / В. І. Михайлов, Т. Г. Глушкова, О. І. Зельніченко. – Київ: КНИГА. – 2004. – 448 с.

7. Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства: навч. посібник / Л. Д. Титаренко. – Київ: Центр Навчальної літератури, 2003. – 207 с

8. Бондарчук М. С. Товарознавство. Непродовольчі товари : меблі: підручник / М. С. Бондарчук, О. В. Шумський. – Львів : Магнолія, 2008. – 424 с.