Програма для проведення вступних іспитів

ступінь бакалавра

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент»

 

Технологія конструкційних матеріалів

1. Класифікація конструкційних матеріалів.

2. Основні властивості конструкційних матеріалів.

3. Вуглецеві та леговані сталі, їх класифікація та маркування.

4. Чавуни та їх маркування.

5. Класифікація способів отримання відливок.

6. Види браку і контроль якості відливок.

7. Суть процесу прокатки. Основні види прокатки.

8. Характеристика процесу пресування. Методи пресування.

9. Суть процесу і види гарячого штампування.

10. Суть процесу зварювання. Класифікація методів зварювання.

11. Дефекти зварювальних з’єднань. Методи контролю якості зварювальних з’єднань.

12. Обробка металів різанням в машинобудуванні.

13. Кінематика різання. Методи формоутворень поверхонь. Режими різання. Фізична суть процесу різання

14. Характеристика методу свердління. Схеми обробки. Різальний інструмент.

15. Характеристика методу шліфування. Схеми шліфування. Різальний абразивний інструмент.

 

Допуски, посадки та технічні вимірювання

 1. Показники рівня якості продукції.
 2. Методи контролю якості.
 3. Види технічного контролю: вхідний, операційний, приймальний.
 4. Основні терміни та визначення стандартизації.
 5. Категорії стандартів. Види стандартів.
 6. Взаємозамінність, її суть та основні види.
 7. Визначення та загальні відомості про розміри, відхилення та допуски. Поняття одиниці допуску як міри точності.
 8.  Поняття про з’єднання та посадки.
 9.  Типи з’єднань, види посадок, їх характеристика.
 10.  Графічне представлення допусків та посадок.
 11.  Системи допусків та посадок, їх використання.
 12.  Основні параметри засобів вимірювань.
 13. Універсальні вимірювальні засоби.
 14.  Вибір форм контролю та вимірювальних засобів.
 15. Похибка результатів вимірювання.
   

Нарисна геометрія та інженерна графіка

 1. Предмет і метод нарисної геометрії.
 2.  Елементи простору: точка, пряма, площина.
 3. Геометричні фігури. Геометричний простір.
 4. Види конструкторських документів.
 5. Вигляди. Перерізи. Розрізи. Класифікація розрізів.
 6. Правила нанесення розмірів.
 7. Система нанесення розмірів. Розмірні і виносні лінії. Нанесення розмірних чисел.
 8. Графічне позначення матеріалів.
 9. Зображення та позначення різьби. Умовні позначення кріпильних виробів.
 10. Зображення шпонкового з’єднання.
 11. Вимоги до складального креслення.
 12. Вимоги до деталювання креслень загального вигляду.
 13. Основні правила оформлення схем.
 14. Вимоги до виконання робочих креслень корпусних деталей.
 15. Сучасні комп’ютерні системи створення графічних зображень.

 

Прикладна механіка і основи конструювання

 1. Класифікація кінематичних пар.
 2. Класифікація плоских механізмів.
 3. Зовнішні та внутрішні сили. Загальні поняття про деформації та напруження.
 4. Розрахунки на міцність і жорсткість при розтягу та стиску.
 5. Розрахунки на зріз та зминання болтових та заклепувальних з’єднань.
 6.  Розрахунки зварних швів.
 7. Навантаження, що діють на деталі машин, коефіцієнт запасу міцності у машинобудуванні.
 8. Шпонкові та шліцьові з’єднання. Штифтове з’єднання.
 9. Різьбові з’єднання.
 10. Заклепувальні з’єднання. Типові конструкції, розрахунки на витривалість.
 11. Механічний привід, його характеристики.
 12. Ланцюгові передачі. Класифікація. Сфера застосування.
 13. Зубчасті передачі. Класифікація, сфера застосування.
 14. Підшипники кочення. Класифікація. Конструкція та способи встановлення.
 15. Муфти для з’єднання валів. Класифікація. Конструкції, властивості.

 

  Програма для проведення додаткового вступного іспита

Ступінь бакалавра

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент»

 

 1. Що таке процес? Види класифікації процесу.
 2. Який фізичний зміст критерію Рейнольдса?
 3. Назвіть основні методи розділення неоднорідних систем.
 4. Назвіть процеси дроблення залежно від ступеня подрібнювання.
 5. Чим розрізняються випарювання від випаровування?
 6. Які захисні покриття від корозії використовують при виготовленні апаратів харчових виробництв?
 7. Що таке барометричний тиск, надлишковий тиск?
 8. Як працює відцентровий насос?
 9. Назвіть критерій, що характеризує інтенсивність осадження в полі дії відцентрових сил.
 10. Якої мети досягають пресуванням?
 11. Що таке калорифери? Де їх застосовують?
 12. Що таке в’язкість, якими одиницями вона виміряється?
 13.  З якою метою застосовують процес бланшування продуктів?
 14. Які параметри стану Ви знаєте?
 15. Що таке насадка у гідравліці? Які типи насадок Ви знаєте?
 16. Вкажіть область застосування молоткових дробарок.
 17. Якими способами можна створити тиск пресування?
 18. Фізичні основи плавлення і твердіння.
 19. Чим відрізняються неньютоновські рідини від нормальних ньютоновських?
 20. Поясніть принцип сполучених посудин.
 21. Який процес називають гомогенізацією?
 22. Де рушійна сила більша – при осадженні твердої частинки у рідині чи у повітрі?
 23. Що таке сталь та чавун?
 24. Як розраховують втрати напору при транспортуванні рідини?
 25. За яким принципом класифікують насоси?
 26. Як визначити ступінь здрібнення?
 27. З якою метою і як ущільнюють сипкі матеріали?
 28. Що називають гідростатичним тиском?
 29. Приклади використання кожухотрубних апаратів для теплообміну між двома рідинами.
 30. Конструктивний устрій вертикального автоклава – стерилізатора.
 31. Які способи сушіння Ви знаєте? У яких установках вони реалізуються?
 32. Що таке перемішування та яка його мета?
 33. Які процеси харчових виробництв належать до теплообмінних?
 34. Що називають конденсацією?
 35. Який процес називають сушінням?

 

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь бакалавр

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Енергетична безпека та енергетичний менеджмент»

 

Перелік літературних джерел

 

Базова

 

 1. Гладушняк, О. К. Технологічне обладнання консервних заводів [Текст] : підручник / Гладушняк Олександр Карпович. - Херсон : Грінь Д.С., 2015. - 348 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 347. - ISBN 978-617-7243-92-1.
 2. Соколов В.И. Основы расчёта и конструирования машин и аппаратов пищевых производств. Москва. Машиностроение, 1983. – 447 с.
 3. Дворецкий С.И., Хабарова Е.В. Основы проектирования пищевых производств. – Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Тех. Ун-та, 2008. – 92 с. 
 4. Сьомкін С.В. Основи проектування та конструювання. – К.:Альтерпрес, 2007. – 283 с. 3. 
 5. Тимченко А.А. Основи технологічного проектування та системного аналізу складних об’єктів: Основи САПР та системного аналізу проектування складних об’єктів. – К.: Либідь, 2003. – 270 с. 
 6. Рудь Ю.С. Основи конструювання машин: Підручник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 2-е вид., переробл. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. – 492 с. 
 7. Мирончук В.Г., Орлов Л.О., Українець А.І., Пушанко М.М. та інш.. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288 с. 
 8. Остриков А.Н. Практикум по курсу «Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств». Учебноне пособие / А.Н. Остриков, В.Е. Егнатов, А.А. Шевцов; Воронеж. гос. технолог. акад. Воронеж, 1997. 192с. 
 9. Процеси і апарати харчових виробництв: приклади і задачі: навч. посіб. / І.Ф.Малежик, П.М.Немирович, В.Л.Зав»ялов та ін..; за ред. І.Ф.Малежика; Нац. ун-т харч. технолог. – К.: НУХТ, 2015. – 386с.
 10.  Поперечний А.М. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник. – Харків: 2007. 3. Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: навч. посібник / О. І. Черевко [та ін.]; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. -X. : Світ Книг, 2013. 4.
 11. Процеси і апарати харчових виробництв : Підручник / за ред. проф. І. Ф. Малежика. – К. : НУХТ, 2003. 5.
 12. Тарасенко, І. І. Процеси та апарати харчових виробництв: Навч. посіб. – Київ : КНТЕУ, 2012. 6. Антоняк О.Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму. Навч. посіб. Львів : Видавничий центр ЛНУ. ім. І. Франка. – 2009. - 232 с. 7.
 13. Процеси і апарати харчових виробництв : Підручник / за ред. проф. І. Ф. Малежика. – К. : НУХТ, 2003. 2.
 14. Коновалова С.О., Авдєєнко А.П. Теплотехніка та теплоенергетика. Частина 1. Теплотехніка. Курс лекцій / Краматорськ: ДДМА, 2009. – 300 с. 3.
 15.  Миронов О.С., Брижа М.Р., Бойко В.Б., Золотовська О.В. Теплотехніка: основи термодинаміки, теорія теплообміну, використання тепла в сільському господарстві. Навчальний посібник / Дніпропетровськ: ТОВ "ЕНЕМ", 2011. - 424 с

 


 

Допоміжна


 

1. Харламов С.В. Практикум по расчету и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. Учебное пособие. – Л.: Агропромиздат, Ленингр. Отд-ние, 1991. – 256 с. 

2. Гулий І.С., Пушанко М.М. та інш. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с. 

3. Соколов В.И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств. Учебник. – М.: Машиностроение, 1983. – 447 с. 

4. Харламов С.В. Конструирование технологических машин и аппаратов. Учебное пособие. – Л.: Машиностроение, 1974. – 272 с. 

5. Решетов Д.Н. и др. Надежность машин. Учебное пособие. / Под ред. Д.Н. Решетова. – М.: Высшая школа, 1988. – 238 с. 11.

6. Балабанов А.Н. Технологичность конструкций машин. – М.: Машиностроение, 1987. – 336 с. 

7. Зенкін М.А., Піпа Б.Ф. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості.– К.: КНУТД, 2004 – 264 с. 

8. Л.К.Гліненко, А.А. Смердов. Технологія інженерного проектування. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 388 с. 

9. Павлище В.Т. Основи проектування та розрахунок деталей машин: – Підручник Львів,:Афіша, 2003. – 560 с.

10. Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв. / А.М. Поперечний, О.І.Черевко. – Київ. Центр учбової літератури., 2007. – 304 с.

11. Машины и аппараты пищевых производств. В. 2 кн. Кн.1: Учебник для вузов/ С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков [ и др.]; ред.. акад. РАСХН В.А. Панфилова. – М.: Высш. шк., 2001.-703 с.: ил.