Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

  1. Натисніть для завантаження

     Технології захисту навколишнього середовища  

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

 

Перелік літературних джерел

1.Кучерявий В.П. Загальна екологія [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Кучерявий. – Л. : Світ, 2010. – 520 с.

2.Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст]: навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. / В.С. Джигирей. – К. : Тво «Знання», КОО, 2004. – 309 с.

3.Іванюк Д. П. Управління природоохоронною діяльністю [Текст] : навч. посібник / Д.П. Іванюк, І.В. Шульга. – К. : Алерта, 2007. – 368 с.

4.Запольський А.К. Основи екології [Текст] : підручник – 3-тє вид., стер/ А.К. Запольський, А.І. Салюк. – К. : Вища школа, 2005. – 238 с.

5.Основи екології [Текст] : підручник/ Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К. : Знання, 2012. – 558 с.

6.Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Текст] : підручник / за заг. ред. Л.Г. Мельника, М.К. Шапочки. – Су- ми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 759 с.

7.Васюкова Г.Т. Екологія: підручник [Текст] / Г.Т. Васюкова, О.І. Грошева. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.