Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики


Декан

Декан факультету

к.е.н., доцент Ірина Миколаївна Агеєва

вул. Канатна, 112,

корпус А, ауд. 322

Сайт факультета

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за чотирма спеціальностями на денній та заочній формі навчання.

 

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

 

«Менеджмент» - освітньо-професійні програми «Менеджмент», «Управління персоналом».

«Маркетинг» -

освітньо-професійні програми «Маркетинг»

Детальніше

Освітньо-професійна програма "Маркетинг"
Ступінь вищої освіти - «бакалавр»
Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасним фахівцем широкі горизонти.

 

Випускники можуть:
• працювати на підприємствах харчової та інших галузей, в медіа-холдингах, консалтингових фірмах, директорами з маркетингу, маркетологами,
• розробляти рекламні компанії, PR-акції, заходи з просування товарів та послуг, цінову політику компанії,
• досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди і торгові марки,
• формувати і реалізовувати маркетингові плани і програми.

Студенти освітньої програми «маркетинг» ступеня вищої освіти «бакалавр» вивчають такі фахові дисципліни:
• Маркетинг
• Маркетингові дослідження
• Маркетинг ціноутворення
• Маркетинг послуг
• Маркетингові комунікації
• Організація рекламної діяльності
• Мерчандайзинг
• Брендинг
• PR-технології
• Івент-маркетинг
• Інтернет-маркетинг та інші.

Ступінь вищої освіти - «магістр»

Освітньо-професійна магістерська програма розрахована на 1рік 4 місяці, освітньо-наукова програма – на 2 роки.
Сучасні роботодавці вимагають від магістра з маркетингу професійного володіння іноземними мовами, комп’ютерними технологіями, що в повній мірі забезпечує дана освітня програма.
Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах стажування та переддипломної практики, а також завдяки міжнародній співпраці факультету з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.
Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр з маркетингу», що дає їм можливість працювати начальниками відділу маркетингу підприємств та керівниками компаній в організаціях будь - якого виду економічної діяльності, а також займатись науковою діяльністю.
Магістерська програма передбачає вивчення наступних дисциплін загальної та професійної підготовки:
• Стратегічний маркетинг
• Рекламний менеджмент
• Маркетинговий менеджмент
• Міжнародний маркетинг та маркетинг територій
• Логістичний менеджмент
• Управління якістю в галузі
• Товарна інноваційна політика та політика розподілу
• Методологія наукових досліджень в галузі та інтелектуальна власність
• Сучасні методи просування продовольчих товарів.

Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, розвиненій матеріально-технічній базі та застосуванню інноваційних методів навчання на факультеті готують фахівців з високим рівнем знань, які швидко адаптуються до умов діяльності організацій, формулюють цілі, визначають завдання, не бояться відповідальності, здатні самостійно приймати управлінські рішення.

Студенти старших курсів можуть стажуватися в якості рекламіста, PR-менеджера, копірайтера, івент-менеджера, бренд-менеджера.
Випускник спеціальності «Маркетинг» - це управлінець, який володіє специфікою маркетингової та рекламної діяльності, який дозволяє керувати як відділом маркетингу на підприємстві, так і рекламним агентством, вміє організувати процес генерації ідей, рекламну кампанію, співпрацювати зі ЗМІ.

Студенти факультету протягом навчання, знайомлячись з роботою менеджерів всіх рівнів, проходять практику і стажування, а після закінчення академії або вже на старших курсах працевлаштовуються на провідних підприємствах України. Наші випускники сьогодні займають управлінські посади в різних сферах - від харчової промисловості та сфери послуг до органів державного управління, податкових органів та банків, що підтверджує високу якість знань і практичних навичок, одержуваних в академії. Високий рівень викладання, поєднання знань з маркетингу зі знаннями технологій вигідно відрізняє наших випускників від інших, дозволяє їм бути більш затребуваними і конкурентоспроможними на ринку праці. Велика увага на кафедрах факультету приділяється науково-дослідницькій роботі студентів, що сприяє розвиткові їх творчого мислення.

Студенти гідно представляють академію на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях.

Високий рівень підготовки підтверджується нагородами, грамотами і дипломами різних ступенів.
На кафедрі створений Маркетинговий клуб, де студенти можуть реалізувати свої творчі здібності. Навчальний процес на факультеті нерозривно пов'язаний з виховною роботою. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування. Великою популярністю серед студентів користуються різні заходи, пов'язані з розвитком їх творчого, професійного та особистісного потенціалу.
З особливим інтересом студенти всіх курсів беруть участь у художній самодіяльності та спортивних заходах всіх рівнів. Майбутнє факультету менеджменту, маркетингу та логістики - в безперервному підвищенні кваліфікації його співробітників, вдосконаленні матеріально-технічної бази, освоєнні передових методик ведення навчального процесу і проведенні наукових досліджень, розвитку співпраці з підприємствами, науковими установами та навчальними закладами. 

Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою "Маркетинг" підготовки бакалаврів за спеціальністю 075 Маркетинг можно за посиланням: https://nv.onaft.edu.ua/opp/075b-m2016.pdf
Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою "Маркетинг" підготовки магістрів за спеціальністю 075 Маркетинг можно за посиланням: https://nv.onaft.edu.ua/opp/075m-m2017.pdf

 

«Реклама та зв’язки з громадськістю»

«Digital-маркетинг»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - освітньо-професійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

«Публічне управління та адміністрування» - освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями:

 

«Менеджмент» - освітньо-професійні програми «Менеджмент» і «Логістика».

«Маркетинг» - освітньо-професійна програма «Маркетинг».

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - освітньо-професійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

«Публічне управління та адміністрування» - освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

Всі спеціальності акредитовані по вищому, IV-у рівню, здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки). За заочною формою навчання – бакалаврів (5 років) і магістрів (1,5 роки).

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики має глибокі історичні корені - підготовка фахівців управлінсько-економічного профілю здійснюється з 1933 року. Зміни, що відбувалися в економіці країні обумовили необхідність відкриття нових сучасних спеціальностей та освітніх програм на факультеті.

До складу факультету менеджменту, маркетингу і логістики ОНАХТ увійшли три кафедри:

- менеджменту і логістики (зав. каф. - д.е.н., проф. І. І. Савенко);

- маркетингу, підприємництва і торгівлі (зав. каф. - д.е.н., проф. В. В. Лагодієнко);

- соціології, філософії та права (зав. каф. - к.і.н., доц. А. О. Соловей).

На факультеті існує скорочена трирічна програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста, як на денному, так і на заочному відділенні.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрах факультету працюють комп’ютерні центри, підготовка студентів зі спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та адміністрування»  базується на використанні комп’ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки і прийняття управлінських рішень.

Спеціальність «Менеджмент» дає можливість розробляти і приймати управлінські рішення, формувати кадровий склад, розробляти стратегію розвитку бізнесу, розробляти і реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти та інше.

Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасними фахівцем широкі горизонти: випускники можуть працювати на харчових та інших підприємствах, в медіа-холдингах, консалтингових фірмах директорами з маркетингу, маркетологами, розробляти рекламні компанії, PR - акції, заходи по просуванню товарів і послуг, цінову політику компанії, досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди і торговельні марки, формувати і реалізовувати маркетингові плани і програми.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дає можливість прогнозувати попит, створювати підприємства малого і середнього бізнесу, управляти асортиментом товарів та продажами, оцінювати якість товарів, керувати підприємством у виробничій сфері, торгівлі, сфері послуг.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» дозволяє працювати керівниками в органах державного, регіонального і муніципального рівнів, спеціалістами із зв’язків з громадськістю, державними соціальними інспекторами, адміністративними помічниками, тощо.

Навчальний процес на факультеті ММіЛ тісно пов’язаний із промисловими підприємствами: студенти проходять ознайомлювальну, виробничу, а також переддипломну практики на провідних харчових, торгівельних та інших підприємствах Одещини та України (ТОВ СП «Вітмарк-Україна», ПТК «Шабо», ПП «Фірма Гармаш», «Об’єднана елеваторна компанія», ТОВ «Одесавинпром», мережа супермаркетів «Сільпо» та ін.).

Більш докладну інформацію про факультет ви можете знайти на web-сайті fmml.onaft.edu.ua.

 

Задати питання