1. Навчання іноземних громадян і осіб без громадянства

у Одеській національній академії харчових технологій

Одеса заснована більше 200 років тому на березі Чорного моря і є одним з найкрасивіших міст чорноморського узбережжя, морським і континентальним перехрестям, туристичним і комерційним центром України. З дня основи Одеси в кінці 18 століття, в її будівництві брали участь кращі архітектори Франції, Італії, Голландії та ін. країн. Сьогодні наше місто вражає своєю оригінальністю, різноманітністю стилів і колоритом, що відбивають смаки і устої одеситів, залишаючись найбільш оригінальним і відомим містом України.

Одеська національна академія харчових технологій (далі - ОНАХТ) є одним із старих вищих учбових закладів України, яка готує фахівців і наукові кадри для галузей, затребуваних економіками багатьох країн світу. Це і різні сектори харчової промисловості, які нині є однією з найважливіших галузей економіки будь-якої країни, а також туризм, готельно-ресторанний бізнес, різні напрями  інформаційних технологій, холодильна і кріогенна техніка, теплоенергетика, теплофізика, нетрадиційні і поновлювані джерела енергії, нафтогазова індустрія, екологія, економіка, маркетинг і так далі.

ОНАХТ є вищим учбовим закладом IV -го, тобто вищого  рівня акредитації, і в 2002 році за високі результати в підготовці фахівців для України і багатьох країн світу була удостоєна звання Національної. Нині Академія готує фахівців по 38 спеціальностям на 11 факультетах.

ОНАХТ здійснює підготовку іноземних фахівців з 1951 року. Нині, згідно ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України (далі - МОНУ), Академія здійснює набір іноземних громадян для навчання на підготовчому відділенні, базових факультетах по рівнях "бакалавр", "фахівець", магістр, а також в аспірантуру, докторантуру і для того, що стажується по різних спеціальностях.

Знання, отримані іноземними громадянами на підготовчому відділенні в ОНАХТ, дозволяють їм надалі з успіхом вчитися на базових факультетах в нашій Академії.

2. Порядок набору іноземних громадян

і осіб без громадянства на навчання в ОНАХТ

2.1. Цей порядок введений наказом Міністерства освіти і науки України № 1541 від 01.11.2013 р. і визначає Порядок  набору і навчання (стажування) іноземців і осіб без громадянства у вищих учбових закладах України незалежно від їх підлеглості і форм власності.

2.2. Прийом іноземців в ОНАХТ здійснюється за міжнародними договорами і державними програмами  України на підставі наказу МОНУ в порядку, передбаченому цими договорами і програмами, а також за договорами, ув'язненими ОНАХТ з юридичними або фізичними особами.

2.3. Іноземні громадяни можуть вступати в ОНАХТ на денну (очну) або заочну форми навчання на підставі документів про попередню освіту, яку було отримано не раннє, чим за 10 років до дати вступу у вищий учбовий заклад (окрім навчання в аспірантурі, докторантурі, здобуття післядипломної освіти, стажується).

2.4. ОНАХТ здійснює набір іноземних громадян на навчання через суб'єкти підприємницької діяльності, що мають відповідні договори з академією про надання послуг з набору іноземних громадян на навчання, зареєстрованих в Українському державному центрі міжнародної освіти МОНУ.

2.5. Іноземні громадяни, що вступають в ОНАХТ  на денну (очну) або заочну форми навчання,  повинен отримати Запрошення на навчання, яке є підставою для отримання довгострокової в'їзної візи "Д", а при перетині державного  кордону України ( в'їзді)  підтверджує мету прибуття в Україну (на навчання).

2.6. Для отримання в'їзної візи іноземний громадянин повинен звернутися із Запрошенням в посольство (консульства) України на батьківщині, а за відсутності такого, в іншій країні, що представляє інтереси України (список додається).

2.7. Отримання в'їзної візи типу "Д" в посольствах (консульствах) України обов'язково, як для іноземних громадян країн, що мають візовий режим з Україною, так і для громадян наступних країн СНД : Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Таджикистан, Республіка Туркменістан.

2.8. Для країн СНД : Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Молдова, Російська Федерація і Узбекистан потрібне отримання тільки Запрошення на навчання.

2.9. При перетині державного кордону України іноземні громадяни,  запрошені в академію, зобов'язані інформувати співробітників пограничної служби України про мету прибуття (навчання) і пред'явити їм Запрошення на навчання в ОНАХТ.

2.10. Для отримання Запрошення іноземний громадянин повинен представити наступні документи:

- копію національного паспорта, що сканує;

- копію документу, що сканує, про освіту з отриманими оцінками (балами) по усіх дисциплінах або академічну довідку;

- згода на збір і обробку персональних даних;

2.11. Особи, що володіють російською або українською мовами, згоду оформляють російською мовою, а не що володіють російською (українською) мовою згоду оформляють англійською мовою (бланки на двох мовах додаються). Заповнений бланк Згоди з особистим підписом кандидат на навчання сканує і  по електронній пошті відправляє суб'єктові підприємницької діяльності.

2.12. Після отримання Запрошення з візою "Д" кандидат повідомляє академію або  суб'єкта підприємницької діяльності про час і місце перетину кордону України.

2.13. Після прибуття в Україну  для зарахування в академію іноземний громадянин подає в приймальну комісію ОНАХТ наступні документи:

1) заява;

2) анкету встановленого зразка;

3) оригінал і копію документу про попередню освіту;

4) оригінал і копію документу (додатки до документу про освіту), в якому міститься інформація про його успішність по учбових дисциплінах;

5) копію документу про народження;

6) медичний сертифікат про стан здоров'я і медичну довідку про відсутність Віл-інфекції, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, завірена офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин видані не пізніше, ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

7) копія паспортного документу іноземного громадянина або документу, який засвідчує особу без громадянства;

8) діючий поліс медичного страхування (окрім іноземних громадян, які прибули з країн, з якими підписана угода про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

9) 6 фотографій розміром 60 х 40 мм і 10 фотографій розміром 35 х 45 мм на матовому фотопапері;

10) копія посвідчення зарубіжного українця (за наявності).

Документи (3-6) п.2.13 мають бути завірені в порядку, прийнятому в країні їх видачі і легалізовані в посольстві (консульстві) України.

 Документи, вказані  (3-7) п.2.13. мають бути перекладені українською мовою і завірені нотаріально.

2.14. Іноземні громадяни, що поступають в аспірантуру, додатково подають реферат по обраній науковій спеціальності або офіційно завірений за місцем роботи (навчання) кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

2.15. Для вступу в докторантуру, додатково подаються тематичний план дисертаційної роботи для здобуття вченого ступеня "доктор наук" і копія диплому про привласнення відповідної наукової міри.

2.16. Умовою зарахування іноземного громадянина на навчання в Академію для отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, являється володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для вивчення учбового матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії ОНАХТ. Іноземні громадяни зараховуються на базові факультети Академії за результатами співбесіди.

2.17. Іноземні громадяни, для яких приймальна комісія ОНАХТ встановила необхідність проходження мовної підготовки до вступу їх на базові факультети, проходять цю підготовку на підготовчому відділенні (далі - ПВ). Навчання іноземних громадян на ПВІГ здійснюється на українській або російській мовах (за бажанням слухачів) тільки на денній формі навчання.

2.18. Зарахування іноземних громадян в ОНАХТ здійснюється наказом ректора.

2.19. Усім зарахованим на навчання іноземним громадянам видаються студентські квитки встановленого зразка.

2.20. Плата за навчання в Академії ( на підготовчому відділенні, базових факультетах, в аспірантурі і докторантурі, стажування) здійснюється на підставі відповідних договорів  за рахунок особистих коштів іноземців або інших, не заборонених законодавством України джерел фінансування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

2.21. Документи про освіту іноземних громадян,  зарахованих на навчання в ОНАХТ і  видані раніше учбовими закладами інших держав, повинні пройти процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Співробітники ПВІГ надають консультативну допомогу іноземному учневі в проходженні цієї процедури в МОНУ. У разі відсутності підтвердження автентичності документу про освіту або невідповідності рівня отриманої ним освіти, Академія відраховує цього іноземного громадянина.

2.22. Академія забезпечує реєстрацію іноземних громадян, що поступили на навчання, на Україні у встановленому законодавством порядку з видачею посвідчень на тимчасове проживання (тимчасової посвідки на проживання).

3.В'їзд іноземних громадян і осіб без громадянства в Україну,

подання документів в ОНАХТ

3.1. Для приїзду в Україну на навчання в ОНАХТ  усім категоріям абітурієнтів (за виключенням прийнятим за міждержавними угодами) необхідно заздалегідь представити в академію (чи суб'єктові підприємницької діяльності) документи п. 2.10-2.11 для отримання Запрошення на навчання. Термін дії Запрошення на навчання - 6 міс. В'їзд до України абітурієнтів після закінчення терміну дії Запрошення на навчання заборонений.

3.2. Абітурієнти повинні прибути в Академію не пізніше  за терміни, вказані нижче.

3.2.1. Іноземні громадяни, що поступають на підготовче відділення, можуть приїжджати в Академію впродовж усього року, а для навчання на базових факультетах період з 15 липня по 15 листопада 2015 року. Для в'їзду до України необхідно мати в'їзну студентську візу "Д" ( для категорії студентів)  і оригінал Запрошення (для усіх категорій іноземців).

 3.2.2. При в'їзді в Україну в інші терміни для отримання візи в Посольствах (консульствах) України потрібні оригінал  Запрошення і клопотання МОН України про надання візової підтримки.    Продовження термінів прибуття і прийому в Академію здійснюється за окремим розпорядженням МОН України.

3.3. Співбесіду абітурієнти повинні пройти або до приїзду (у режимі on - line), або по приїзду в Академію.

3.4. Навчання, що поступають на стаціонарну і заочну форму, на 1-5 курсів Академії повинні прибути в ОНАХТ в наступні терміни:

- абітурієнти, що поступають на стаціонарну і заочну форми навчання в Академію на усі спеціальності, окрім "Готельно-ресторанна справа", "Туризм", "Технології живлення",  повинні прибути в Академію в терміни з 01 липня по 15 листопада поточного року;

- абітурієнти, що поступають на стаціонарну і заочну форми навчання на  спеціальності "Готельно-ресторанна справа", "Туризм", "Технології живлення, повинні прибути в Академію в терміни з 01 по 20 липня поточного року;

- прийом  стажистів, аспірантів і докторантів здійснюється  впродовж календарного року (можливі зміни термінів).

3.5. Після прибуття, ті, що поступають на контрактній основі  повинні пройти співбесіду, здати усі необхідні документи, укласти контракт з Академією,  зробити плату за навчання. Після цього документи представляються в Приймальну комісію для зарахування в Академію.

3.6. Для іноземних громадян української діаспори, направлених на навчання МОНУ, зарахування в Академію здійснюється за результатами вступних іспитів в строк з 20 по 30 липня поточного року. Для цієї категорії іноземних громадян особисті документи ( вказані вище і напрям МОНУ) мають бути представлені в приймальну комісію Академії до 20 липня поточного року.

3.7. Усім абітурієнтам рекомендовано заздалегідь зв'язатися із завідуючим відділом освіти іноземних громадян центру міжнародного утворення ОНАХТ - ТОДОРОВОЮ Світланою Миколаївною - для роз'яснення виниклих питань, уточнення термінів подання документів, проведення співбесіди, зарахування і так далі (див. розділ "Наша адреса і контакти").

4.Навчання на підготовчому відділенні

       Навчання  іноземних громадян в ОНАХТ здійснюється на підготовчому відділенні іноземних громадян центру міжнародної освіти (далі - ПВІГ ЦМО) і на базових факультетах Академії.

4.1. На ПВІГ ЦМО здійснюється підготовка іноземних громадян впродовж 10 місяців (набір здійснюється впродовж усього року) відповідно до рекомендацій МОНУ по наступних спеціальностях:

- математика;

- фізика;

- механіка;

- інженерно-технічні науки;

- медичні і біологічні

  науки;

        

- гуманітарні науки;

- економічні науки;

- хімія;

- психологія;

- фізичної культури і спорту;

- сільськогосподарські науки.

 

Навчання здійснюється на українській або російській мовах за бажанням слухачів.

Після закінчення ПВІГ ЦМО випускники отримують свідчення встановленого зразка і мають право вступати до Академії по обраному напряму підготовки (спеціальності).

4.2. Базове навчання в ОНАХТ здійснюється на 11 основних факультетах по багаторівневій системі. На першому етапі підготовки на факультетах ОНАХТ (рівень - БАКАЛАВР) навчання триває  4 роки для студентів денною і 5 років для студентів заочної форми за наступними спеціальностями:

- автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології;

- комп'ютерна інженерія;

- комп'ютерні науки;

- готельно-ресторанна справа;

- туризм;

- харчова технологія і інженерія;

- біотехнологія;

- товарознавство і торгове підприємництво;

- технологічна експертиза і безпека харчової продукції;

- економіка підприємства;

- облік і аудит;

- маркетинг;

- менеджмент;

- нафтогазова справа;

- екологія, охорона довкілля і збалансоване  природокористування

- теплоенергетика;

- електромеханіка;

- електротехніка і електротехнології;

- енергомашинобудування;

- інженерна механіка;

- машинобудування.

4.3. Після закінчення цього етапу студенти отримують диплом БАКАЛАВР і за бажанням можуть продовжити освіту по ступеню МАГІСТР (+1,5 року).

4.4. Рівень підготовки МАГІСТР здійснюється на наступних факультетах по спеціальностях:

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Назва

Код

Назва

Код

Назва

Факультет  комп’ютерних систем  та автоматизації

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології 

Комп’ютерні системи  та програмна інженерія в автоматизації 

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням

Факультет економіки, бізнесу і контролю

05

 

Соціальні та поведінкові науки

 

051

Економіка

Економіка підприємства

Економіка  зовнішньоекономічної діяльності

07

Управління та адміністрування

 

071

Облік і оподаткування

Оцінка бізнесу і нерухомості

Облік і аудит

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

18

Виробництво та технології

 

181

Харчові технології

Інноваційні технології ресторанного бізнесу

Індустрія здорового харчування

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

12

Комп’ютерні науки

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Логістика

 28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Суднові холодильні установки і системи кондиціювання

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Кріогенна техніка і технології

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Транспорт і зберігання зрідженого природного газу

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Газотурбінні установки і компресорні станції

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Машини і технології  паковання

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

Факультет нафти, газу та екології

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічна безпека

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

18

Виробництво та технології

185

Нафтогазова інженерія та технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані  джерела енергії

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології питної води

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології  продуктів бродіння та виноробства

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології тривалого  зберігання плодів та овочів

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Гастрономічний туризм

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Міжнародний туризм

Факультет технології  зерна та зернового бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології та управління зерновим  бізнесом

18

Виробництво та технології

181

Виробництво та технології

Технології та управління кормовим бізнесом

18

Виробництво та технології

181

Виробництво та технології

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології та управління хлібопекарним та кондитерським бізнесом

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародна торгівля зерном

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

ІТ конструювання  та обслуговування обладнання (зернопереробної галузі)

Факультет технології та товарознавства і продовольчого бізнесу

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології жирів  та жирозамінників

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології риби та морепродуктів

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології та управління молочним бізнесом

Існує рівень підготовки  МАГІСТР (без рівня бакалавр) для наступних спеціальностей:

 - машини і технології пакетування;

- технології питної води і водопідготовки харчових виробництв;

- управління фінансово-економічною безпекою;

- енергетичний менеджмент.

5.Строки навчання

5.1. Для слухачів підготовчого відділення, студентів, стажистів,

аспірантів і докторантів ОНАХТ встановлені наступні терміни навчання :

Для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО - 10 місяців (тільки стаціонарно);

Для студентів стаціонарної форми навчання :

- рівень підготовки БАКАЛАВР - 4 роки;

- рівень підготовки МАГІСТР - 1,5 року;

Для студентів заочної форми навчання :

- рівень підготовки БАКАЛАВР - 5 років;

- рівень підготовки МАГІСТР - 2 роки;

Для стажистів - 1 рік (тільки стаціонарно);

Для аспірантів і докторантів стаціонарної форми навчання - 4 роки.

5.2. Під час навчання вчиться надаються канікули згідно з графіком учбового процесу, а також вихідні і святкові дні під час релігійних і національних свят.

5.3. По закінченню навчання випускники отримують дипломи (свідчення) зразка, встановленого Міністерством освіти і науки України.

6. Вартість навчання (підготовки, стажування)

іноземних громадян і осіб без громадянства в ОНАХТ

6.1. Вартість навчання іноземних громадян в ОНАХТ в 2015-2016 навчальному році складає

- для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО - 770 USD за курс навчання;

- для студентів стаціонарної форми навчання : 770 - 1150 USD в рік залежно від обраної спеціальності;

- для студентів заочної форми навчання : 380 - 1150 USD в рік залежно від обраної спеціальності (тільки для іноземних громадян з країн безвізового режиму);

- для стажистів - 1000 USD в рік;

- для аспірантів стаціонарної форми навчання - 2300 USD в рік;

- для докторантів - за індивідуальним договором на навчання.

Оплата робиться в національній валюті по курсу, встановленому академією.

7. Проживання іноземних громадян і осіб без громадянства

у гуртожитках ОНАПТ

На увесь період навчання іноземному громадянинові надається місце в студентському гуртожитку Академії. В наявності обладнані і укомплектовані необхідними меблями 2-3-х місцеві кімнати з окремим санітарним вузлом. У 2017-2018 навчальному році вартість проживання складає - 540 UAH (20 USD).

8. Наша адреса і контакти :

Наша поштова адреса: Україна, 65039, м. Одеса-39, вул. Канатна, 112.

E - mail: depforei@onaft.edu.ua; vak-akadem@rambler.ru;  wrtav@rambler.ru

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків

д.т.н., професор МАРДАР Марина Ромиківна

кімната А-130б

телефон: +38 048 712-97-02

факс: +38 048 722-01-27

Завідувач відділом освіти іноземних громадян центру міжнародної освіти

к.філос.н., ТОДОРОВА Світлана Миколаївна

кімната А-338

телефон роб. +38 048 722-24-79.

Старший інспектор підготовчого відділення іноземних громадян центру міжнародної освіти

ПОНОМАРЬОВ Олег Володимирович

м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11, кімната 317 а

телефон: раб. +38 0482 68-30-84.

Старші інспектори відділу освіти іноземних громадян

центру міжнародної освіти :

МАКСИМЧУК Алла Григорівна,  кімната А-336, тел.+380 0487124039.

КАСИЯНЕНКО Галина Михайлівна, кімната А-336, тел.+380 0487124039.

ФЕДОРОВА Олена Борисівна,  кімната А-339.      

Методист підготовчого відділення іноземних громадян

центру міжнародної освіти

ПОМАЗАНОВА Олена Федорівна

кімната А-109

телефон: раб. +38 048 722-01-27; +38 048 712-42-85.