Програма для проведення основного вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології»

    

 

           1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

         Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

         Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

         Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

         Властивості газів, рідин і твердих тіл.

Зміна агрегатного стану речовини: Пароутворення (випаровування та кипіння), конденсація, плавлення, кристалізація. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

2. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

         Функції. Функція. Область визначення і область значень функції. Способи завдання функції. Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Область визначення і множина значень. Монотонність, парність і непарність функцій. Неперервність функцій. Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Тригонометричні функції числового аргументу, їх періодичність. Властивості та графіки тригонометричних функцій. Властивості та графіки показникової та степеневої функцій.

         Похідна та її застосування. Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні найпростіших функцій. Правила диференціювання. Похідні степеневих, тригонометричних, показникових та логарифмічних функцій. Похідна функції y = f(ax + b). Ознаки сталості, зростання й спадання функції. Екстремуми функції. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

         Інтеграл та його застосування. Первісна та її зв’язок з невизначеним інтегралом. Властивості невизначеного інтеграла і його обчислення методами заміни змінної та по частинам. Визначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Основні властивості та обчислення інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. Обчислення площ плоских фігур, фізичні застосування визначеного інтеграла.

         Диференціальні рівняння. Означення та класифікація диференціальних рівнянь, загальний та частинний розв’язки диференціальних рівнянь. Деякі типи рівнянь першого порядку та їх розв’язання. Рівняння другого порядку, що дозволяють зниження порядку; лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими коефіцієнтами.

 

3. ОСНОВИ НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ

 Роль нафти і газу в житті людини

Сучасний стан і перспективи розвитку енергетики. Нафта і газ – коштовне сировина для переробки. Газ – як моторне паливо. Історія застосування нафти і газу.

 

Нафта і газ на карті світу

Світові запаси нафти і газу. Родовища України

 

Нафтова і газова промисловість

Розвиток нафтовий промисловості. Розвиток газової промисловості

 

Основи нафтогазопромислової геології

 Склад і вік земної кори, осадові породи. Походження і склад нафти і газу.

Методи пошуку і розвідки нафтових і газових родовищ. Етапи пошуко-розвідницьких робіт

 

Буріння нафтових і газових свердловин

Поняття о свердловині. Класифікація способів буріння. Бурові установки, обладнання і інструмент. Цикл будівництва свердловин

 

Добування нафти і газу

Історія розвитку нафтогазодобування. Фізика продуктивного пласта. Етапи добування нафти і газу. Системи збору нафти і газу. Промислова підготовка нафти. Промислова підготовка газу. Системи закачування води в промислові пласти. Стадії і проектування розробки родовищ.

 

 Переробка нафти і газу

Продукти переробки нафти. Основні етапи нафтопереробки. Продукти переробки газу. Основні об'єкти газопереробних заводів

 

Способи транспортування нафти, нафтипродуктів і газу

Історія розвитку способів транспортування. Сучасні способи транспортування.

Області застосування різних видів транспорту.

 

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів

Розвиток трубопровідного транспорту. Властивості нафт і нафтопродуктів, які впливають на технологію транспорту. Класифікація нафтопроводів. Основні об'єкти і спорудження нафтопроводів. Насосне-силове обладнання. Резервуари і резервуарні парки. Системи перекачування.

 

Зберігання і розподіл нафтопродуктів.

Розвиток і класифікація нафтобаз. Об'єкти нафтобаз і операції на них. Насосні станції і зливо-наливні операції на нафтобазах. Резервуари нафтобаз і підземне зберігання нафтопродуктів.

 

Трубопровідний транспорт газу

Розвиток трубопровідного транспорту газу. Властивості газу, які впливають на технологію транспорту. Класифікація газопроводів. Основні об'єкти і спорудження газопроводів. Газоперекачувальні агрегати. Особливості трубопровідного транспорту зріджених газів.

 

Зберігання і розподіл газу

Нерівномірності газоспоживання і методи їх компенсацій. Газгольдери, підземне збереження газу. Газорозподільні мережі. Газорозподільні пункти.

 

Спорудження магістральних трубопроводів.

Склад робіт, які виконуються при будівництві лінійної частини трубопроводів. Будівництво споруджень лінійної частини трубопроводів. Особливості споруджень через прешкоди. Будівництво морських трубопроводів.

 

Спорудження насосних і компресорних станцій магістральних трубопроводів.

Склад робіт, які виконуються при будівництві насосних і компресорних станцій. Загальнобудівельні і спеціальні будівельні роботи. Спорудження блочно-компресорних станцій.

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Вступники, які проходять співбесіду, повинні знати:

- фізичні явища і процеси: ознаки явища чи процесу, за якими вони відбуваються; зв’язок явища чи процесу з іншими; їх пояснення на основі наукової теорії; приклади використання;

- поняття та терміни;

- фізичні величини: властивості, що характеризуються цим поняттям (величиною); зв’язок з іншими величинами (формула); означення величини; одиниці фізичної величини; способи її вимірювання;

– елементи математичного аналізу: границя і неперервність функцій, означення і властивості похідної, її геометричне і фізичне значення, первісна та невизначений інтеграл, методи інтегрування, визначений інтеграл та його застосування, основні типи найпростіших диференціальних рівнянь;

- властивості нафт, нафтопродуктів і газів, сучасні методи транспортування і зберігання нафти і газу, системи магістральних трубопроводів і їх основні об'єкти, склад робіт при спорудженні магістральних трубопроводів.

Вступники, які проходять співбесіду,  повинні  вміти:

- розпізнавати прояви механічних, теплових, електромагнітних явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці;

- застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила механіки, молекулярної фізики і термодинаміки;

- застосовувати формули для визначення фізичних величин та їх одиниць;

- застосовувати математичні вирази законів механіки, молекулярної фізики і термодинаміки;

- визначати межі застосування законів;

– знаходити похідні та первісні елементарних функцій;

– обчислювати визначені інтеграли та використовувати їх для обчислення геометричних та фізичних характеристик об’єктів (площа фігур, довжина дуги, об’єм та площа поверхні тіл обертання);

– розв’язувати найпростіші типи диференціальних рівнянь;

- використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гельфгат I.M. та ін. Збірник piзнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики, 9–11 кл. – Х.: Гімназія, 2005.
 2. Калита В.М., Стучинська Н.В. Фізика, 10-11 кл.: Навч. Посібник.-Книга плюс, 2003. – 154 с.
 3. Соколович Ю.А., Богданова А.С. Довідник з курсу фізики середньої школи з прикладами рішення задач, 7-11 кл.: Навч.-методичний посібник. – Х.: Ранок, 1999. – 464 с.
 4. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Підручник, – К.: Техніка, 2000. – Ч.1. – 592 с.; Ч.2. – 792 с.
 5. Овчинников П.П. та ін. Вища математика: Збірник задач, – К.: Техніка, 2004. – Ч.1. – 279 с.; Ч.2. – 376 с.
 6. Дюженкова Л.І. та ін. Математичний аналіз у задачах і прикладах: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – Ч.1. – 462 с. .
 7.   Коршак А.А., Шаммазов А.М.  Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. – Уфа: ООО ДизайнПолиграфСервис», 2005. – 528 с.
 8.   Експлуатаційникові газонафтового комплексу. Довідник /В.В. Розгонюк, Л.А. Хачикян, М.А. Григіль, О.С. Удалов, В.П. Нікішин.–К.:Росток, 1998.– 432с.
 9. Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учеб.пособие для вузов /Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новосёлов, и др.: Под ред В.Ф. Новосёлова. – М.: Недра, 1992. – 320 с.
 10. Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник для вузов /А.А. Коршак, А.М. Нечваль,: Под ред. А.А. Коршака. – СПб.: Недра, 2008. – 488 с.
 11. Бобрицкий Н.В., Юфин В.А.  Основы нефтяной и газовой промышленности: Учебник. – М.: Недра, 1988. – 200 с.
 12. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин – М. ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2003.

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

При визначенні екзаменаційної оцінки члени екзаменаційної комісії дотримуються наступного:

 • І рівень - початковий. Відповідь абітурієнта при відтворенні навчального матеріалу - елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.
 • II рівень - середній. Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, здатний розв'язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності
 • III рівень—достатній. Абітурієнт знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Абітурієнт здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності.
 • IV рівень - високий. Знання абітурієнта є глибокими, міцними, узагальненими, системними, Абітурієнт уміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

 

 

Якісна характеристика п’ятибальної шкали оцінювання знань наведена нижче:

 

 

Рівень навчальних досягнень

5 бальна шкала

Критерій оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

1

2

3

І. Початковий

 

2

 

Абітурієнт може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи, фрагментарне відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, може самостійно знайти відповідь у тексті підручника, відтворює менше половини навчального матеріалу, за допомогою викладача виконує елементарні завдання, може дати відповідь з кількох простих речень, відсутні сформовані вміння та навички

II. Середній

3

Абітурієнт знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, здатен використовувати під час відповіді допоміжні матеріали, відповіді непослідовні та нелогічні, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки, самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу,  вміє застосовувати знання при розв'язуванні задач за зразком, користується додатковими джерелами

III. Достатній

4

Абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового взаємозв'язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.

IV. Високий

5

Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях, може визначати тенденції та протиріччя процесів, робить аргументовані висновки, вирішує творчі завдання, володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми, вміє застосувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень. Здатен до самостійного вивчення матеріалу, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, самостійно виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій форм.


 

 

Програма

для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітня програма «Нафтогазовая інженерія та технології»

 

 1. Які види енергії ви знаєте, де вони використовуються та в чому їх особливості.
 2. Розмірності основних фізичних величин (тепло, теплоємність…)
 3. Основні фізичні константи та їх розмірності.
 4. Постійний та перемінний електричний струм; переваги та недоліки кожного з них.
 5. Сучасні методи отримання електричної, механічної та теплової енергії.
 6. Нетрадиційні джерела енергії; їх переваги та недоліки.
 7. Перелічити та описати області використання низьких температур.
 8. Перелічити та охарактеризувати процеси з фазовими переходами “тверде тіло- рідина”, де вони використовуються?
 9. Перелічити та охарактеризувати процеси з фазовими переходами “рідина – пара”, де вони використовуються?
 10. Закон збереження енергії, навести приклади його дії.