Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей»

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА

 1. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході.
 2. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої.
 3. Аналогові підсилювачі. Операційні підсилювачі.
 4. Елементи цифрової електроніки.
 5. Цифро-аналогові та аналог-цифрові перетворювачі. Арифметико-логічний пристрій та мікропроцесори. Індикаторні пристрої.
 6. Структура джерел живлення. Схеми однофазних та трьохфазних спрямовувачів.
 7. Стабілізатори напруги. Імпульсний стабілізатор напруги.
 8. Вузли ЕОМ і зв'язки між ними.
 9. Мультиплексори і демультиплексори, шини, комутатори, шинні формувачі.

10. Схемотехніка тригерних пристроїв (ТП).

11. Регістри та регістрові файли.

12. Лічильники. Розподільники тактів.

13. Запам’ятовуючі пристрої. Постійні запам’ятовуючі пристрої типу ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Флеш-пам’ять.

14. Принцип мікропрограмного керування в обчислювальних машинах.

 

Рекомендована література

 1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. — М.: Высшая школа, 1978. -235с.
 2. Татур Т.А. Основы теории электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1980. – 132с.
 3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2002.  - 277с.
 4. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2004. -268с.
 5. Справочник по расчету Электронных схем / Гершунский Б.С. – К.: Высшая школа, 1983. -150с.
 6. Завадский В.А. Компьютерная Електроника – К.: ТОО ВЕК, 1996. -360с.
 7. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем – М. «Энергия» 1984. – 368с.

 

РОЗДІЛ 2. Архітектура комп’ютерів.

 1. Архітектура апаратної та програмної частини комп’ютера.
 2. Характеристики процесорів.
 3. Класифікація пам’яті комп’ютера.
 4. Оперативна та постійна пам'ять комп’ютера
 5. Адресація оперативної памяті.
 6. Принципи побудови накопичувачів на жорстких  та на компакт-дисках.
 7. Види моніторів та їх характеристики.
 8. Устройство, характеристики та, режими роботи відеоадаптерів.

10.Класифікація шин та інтерфейсів комп’ютерів.

 

Рекомендована література

 1. Основи цифрових систем /За ред. М.П.Благодатного, В.С.Харченка – Підручник. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк.авіац.ін-т”, 2002, -170с.
 2. Шеховцов В.А. Операційні системи. К. Видавнича група BHV, 2005, -125с.
 3. С.О. Кравчук.  Основи комп’ютерної техніки: компоненти, системи, мережі. К.: Каравела, 2006. -344с.
 4. Э.Таненбаум. Архитектура компьютера. — С.Пб.: – Питер, 2003. – 460с.
 5. Робинсон А. Linux. Программирование в примерах. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. -367с.
 6. Галисеев Г.В. Ассемблер IBM PC. Самоучитель. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. -304с.
 7. Ирвин Кип  Язык ассемблера для процессоров Intel, 4-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. -912с.

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ КОМП´ЮТЕРНОЇ ЛОГІКИ

1. Алгебра логіки, основні закони алгебри-логіки.

2. Логічні операції, основні поняття про булеві функції.

3. Комбінаційні логічні схеми.

4. Тригери і їх типи.

5. Типи логічних мікросхем.

 

Рекомендована література

1.Матвієнко М.П.Комп’ютерна логіка. –Підручник – Київ КПІ 2012, 283с.

2.Основи комп’ютерної логіки. /За ред.. Н.В. Білоус, І. В. Куцевич, Т.А. Разівілова. Харків: ХНУРЕ, 2010. – 98 с.

3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2002.  - 277с.

 

РОЗДІЛ 4. Комп'ютерні мережі

 1. Основні визначення та класифікація комп'ютерних мереж.
 2. Використання стандартної моделі OSI для вивчення процесів в комп´ютерних  мережах.
 3. Основні принципи побудови локальних мереж.
 4. Основні принципи побудови корпоративних мереж.
 5. Технології локальних мереж.
 6. Технологія Ethernet.
 7. Середовища та канали  передачі даних в комп’ютерних мережах.
 8. Активне та пасивне обладнання комп´ютерних мереж.

 

Рекомендована література

 1. Олифер В.Г., Олифер В.А., Компьютерные сети. принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2006.- 958с.
 2. Олифер В.Г., Олифер В.А., Коммуникационное оборудование для корпоративных сетей. М., МГУ. 2003. -570с.
 3. Э.Таненбаум. Компьютерные сети. 4-е издание. — С.Пб.: – Питер, 2006. -992с.
 4. Джеймс Ф.Куроуз, Кит В.Росс. Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета. 2-е издание. – СПб.: -Питер, 2004. 765с.
 5. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети. Архитектура, алгоритмы, проектирование. М.: ЭКОМ, 2000.-312с

 

 

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма « Мережеві технології та інтернет речей»

 

 1. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході.
 2. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої.
 3. Аналогові підсилювачі. Операційні підсилювачі.
 4. Елементи цифрової електроніки.
 5. Цифро-аналогові та аналог-цифрові перетворювачі. Арифметико-логічний пристрій та мікропроцесори. Індикаторні пристрої.
 6. Класифікація комп’ютерів.
 7. Архітектура апаратної та програмної частини комп’ютера.
 8. Характеристики процесорів.
 9. Класифікація пам’яті комп’ютера.
 10. Оперативна та постійна пам'ять комп’ютера
 11. Алгебра логіки, основні закони алгебри-логіки.
 12. Логічні операції, основні поняття про булеві функції.
 13. Комбінаційні логічні схеми.
 14. Тригери і їх типи.
 15. Типи логічних мікросхем.
 16. Основні визначення та класифікація комп'ютерних мереж.
 17. Використання стандартної моделі OSI для вивчення процесів в комп´ютерних  мережах.
 18. Основні принципи побудови локальних мереж.
 19. Основні принципи побудови корпоративних мереж.
 20. Технології локальних мереж.

 

Рекомендована література

 1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. — М.: Высшая школа, 1978. -235с.
 2. Татур Т.А. Основы теории электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1980. – 132с.
 3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2002.  - 277с.
 4. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2004. -268с.
 5. Справочник по расчету Электронных схем / Гершунский Б.С. – К.: Высшая школа, 1983. -150с.
 6. Завадский В.А. Компьютерная Електроника – К.: ТОО ВЕК, 1996. -360с.
 7. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем – М. «Энергия» 1984. – 368с.
 8. Основи цифрових систем /За ред. М.П.Благодатного, В.С.Харченка – Підручник. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк.авіац.ін-т”, 2002, -170с.
 9. Шеховцов В.А. Операційні системи. К. Видавнича група BHV, 2005, -125с.
 10. С.О. Кравчук.  Основи комп’ютерної техніки: компоненти, системи, мережі. К.: Каравела, 2006. -344с.
 11. Э.Таненбаум. Архитектура компьютера. — С.Пб.: – Питер, 2003. – 460с.
 12. Робинсон А. Linux. Программирование в примерах. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. -367с.
 13. Галисеев Г.В. Ассемблер IBM PC. Самоучитель. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. -304с.
 14. Ирвин Кип  Язык ассемблера для процессоров Intel, 4-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. -912с.
 15. 1.Матвієнко М.П.Комп’ютерна логіка. –Підручник – Київ КПІ 2012, 283с.
 16. 2.Основи комп’ютерної логіки. /За ред.. Н.В. Білоус, І. В. Куцевич, Т.А. Разівілова. Харків: ХНУРЕ, 2010. – 98 с.
 17. 3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2002.  - 277с.
 18. Олифер В.Г., Олифер В.А., Компьютерные сети. принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2006.- 958с.
 19. Олифер В.Г., Олифер В.А., Коммуникационное оборудование для корпоративных сетей. М., МГУ. 2003. -570с.
 20. Э.Таненбаум. Компьютерные сети. 4-е издание. — С.Пб.: – Питер, 2006. -992с.
 21. Джеймс Ф.Куроуз, Кит В.Росс. Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета. 2-е издание. – СПб.: -Питер, 2004. 765с.
 22. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети. Архитектура, алгоритмы, проектирование. М.: ЭКОМ, 2000.-312с

 

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності»

 

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА

 1. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході.
 2. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої.
 3. Аналогові підсилювачі. Операційні підсилювачі.
 4. Елементи цифрової електроніки.
 5. Цифро-аналогові та аналог-цифрові перетворювачі. Арифметико-логічний пристрій та мікропроцесори. Індикаторні пристрої.
 6. Структура джерел живлення. Схеми однофазних та трьохфазних спрямовувачів.
 7. Стабілізатори напруги. Імпульсний стабілізатор напруги.
 8. Вузли ЕОМ і зв'язки між ними.
 9. Мультиплексори і демультиплексори, шини, комутатори, шинні формувачі.

10. Схемотехніка тригерних пристроїв (ТП).

11. Регістри та регістрові файли.

12. Лічильники. Розподільники тактів.

13. Запам’ятовуючі пристрої. Постійні запам’ятовуючі пристрої типу ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Флеш-пам’ять.

14. Принцип мікропрограмного керування в обчислювальних машинах.

 

Рекомендована література

 1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. — М.: Высшая школа, 1978. -235с.
 2. Татур Т.А. Основы теории электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1980. – 132с.
 3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2002.  - 277с.
 4. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2004. -268с.
 5. Справочник по расчету Электронных схем / Гершунский Б.С. – К.: Высшая школа, 1983. -150с.
 6. Завадский В.А. Компьютерная Електроника – К.: ТОО ВЕК, 1996. -360с.
 7. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем – М. «Энергия» 1984. – 368с.

 

 

РОЗДІЛ 2. Архітектура комп’ютерів.

 1. Архітектура апаратної та програмної частини комп’ютера.
 2. Характеристики процесорів.
 3. Класифікація пам’яті комп’ютера.
 4. Оперативна та постійна пам'ять комп’ютера
 5. Адресація оперативної памяті.
 6. Принципи побудови накопичувачів на жорстких  та на компакт-дисках.
 7. Види моніторів та їх характеристики.
 8. Устройство, характеристики та, режими роботи відеоадаптерів.

10.Класифікація шин та інтерфейсів комп’ютерів.

 

Рекомендована література

 1. Основи цифрових систем /За ред. М.П.Благодатного, В.С.Харченка – Підручник. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк.авіац.ін-т”, 2002, -170с.
 2. Шеховцов В.А. Операційні системи. К. Видавнича група BHV, 2005, -125с.
 3. С.О. Кравчук.  Основи комп’ютерної техніки: компоненти, системи, мережі. К.: Каравела, 2006. -344с.
 4. Э.Таненбаум. Архитектура компьютера. — С.Пб.: – Питер, 2003. – 460с.
 5. Робинсон А. Linux. Программирование в примерах. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. -367с.
 6. Галисеев Г.В. Ассемблер IBM PC. Самоучитель. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. -304с.
 7. Ирвин Кип Язык ассемблера для процессоров Intel, 4-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. -912с.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма « Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності»

 

 1. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході.
 2. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої.
 3. Аналогові підсилювачі. Операційні підсилювачі.
 4. Елементи цифрової електроніки.
 5. Цифро-аналогові та аналог-цифрові перетворювачі. Арифметико-логічний пристрій та мікропроцесори. Індикаторні пристрої.
 6. Класифікація комп’ютерів.
 7. Архітектура апаратної та програмної частини комп’ютера.
 8. Характеристики процесорів.
 9. Класифікація пам’яті комп’ютера.
 10. Оперативна та постійна пам'ять комп’ютера
 11. Алгебра логіки, основні закони алгебри-логіки.
 12. Логічні операції, основні поняття про булеві функції.
 13. Комбінаційні логічні схеми.
 14. Тригери і їх типи.
 15. Типи логічних мікросхем.
 16. Основні визначення та класифікація комп'ютерних мереж.
 17. Використання стандартної моделі OSI для вивчення процесів в комп´ютерних  мережах.
 18. Основні принципи побудови локальних мереж.
 19. Основні принципи побудови корпоративних мереж.
 20. Технології локальних мереж.

 

Рекомендована література

 1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. — М.: Высшая школа, 1978. -235с.
 2. Татур Т.А. Основы теории электрических цепей. – М.: Высшая школа, 1980. – 132с.
 3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2002.  - 277с.
 4. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2004. -268с.
 5. Справочник по расчету Электронных схем / Гершунский Б.С. – К.: Высшая школа, 1983. -150с.
 6. Завадский В.А. Компьютерная Електроника – К.: ТОО ВЕК, 1996. -360с.
 7. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем – М. «Энергия» 1984. – 368с.
 8. Основи цифрових систем /За ред. М.П.Благодатного, В.С.Харченка – Підручник. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т “Харк.авіац.ін-т”, 2002, -170с.
 9. Шеховцов В.А. Операційні системи. К. Видавнича група BHV, 2005, -125с.
 10. С.О. Кравчук.  Основи комп’ютерної техніки: компоненти, системи, мережі. К.: Каравела, 2006. -344с.
 11. Э.Таненбаум. Архитектура компьютера. — С.Пб.: – Питер, 2003. – 460с.
 12. Робинсон А. Linux. Программирование в примерах. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. -367с.
 13. Галисеев Г.В. Ассемблер IBM PC. Самоучитель. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. -304с.
 14. Ирвин Кип  Язык ассемблера для процессоров Intel, 4-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. -912с.
 15. 1.Матвієнко М.П.Комп’ютерна логіка. –Підручник – Київ КПІ 2012, 283с.
 16. 2.Основи комп’ютерної логіки. /За ред.. Н.В. Білоус, І. В. Куцевич, Т.А. Разівілова. Харків: ХНУРЕ, 2010. – 98 с.
 17. 3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. — С.Пб.: БХВ – Петербург, 2002.  - 277с.
 18. Олифер В.Г., Олифер В.А., Компьютерные сети. принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2006.- 958с.
 19. Олифер В.Г., Олифер В.А., Коммуникационное оборудование для корпоративных сетей. М., МГУ. 2003. -570с.
 20. Э.Таненбаум. Компьютерные сети. 4-е издание. — С.Пб.: – Питер, 2006. -992с.
 21. Джеймс Ф.Куроуз, Кит В.Росс. Компьютерные сети. Многоуровневая архитектура Интернета. 2-е издание. – СПб.: -Питер, 2004. 765с.
 22. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети. Архитектура, алгоритмы, проектирование. М.: ЭКОМ, 2000.-312с