Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь бакалавра

Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра


1. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

Вступні іспити для вступників на базі повної загальної середньої освіти з конкурсних предметів:

  • Українська мова і література
  • Історія України
  • Математика
  • Фізика
  • Хімія
  • Біологія
  • Географія
  • Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська, російська).

проводяться за програмами зовнішнього незалежного тестування.

2. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїВ» Освітня програма В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те... У чому полягає сенс поняття В«керуванняВ»? У чому полягає сутність таких приватних задач керування як В«регулюванняВ», В«оптимізаціяВ», В«логічне керуванняВ»? Дайте визначення поняття В«автоматизація...

Інженерна механіка 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 131 В«Прикладна механікаВ» Освітня програма В« Інженерна механікаВ»...... Нарисна геометрія та інженерна графіка Предмет і метод нарисної геометрії. Елементи простору: точка, пряма, площина. Геометричні фігури. Геометричний простір. Види конструкторських документів. Вигля...

Маркетинг; Реклама та зв'язки з громадськістю 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 075 В«МаркетингВ» Освітня програма В«МаркетингВ» Освітня програма В«Реклама та зв'язки з громадськістюВ»...... 1. Назвіть можливі економічні потреби та інтереси суспільства та споживачів. 2. Що таке товарна форма організації суспільного виробництва? 3. Дайте визначення ринку та його функціям. 4. ...

Туризм 2019

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів з фаху Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітня програма В«ТуризмВ» Ступінь бакалавра ...... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню бакалавра ґрунтується на освітній програмі підготовки В«молодшого спеціалістаВ» з туризму. Програма включає питання з базови...

Облік і аудит 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавр Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітня програма В«Облік і аудитВ»...... ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 1. Суть бухгалтерського обліку, його основні задачі. 2. В чому полягає суть методу бухгалтерського обліку. 3. Які елементи ...

Електромеханіка 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«ЕлектромеханікаВ» ...... Закон Ома. Закони Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ампера. Закон Кулона. Опір провідника при постійній температурі. Залежність опору провідника від температури. Метод еквівалентного опору. Метод к...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2019

...... Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та посл...

Готельно-ресторанна справа 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавр Спеціальність 241 В«Готельно-ресторанна справаВ» Освітня програма В«Готельно-ресторанна справаВ» ...... Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні та за кордоном. Державне регулювання готельної діяльності в Україні та за її межами. Класифікація підприємств індустрії гостинності в Укра...

Харчові технології 2019 (ІТХ і РГБ)

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітня програма "Харчові технології та інженерія" ...... Характеристика сучасного харчування. Негативні зміни у харчуванні. Етапи розвитку науки про харчування. Загальні положення теорії збалансованого харчування. Положення теорії адекватного харчування. О...

Менеджмент 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 В«МенеджментВ» Освітня програма В«Менеджмент В» ...... 1. Відбір, прийом і пересування кадрів. 2. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом. 3. Оцінка результатів діяльності персоналу. 4. Атестація персоналу. 5. Підготовка та підвищення квалі...

Технології захисту навколишнього середовища 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Освітня програма В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» ...... Що називають "легенями нашої планети"? Наведіть приклад правильного ланцюга живлення. Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами? Якими тваринами завершується ланцюг живлення? З яких газів с...

Комп’ютерні науки : Комп’ютерні науки 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 В«Комп'ютерні науки В» Освітня програма:В«Комп'ютерні науки В»...... Дисципліна В«Об’єктно-орієнтоване програмуванняВ» Основні визначення об’єктно-орієнтованого програмування. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Дисципліна В«Алгоритмічне про...

Нафтогазова інженерія та технології 2019

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології Освітня програма В«Нафтогазовая інженерія та технологіїВ»...... ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір...

Теплоенергетика: Енергетичний інжиніринг та енергоаудит 2019

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 В«ТеплоенергетикаВ» Освітня програма В«ТеплоенергетикаВ»...... 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середн...

Комп’ютерна інженерія: Комп’ютерна інженерія 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 В«Комп’ютерна інженеріяВ» Освітня програма"Комп'ютерна інженерія" ...... РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА 1. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході. 2. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої. 3. Аналогові підсилювачі. Опера...

Енергетичне машинобудування:"Енергомашинобудування" 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма “Енергомашинобудування“...... У Програмі подаються методичні поради та практичні рекомендації щодо складання вступного іспиту, порядку його проведення, перелік питань, що винесені до опрацювання, рекомендована література з освітн...

Галузеве машинобудування:"Машинобудування" 2019

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Cпеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітня програма В«МашинобудуванняВ»...... Технологія конструкційних матеріалів 1. Класифікація конструкційних матеріалів. 2. Основні властивості конструкційних матеріалів. 3. Вуглецеві та леговані сталі, їх класифікація та маркування. 4. Чав...

Біотехнології та біоінженерія 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 В«Біотехнології та біоінженеріяВ» Освітня програма В«Біотехнології та біоінженеріяВ»...... Освітня програма В«Біотехнології та біоінженеріяВ» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнологічні процеси у харчовій промисловості. 2. Мікроорганізми-біологічний агент у біотехнологіях. 3. Поняття про п...

Економіка: " Економіка підприємства" 2019

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» Освітня програма В«Економіка підприємстваВ» (на основі диплому молодшого спеціалиста)...... Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції. Методика розрахунку собівартості продукції. Видатки державного бюджету України. Основні вир...

Публічне управління та адміністрування 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 281 В«Публічне управління та адмініструванняВ» Освітня програма В«Публічне управління та адмініструванняВ» ...... Структура механізму та органів публічного адміністрування. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. Публічна сфера і публічна політика. Основні теорії управління суспільство...

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 204 "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Освітня програма: "Технології виробництва і переробки продукц... 1. Класифікація продукції м’ясопереробної галузі. 2. Породи та кроси сухопутної птиці. 3. Харчова цінність та хімічний склад м’яса сільськогосподарських тварин. 4. Вплив генетики на співвідношенн...

Екологія 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 101 В«ЕкологіяВ» Освітня програма В«ЕкологіяВ»...... Що називають "легенями нашої планети" ? Наведіть приклад правильного ланцюга живлення . Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами? Якими тваринами завершується ланцюг живлення ? З яких газі...

Харчові технології: Технології продуктів бродіння і виноробства 2019

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології продуктів бродіння і виноробстваВ» ...... Характеристика винограду як сировини для виноробства. Збір, транспортування та приймання винограду на переробку. Технологічне обладнання, що використовується для подрібнення винограду, відокремлення ...

Харчові технології 2019 (ТВ та ТБ)

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітня програма "Харчові технології та інженерія"...... Види натуральних консервів; мета та режими попередньої теплової обробки сировини. Контроль якості сировини і готової продукції. Види овочевих закусочних консервів; мета та режими попередньої теплової...

Харчові технології: Технології питної води 2019

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології питної водиВ» ...... Сучасні проблеми людства, пов’язані з використанням води. Роль води в природі. Роль води в життєдіяльності людини та у виробництві харчових продуктів Будова молекули води. Фізичні і хімічні властив...

Задати питання