Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

Декан
Декан
к.т.н., доцент
Зімін Олексій Вячеславович,
тел. 720-91-89
Сайт факультета

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

перший (бакалаврський) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий) рівень,
що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

1) бакалавр;

2) магістр;

3) доктор філософії;

За спеціальністю 131 «Прикладна механіка», що включає наступну освітню програму:

 • Інженерна механіка
 • Машини і технології пакування (освітньо-наукова та освітньо-професійна наукові програми для магістрів).

За спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», що включає наступні освітні програми для підготовки бакалаврів та магістрів:

Системний інжиніринг промислових виробництв,

до якої увійшли наступні напрямки:

 • Обладнання переробних і харчових виробництв;
 • Експлуатація обладнання готельно-ресторанного господарства;
 • ІТ-конструювання обладнання;
 • Обладнання фармацевтичних виробництв;
 • Енергетична безпека

За спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування», що включає наступні освітні програми:

Для бакалаврів освітні програми:

 • Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря
 • Кріогенні технології  виробництва, зрідження і транспортування природних газів
 • Газотурбінні установки і компресорні станції

Для магістрів освітні програми:

 • Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря
 • Кріогенні технології  виробництва, зрідження і транспортування природних газів
 • Газотурбінні установки і компресорні станції
 
«Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробництва, сучасного суспільства продовжує зростати. Низькі температури, які отримуються штучно, відкрили нові можливості для розвитку і прогресу в багатьох напрямках і стали основою для поліпшення якості життя.

Напрями діяльності фахівців-холодильщиків визначаються галузями виробництва і науки нашої держави, які використовують штучний холод. Таких галузей в сучасному суспільстві велика кількість, бо штучний холод є необхідною компонентою практично у всіх сферах життєдіяльності країни. Це промислові холодильники різного призначення, судна морського (річкового) флоту, рибопромислові судна, підприємства холодильного машинобудування, проектні та науково-дослідні установи, підприємства оборонної та космічної галузі, мережі супермаркетів і т.і. Треба підкреслити, що Україна має досить міцне і розвинуте холодильне господарство. Крім того, академія єдиний ЗВО в Україні, де готують фахівців холодильщиків на вищому рівні на протязі десятиліть. Все це гарантує фахівцям–холодильщикам надійне працевлаштування.

Дипломні проекти випускників присвячені вирішенню актуальних проблем холодильного господарства регіону та України в цілому, тематика дипломних проектів відповідає тенденціям розвитку світової холодильної техніки.

Холодильна технологія
Охоплює основні принципи та положення теорії і практики технологій та обладнання при холодильній обробці та зберіганні харчових продуктів. Володіння холодильними технологіями сприяє формуванню фахівця холодильної техніки і технології, який зможе брати активну участь у створенні і розвитку галузі виробництва і зберігання харчових продуктів, що вимагає застосування холоду, і тим самим вирішувати ряд завдань у забезпеченні населення основними продуктами харчування та створені «холодильного ланцюга».

Системи і установки кондиціювання й життєзабезпечення
Випускники цієї спеціалізації розробляють і експлуатують сучасні системи кондиціювання повітря. Вони можуть працювати в різних галузях господарства, що пов´язані з кондиціонування повітря: монтаж, установка та ремонт систем кондиціювання повітря; проектування й впровадження систем кондиціювання повітря, обладнаних різними машинами.

Суднові холодильні установки
Випускники спеціалізації мають змогу працювати на суднах рефрежираторного флоту, який перевозить різноманітні вантажі, що потребують охолодження, також зріджений
 природний газ.

Освітня програма «Кріогенна техніка і технології» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, які базуються на явищі надпровідності, зокрема відомий у всьому світі андроний колайдер.

Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону та гелію з високим степінем чистоти. Важливою галуззю є зрідження кріогенних газів, особливо гелію, водню, природного газу, кисню та інших для їх зберігання і транспортування. Таким чином, концепція розвитку спеціальності базується на концепції розвитку вищеназваних напрямків науки та техніки.

Напрями діяльності фахівців-кріогенщиків визначаються галузями виробництва і науки, де використовують низькі температури нижче 120 К і до абсолютного нуля.

Сучасна металургія використовує кисень, хімічні виробництва – азот. Неон, гелій, криптон, ксенон є основою лазерної техніки і техніки передачі зображень на велику відстань. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій - це кріофізика, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство. Ракетна і космічна техніка не може існувати без кріогенної техніки. Це далеко неповний перелік сфер життя сучасного суспільства, де працюють фахівці, що отримали спеціальність «Кріогенна техніка і технології», зокрема: УА «Сігма»; АТ «Кисеньмаш», м. Одеса; ТОВ «Кріоника», м. Одеса; СП «Айсблік», м. Одеса; АТ «ЗОНТ», м. Одеса; ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» м. Єнакієве; НДІ «Шторм», м. Одеса; ВАТ «Металургійний комбінат ім. Ілліча», м. Маріуполь; ЗАТ «Міттал Стіл», м. Кривий Ріг.

Освітня програма «Газотурбінні установки і компресорні станції» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід двигунів різного призначення в усіх галузях промисловості, для стиску природного газу з ціллю подальшого його транспортування, в холодильній техніці при дослідженнях різних елементів повітряних лайнерів, у якості головних і допоміжних двигунів суден надводного й підводного флоту, для заморожування грунту під час будівництва метро та інші.

Підготовка студентів за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції» почалася з 2000 року на базі кафедри «Компресори та пневмоагрегати». Співробітники кафедри – це висококваліфіковані вчені, які мають великий досвід наукової, викладацької та виховної роботи.

Наші випускники успішно працюють в усіх галузях господарської діяльності України і за кордоном. Тому мета навчання - підготовка інженерів і спеціалістів для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах зрідженого газу, на підприємствах переробки нафти і газу, компресорних станціях зрідженого повітря різноманітних підприємств, устаткування різного призначення з газотурбінним приводом, а також для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, в спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.

Наші випускники в змозі працювати на багатьох підприємствах машинобудування, легкої та харчової промисловості на підприємствах авіаційного призначення, на судах морського і річного транспорту, атомної енергетики та інших.

Освітня програма «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пневмоінструменти, які використовуються в технологічних цілях підприємств машинобудування, хімічної промисловості, при виробництві штучних матеріалів, харчова промисловість, нафтохімічна промисловість,  синтез і розділ нафтових продуктів, установки розділу повітря та одержання зріджених газів, атомна енергетика, системи життєзабезпечення, кондиціонування повітря в промислових та побутових будівлях, транспортування природного газу на будь-яку відстань, транспортування сипучих матеріалів (борошно, пісок) і т.ін.

 

Як показує екскурс у різні галузі промисловості, немає такої галузі науки і техніки, що не використовує компресорні машини й вакуумну техніку.

Наші випускники успішно працюють в галузях харчової, холодильної промисловості, залізничного, морського та автомобільного транспорту, нафтової і газової промисловості, медицині.

Використання вакууму дозволяє отримати надзвичайно чисті матеріали і сплави, інтенсифікувати ряд хімічних процесів (випарювання, сублімаційне сушіння й ін.). У наш час широко використовується вакуумне паковання харчових продуктів, вакуумне напилення, декоративна металізація та інше.

 

Системний інжиніринг промислових виробництв - нова спеціалізація спеціальності  133 Галузеве машинобудування. 

У цю спеціальність входить 5 інноваційних напрямків, за якими навчаються студенти: 

 • Обладнання переробних і харчових виробництв

Новий напрямок, орієнтований  на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт, монтаж, виробництво машин та апаратів харчових та переробних виробництв.

 • Експлуатація обладнання готельно-ресторанного господарства

Новий напрямок, орієнтований  на підготовку фахівців, які спроможні вирішувати питання асортименту, комплектування, використання, експлуатації машин і апаратів у готельно-ресторанних господарствах.

 • ІТ-конструювання обладнання

Напрямок, орієнтований на підготовку фахівців за спеціальністю механік-конструктор обладнання, що використовує сучасне програмне та апаратне забезпечення, інноваційні методи математичного моделювання.

 • Обладнання фармацевтичних виробництв

Новий напрямок, орієнтований  на підготовку фахівців з монтажу, проектування та конструювання обладнання для виробництва  фармацевтичних препаратів.

 • Енергетична безпека

Новий напрямок, орієнтований на такі сфери діяльності, як енергетичний менеджмент, енергетична ефективність, енергетична безпека.

Академія має багатий досвід у підготовці фахівців із машин та апаратів для різних галузей. Але наразі, у зв’язку із зростанням технічної складності спеціалізованого обладнання, розширенням асортименту обладнання, що використовується в різних господарствах, виникає необхідність у відповідних фахівцях, орієнтованих на конкретну галузь.

Майбутніх фахівців навчають:

 • основам вибору асортименту та розміщенню устаткування;
 • методикам ефективного функціонування технологічного обладнання;
 • теоретичних основ процесів теплової, механічної та холодильної обробки продуктів;
 • технічним характеристикам, номенклатурі, принципу дії та функціональному призначенню обладнання;
 • основи енергетичного моніторингу обладнання;
 • методику розрахунків режимних параметрів обладнання.
 • спеціалізоване обладнання фармацевтичних, ресторанних, харчових та переробних виробництв;
 • експлуатації механічного, теплового, холодильного, масообмінного, пакувального і торговельного обладнання;
 • принципам вибору та комплектування обладнання.
 • методикам ефективного функціонування технологічного обладнання;
 • методам моделювання механіки твердих тіл і рідини;
 • проектуванню циклічних автоматів з використанням IT-технологій,
 • математичне моделювання та зворотний інжиніринг,
 • ІТ- конструювання сучасного обладнання.
 • роботі з програмним забезпеченням, САПР системами і системами розрахунку механіки і моделювання руху;
 • роботі з САПР для автоматизації робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва: SolidWorks (Солідворкс), CATIA, NX (виробництва компанії Siemens PLM Софтваре), програми Autodesk, такі як AutoCAD, AutodeskInventor, Fusion 360;
 • розрахунку механіки і моделювання руху з використанням ANSYS або відкритих систем OpenFOAM, OpenSCAD.

Завдання підготовки фахівців:

 • підготовка якісного фахівця, який може на сучасному рівні вирішувати завдання конструювання енергоефективного технологічного обладнання;
 • підготовка якісного фахівця, який може на сучасному рівні вирішувати завдання обслуговування, монтажу, ремонту та експлуатації технологічного обладнання;
 • підготовка конструкторів, які спроможні створювати інноваційне технічне обладнання для харчової, переробної та фармацевтичної промисловості.

Майбутні фахівці готуються для роботи:

 • в організаційно-управлінських службах;
 • в конструкторських та технологічних відділах підприємств;
 • в монтажних, ремонтних службах підприємств;
 • в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях;
 • у комерційних фірмах, пов’язаних з розробкою, випуском та продажем технологічного обладнання та машин.
 • в готельно-ресторанних закладах;

Навчальний процес повністю забезпечений необхідною технікою та висококваліфікованими викладачами, які мають ступені докторів та кандидатів наук, багатий досвід викладацької та практичної діяльності, є авторами методичних розробок, наукових праць з питань сучасних методів розробки інноваційного обладнання.

Програми навчання на факультеті дозволяють отримати високоякісну вищу освіту, уміння й практичні звички для роботи на широкому спектрі підприємств, забезпечувати ефективну роботу будь-якого технологічного й транспортного устаткування, обслуговувати паковальне устаткування, холодильну та кріогенну техніку, здійснювати високоякісний технічний сервіс і опанувати основами дизайну, ергономіки енергоменеджменту.

Навчальну, виробничу, переддипломну практики студенти нашого факультету проходять на провідних підприємствах холодильної, харчової й переробної промисловості міста Одеси й інших міст України. Наші підприємства-партнери: ПАО «ОдесаВинПром», ПАО «ЕННІ ФУДЗ» (ТМ «Тетя Соня», «Одеська Кава»), Шабо, ПАО «Інтер-хім», КП «Тепломережі».

Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі.  На нашому факультеті велику увагу приділяють розвитку творчих здібностей студентів, залученню їх до науково-дослідної, проектно-конструкторської діяльності ту участі у керуванні роботою академії.

 

Магістратура 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізація «ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВ»

Необхідність у фахівцях обумовлена розвитком ринкових відносин в Україні, структурною перебудовою галузей і входженням України у світовий економічний простір, зокрема, у ВТО та ЄС.

Особливу актуальність здобуває енергетичний менеджмент - керування й оптимізація енергоспоживання й витрат на енергоносії. Визнання важливості енергії як ресурсу вимагає такого ж менеджменту, як будь-якого коштовного продукту, є першим кроком до поліпшення енергетичної й екологічної ефективності.

Підготовку фахівців на факультеті за даним напрямком здійснює випускаюча кафедра «Процесів, обладнання та енергетичного менеджменту», завідувач кафедри, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, д.т.н., професор Бурдо Олег Григорович. Провідна в Україні, з давніми традиціями, заснованими видатними вченими й педагогами. Підготовку фахівців забезпечує команда досвідчених викладачів: професорів та доцентів, докторів та кандидатів технічних наук. Наші викладачі мають сертифікати TACIS з енергетичного менеджменту та керують науковими проектами з енергоефективних технологій.

Навчальні плани передбачають підготовку фахівців широкого профілю, вивчення комплексу гуманітарних, фундаментальних, загальтехнічних і спеціальних дисциплін, які формують активну громадянську позицію й високий професійний рівень.

 


 

Майбутніх фахівців навчають:

 • професійним методикам енергетичного моніторингу обладнання;
 • методик розрахунків режимних параметрів обладнання.
 • стандартним рішенням підвищення енергетичної ефективності режимів та технологій;
 • сучасним методам енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, підвищення енергетичної ефективності обладнання;
 • експлуатації механічного, теплового, холодильного, масообмінного, пакувального і торговельного обладнання;
 • принципам вибору та комплектування обладнання.
 • методикам ефективного функціонування технологічного обладнання;
 • математичне моделювання та зворотний інжиніринг,
 • сучасними принципами раціонального використання енергетичних ресурсів на виробництво;
 • роботі з програмним забезпеченням, САПР системами і системами розрахунку механіки і ефективності роботи обладнання.

Випускники нашого факультету:

Наші випускники успішно працюють, як в Україні так і в країнах світу, займають керівні посади (головних механіків, головних інженерів, директорів, менеджерів (керуючих) на виробництві, енергоменеджерів, експертів з енергопостачання й енергоефективності).

Випускники затребувані:

·         на інженерних посадах на елеваторах і хлібоприймальних підприємствах, мірошницьких, круп'яних і комбікормових заводах, макаронних, кондитерських фабриках, хлібозаводах, молзаводах, маслосирзаводах, м'ясокомбінатах, підприємствах переробки риби, підприємствах холодильної й харчової промисловості.

 • у науково-дослідних і проектно-технологічних бюро,
 • на машинобудівних і ремонтно-механічних підприємствах,
 • у монтажно-налагоджувальні організаціях,
 • на діючих підприємствах холодильної, зернопереробної і харчової промисловості,
 • у регіональних інспекціях з енергоефективності,
 • у консалтингових і комерційних підприємствах енергетичного сервісу,
 • у службах енергозабезпечення і інфраструктури при обласній адміністрації, мерії, районних адміністраціях,
 • у службах енергоменеджменту, що забезпечують успіх різних галузей економіки,
 • на великих передових підприємствах з питань енергоефективності,
 • у проектних і налагоджувальних організаціях для планування й керування процесами впровадження інноваційних технологій.

Після закінчення магістратури можна продовжити навчання в аспірантурі та здобути ступінь «Доктор філософії» PhD.

 

Додаткову інформацію про факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки можна знайти на web-сайті fntt.onaft.edu.ua.

 

 

Задати питання