Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 1. Бактерицидна фаза молока. Чинники, які її обумовлюють.
 2. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах.
 3. Гомогенізація молока, способи, режими, чинники, що впливають на процес гомогенізації.
 4. Пастеризація молока, способи, режими.
 5. Сепарування молока.
 6. Державний стандарт на молоко.
 7. Склад молока.
 8. Нормалізація молока, мета, режими, способи.
 9. Класифікація кисломолочних продуктів
 10. Класифікація питних видів молока.

 

Програма для проведення додаткових вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

 1. Пастеризація молока, способи, режими.
 2. Сепарування молока.
 3. Склад молока.
 4. Класифікація кисломолочних продуктів.
 5. Класифікація питних видів молока.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

 1. Способи отримання олій та жирів.
 2. Які реакції проходять під час псування жирів?
 3. Псування жирів (гідролітичне та окислювальне).
 4. Числа, що характеризують якість жиру.
 5. Дайте визначення жирам та наведіть сучасну класифікацію.
 6. Фізико-хімічні показники жиру.
 7. Харчове псування жирів.
 8. Які речовини зумовлюють смак і запах олій та жирів?
 9.  Які бувають типи емульсій жиру з водою?
 10.  Види та характеристика олійної сировини.

 

Програма для проведення додаткових вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

 1. Числа, що характеризують якість жиру.
 2. Дайте визначення жирам та наведіть сучасну класифікацію.
 3. Фізико-хімічні показники жиру.
 4. Які органолептичні показники характеризують якість олій та жирів?
 5. Які бувають типи емульсій жиру з водою?

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

1. Підготування тварин до забою.

2. Способи оглушення забійних тварин.

3. Клеймування м’ясних туш.

4. Класифікація субпродуктів.

5. Харчова та біологічна цінність м’яса.

6. Параметри та способи охолодження м’яса.

7. Класифікація ковбас.

8. Контроль якості ковбасних виробів.

9. Технологія виробництва натуральних напівфабрикатів.

10. Класифікація м’ясних консервів.

11. Види консервної тари.

12. Вимоги до якості консервів.

13. Особливості обробки сухопутної та водо-плаваючої птиці.

14. Характеристика сировини для виробництва харчових топлених жирів.

15. Характеристика сировини тваринного походження для виробництва кормової продукції.

 

Програма для проведення додаткових вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

 1. Дайте характеристику гідробіонтів, як об'єкта рибопереробної галузі.
 2. Причини швидкого псування риби. Ознаки доброякісності риби.
 3. Виробництво         охолодженої       рибопродукції.          Сучасні          способи охолодження. Переваги та недоліки.
 1. Виробництво         мороженої           рибопродукції.          Сучасні          способи заморожування. Переваги та недоліки.
 1. Виробництво мороженої рибопродукції. Кріоскопічна та кріогідратна температури гідробіонтів. Механізм кристалоутворення у м'язовому волокні гідробіонтів.
 2. Виробництво солоної рибопродукції. Дозрівання солоної рибопродукції.
 3. Виробництво рибних пресервів. Класифікація рибних пресервів. Вимоги до якості рибних пресервів.
 4. Виробництво копченої рибопродукції. Класифікація способів копчення, стисла характеристика.
 5. Виробництво рибних стерилізованих консервів. Асортимент консервів з гідробіонтів. Стисла характеристика асортиментних груп консервів. Перелік переваг промислового виробництва баночних консервів.
 6. Виробництво кулінарної продукції з гідробіонтів. Класифікація кулінарних виробів з гідробіонтів.

Програма для проведення додаткових вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

 1. Дайте характеристику гідробіонтів, як об'єкта рибопереробної галузі.
 2. Причини швидкого псування риби. Ознаки доброякісності риби.
 3. Сучасні способи охолодження. Переваги та недоліки.
 4. Сучасні способи заморожування. Переваги та недоліки.
 5. Виробництво солоної рибопродукції. Дозрівання солоної рибопродукції.
 6. Консервируюча дія солі. Етапи посолу.
 7. Класифікація рибних пресервів. Технологічна схема виробництва рибних пресервів спеціального посолу.
 8. Класифікація способів копчення; стисла характеристика. Технологічна схема виробництва риби холодного копчення (з нерозібраної риби).
 9. Технологічні ефекти копчення (утворення аромату, кольору, смаку копченої рибопродукції, антисептичний та бактерицидний ефекти копчення, негативні ефекти копчення).
 10. Асортимент консервів з гідробіонтів. Стисла характеристика асортиментних груп консервів. Перелік переваг промислового виробництва баночних консервів.
 11. Технологічна схема виробництва натуральних рибних консервів.

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

 1. Масліков, М. М. Холодильна технологія харчових продуктів: навч. посіб. К.: НУХТ, 2007. – 335 с.
 2. Артюхова, С. А. Технология продуктов из гидробионтов / С. А. Артюхова, В. Д. Богданов, В. М. Дацун и др.; Под редакцией Т.М.Сафроновой и В.Н. Шендерюка. – М.: Колос, 2001. – 496 с.
 3. Бабарин, В. П. Стерилизация консервов: справочник / В. П. Бабарин. – М.: Гиорд, 2006. – 312 с.
 4. Баранов, В. В. Технология рыбы и рыбных продуктов: учебник для вузов / В. В. Баранов, И. Э. Бережная, В. А. Гроховский и др.; Под ред.А. М. Ершова.  – СПб.: ГИОРД, 2006 – 944 с.
 5. Голубев, В. Н. Обработка рыбы и морепродуктов / В. Н. Голубев, Т. Н. Назаренко, Е. И. Цыбулько. –  С.Птб.: ГИОРД, 2003 – 192 с.
 6. Долганова, Н. В. Упаковка, хранение и транспортировка рыбы и рыбных продуктов / Н. В. Долганова – М.: И-во Гиорд, 2011. – 272 с.
 7. Григорьев, А. А. Введение в технологию отрасли. Технология рыбы и рыбных продуктов / А. А. Григорьев, Г. И. Касьянов. – М.: Колос, 2008. – 112 с
 8. Касьянов, Г. И. Технология копчения мясных и рыбных продуктов / Г. И. Касьянов, С. В. Золотокопова, И. А. Палагина, О. И. Квасенков. – Ростов н/Д: Изд. Центр "МарТ", 2002 – 160 с.
 9. Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности / Т. М. Сафронова, В. М. Дацун – М.: Мир, 2004. – 272 с.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

 

 1. Винникова Л.Г. Технология мясных продуктов. Теоретические основы и практические рекомендации: учебник. Киев: Освіта України, 2017. 364 с.
 2. Винникова Л.Г. Технология мяса и мяснх продуктов: учебник. Киев: Фирма «ИНКОС», 2006, 600 с.
 3. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: підручник / М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза [та ін.]. Київ: Вища освіта, 2006, 640 с.
 4. Віннікова Л.Г., Поварова Н.М., Синиця О.В. Основи птахівництва та переробки птиці. – К.: «Освіта України», 2020. – 216 с.
 5. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса та м’ясопродуктів : навч. посібник / М. О. Янчева, Л. В. Пешук, О. Б. Дроменко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.
 6. Кишенько І.І., Старчова В.М., Гончаров Г.І. Технологія м’яса і м’ясопродуктів. Практикум: Навч. посіб. – К.: НУХТ. 2010. – 367 с.
 7. Методы исследования мяса и мясных продуктов : учеб. пособие / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов. – М.: Колос, 2001. – 376 с.
 8. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность / В. М. Позняковский. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 528 с.
 9. Экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безопасность / В. М. Позняковский, О. А. Рязанова, К. Я. Мотовилов. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 216 с.
 10. Проектирование предприятий мясной отрасли с основами САПР / Л.В. Антипина, Н.М. Ильина, Г.П. Казюлин и др. – Мю: КолосС, 2003. – 320 с.
 11. Масліков, М. М. Холодильна технологія харчових продуктів: навч. посіб. К.: НУХТ, 2007. – 335 с.
 12. Артюхова, С. А. Технология продуктов из гидробионтов / С. А. Артюхова, В. Д. Богданов, В. М. Дацун и др.; Под редакцией Т.М.Сафроновой и В.Н. Шендерюка. – М.: Колос, 2001. – 496 с.
 13. Бабарин, В. П. Стерилизация консервов: справочник / В. П. Бабарин. – М.: Гиорд, 2006. – 312 с.
 14. Баранов, В. В. Технология рыбы и рыбных продуктов: учебник для вузов / В. В. Баранов, И. Э. Бережная, В. А. Гроховский и др.; Под ред.А. М. Ершова.  – СПб.: ГИОРД, 2006 – 944 с.
 15. Голубев, В. Н. Обработка рыбы и морепродуктов / В. Н. Голубев, Т. Н. Назаренко, Е. И. Цыбулько. –  С.Птб.: ГИОРД, 2003 – 192 с.
 16. Долганова, Н. В. Упаковка, хранение и транспортировка рыбы и рыбных продуктов / Н. В. Долганова – М.: И-во Гиорд, 2011. – 272 с.
 17. Григорьев, А. А. Введение в технологию отрасли. Технология рыбы и рыбных продуктов / А. А. Григорьев, Г. И. Касьянов. – М.: Колос, 2008. – 112 с
 18. Касьянов, Г. И. Технология копчения мясных и рыбных продуктов / Г. И. Касьянов, С. В. Золотокопова, И. А. Палагина, О. И. Квасенков. – Ростов н/Д: Изд. Центр "МарТ", 2002 – 160 с.
 19. Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности / Т. М. Сафронова, В. М. Дацун – М.: Мир, 2004. – 272 с.

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь бакалавр

спеціальність 181 «Харові технології»,  

Освітньо-професійна програма «Харчові технології та інженерія»

 

Перелік літературних джерел

1.  Технологія молочних продуктів: підручник / Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, Т. А. Скорченко та ін. – К. : НУХТ, 2013. – 502 с.

2. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів: навч. посіб. / О.В. Грек, Т. А. Скорченко. – К. : НУХТ, 2009. — 235 с.

3. Скорченко Т. А. Технологія незбираномолочних продуктів: навч. посіб. / Т.А.Скорченко, Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, О.В.Кочубей. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 264с.

4. Поліщук Г.Є. Технологія морозива / Г.Є. Поліщук, І. С. Ґудзь. – К.: Фірма«ІНКОС», 2008. – 220 с.

5. Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів: довідник: навч. посіб. / О. М. Скарбовійчук, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок, В. Г. Федоров. – К.: НУХТ, 2012. – 311 с.

6. Справочник по производству мороженого / [Оленев Ю.А., Творогова А.А., Казакова Н.В., Соловьева Л.Н.]. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 798 с.

7. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев; Под ред. А.М. Шалыгиной. – М.: КолосС, 2004. – 455 с.

8. Арсеньева Т. П. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептури. Т.4. Мороженое. / Т.П. Арсеньева – СПб.: ГИОРД, 2002. – 184 с.

9. Твердохлеб Г. В. Технология молока и молочных продуктов. / Г.В.Твердохлеб, Р.Ю.Сажинов, Р.И.Раманаускус. – М: ДеЛи принт, 2006. – 616 с.

10. Чагаровський, О.П. Хімія молочної сировини: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів/ О. П. Чагаровський, Н. А. Ткаченко, Т. А. Лисогор; – Одеса: «Сімекс–прінт», 2013. – 268 с.

11. Горбатова Г.Г. Биохимия молока и молочных продуктов. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 320с.

12. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т. 3. Сыры / В.В.Кузнецов, Г. Г. Шилер. Под общей ред. Г. Г. Шилера. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 512 с.

13. Технологія жирів та жирозамінників: тексти лекцій для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" заочної форми навчання/ Укладач.: Гуменюк О.Л. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – 130 с.

14. Технологии производства растительных масел //https://www.studmed.ru/science/pischevaya-promyshlennost/fat/vegetable_oils/

Тимченко В.К. Технологія м’яких маргаринів: Навчальний посібник– Харків: НТУ ХПІ, 2002. -  133 с.

15. Пешук Л. В., Бавіка Л. І., Демідов І. М. П 31 Технологія парфумерно-косметичних продуктів. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 376 c.

16. О`Брайен Р. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / Р. О`Брайен: пер. с англ. 2-го изд. В.Д. Широкова, Д.А. Бабейкиной, Н.С. Селивановой, Н.В. Маглы – СПб.: Профессия, 2007. – 752 с.

17. Копейковский В.М. Технология производства растительных масел: Учебное пособие [Текст] / В.М. Копейковский, С.И. Данильчук, Г.И. Арбузова и др. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 416 с.

18. Чумак О.П. Научно-практические основы технологии жиров и жирозаменителей: Учебное пособие [Текст] / О.П. Чумак, Ф.Ф. Гладкий. – Харьков: Курсор, 2006. – 175 с.

Нечаев А.П. Майонезы [Текст]. – СПб.: ГИОРД, 2000. – 73 с.

19. Техника и технологии производства и переработки растительных масел: учебное пособие / С.А. Нагорнов, Д.С. Дворецкий, С.В. Романцова, В.П. Таров. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0964-7.

20.Технология получения растительных масел: Учебное пособие / В.Г. Щербаков. – М.: Колос, 1992. – 207 с. 

21. Акаева Т.К., Петрова С.Н. Основы химии и технологии получения и переработки жиров. Ч.1. Технология получения растительных масел: Учеб. пособие/ ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т; Иваново, 2007. – 124 с.

22. Калошин, Ю. А. Технология и оборудование масложировых предприятий: учеб. / Ю. А. Калошин. –Россия, М.: Академия, 2002. –363 с.

23. Осейко, М. І. Технологія рослинних олій: підруч. / М. І. Осейко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. –К.: Варта, 2006. –280 с.

24. Пешук, Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : навч. посіб. / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко; Нац. ун-т харч. технол. –К.: ЦУЛ, 2011. –296 с.