Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 051  «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

 

 1. Калькулювання собівартості продукції.
 2. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції.
 3. Методика розрахунку собівартості продукції.
 4. Видатки державного бюджету України.
 5. Основні виробничі засоби.
 6. Сутність, склад і структура основного капіталу.
 7. Доходи державного бюджету України.
 8. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
 9. Сутність, склад і структура обігових коштів.
 10. Види прибутку.
 11. Податок на прибуток та методика його розрахунку.
 12. Аналіз фінансового стану підприємства.
 13. Поняття господарського обліку. Види обліку.
 14. Оцінка виробничої діяльності: обсяг, асортимент, номенклатура та ритмічність.
 15. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці.
 16. Аналіз використання основних засобів.
 17. Сутність поняття трудового потенціалу.
 18. Фінансова система України та її характеристика.
 19. Види цінних паперів, порядок їхнього випуску в Україні.
 20. Поняття і показники виробничої програми підприємства. Особливості їхнього розрахунку.
 21. Спосіб порівнянні в аналізі господарської діяльності.
 22. Амортизація основних виробничих засобів. Норми амортизації.
 23. Види цін підприємства і податки, що включаються до складу роздрібної ціни.
 24. Вимір і оцінка потенціалу в економіці
 25. Виробнича потужність. Поняття і методика розрахунку.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

 1.   Калькулювання собівартості продукції.
 2.   Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції.
 3.   Методика розрахунку собівартості продукції.
 4.   Видатки державного бюджету України.
 5.   Основні виробничі засоби.
 6.   Сутність, склад і структура основного капіталу.
 7.   Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
 8.   Сутність, склад і структура обігових коштів.
 9.   Види прибутку.
 10. Податок на прибуток та методика його розрахунку.
 11. Поняття господарського обліку. Види обліку.
 12. Оцінка виробничої діяльності: обсяг, асортимент, номенклатура та ритмічність.
 13. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці.
 14. Аналіз використання основних засобів.
 15. Фінансова система України та її характеристика.
 16. Види цінних паперів, порядок їхнього випуску в Україні.
 17. Поняття і показники виробничої програми підприємства. Особливості їхнього розрахунку.
 18. Амортизація основних виробничих засобів. Норми амортизації.
 19. Види цін підприємства і податки, що включаються до складу роздрібної ціни.
 20.  Виробнича потужність. Поняття і методика розрахунку.

Програма для проведення фахових співбесід

ступінь бакалавр

(при вступі на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

 

Перелік літературних джерел

 1. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 378 с.
 2. Економіка підприємства: підручник. За заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 620 с. 
 3. Економіка підприємства: підручник. М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний; за заг. ред. С.Ф. Покропивного; Київ. нац. екон. ун-т. Вид.2-ге, перероб. та допов. Київ: КНЕУ, 2005. 528 с.
 4. Економіка підприємства: підручник. М.Г. Грещак, В.М. Колот та ін.; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко; Київ. нац. екон. ун-т.  Вид.4-те, перероб. та допов. Київ: КНЕУ, 2009. 816 с.
 5. Економіка підприємства: підручник. За заг. ред. Л.Г. Мельника; Київ. нац. екон. ун-т. Суми: Унів. кн., 2004. 648 с.
 6. Яркіна Н.М. Економіка підприємства : Навч. посіб. Вид. 2-ге перероб. і доп. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 600 с.
 7. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навч. посіб. П.В. Круш, О.В. Клименко, В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич; Нац. техн ун-т України «Київський політехнічний інститут». 2-ге вид., допов. і перероб. Київ: ЦУЛ., 2008. 328 с.
 8. Мельников А. М. Основи організації бізнесу: навч. посіб. За заг. ред. А. М. Мельникова. К.: «ЦУЛ», 2015. 200 с.
 9. Маслак О.І., Воробйова Л.Д. Економіка промислового підприємства. К.: ЦУЛ, 2011. 172 с.
 10. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича. 6-те вид., перероб. і доп. К.: 3нан-ня-Прес, 2007. 719 с.
 11. Основи економічної теорії: Підручник. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Х.: Право, 2008. 448 с.
 12. Економічний аналіз : навчальний посібник. Б. Є. Грабовецький. Вінниця: ВНТУ, 2013. 85 с.19.
 13. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 304 с.
 14. Економіка підприємства: навчальний посібник. О. М. Бандурка, Є. В. Ковальов, М.А. Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків: ХНУВС. 2017.192 с.