Програма для проведення вступних іспитів      

Ступінь бакалавра

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма « Менеджмент»

 

1. Відбір, прийом і переміщення кадрів.

2. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом.

3. Оцінка результатів діяльності персоналу.

4. Атестація персоналу.

5. Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу.

6. Підготовка управлінських кадрів.

7. Принципи мотивації праці.

8. Задоволення працівника працею.

9. Сутність організаційно-економічного механізму управління персоналом, основні принципи його застосування.

10. Керівництво в організації, вимоги до управлінських кадрів.

11. Сутність і принципи управління персоналом.

12. Політика мотивації - головний принцип управління персоналом.

13. Які цілі переслідуються при розробці SWOT-аналізу підприємства?

14. Філософія управління персоналом, основи для її формування.

15. Призначення і зміст нормативного документа "Філософія підприємства", основи для його розробки.

16. Види кадрової політики.

17. В рамках якої базової стратегії можливі наступні стратегічні альтернативи: перебудова системи управління; фінансова перебудова; перебудова маркетингу?

18. Перерахуйте базові стратегії, одну з яких керівництво може вибрати.

19. Які поля утворюються у матриці SWOT-аналізу?

20. Основні етапи процесу портфельного аналізу.

21. Які методи можуть використовуватися в процесі організаційного проектування?

22. Надайте загальну характеристику бюрократичних форм організаційних структур управління. Визначте основні особливості, переваги та недоліки лінійної, функціональної, та інтегральної організаційних структур управління.

23. Які особливості, структура, переваги та недоліки дивізіональних структур управління?

 

 

24. Дайте визначення поняття «менеджмент» як виду діяльності, процесу,

органу управління, науки і мистецтва, категорії людей.

25. Які основні принципи ефективного управління пропонуються класичною

школою менеджменту?

26. Які принципові підходи до управління запропоновані школами людських

відносин та організаційної поведінки?

27. Які особливості ефективного управління за принципами математичної

школи?

28. Дайте характеристику інтеграційним підходам в управлінні.

29. Які основні напрями сучасної парадигми розвитку менеджменту?

30. Дайте характеристику основних законів і закономірностей менеджменту.

31. Як змінювались принципи управління в процесі еволюції менеджменту?

Які принципи ефективного управління пропонуються сучасною теорією

менеджменту?

32. Якими особливостями характеризується організація як система?

33. 3 яких основних елементів складається внутрішнє середовище

організації? Яким чином вони пов'язані між собою?

34. Які фактори зовнішнього середовища організації  безпосередньо

впливають на її діяльність?

35. В чому полягає сутність функції планування? За якими принципами воно

здійснюється?  Які  ви  знаєте  форми  організації  системи  планування  в

організації?

36. Перерахуйте і розкрийте зміст загальних функцій управління

37. Обґрунтуйте  зв'язок  між  виконанням  певних  функцій  управління  і

рівнями менеджменту.

38. Які фактори зовнішнього середовища можуть створювати сприятливі,

або, навпаки, несприятливі умови для існування організації?

39. Що таке технологія менеджменту? З яких елементів вона складається? Які вимоги висувають до ефективної технології менеджменту?

40. 3а допомогою яких управлінських засобів можна підвищити ефективність комунікацій?

41. Дайте характеристику основних стилів керівництва.

42. Які принципові відмінності планування за концепцією управління за

цілями?

43. В чому полягає сутність організаційної діяльності? Що називають

організаційною структурою? Назвіть її елементи.

44. Дайте характеристику основним складовим організаційного процесу.

45. Якими видами повноважень можуть наділятися менеджери організації?

46. При яких умовах доцільно використовувати адаптивні структури управління? Які їх особливості, переваги та недоліки?

47. Дайте визначення сутності контролю як функції управління.

48. На які цілі спрямовані випереджаючий, поточний і заключний контроль? 49. Дайте характеристику основним змістовним теоріям мотивації.

50. Якими факторами визначається ступінь вмотивованості працівників у відповідності до різних процесуальних теорій мотивації?

51. Назвіть найбільш поширені форми прямої економічної дії на персонал. 52. Дайте характеристику основних способів адміністративно-правового впливу на працівників. Назвіть основні форми соціологічних і психологіч­них методів управління персоналом.

53. Планування підготовки і підвищення  кваліфікації кадрів

54. Дайте характеристику основних етапів прийняття управлінського рішення.

55. Які вимоги висуваються до управлінської інформації? Що розуміють під терміном «документ»? Які групи документів використовуються в управлінській діяльності?

56. Дайте характеристику основним етапам комунікаційного процесу.

57. 3а допомогою яких методів і засобів можуть здійснюватися комунікації? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.

58. Планування трудових ресурсів.

59. Які типи влади використовуються з метою впливу на підлеглих?

60. Наведіть приклади слабких сторін будь-якого українського підприємства.

61. Дайте характеристику особливостям стилів керівництва за поведінковим підходом.

62. 3а  допомогою яких  факторів  описується  управлінська  ситуація  для визначення стилю керівництва за ситуаційним підходом?

63. Дайте характеристику кожному з видів управлінської праці: евристичної, адміністративної, оперативної. На які групи поділяють управлінський персонал?

64.Які види відповідальності несе менеджер перед організацією та суспільством?

65. Які підходи використовуються для прийняття етично складних рішень? 66. Дайте визначення поняттю „корпоративна культура". Охарактеризуйте її складові. Які фактори впливають на формування корпоративної культури

організації?

67. В чому полягає сутність американська, японська та європейська моделі менеджменту та в чим ці моделі різняться?

68. Які показники використовуються для оцінки ефективності системи управління?

69. Сутність і принципи управління персоналом.

70. Політика мотивації - головний принцип управління персоналом.

71. Зміст управління персоналом.

72. Задачі менеджера по управлінню персоналом.

73. Аналіз стану трудових ресурсів підприємства.

74. Наведіть приклади можливостей зовнішнього середовища    будь-якого

українського підприємства.

75. Критерії прийняття управлінських рішень відносно обсягу та структури

продукції, що виготовляється; виготовляти чи купувати".

76. Склад виробничої та повної собівартості.

77. Діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

 

78. Ознаки    класифікації витрат на: релевантні та  не  релевантні,

контрольовані та неконтрольовані, за економічними елементами.

79. 3а розробку якої стратегії несуть відповідальність керівники на місцях,

керівники лінійних служб і підрозділів?

80. Назвіть групи показників, які фіксують стан організації.

81. Відповідно до якої матриці (моделі) вибір стратегії залежить   від

конкурентної позиції бізнес-одиниць і стадії життєвого циклу?

82. Яка матриця дозволяє визначити сумісний вплив на діяльність

підприємства внутрішніх і зовнішніх чинників?

83. Планування   калькуляції   собівартості   продукції   методом   повного

розподілу витрат.

84. Мінімаксний метод розподілу витрат на змінну та постійну частину.

85. В рамках якої  базової стратегії можливі  наступні стратегічні

альтернативи: інтенсифікація ринку; диверсифікація; зовнішньоекономічна

діяльність; міжфірмова співпраця і кооперація?

86. В рамках якої базової стратегії  можливі  наступні  стратегічні

альтернативи: перебудова системи   управління; фінансова перебудова;

перебудова маркетингу?

87. Сутність позаказного та попроцесного методів калькулювання.

88. Планування калькуляції собівартості продукції методом покриття.

89. Наведіть приклади загроз зовнішнього середовища будь-якого

українського підприємства.

90. Наведіть приклади сильних сторін будь-якого українського підприємства.

 1. . Яка стратегія розробляється для компанії і сфер її діяльності в цілому?
 2. . Яка модель (матриця) може продемонструвати внесок кожної стратегічної зони господарювання у фінансовий портфель корпорації?
 3. . Що відноситься до основних методів портфельного аналізу?
 4. . Яка матриця дозволяє на підставі виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз формувати стратегію підприємства?
 5. . В рамках якої базової стратегії можливі наступні стратегічні альтернативи: економія, зрушення, стабілізація?

96. Склад статей калькуляції.

97. Методи розподілу витрат між продуктами, які спільно виробляються.

98. Які показники можна отримати при калькулюванні методами з повним

розподілом витрат та методом величини покриття?

99. Що являє собою структура витрат?

100. Сутність калькулювання.

101. Які організації створюють відповідний імідж підприємства і з якими підприємству доводиться вважатися?

102 . Мінімаксний та статистичний методи розподілу витрат на змінну та

постійну частину.

103. 3а розробку якої стратегії несуть відповідальність керівники середньої ланки, функціональних підрозділів?

104. Дайте   визначення   поняття   «управління   ризиками»   і   перерахуйте процедури управління ризиками проекту.

105. Методи планування обсягів продажу.

106. Призначення та зміст плану виробництва. Його розробка.

107. Розробка плану надходження та виплат грошових коштів.

108. Прогноз балансу підприємства.

109. Призначення та зміст плану з собівартості.

110. Структура планової собівартості продукції.

111. Призначення та зміст плану з праці.

112. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу.

113. Планування фонду оплати праці та доходу промислово-виробничого

персоналу.

114. Планування прибутку.

115. Планування оборотних коштів.

116. Зміст та роль функції планування.

117. Принципи планування.

118. Види планування.

119. Класифікація витрат.

120. Бюджетна система підприємства.

121. Сутність бюджетування.

122. Призначення поточного плану, склад його розділів.

123. Охарактеризуйте  складові  процедури  процесу  управління  ризиками проекту.

124. У чому полягає сутність дисконтування? Яким чином воно використо­вується при здійсненні оцінки проекту?

125. Які критерії (показники) використовуються для оцінки ефективності інвестицій за проектом? Як вони розраховуються?

126. Які критерії (показники) використовуються для вибору оптимального

варіанту   технологічного   процесу   у   виробничих   проектах?   Як   вони

розраховуються?

127. Що являє собою точка беззбитковості.

128. 3начення та використання АВС-аналізу.

129. Визначення функції витрат.

130. Дайте сутнісну характеристику поняттям: „витрати", „собівартість". В

чому відмінності?

131. Моделі поведінки витрат.

132. Ознаки класифікації витрат на: прямі та непрямі, змінні та постійні,основні та накладні.

 

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма « Менеджмент»

 

1. Відбір, прийом і переміщення кадрів.

2. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом.

3. Оцінка результатів діяльності персоналу.

4. Атестація персоналу.

5. Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу.

6. Підготовка управлінських кадрів.

7. Принципи мотивації праці.

8. Сутність і принципи управління персоналом.

9. Політика мотивації - головний принцип управління персоналом.

10. Види кадрової політики.

11. Які поля утворюються у матриці SWOT-аналізу?

12. Основні етапи процесу портфельного аналізу.

13. Дайте визначення поняття «менеджмент» як виду діяльності, процесу,

органу управління, науки і мистецтва, категорії людей.

14. Які основні принципи ефективного управління пропонуються класичною

школою менеджменту?

15. Які принципові підходи до управління запропоновані школами людських

відносин та організаційної поведінки?

16. Які особливості ефективного управління за принципами математичної

школи?

17. Якими особливостями характеризується організація як система?

18. В чому полягає сутність функції планування? За якими принципами воно

здійснюється?  Які  ви  знаєте  форми  організації  системи  планування  в

організації?

19. Перерахуйте і розкрийте зміст загальних функцій управління

20. Що таке технологія менеджменту? З яких елементів вона складається? Які вимоги висувають до ефективної технології менеджменту?

21. Дайте характеристику основних стилів керівництва.

22. В чому полягає сутність організаційної діяльності? Що називають

організаційною структурою? Назвіть її елементи.

23. Дайте визначення сутності контролю як функції управління.

24. Назвіть найбільш поширені форми прямої економічної дії на персонал.

25. Планування підготовки і підвищення  кваліфікації кадрів

26. Дайте характеристику основних етапів прийняття управлінського рішення.

27. В чому полягає сутність американська, японська та європейська моделі менеджменту та в чим ці моделі різняться?

28. Сутність і принципи управління персоналом.

29. Політика мотивації - головний принцип управління персоналом.

30. Задачі менеджера по управлінню персоналом.

31. Наведіть приклади можливостей зовнішнього середовища    будь-якого

українського підприємства.

32. Критерії прийняття управлінських рішень відносно обсягу та структури

продукції, що виготовляється; виготовляти чи купувати".

33. Склад виробничої та повної собівартості.

34. 3а розробку якої стратегії несуть відповідальність керівники на місцях,

керівники лінійних служб і підрозділів?

35. Наведіть приклади сильних сторін будь-якого українського підприємства.

36. Склад статей калькуляції.

37. Що являє собою структура витрат?

38. Сутність калькулювання.

39. Дайте   визначення   поняття   «управління   ризиками»   і   перерахуйте процедури управління ризиками проекту.

40. Зміст та роль функції планування.

41. Принципи планування.

42. Види планування.

43. Класифікація витрат.

44. У чому полягає сутність дисконтування? Яким чином воно використо­вується при здійсненні оцінки проекту?

45. Що являє собою точка беззбитковості.

 

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма « Управління персоналом»

 

1. Сутність та зміст управління персоналом, принципи управління персоналом.

2. Технократичний та гуманістичний підходи до управління персоналом.

3. Задачі менеджера щодо управління персоналом.

4. Філософія управління персоналом. Особливості управління персоналом на підприємствах США, Європи, Японії.

5. Особливості формування філософії управління персоналом в Україні.

6. Визначення, історія розвитку поняття «персонал».

7. Система управління персоналом, її складові частини та основи функционування.

8. Принципи і методи управління персоналом.

9. Цілі управління персоналом.

10. Функції управління персоналом.

11. Організаційні структури та функції служб управління персоналом.

12. Нормативно-методичне та правове забезпечення управління персоналом.

13. Інформаційне та технічне забезпечення управління персоналом.

14. Кадрова політика та стратегія діяльності організації.

15. Сутність, цілі, задачі та види кадрового планування в організації.

16. Маркетинг персоналу, його сутність та методика проведення.

17. Планування та прогнозування потреб у персоналі.

18. Підходи до визначення трудового потенціалу підприємства.

19. Аналіз стану та використання трудового потенціалу підприємства.

20. Визначення та аналіз критеріїв ефективності праці персоналу.

21. Джерела комплектування підприємства кадрами.

22. Організаційні форми комплектування кадрів.

23. Планування витрат на персонал.

24. Методи підбору та відбору персоналу.

25. Технології відбору персоналу та вимоги до кандидатів на заміщення посад.

26. Організаційне та правове забезпечення процесу наймання персоналу.

27. Сутність профорієнтації та адаптації персоналу.

28. Сутність соціалізації персоналу, соціальний та рольовий склад колективу.

29. Підготовка кадрів, види та методи підготовки персоналу.

30. Підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу.

31. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу.

32. Управління кадровим резервом та використання резерву на підприємстві.

33. Резерв кадрів, його значення та порядок формування.

34. Трудова кар'єра, її різновиди та методика її формування.

35. Організація професійно - кваліфікаційного просування робітників та планування їх трудової кар'єри.

36. Службово-кваліфікаційне просування фахівців та службовців. Особливості японської моделі просування керівників-менеджерів

37. Зовнішній вигляд ділової людини, офіційний дресс - код працівника.

38. Основи риторики та ведення ділової бесіди робітників та службовців.

39. Технології проведення службової наради керівником (менеджером).

40. Етика телефонної розмови. Порядок ведення ділових переговорів (в т.ч. телефонних).

41. Організаційна культура, традиції, обряди логотипи організації.

42. Корпоративний статут підприємства (організації).

43. Уявлення про ділову оцінку персоналу.

44. Показники та критерії оцінки персоналу.

45. Якість праці, показники якості праці та методика їх визначення.

46. Атестація працівників.

47. Економічна оцінка ефективності та удосконалення системи управління персоналом.

 

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма « Управління персоналом»

 

1. Сутність та зміст управління персоналом, принципи управління персоналом.

2. Задачі менеджера щодо управління персоналом.

3. Філософія управління персоналом. Особливості управління персоналом на підприємствах США, Європи, Японії.

4. Особливості формування філософії управління персоналом в Україні.

5. Визначення, історія розвитку поняття «персонал».

6. Принципи і методи управління персоналом.

7. Цілі управління персоналом.

8. Функції управління персоналом.

9. Організаційні структури та функції служб управління персоналом.

10. Нормативно-методичне та правове забезпечення управління персоналом.

11. Кадрова політика та стратегія діяльності організації.

12. Сутність, цілі, задачі та види кадрового планування в організації.

13. Маркетинг персоналу, його сутність та методика проведення.

14. Планування та прогнозування потреб у персоналі.

15. Підходи до визначення трудового потенціалу підприємства.

16. Визначення та аналіз критеріїв ефективності праці персоналу.

17. Організаційні форми комплектування кадрів.

18. Планування витрат на персонал.

19. Методи підбору та відбору персоналу.

20. Організаційне та правове забезпечення процесу наймання персоналу.

21. Підготовка кадрів, види та методи підготовки персоналу.

22. Підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу.

23. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу.

24. Управління кадровим резервом та використання резерву на підприємстві.

25. Зовнішній вигляд ділової людини, офіційний дресс - код працівника.

26. Основи риторики та ведення ділової бесіди робітників та службовців.

27. Технології проведення службової наради керівником (менеджером).

28. Етика телефонної розмови. Порядок ведення ділових переговорів (в т.ч. телефонних).

29. Уявлення про ділову оцінку персоналу.

30. Показники та критерії оцінки персоналу.

31. Якість праці, показники якості праці та методика їх визначення.

32. Атестація працівників.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавр

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма « Менеджмент»

 

 

Перелік літературних джерел

 

 1. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке.: Пер с англ.: Уч. пособие. М.: Изда-тельский дом "Вильямс", 2002. 272 с.
 2. Дяченко Т.О. Основи менеджменту. К.: Кондор, 2010.176 с.
 3. Менеджмент: Навчальний посібник/ С.І. Михайлов, Т.І. Балановська, О.В. Новак, О.П. Гогуля та ін. / за ред. С.І. Михайлова. К.: НУБіП України, 2013.536 с.
 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.:Дело,1998 . 704 с
 5. Окорський В.П. Основи менеджменту: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2017. 400с.
 6. Основи менеджменту. Підручник /за ред. А Мазараки.К.: Фолио, 2014. 848с.
 7. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник: К.: Кондор, 2010. 254 с.
 8. Охрименко А.Г. Основи менеджменту: навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2016.
 9. РодченкоВ.В., НовакВ.О. Менеджмент: навчальний посібник.К.: НАУ, 2016. 400с.
 10. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2017.
 11. Соболь С. М., Бачацький В. М. Менеджмент: навчальний посібник. К.  КНЕУ, 2015.
 12. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: посібник. К. : Академ видав, 2015. 464 с.
 13. ШегдаА.В. Менеджмент: навчальний посібник. К.: Знання, КОО, 2014. 583 с.
 14. Шкільняк М.М.,Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., ДемківІ.О. Менеджмент: навчальний посібник. Тернопіль: Крок, 2017. 252с.

 


 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавр

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма « Управління персоналом»

 

 

Перелік літературних джерел

 

 1. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке.: Пер с англ.: Уч. пособие. М.: Изда-тельский дом "Вильямс", 2002. 272 с.
 2. Дяченко Т.О. Основи менеджменту. К.: Кондор, 2010.176 с.
 3. Менеджмент: Навчальний посібник/ С.І. Михайлов, Т.І. Балановська, О.В. Новак, О.П. Гогуля та ін. / за ред. С.І. Михайлова. К.: НУБіП України, 2013.536 с.
 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.:Дело,1998 . 704 с
 5. Окорський В.П. Основи менеджменту: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2017. 400с.
 6. Основи менеджменту. Підручник /за ред. А Мазараки.К.: Фолио, 2014. 848с.
 7. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник: К.: Кондор, 2010. 254 с.
 8. Охрименко А.Г. Основи менеджменту: навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2016.
 9. РодченкоВ.В., НовакВ.О. Менеджмент: навчальний посібник.К.: НАУ, 2016. 400с.
 10. Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент: навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2017.
 11. Соболь С. М., Бачацький В. М. Менеджмент: навчальний посібник. К.  КНЕУ, 2015.
 12. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: посібник. К. : Академ видав, 2015. 464 с.
 13. ШегдаА.В. Менеджмент: навчальний посібник. К.: Знання, КОО, 2014. 583 с.
 14. Шкільняк М.М.,Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., ДемківІ.О. Менеджмент: навчальний посібник. Тернопіль: Крок, 2017. 252с.