1. Програма для проведення вступних  іспитів

  Ступінь бакалавра

  Спеціальність 075 «Маркетинг»

  Освітня програма «Маркетинг»

  Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

  Освітня програма «Digital  маркетинг»

   

  1. Дайте визначення ринку та його  функціям.
  2. Перерахуйте моделі ринку.
  3. Покажіть зв'язок між рівнем конкуренції та ціноутворенням.
  4. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.
  5. Опишіть проблеми функціонування  глобальної мережі Інтернет в  України.
  6. Перелічіть макроекономічні показники в системі національних рахунків.
  7. Що таке товарний ринок?
  8. Поняття маркетингу
  9. Дайте визначення світовому господарству.
  10. Опишіть системне забезпечення інформаційних процесів.
  11. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.
  12. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
  13. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.
  14. Які чинники ринку досконалої конкуренції?
  15. Опишіть монопольний ринок.
  16. Охарактеризувати споживні властивості товарів (на прикладі певної групи товарів).
  17. Що таке маркування? Основні носії маркування.
  18. Що таке олігополія?
  19. Опишіть характеристики монополістичної конкуренції.
  20. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?
  21. Дайте визначення підприємства.
  22. Перелічіть можливі стратегічні цілі розвитку підприємства та економічні передумови їх реалізації.
  23. Охарактеризуйте  процес планування виробничої діяльності підприємства. Назвіть його цілі.
  24. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?
  25. Види і функції штрихового кодування товарів.
  26. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.
  27. Види прибутку. Податок на прибуток та методика його розрахунку.
  28. Ціна продукції: поняття, види та її функції.

   

  Програма для проведення додаткового вступного іспиту

  Ступінь бакалавра

  Спеціальність 075 «Маркетинг»

  Освітня програма «Маркетинг»

  Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

  Освітня програма «Digital  маркетинг»

   

  1. Дайте визначення ринку та його функціям.

  2. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.

  3. Що таке товарний ринок?

  4. Дайте визначення світовому господарству.

  5. Як здійснювалося формування засад ринкового господарства в Україні?

  6. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.

  7. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

  8. В чому сутність аналізу поведінки споживача?

  9. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.

  10. Які чинники ринку досконалої конкуренції?

  11. Опишіть монопольний ринок.

  12. Що таке олігополія?

  13. Опишіть характеристики монополістичної конкуренції.

  14. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?

  15. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?

  16. Охарактеризуйте  процес планування виробничої діяльності підприємства. Назвіть його цілі.

  Програма для проведення вступних іспитів

  ступінь бакалавр

  спеціальність 075 «Маркетинг»

  Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

   

  Перелік літературних джерел

  1. Організація і методика маркетингових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення / В. Г. В`юн, І. Т. Кіщак, C. П. Шевчук та ін. ; за заг. ред. І. Т. Кіщака, С. П. Шевчука ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв : Іліон, 2015. — 312 с.

  2. Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Савватеев, В. В. Рокотянская, О. В. Мощенко, Т. А. Власенкова; под общ. ред. Е. В. Савватеева. — Киев : Сварог, 2016. — 317 с.

  3. Кордзая Н.Р. Основи інтернет-маркетингу [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Н. Р. Кордзая. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 184 с.

  4. Кордзая Н.Р. Основи інтернет-маркетингу [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / Н. Р. Кордзая. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 164 с.

  5. Мальська М.П. Основи маркетингу у туризмі [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ : ЦУЛ, 2016. — 336 с.

  6. Тодорова О.В. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу [Текст] : монографія / О. В. Тодорова. — Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. — 176 с.

  7. Липчук В.В. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. — Львів : Магнолія 2006, 2016. — 352 с.

  8. Антонюк О. П. Конспект лекцій з курсу "Статистика" [Електронний ресурс] : для студентів ступеню "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування". 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" та 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навчання / О. П. Антонюк ; відп. за вип. В. В. Немченко ; Каф. обліку та аудиту. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дан.: 83 с.

  9. Глосарій основних термінів з дисципліни "Маркетинг" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ступінь вищ. освіти "бакалавр", ден. та заоч. форм навчання / О. О. Голубьонкова, М. Г. Брайко ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 23 с.

  10. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Маркетинг". Змістовий модуль 1,2 [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" освіт. програм "Маркетинг", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Digital-маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освіт. програми "Підприємництво в сфері виробництва, торгівлі та послуг" усіх форм навчання / О. О. Голубьонкова, Г. М. Лозовська ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 50 с.

  11. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Маркетинг" Змістовий модуль 3, 4 [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" освіт. програм "Маркетинг", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Digital-маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освіт. програми "Підприємництво в сфері виробництва, торгівлі та послуг" усіх форм навчання / О. О. Голубьонкова, Г. М. Лозовська ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 70 с.

  12. Конспект лекцій з курсу "Маркетинг соціальних мереж (SMM)" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форми навчання / Р. Р. Значек, М. Р. Мардар, І. О. Ковалів ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані : 38 с.

  13. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Макроекономіка" [Електронний ресурс] : для студентів спец. "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління і адміністрування" / О. О. Криницька ; відп. за вип. Т. І. Ткачук ; Каф. екон. теорії та фін.-екон. безпеки. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 48 с.

  14. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та інформаційні технології" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "051 Економіка", ступінь вищ. освіти "бакалавр", ден. та заоч. форм навчання / Ю. Г. Лобода, О. Б. Максимова ; відп. за вип. В. Х. Кирилов ; Каф. вищ. та приклад. математики. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані : 40 с.

  15. Конспект лекцій з дисципліни "Маркетингові дослідження" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг", освіт. програм "Маркетинг", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Digital маркетинг" ден. та заоч. форм навчання / Г. М. Лозовська, Р. Р. Значек, І. О. Ковалів ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 46 с.

   

  Фонд літератури навчально-методичного кабінету кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі ОНАХТ, ауд. А-334.

  Фонд літератури науково-технічної бібліотеки ОНАХТ, ауд. А-230: http://www.library.onaft.edu.ua/

 2. Програма для проведення вступних іспитів

  ступінь бакалавр

  спеціальність 075 «Маркетинг»

  Освітньо-професійна програма «Digital-маркетинг»

   

  Перелік літературних джерел

  1. Організація і методика маркетингових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення / В. Г. В`юн, І. Т. Кіщак, C. П. Шевчук та ін. ; за заг. ред. І. Т. Кіщака, С. П. Шевчука ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв : Іліон, 2015. — 312 с.

  2. Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Савватеев, В. В. Рокотянская, О. В. Мощенко, Т. А. Власенкова; под общ. ред. Е. В. Савватеева. — Киев : Сварог, 2016. — 317 с.

  3. Кордзая Н.Р. Основи інтернет-маркетингу [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Н. Р. Кордзая. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 184 с.

  4. Кордзая Н.Р. Основи інтернет-маркетингу [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / Н. Р. Кордзая. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 164 с.

  5. Мальська М.П. Основи маркетингу у туризмі [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ : ЦУЛ, 2016. — 336 с.

  6. Тодорова О.В. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу [Текст] : монографія / О. В. Тодорова. — Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. — 176 с.

  7. Липчук В.В. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. — Львів : Магнолія 2006, 2016. — 352 с.

  8. Антонюк О. П. Конспект лекцій з курсу "Статистика" [Електронний ресурс] : для студентів ступеню "Бакалавр" спец. 071 "Облік і оподаткування". 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" та 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навчання / О. П. Антонюк ; відп. за вип. В. В. Немченко ; Каф. обліку та аудиту. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дан.: 83 с.

  9. Глосарій основних термінів з дисципліни "Маркетинг" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ступінь вищ. освіти "бакалавр", ден. та заоч. форм навчання / О. О. Голубьонкова, М. Г. Брайко ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 23 с.

  10. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Маркетинг". Змістовий модуль 1,2 [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" освіт. програм "Маркетинг", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Digital-маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освіт. програми "Підприємництво в сфері виробництва, торгівлі та послуг" усіх форм навчання / О. О. Голубьонкова, Г. М. Лозовська ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 50 с.

  11. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Маркетинг" Змістовий модуль 3, 4 [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" освіт. програм "Маркетинг", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Digital-маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освіт. програми "Підприємництво в сфері виробництва, торгівлі та послуг" усіх форм навчання / О. О. Голубьонкова, Г. М. Лозовська ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 70 с.

  12. Конспект лекцій з курсу "Маркетинг соціальних мереж (SMM)" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форми навчання / Р. Р. Значек, М. Р. Мардар, І. О. Ковалів ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані : 38 с.

  13. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Макроекономіка" [Електронний ресурс] : для студентів спец. "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 281 "Публічне управління і адміністрування" / О. О. Криницька ; відп. за вип. Т. І. Ткачук ; Каф. екон. теорії та фін.-екон. безпеки. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 48 с.

  14. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та інформаційні технології" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "051 Економіка", ступінь вищ. освіти "бакалавр", ден. та заоч. форм навчання / Ю. Г. Лобода, О. Б. Максимова ; відп. за вип. В. Х. Кирилов ; Каф. вищ. та приклад. математики. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані : 40 с.

  15. Конспект лекцій з дисципліни "Маркетингові дослідження" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг", освіт. програм "Маркетинг", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Digital маркетинг" ден. та заоч. форм навчання / Г. М. Лозовська, Р. Р. Значек, І. О. Ковалів ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 46 с.

   

  Фонд літератури навчально-методичного кабінету кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі ОНАХТ, ауд. А-334.

  Фонд літератури науково-технічної бібліотеки ОНАХТ, ауд. А-230: http://www.library.onaft.edu.ua/