Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

спеціальність 073 «Менеджмент »

Освітня програма « Менеджмент»

 1. Які особливості ефективного управління за принципами математичноїшколи?
 1. Дайте характеристику інтеграційним підходам в управлінні.
 2. Які основні напрями сучасної парадигми розвитку менеджменту?
 3. Дайте характеристику основних законів і закономірностей менеджменту.
 4. Як змінювались принципи управління в процесі еволюції менеджменту? Які принципи ефективного управління пропонуються сучасною теорією менеджменту?
 5. Якими особливостями характеризується організація як система?
 6. 3 яких основних елементів складається внутрішнє середовище організації? Яким чином вони пов'язані між собою?
 1. Дайте визначення поняття «менеджмент» як виду діяльності, процесу, органу управління, науки і мистецтва, категорії людей.
 1. Які основні принципи ефективного управління пропонуються класичною школою менеджменту?
 2. Які принципові підходи до управління запропоновані школами людських відносин та організаційної поведінки?
 3. В чому полягає сутність функції планування? За якими принципами воно здійснюється?  Які ви знаєте форми організації системи планування в організації?
 4. Які принципові відмінності планування за концепцією управління за

цілями?

 1. Перерахуйте і розкрийте зміст загальних функцій управління.
 2. Обґрунтуйте зв'язок між виконанням певних функцій управління  і

рівнями менеджменту.

 1. Які фактори зовнішнього середовища організації безпосередньо впливають на її діяльність?
 1. Які фактори зовнішнього середовища можуть створювати сприятливі, або, навпаки, несприятливі умови для існування організації?
 1. В чому полягає сутність організаційної  діяльності? Що називають організаційною структурою? Назвіть її елементи.
 1. Дайте характеристику основним складовим організаційного процесу.
 2. Якими видами повноважень можуть наділятися менеджери організації?
 3. Які методи можуть використовуватися в процесі організаційного проектування?
 4. Надайте загальну характеристику бюрократичних форм організаційних структур управління. Визначте основні особливості, переваги та недоліки лінійної, функціональної, та інтегральної організаційних структур управління.
 5. Які особливості, структура, переваги та недоліки дивізіональних структур управління?
 6. При яких умовах   доцільно   використовувати   адаптивні   структури управління? Які їх особливості, переваги та недоліки?
 7. Дайте визначення сутності контролю як функції управління.
 8. На які цілі спрямовані випереджаючий, поточний і заключний контроль?
 9. . Дайте характеристику основним змістовним теоріям мотивації.
 10. Якими факторами визначається ступінь вмотивованості працівників у відповідності до різних процесуальних теорій мотивації?
 11. Назвіть найбільш поширені форми прямої економічної дії на персонал.
 12. Дайте   характеристику   основних   способів   адміністративно-правового впливу на працівників. Назвіть основні форми соціологічних і психологіч­них методів управління персоналом.
 13. Що таке технологія менеджменту? З яких елементів вона складається? Які вимоги висувають до ефективної технології менеджменту?
 14. Дайте   характеристику   основних   етапів   прийняття   управлінського рішення.
 15. Які вимоги висуваються до управлінської інформації? Що розуміють під терміном «документ»? Які групи документів використовуються в управлінській діяльності?

33. Дайте характеристику основним етапам комунікаційного процесу.

34. 3а допомогою яких методів і засобів можуть здійснюватися комунікації? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.

35. 3а допомогою яких управлінських засобів можна підвищити ефективність комунікацій?

36. Які типи влади використовуються з метою впливу на підлеглих?

37. Дайте характеристику основних стилів керівництва.

38. Дайте характеристику особливостям стилів керівництва за поведінковим підходом.

39. 3а  допомогою яких  факторів  описується  управлінська  ситуація  для визначення стилю керівництва за ситуаційним підходом?

40. Дайте характеристику кожному з видів управлінської праці: евристичної, адміністративної, оперативної. На які групи поділяють управлінський персонал?

41.Які види відповідальності несе менеджер перед організацією та суспільством?

42. Які підходи використовуються для прийняття етично складних рішень?

43. Дайте визначення поняттю „корпоративна культура". Охарактеризуйте її складові. Які фактори впливають на формування корпоративної культури організації?

44.В чому полягає сутність американська, японська та європейська моделі менеджменту та в чим ці моделі різняться?

45.Які показники використовуються для оцінки ефективності системи управління?

46. Сутність і принципи управління персоналом.

47. Політика мотивації - головний принцип управління персоналом.

48. Зміст управління персоналом.

49. Задачі менеджера по управлінню персоналом.

50. Аналіз стану трудових ресурсів підприємства.

51 Планування трудових ресурсів.

52. Планування підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

53. Відбір, прийом і пересування кадрів.

54. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом.

55. Оцінка результатів діяльності персоналу.

56. Атестація персоналу.

57. Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу.

58. Підготовка управлінських кадрів.

59. Принципи мотивації праці.

60. Задоволення працівника працею.

61. Сутність організаційно-економічного механізму управління персоналом, основні принципи його застосування.

62. Керівництво в організації, вимоги до управлінських кадрів.

63. Сутність і принципи управління персоналом.

64. Політика мотивації - головний принцип управління персоналом.

65. Які цілі переслідуються при розробці SWOT-аналізу підприємства?

66. Філософія управління персоналом, основи для її формування.

67. Призначення і зміст нормативного документа "Філософія підприємства", основи для його розробки.

68. Види кадрової політики.

69. В рамках якої базової стратегії можливі наступні стратегічні альтернативи: перебудова системи управління; фінансова перебудова; перебудова маркетингу?

70. Перерахуйте базові стратегії, одну з яких керівництво може вибрати.

71 .Відповідно  до якої матриці (моделі)  вибір стратегії залежить від можливостей компанії постійно оновляти виробництво і від ступеня насиченості ринку?

72.Які поля утворюються у матриці SWOT-аналізу?

73.Основні етапи процесу портфельного аналізу.

74. Наведіть приклади слабких сторін будь-якого українського підприємства.

75. Наведіть приклади можливостей зовнішнього середовища будь-якого українського підприємства.

76. 3а розробку якої стратегії несуть відповідальність керівники на місцях, керівники лінійних служб і підрозділів?

77. Назвіть групи показників, які фіксують стан організації.

Відповідно до якої матриці (моделі) вибір стратегії залежить від конкурентної позиції бізнес-одиниць і стадії життєвого циклу?

 1. Яка матриця дозволяє визначити сумісний вплив на діяльність підприємства внутрішніх і зовнішніх чинників?

79. До якої категорії відносяться СЗГ, якщо    прибуток високий, росте, грошові потоки позитивні?

80. В рамках якої базової стратегії можливі наступні стратегічні альтернативи: інтенсифікація ринку; диверсифікація; зовнішньоекономічна діяльність; міжфірмова співпраця і кооперація?

81. В рамках якої базової стратегії можливі наступні стратегічні альтернативи: перебудова системи управління; фінансова перебудова; перебудова маркетингу?

82. Яку стратегію необхідно розробити відносно пар, які виникають на полі SO (сила* можливості)?

83. Наведіть приклади загроз зовнішнього середовища будь-якого українського підприємства.

84. Наведіть приклади сильних сторін будь-якого українського підприємства.

85. Яка стратегія розробляється для компанії і сфер її діяльності в цілому?

86. Що відноситься до основних методів портфельного аналізу?

87. Яка матриця дозволяє на підставі виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз формувати стратегію підприємства?

88. В рамках якої базової стратегії можливі наступні стратегічні альтернативи: економія, зрушення, стабілізація?

89. Яку стратегію необхідно розробити відносно пар, які виникають на полі SТ (сила* загрози)?

90. 3а розробку якої стратегії несуть відповідальність керівники середньої ланки, функціональних підрозділів?

91. Охарактеризуйте сутність поняття «проект». Назвіть основні ознаки проекту, виділіть найбільш важливі з них і приведіть відповідні приклади.

92. Охарактеризуйте    проект    як    об'єкт    управління,    наведіть    його характеристики.

93. Назвіть та поясніть аспекти проекту, які розглядаються при оцінці доцільності здійснення проекту.

94. Сформулюйте ознаки класифікації проектів та їх різновиди. Наведіть приклади.

95. Дайте визначення поняття «мета проекту». Наведіть приклади.

96. 3 якою метою і за якими правилами проводять структуризацію проекту? У чому вона полягає?

97. Охарактеризуйте рівні ієрархії й декомпозиції проектів.

98. Назвіть типи структурних моделей і поясніть їх призначення.

99. Дайте визначення життєвого циклу проекту.

100. Назвіть та охарактеризуйте фази життєвого циклу проекту.

101. Перерахуйте та опишіть незмінні функції щодо здійснення проекту.

102. Назвіть основних учасників  проекту  та  охарактеризуйте  можливий розподіл відповідальності між ними.

103. Якими є основні функції менеджера та команди проекту?

104. Охарактеризуйте роль і вплив на проект споживача кінцевої продукції проекту.

105. Що необхідно встановити для визначення повного складу учасників проекту, побудови його функціональної та організаційної структури?

106. Дайте визначення поняття «оточення проекту». Поясніть, який вплив може чинити оточення проекту на його успіх і процес здійснення.

107. Дайте характеристику факторів ближнього оточення проекту та ступеня їх впливу на проект. Наведіть приклади.

108. Охарактеризуйте склад і механізм впливу факторів зовнішнього оточення на проект. Наведіть приклади.

109. Дайте визначення поняття «управління ризиками» і перерахуйте процедури управління ризиками проекту.

110. Планування оборотних коштів.

111. Охарактеризуйте  складові  процедури  процесу  управління  ризиками проекту.

112. У чому полягає сутність дисконтування? Яким чином воно використо­вується при здійсненні оцінки проекту?

113. Які критерії (показники) використовуються для оцінки ефективності інвестицій за проектом? Як вони розраховуються?

114. Які критерії (показники) використовуються для вибору оптимального варіанту технологічного процесу у виробничих  проектах?   Як вони розраховуються?

115. Сутність контролінгу.

116. Що являє собою точка беззбитковості.

117. Сутність CVP-аналізу.

118. Використання CVP-аналізу для визначення: цільового прибутку, ціни реалізації.

119. Що являє собою сума покриття І та сума покриття II.

120. Що називають запасом міцності та як здійснюють його розрахунок?

121. Сутність операційного левериджу та його застосування.

122. 3начення та використання АВС-аналізу.

123. Визначення функції витрат.

124. Дайте сутнісну характеристику поняттям: „витрати", „собівартість". В чому відмінності?

125. Моделі поведінки витрат.

126. Ознаки класифікації витрат на : прямі та непрямі, змінні та постійні, основні та накладні.

127. Ознаки класифікації витрат на: релевантні та не релевантні, контрольовані та неконтрольовані, за економічними елементами.

128. Мінімаксний метод розподілу витрат на змінну та постійну частину.

129. Мінімаксний та статистичний методи розподілу витрат на змінну та

постійну частину.

130. Планування калькуляції собівартості продукції методом повного розподілу витрат.

131 Планування калькуляції собівартості продукції методом покриття.

132. Сутність позаказного та попроцесного методів калькулювання.

133. Методи розподілу витрат між продуктами, які спільно виробляються.

134. Які показники можна отримати при калькулюванні методами з повним розподілом витрат та методом величини покриття?

135. Сутність калькулювання.

136. Що являє собою структура витрат?

137. Склад статей калькуляції.

138. Склад виробничої та повної собівартості.

139. Діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

140. Критерії прийняття управлінських рішень відносно обсягу та структури продукції, що виготовляється; „продавати чи обробляти"; „виготовляти чи купувати".

141. Зміст та роль функції планування.

142. Принципи планування.

143. Види планування.

144. Класифікація витрат.

145. Бюджетна система підприємства.

146. Сутність бюджетування.

147. Призначення поточного плану, склад його розділів.

148. Методи планування обсягів продажу.

149. Призначення та зміст плану виробництва. Його розробка.

150. Розробка плану надходження та виплат грошових коштів.

151. Прогноз балансу підприємства.

152. Призначення та зміст плану з собівартості.

153. Структура планової собівартості продукції.

154. Призначення та зміст плану з праці.

155. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу

156. Планування фонду оплати праці та доходу промислово-виробничого

         персоналу.

157. Склад показників фінансового бюджету підприємства.

158. Планування прибутку.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма «Логістика»

 1.  Поняття потоку, операції та процеси.
 2. Прямі, зворотні (реверсивні) і двонаправлені потоки.
 3. Класифікація потоків у логістиці: матеріальні, інформаційні та фінансові.
 4. Взаємозв’язок та взаємодія потоків.
 5. Поняття логістичних ланок, каналів, ланцюгів та мереж.
 6. Призначення та функції каналів руху матеріального потоку.
 7. Призначення та функції каналів фінансування, переговорів, просування товару.
 8. Характеристики логістичних посередників.
 9. Витрати на рух матеріальних потоків.
 10. Транспортування та доставка товару.
 11. Види транспорту.
 12. Створення та оптимізація запасів матеріалів.
 13. Розміщення логістичних потужностей.
 14. Технологія прийому та відпустку вантажів зі складу.
 15. Особливості і значення інформаційних потоків.
 16. Захист інформаційних потоків.
 17. Засоби документального супроводження матеріальних потоків.
 18. Грошові потоки в логістичних каналах.
 19. Основні платіжні документи і порядок їх створення, проходження і оплата.
 20. Форми і рівні інтеграції в логістиці.
 21. Необхідність і переваги інтеграції учасників логістичного ланцюгу.
 22. Показники інтеграції ланцюгів поставок.
 23. Оптимізація ланцюгів поставок.
 24. Форми інтеграції: партнерство, альянс, співробітництво.
 25. Загальна інтеграція матеріальних, інформаційних і фінансових потоків.
 26. Синхронізація та координація потоків.
 27. Логістичний менеджмент в загальній інтеграції потоків.
 28. Прийняття логістичних рішень в умовах невизначеності.
 29. Задачі логістичного управління.
 30. Моделювання руху матеріального потоку.
 31. Синтез логістичних систем і ланцюгів поставок.
 32. Глобалізація матеріальних потоків.
 33. Організація сталих міжнародних ланцюгів постачань.
 34. Міжнародні транспортні коридори, перевізники та послуги.
 35. Сутність державного контролю при регулюванні міжнародних потоків.
 36. Особливості документообігу у міжнародних постачаннях.
 37. Оптимізація міжнародних товарних запасів.
 38. Поняття і сутність логістики. Походження терміну, сучасні визначення логістики.
 39. Мета, завдання та функції логістики.
 40. Етапи розвитку логістики.
 41. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 42. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків.
 43. Інформаційні потоки та їх класифікація.
 44. Фінансові потоки та їх класифікація.
 45. Логістичні операції та функції з матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками.
 46. Логістична концепція мінімізація загальних витрат.
 47. Логістична концепція планування потреб в ресурсах (MRP).
 48. Логістична концепція точно в термін (just in time).
 49. Логістична концепція худого виробництва (lean production).
 50. Логістична концепція швидкого реагування на попит (SRP).
 51. Логістичні системи та принципи їх створення.
 52. Класифікація логістичних систем (мікро- та макрологістичні системи).
 53. Логістичні мережі.
 54. Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність.
 55. Обґрунтування розміру та інтервалу постачань.
 56. Логістична концепція організації виробництва та її порівняння з традиційною.
 57. Мета, завдання та функції виробничої логістики.
 58. Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП-2, ОПТ. Їх характеристика та порівняльний аналіз.
 59. Виштовхаюча та витягуюча системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.
 60. Мета, завдання та функції розподільчої логістики.
 61. Логістичні канали та логістичні ланцюжки.
 62. Місце та роль запасів у логістичній системі.
 63. Види запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів.
 64. Системи оптимального управління запасами. АВС-аналіз та XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.
 65. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу.
 66. Види та функції складів в логістичній системі.
 67. Мета, завдання та функції транспортної логістики.
 68. Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні.
 69. Логістичні інформаційні системи.
 70. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Штрих-кодування.
 71. Поняття логістичного сервісу. Класифікація видів сервісу.
 72. Стандарти якості та їх роль у забезпеченні високого рівня логістичного сервісу.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістр

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Логістика»

 

Перелік літературних джерел

1. Кальченко А.Г. Логістика: навч. посіб. / А.Г. Кальченко. - К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2006. - 467 с

2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.В. Крикавський. - вид. 2-ге, допов. і переробл. - Л.: Вид-во нац. ун-ту  «Львів. політех.»; Інтелект-Захід, 2006. - 456 с.

3. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2006. - 340 с.

4. Кристофер М. Логистика и управление цепями поставок / М. Кристофер ; под общ. ред. В.С. Лукинского. - СПб. : Питер, 2004. -316 с.

5. Москвітіна Т.Д. Торговельна логістика : навч. посіб. / Т.Д. Москвітіна. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 161 с.

6. Окландер М.А. Логістична система підприємства: Монографія.– Одеса: Астропрінт, 2004. – 312 с.

7. Пономарьова Ю.В. Логістика : навч. посіб. / Ю.В. Пономарьова. - К. : Центр навч. л-ри, 2005.-328 с.

8. Сергеев В.И. Корпоративная логистика:  300 ответов на вопросы профессионалов / В.И. Сергеев. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 976 с.

9. Сумець А.М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания : учеб. пособие / А.М. Сумець. - К. : Хай-Тек Пресе, 2008. - 320 с.

10. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс : пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 503 с.