Натисніть на файл для завантаження 

 Спеціальність 141 "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"  

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістр

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітнььо-професійна програма «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

 

Перелік літературних джерел

Розділ 1. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА

 

 1. Горбачов А. К. Технічна електрохімія: підручник для вищ. навч. залк. за напр. підготовки: «Технічна електрохімія». Під ред. Б. І. Байрачного. – Харків .: Прапор, 2002.
 2. Байрачний Б. І. Технічна електрохімія: підручник для вищ. навч. залк. за напр. підготовки: «Технічна електрохімія» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».- Харків.: Прапор, 2003.
 3. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: Навч. посібник.– Львів: Вид-во “Магнолія плюс”.– 2007 – 262 с.
 4. Використання енергії Сонця: Навч. посіб. / С.Ю.Паранчич. – Чернівці: Рута, 2002. – 47 с.
 5. Богоцкий В.С., Скундин А.М. Химические источники тока. - М.: Энергоиздат, 1981. – 360 с.
 6. Шпильрайн З.З., Малышенко С.П., Кулешов Г.Г. Введение в водородную энергетику. - М,: Энергоатомиздат, 1984. - 264 с.
 7. Химические источники тока: справочник (под ред. Коровина, Скундина А.М.) - М.: Издательство МЭИ, 2003. – 740 с.
 8. Fuel Cell Technology Handbook / ed. G. Hoogers. – Boka Raton: CRC Press LLC, 2003, 335 pp.

 

Розділ 2. ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

 

 1. Булянда О.Ф. Технічна термодинаміка. / К.: Техніка, 2006 – 315 с.
 2. Петраш В.Д., Нікульшин Р.К., Морозюк Т.В., Кравченко. Термодинаміка у задачах і розв’язаннях. /О., ВМВ., 2007 – 207 с.
 3. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика ./ М.: Машиностроение, 1983 – 472 с.
 4. Гуйго Э.Н. и др. Теоретические основы хладотехники. Термодинамика./ М.: Машиностроение, 1986 – 292 с.
 5. Беляев Н.М. Термодинамика .- К.: Вища шк., 1987 – 344 с.
 6.  Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика ./ М.: Издательский дом МЄИ, 2016 – 496 с.

 

 

Розділ 3. ТЕПЛОМАСООБМІН

 

 1. Погорєлов. А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку). Львів, Новий Світ-200, 2000. – 140 с.
 2. Лабай В.Й., Тепломасообмін., Львів: Тріада плюс 2004. – 260 с.
 3. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел. А.С. Теплопередача. М., Энергоатомиздат, 1981. – 416 с.
 4. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче.Учебное пособие для вузов.-4-е изд.,перераб.,- М.: Энергия,1980. - 288 с.
 5. Данилова Г.Я., Филаткин В.Н., Щербов М.Г., Бучко Н.А., Сборник задач по процессам теплообмена в пищевой и холодильной промышленности./.-М.: Агропромиздат, 1986 – 288 с.

 

Розділ 4. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА

 

 1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О., Технічна механіка рідини і газу. / К.: Вища школа., 2002. – 277 с.
 2. Мандрус В.І., Гідравлічні та аеродинамічні машини – Л., Магнолія 2007. – 340 с.
 3. Завойко Б.М., Лещій Н.П. Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі. Львів: Магнолія, 2004. – 119 с.
 4. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика – М., Энергоатомиздат, 1984.
 5. Повх П.Л. Техническая гидромеханика - М.: Машиностроение, 1986.
 6. Гиргидов А.Д. Механика жидкости и газа (гидравлика). СП.: Изд-во Политехн.ун-та. 2007. – 545 с.