Програма для проведення вступних іспитів

Cтупінь «Магістр»

Спеціальність 051  «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

 1. Підприємство як економічно самостійна первинна ланка господарської системи. Цілі підприємства.
 2. Види об’єднання підприємств. Економічна доцільність об’єднання підприємств.
 3. Виробнича програма підприємства та особливості її формування в сучасних умовах господарювання.
 4. Показники виробничої програми підприємства.
 5. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції.
 6. Виробнича потужність підприємства. Методика визначення виробничої потужності та показники ефективності її використання.
 7. Сутність, склад та структура основних виробничих фондів підприємства.
 8. Сутність амортизації основних виробничих фондів підприємства та методи нарахування амортизаційних відрахувань.
 9. Показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства. Фактори та шляхи підвищення ефективності використання ОВФ.
 10. Кругообіг оборотних коштів та економічне значення прискорення їх обіговості.
 11. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства. Фактори та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.
 12. Нематеріальні активи підприємства: поняття та їх види, оцінка та амортизація.
 13. Персонал підприємства: поняття, склад, структура та види чисельності робітників підприємства.
 14. Продуктивність праці: сутність та економічне значення її зростання. Методи виміру продуктивності праці.
 15. Поняття, види та функції заробітної плати.
 16. Форми та системи оплати праці.
 17. Поняття та види собівартості продукції. Економічне значення зниження собівартості продукції.
 18. Калькулювання продукції. Групування витрат за калькуляційними статтями.
 19. Групування витрат за економічно однорідними елементами.
 20. Прибуток підприємства: поняття та його види. Методика визначення оподаткованого та чистого прибутку підприємства. Податок на прибуток.
 21. Сутність, види та методика розрахунку рентабельності.
 22. Фактори та шляхи збільшення прибутку та рентабельності підприємства.
 23. Ціна продукції: поняття, види та її функції.
 24. Сутність ефективності виробництва. Часткові та узагальнені показники ефективності виробництва.
 25. Показники економічної ефективності реальних інвестицій.
 26. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства.
 27. Аналіз використання основних засобів.
 28. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.
 29. Аналіз виробництва і реалізації продукції підприємства.
 30. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг).
 31. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
 32. Загальні принципи аналізу господарської діяльності.
 33. Методика факторного аналізу.
 34. Спосіб групування в аналізі господарської діяльності.
 35. Спосіб порівняння в аналізі господарської діяльності.
 36. Спосіб цепної підстановки в аналізі господарської діяльності.
 37. Потенціал підприємства як економічна категорія.
 38. Основи формування потенціалу підприємства.
 39. Вимір і оцінка потенціалу в економіці.
 40. Класифікація видів потенціалу підприємства.
 41. Склад виробничого потенціалу підприємства.
 42. Оцінка виробничого потенціалу підприємства.
 43. Сутність фінансового потенціалу підприємства.
 44. Оцінка фінансового потенціалу підприємства.
 45. Сутність трудового потенціалу підприємства.
 46. Методи оцінки трудового потенціалу окремих працівників підприємства.
 47. Конкурентний потенціал підприємства.
 48. Поняття господарського обліку. Види обліку.
 49. Бухгалтерські рахунки та їх побудова.
 50. Баланс, рахунки і подвійний запис, як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку.
 51. Господарські операції та їх вплив на статті балансу підприємства.
 52. Документація та інвентаризація як елементи бухгалтерського обліку.
 53. План рахунків бухгалтерського обліку.
 54. Облік власного капіталу.
 55. Облік необоротних коштів на підприємстві.
 56. Облік грошових коштів.
 57. Облік розрахунків по оплаті праці.
 58. Облік розрахункових операцій.
 59. Готова продукція, її облік та оцінка.
 60. Облік доходів та витрат на підприємстві.
 61. Функції фінансів.
 62. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.
 63. Методи і принципи організації фінансів підприємств.
 64. Види, форми і методи фінансового контролю.
 65. Економічна природа і функції бюджету.
 66. Бюджетна система України.
 67. Класифікація бюджетних доходів.
 68. Сутність, склад і структура видатків бюджету.
 69. Економічна сутність, роль і функції державного кредиту.
 70. Державний борг, його формування, обслуговування та економічні
  наслідки.

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

 

Перелік літературних джерел

 

 1. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник.  І.М. Бойчик. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 378 с.
 2. Економіка підприємства: підручник.  під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 620 с. 
 3. Економіка підприємства: підручник.  М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний; за заг. ред. С.Ф. Покропивного; Київ. нац. екон. ун-т.  Вид.2-ге, перероб. та допов.  Київ: КНЕУ, 2005. 528 с.
 4. Економіка підприємства: підручник.  М.Г. Грещак, В.М. Колот та ін.; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко; Київ. нац. екон. ун-т.  Вид.4-те, перероб. та допов. Київ: КНЕУ, 2009. 816 с.
 5. Економіка підприємства: підручник  за заг. ред. Л.Г. Мельника; Київ. нац. екон. ун-т.  Суми: Унів. кн., 2004. 648 с.
 6. Економіка підприємства: Навч. посіб.  Н. М. Яркіна.  Вид. 2-ге перероб. і доп.  К. : Видавництво Ліра-К, 2017.  600 с.
 7. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навч. посіб. П.В. Круш, О.В. Клименко, В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич; Нац. техн ун-т України «Київський політехнічний інститут».  2-гу вид., допов. і перероб.  Київ: ЦУЛ., 2008. 328 с.
 8. Методи проведення спеціальних економічних розрахунків : навч. посіб.  П.В. Осіпов, Н.Й. Басюркіна, О.К. Войтенко та ін.; за ред. П.В. Осіпова; Одес. нац. акад. харч. технологій.  Одеса: Друк, 2010.  262 с.
 9. Мельников А. М. Основи організації бізнесу: навч. посіб.  за заг. ред. А. М. Мельникова [А. М. Мельников, О.А. Коваленко, Н. Б. Пундяк].  К.: «ЦУЛ», 2015.  200 с.
 10. Павленко І.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб.  І.А Павленко.  К.:КНЕУ, 2004.  386 с.
 11. Гавва В.Н., Божко Е.А .Потенціал підприємства: формування та оцінювання: навч. Посіб.  В.Н. Гавва, Е.А. Божко. – Київ: ЦУЛ., 2004.  224 с.
 12. Кулаковська Т.А. Економіка підприємства (практикум): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів].  Т.А. Кулаковська.  Одеса: Астропринт, 2014.  364 с.
 13. Маслак О.І. Економіка промислового підприємства.  О.І. Маслак, Л.Д. Воробйова.  К.: ЦУЛ, 2011.  172 с.
 14. Федулова Л. І. Сучасні концепції менеджменту: навч. Посібник.  Л.І. Федулова, Н.І. Гавловська, О. В. Декалюк та ін.  К.: ЦУЛ, 2007.  536 с.
 15. Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика: монографія  О.І. Павлов, Т.А. Кулаковська, В.А. Самофатова [та ін.]; за ред. О.І. Павлова.  Одеса: Астропринт, 2016.  172 с.
 16. Гросул В.А. Економіка та організація інноваційної діяльності.  В.А. Гросул  Х.: ХДУХТ, 2008.  272 с.
 17. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. 3-тє вид.  Г.В. Савицька.  Київ.: Знання, 2007. 688 с.
 18. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: навч. Посібник.  Н.С. Краснокутська.  К.: Центр навчальної літератури, 2005.  352 с.
 19. Економічна теорія: Політекономія: Підручник.  За ред. В.Д. Базилевича. 6-те вид., перероб. і доп.  К.:3нан- ня-Прес, 2007.  719 с.
 20. Основи економічної теорії: Підручник.   За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко.  Х.: Право, 2008.  448 с.
 21. Економічний аналіз : навчальний посібник . Б. Є. Грабовецький.  Вінниця : ВНТУ, 2013.  85 с.19.
 22. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погірщук.  К.: Центр учбової літератури, 2010.  304 с.
 23. Таранюк Л. М. Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник.  Л. М. Таранюк.  Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2016.  278 с.
 24. Економіка підприємства: навчальний посібник. О. М. Бандурка, Є. В. Ковальов, М. А. Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. Бандурки.  Харків: ХНУВС.  2017.  192 с.