Програма для проведення вступних іспитів

Cтупінь «Магістр»

Спеціальність 051  «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

1. Підприємство як економічно самостійна первинна ланка господарської системи. Цілі підприємства.

2. Види об’єднання підприємств. Економічна доцільність об’єднання підприємств.

3. Виробнича програма підприємства та особливості її формування в сучасних умовах господарювання.

4. Показники виробничої програми підприємства.

5. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції.

6. Виробнича потужність підприємства. Методика визначення виробничої потужності та показники ефективності її використання.

7. Сутність, склад та структура основних виробничих фондів підприємства.

8. Сутність амортизації основних виробничих фондів підприємства та методи нарахування амортизаційних відрахувань.

9. Показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства. Фактори та шляхи підвищення ефективності використання ОВФ.

10. Кругообіг оборотних коштів та економічне значення прискорення їх обіговості.

11. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства. Фактори та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

12. Нематеріальні активи підприємства: поняття та їх види, оцінка та амортизація.

13. Персонал підприємства: поняття, склад, структура та види чисельності робітників підприємства.

14. Продуктивність праці: сутність та економічне значення її зростання. Методи виміру продуктивності праці.

15. Поняття, види та функції заробітної плати.

16. Форми та системи оплати праці.

17. Поняття та види собівартості продукції. Економічне значення зниження собівартості продукції.

18. Калькулювання продукції. Групування витрат за калькуляційними статтями.

19. Групування витрат за економічно однорідними елементами.

20. Прибуток підприємства: поняття та його види. Методика визначення оподаткованого та чистого прибутку підприємства. Податок на прибуток.

21. Сутність, види та методика розрахунку рентабельності.

22. Фактори та шляхи збільшення прибутку та рентабельності підприємства.

23. Ціна продукції: поняття, види та її функції.

24. Сутність ефективності виробництва. Часткові та узагальнені показники ефективності виробництва.

25. Показники економічної ефективності реальних інвестицій.

26. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства.

27. Аналіз використання основних засобів.

28. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.

29. Аналіз виробництва і реалізації продукції підприємства.

30. Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг).

31. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

32. Загальні принципи аналізу господарської діяльності.

33. Методика факторного аналізу.

34. Спосіб групування в аналізі господарської діяльності.

35. Спосіб порівняння в аналізі господарської діяльності.

36. Спосіб цепної підстановки в аналізі господарської діяльності.

37. Потенціал підприємства як економічна категорія.

38. Основи формування потенціалу підприємства.

39. Вимір і оцінка потенціалу в економіці.

40. Класифікація видів потенціалу підприємства.

41. Склад виробничого потенціалу підприємства.

42. Оцінка виробничого потенціалу підприємства.

43. Сутність фінансового потенціалу підприємства.

44. Оцінка фінансового потенціалу підприємства.

45. Сутність трудового потенціалу підприємства.

46. Методи оцінки трудового потенціалу окремих працівників підприємства.

47. Конкурентний потенціал підприємства.

48. Поняття господарського обліку. Види обліку.

49. Бухгалтерські рахунки та їх побудова.

50. Баланс, рахунки і подвійний запис, як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку.

51. Господарські операції та їх вплив на статті балансу підприємства.

52. Документація та інвентаризація як елементи бухгалтерського обліку.

53. План рахунків бухгалтерського обліку.

54. Облік власного капіталу.

55. Облік необоротних коштів на підприємстві.

56. Облік грошових коштів.

57. Облік розрахунків по оплаті праці.

58. Облік розрахункових операцій.

59. Готова продукція, її облік та оцінка.

60. Облік доходів та витрат на підприємстві.

61. Функції фінансів.

62. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.

63. Методи і принципи організації фінансів підприємств.

64. Види, форми і методи фінансового контролю.

65. Економічна природа і функції бюджету.

66. Бюджетна система України.

67. Класифікація бюджетних доходів.

68. Сутність, склад і структура видатків бюджету.

69. Економічна сутність, роль і функції державного кредиту.

70. Державний борг, його формування, обслуговування та економічні
наслідки.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

 1. Калькулювання собівартості продукції.
 2. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості      продукції.
 3. Методика розрахунку собівартості продукції.
 4. Видатки державного бюджету України.
 5. Основні виробничі засоби.
 6. Сутність, склад і структура основного капіталу.
 7. Доходи державного бюджету України.
 8. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
 9. Сутність, склад і структура обігових коштів.
 10. Види прибутку.
 11. Податок на прибуток та методика його розрахунку.
 12. Аналіз фінансового стану підприємства.
 13. Поняття господарського обліку. Види обліку.
 14. Оцінка виробничої діяльності: обсяг, асортимент, номенклатура та ритмічність.
 15. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці.
 16. Аналіз використання основних засобів.
 17. Сутність поняття трудового потенціалу.
 18. Фінансова система України та її характеристика.
 19. Види цінних паперів, порядок їхнього випуску в Україні.
 20. Поняття і показники виробничої програми підприємства. Особливості їхнього розрахунку.
 21. Спосіб порівнянні в аналізі господарської діяльності. Амортизація основних виробничих засобів. Норми амортизації.
 22. Види цін підприємства і податки, що включаються до складу роздрібної ціни.
 23. Вимір і оцінка потенціалу в економіці.
 24. Виробнича потужність. Поняття і методика розрахунку.