Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Управління бізнесом»

 

 1. Суть підприємництва. Організаційно-правові форми підприємств згідно законодавства України.
 2. Виробнича програма підприємства і виробнича потужність підприємства.
 3. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.
 4. Основні засоби підприємства: суть і показники ефективності використання і відтворення основних засобів підприємства.
 5. Поняття, склад, показники оборотності оборотних коштів підприємства.
 6. Персонал підприємства: поняття і склад. Продуктивність праці: сутність, економічне значення зростання, методи її виміру.
 7. Поняття, види та функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці.
 8. Поняття собівартості продукції, фактори її зниження та види витрат. Калькулювання собівартості продукції та кошторис витрат.
 9. Прибуток підприємства: поняття, види, оподаткування та шляхи підвищення прибутку.
 10. Сутність і види рентабельності та шляхи її підвищення. Ціна продукції: поняття, види та її функції.
 11. Сутність ефективності виробництва. Показники і методи вимірювання рівня ефективності виробництва.
 12. Поняття і  види інвестицій та показники їх економічної ефективності.
 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, види, регулювання.
 14. Суть і різновиди організаційної управлінської структури. Характеристика основних функцій і методів управління. Стиль управління: суть, види і вплив на ефективність організації.
 15. Суть і принципи планування: переваги планової роботи, види планів. Підготовка, прийняття та виконання управлінських рішень.
 16. Ефективне матеріальне стимулювання: суть і принципи забезпечення.
 17. Мета і суть трудової мотивації. Мотиваційні теорії.
 18. Ефективність контролю, як функції управління.
 19. Виробничий процес, типи виробництва.
 20. Організація енергетичного господарства.
 21. Організація складського господарства.
 22. Організація ремонтного господарства, ремонтний цикл, види ремонту обладнання. Організація інструментального господарства.
 23. Організація транспортного господарства, види транспортних засобів підприємства.
 24. Організація робочих місць, методи аналізу витрат робочого часу.
 25. Діагностика використання матеріальних ресурсів підприємства.
 26. Діагностика використання основних засобів.
 27. Діагностика використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.
 28. Діагностика виробництва і реалізації продукції підприємства.
 29. Діагностика собівартості продукції (робіт, послуг).
 30. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.
 31. Діагностика фінансового стану підприємства.
 32. Документація та інвентаризація як елементи бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку.
 33. Облік власного капіталу.
 34. Облік необоротних коштів на підприємстві.
 35. Аналітичний та синтетичний облік запасів.
 36. Облік грошових коштів.
 37. Облік розрахунків по оплаті праці.
 38. Облік розрахункових операцій.
 39. Готова продукція, її облік та оцінка.
 40. Облік доходів та витрат на підприємстві.

 

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Управління бізнесом»

 

 

Перелік літературних джерел

 

1. Підприємництво: навч. посіб. / В. А. Подсолонко, А. Ф. Процей, Т. Л. Миронова, В. О. Василенко ; за ред. В.А. Подсолонко, Т.Л. Міронової. — Київ : ЦНЛ, 2003. — 616 с.

2. Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т. — Одеса : Астропринт, 2001. — 496 с

3. Бутенко А.И. Управление предпринимательством: критерии эффективности / А. И. Бутенко, И. Н. Сараева ; Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины. — Одесса : Феникс, 2004. — 364 с.

4. Дідковська Л.Г. Менеджмент: навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. — Київ : Алерта ; КНТ, 2007. — 516 с.

5. Донець Л. І. Основи підприємництва: навч. посіб. / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Київ : Центр навч. л-ри, 2006. — 320 с.

6. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: навч. посіб. / В. В. Кузьмін. — Київ : Центр навч. л-ри, 2006. — 192 с.

7. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: навч. посіб. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea, T. Shengelia ; за ред. Ю. Г. Козака. — Вид. 6-те, перероб. та допов. — Київ : ЦУЛ, 2016. — 290 с. — Бібліогр.: с. 285-290.

8. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Я. С. Карп'як, О. Ю. Григор'єв. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Центр навч. літ., 2004. — 608 с.

9. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. М. Я. Азарова. — Київ : ДІЯ, 2000. — 320 с.

10. Основи зовнішньоекономічної діяльності : опор. конспект лекцій / уклад.: О. П. Гребельник, Т. М. Мельник та ін.; Київ нац. торг.-екон. ун-т, Каф. міжнар. економіки. — Київ : КНТЕУ, 2008. — 191 с.

11. Мельник В. М. Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посіб. / В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина. — Київ : Кондор, 2005. — 160 с.

12. Полянко В.В. Основи підприємництва: навч. посіб. / В. В. Полянко, А. В. Круглянко. — Київ : Дакор, КНТ, 2008. — 176 с.

13. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. Т. Л. Мостенська; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ : Кондор, 2016. — 492 с.

14. Мороз В.С. Організація виробництва: навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 256 с. 

15. Тян Р.Б. Організація виробництва: навч. посіб. / Р. Б. Тян, І. В. Багрова ; Дніпропетров. держ. фін.-екон. ін-т. — Київ : Центр навч. літ., 2005. — 248 с.

16. Гриньова В.М. Організація виробництва: підручник / В. М. Гриньова, М. М. Салун. — Київ : Знання, 2009. — 582 с.

 

 

17. Економіка підприємства: зб. практ. задач і конкретних ситуацій / Київ. нац. екон. ун-т; за ред. С.Ф. Покропивного. — Київ : КНЕУ, 2000. — 328 с.

18. Економіка підприємства: навч. посіб. у структур.-логіч. схемах / Н. О. Власова, В. В. Гармаш, С. М. Шинкар, Л. І. Безгінова ; Харків. держ. ун-т. харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2008. — 279 с.

19. Економіка підприємства: підручник / Г. О. Швиданенко, М. Г. Грещак, В. М. Колот та ін. ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана". — Вид. 4-те, перероб. і допов. — Київ : КНЕУ, 2009. — 816 с.

20. Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семенів та ін. ; за заг. ред. Й. М. Петровича. — Львів : "Новий світ-2000", 2004. — 680 с.

21. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч.-метод. посіб. / за ред. Н. Г. Міценко, О. І. Ященко; Укоопспілка; Львів. комерц. акад. — Львів : "Магнолія-2006", 2008. — 688 с. — (Вища освіта в Україні).

22. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич, Н. М. Заярна ; за ред. Н.Г. Міценко. — Львів : Магнолія, 2010. — 687 с.

23. Економіка підприємств: навч. посіб. / за ред. П.С. Харіва. — Тернопіль : Екон. думка, 2000. — 500 с.

24. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — Київ : Атіка, 2007. — 528 с.

25. Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства: навч. посіб. / С. Ю. Вігуржинська, Н. Й Басюркіна, Т. В. Свистун. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — 116 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 116.

26. Вігуржинська, С. Ю. Економіка підприємства: навч. посіб. / С. Ю. Вігуржинська, Н. Й. Басюркіна, Т. В. Свистун ; за ред. С. Ю. Вігуржинської ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. управління бізнесом. — Одеса, 2016. — Електрон. текст. дані: 62 с.

27. Яркіна Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н. М. Яркіна ; Керч. держ. мор. технол. ун-т. — Київ : Ліра-К, 2015. — 498 с.

28. Аналіз господарської діяльності підприємства: навч. посіб. / Н. Б. Кащена, Н. М. Гаркуша, Т. О. Сідорова, Г. Г. Лисак ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2014. — 537 с.

29. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів: монографія / Б. В. Єгоров, В. В. Немченко, Т. В. Аверіхіна та ін. ; за заг. ред. В. В. Немченко ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Фенікс, 2013. — 448 с. : табл., рис.

30. Залуцький І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : "Новий Світ-2000", 2011. — 320 с.

31. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Текст] : підручник / М. І. Ковальчук ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : КНЕУ, 2005. — 390 с.

32. Чернелевський Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний: підручник / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. — Київ : Хай-Тек Прес, 2009. — 640 с.

33. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова. — Київ : ЦУЛ, 2005. — 416 с.

34. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: навч. посіб. / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. — 2-ге вид., допов. — Львів ; Київ : "Новий світ-2000" ; Магнолія плюс, 2003. — 360 с.

35. Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон'юктури ринку: навч. посіб. / В. А. Карпов, В. Р. Кучеренко. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Знання, 2003. — 284 с.

36. Підприємництво та бізнес-культура: підручник / Л. О. Лігоненко, Г. Л. Піратовський, І. В. Молоштан та ін. ; за заг. ред. Л. О. Лігоненко ; Київ. нац. торг. -екон. ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2011. — 508 с.

37. Етика бізнесу / уклад. С. Г. Радченко, Н. П. Статінова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. філософ. та соц. наук. — Київ : КНТЕУ, 2009. — 70 с.