Шановні  вступники!   

Одеська національна академія харчових технологій

затвердила Перелік програм

Всеукраїнських Олімпіад для вступу в 2021 році:

-  Іноземна мова

-  Біологія

-  Географія

-  Історія України

-  Математика

-  Фізика

-  Хімія

-  Українська мова і література

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади ОНАХТ

для професійної орієнтації вступників

на основі повної загальної середньої освіти

Іноземна мова (англійська)

1.Nouns.

2. Adjectives.

3. Adverbs.

4. Modal Verbs.

5. Imperative Mood.

6. Present Simple.

7. Past Simple.

8. Present Continuous.

9. Past Continuous.

10. Future Simple.

11. Present Perfect.

12. Past Perfect

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади ОНАХТ

для професійної орієнтації вступників

на основі повної загальної середньої освіти

Біологія

 

Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя

Елементарний склад організмів. Неорганічні та органічні сполуки в організмах.

Розділ 2. Клітинний рівень організації життя

Організація клітини. Клітинний цикл. Обмін речовин та перетворення енергії.

Розділ 3. Неклітинні форми життя

Віруси, їх хімічний склад, будова , відтворення. Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна. Профілактика вірусних захворювань людини. Роль вірусів у природі та житті людини.

Розділ 4. Організмовий рівень організації життя

Тема 1. Бактерії.

Тема 2. Рослини.

Тема 3. Будова рослинного організму

Тема 4. Процеси життєдіяльності, розмноження та розвиток рослин

Тема 5. Різноманітність рослин

Тема 6. Гриби. Лишайники

Тема 7. Тварини.

Тема 8. Будова і життєдіяльність тварин

Тема 9. Різноманітність тварин

Тема 10. Людина

 

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади ОНАХТ

Для професійної орієнтації вступників

На основі повної загальної середньої освіти

ГЕОГРАФІЯ

 

РОЗДІЛ 1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень

РОЗДІЛ 2. Географія материків і океанів

РОЗДІЛ 3. Географія України. Загальні відомості про Україну, географічне положення

РОЗДІЛ 4. Природні умови і ресурси (рельєф, тектоніка, геологічна будова, мінерально-сировинні ресурси) в географічних дослідженнях

РОЗДІЛ 5. Кліматичні умови та ресурси в географії

РОЗДІЛ 6. Природно-територіальні комплекси

РОЗДІЛ 7. Населення і трудові ресурси країн світу

РОЗДІЛ 8. Соціальна сфера та географічні дослідження

РОЗДІЛ 9. Транспорт і міжнародні економічні зв'язки

РОЗДІЛ 10. Економічна і соціальна географія світу

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади ОНАХТ

для професійної орієнтації вступників

на основі повної загальної середньої освіти

Історія України

 

РОЗДІЛ 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (до ІХ ст. н.е.).

РОЗДІЛ 2. ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (IX – XIV ст.).

РОЗДІЛ 3. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ. КОЗАЧЧИНА (XI – кін. XVIII ст.).

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА (СЕРЕДИНА XVII ст. – кін. XVIII ст.).

РОЗДІЛ 5. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (кін. XVIII – поч. XX ст.).

РОЗДІЛ 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1920 рр.

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1920 – 1939 рр.).

РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА І ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939 – 1945 рр.).

РОЗДІЛ 9. УКРАЇНА В 1945 – 1991 рр.

РОЗДІЛ 10. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади ОНАХТ

для професійної орієнтації вступників

на основі повної загальної середньої освіти

Математика

 

Назва розділу, теми

Вступник повинен знати

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ: ЧИСЛА І        

ВИРАЗИ

 

Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними

 •  властивості дій з дійсними числами;
 • правила порівняння дійсних чисел;
 • ознаки подільності натуральних чисел на 2, 3, 5, 9,

   10;

 • правила округлення цілих чисел і десяткових  

   дробів;

 • означення кореня II-го степеня та арифметичного

   кореня II-го степеня;

 • властивості коренів;

-  означення степеня з натуральним, цілим та       

  раціональним показниками, їхні властивості;

 • числові проміжки;
 • модуль дійсного числа та його властивості.
     

Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки.

 • відношення, пропорції;
 • основна властивість пропорції;
 • означення відсотка;
 • правила виконання відсоткових розрахунків.

Раціональні,

ірраціональні,

степеневі,

показникові,

логарифмічні,

тригонометричні

вирази та їхні

перетворення

 • означення області допустимих значень  виразу зі змінними;
 • означення тотожно рівних виразів, тотожного    

   перетворення виразу, тотожності;

 • означення одночлена та многочлена;
 • правила додавання, віднімання і множення

   одночленів та многочленів;

 • формули скороченого множення;
 • розклад многочлена на Множники;
 • означення алгебраїчного дробу;
 • правила виконання дій з алгебраїчними дробами;
 • означення та властивості логарифма, десятковий

   і натуральний логарифми;

 • основна логарифмічна тотожність;
 • означення синуса, косинуса, тангенса,

   котангенса числового аргументу;

 • основна тригонометрична тотожність та наслідки

   з неї;

 • формули зведення;
 • формули додавання та наслідки з них.

Розділ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ

СИСТЕМИ

 

 

Лінійні, квадратні,

раціональні,

ірраціональні,

показникові,

логарифмічні,

тригонометричні

рівняння,

нерівності та їх

системи.

Текстові задачі.

 

 • рівняння з однією змінною, означення

   кореня (розв'язку) рівняння з однією змінною;

 • нерівність з однією змінною, означення

   розв'язку нерівності з однією змінною;

 • означення розв'язку системи рівнянь з двома

   змінними та методи їх розв'язань;

 • рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;
 • методи розв'язування раціональних,  

   ірраціональних, показникових, логарифмічних,

   тригонометричних рівнянь.

РозділФУНКЦІЇ

 

Лінійні,

квадратичні,

степеневі,

показникові,

логарифмічні та

тригонометричні

функції, їх основні

властивості.

Числові

послідовності

 • означення функції, область визначення, область

   значень функції, графік функції;

 • способи завдання функцій, основні властивості та

   графіки функцій, указаних у назві теми;

 • означення функції, оберненої до заданої;
 • означення арифметичної та геометричної

   прогресій;

 • формули n-го члена арифметичної та

   геометричної прогресій;

 • формули суми п перших членів арифметичної та

   геометричної прогресій;

 • формула суми нескінченної геометричної

   прогресії зі знаменником |q| < 1.

 

Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Похідні елементарних функцій.

 

 • рівняння дотичної до графіка функції в точці;
 • означення похідної функції в точці;
 • фізичний та геометричний зміст похідної.

Правила

диференціювання

 • таблиця похідних елементарних функцій;
 • правила знаходження похідної суми, добутку,

   частки двох функцій;

 • правило знаходження похідної складеної функції

 

Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

 • випадкова подія. Відносна частота події;
 • ймовірність події;
 • елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку;
 • вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення;
 • графічне подання інформації про вибірку.

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ: КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ

 •  
 • прямокутні координати в просторі;
 • вектори у просторі;
 • формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками.

 

Розділ: ПЛАНІМЕТРІЯ

 

Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості

 • поняття точки і прямої, променя, відрізка,

   ламаної, кута;

 • аксіоми планіметрії;
 • суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;
 • властивості суміжних та вертикальних кутів;
 • властивість бісектриси кута;
 • паралельні та перпендикулярні прямі;
 • перпендикуляр і похила, серединний

  перпендикуляр, відстань від точки до прямої;

 • ознаки паралельності прямих;
 • теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса

Коло та круг

 • коло, круг та їх елементи;
 • центральні, вписані кути та їх властивості;
 • властивості двох хорд, що перетинаються;
 • дотичні до кола та її властивості

Трикутники

 • види трикутників та їх основні властивості;
 • ознаки рівності трикутників;
 • медіана, бісектриса, висота трикутника та їх

   властивості;

 • теорема про суму кутів трикутника;
 • нерівність трикутника;
 • середня лінія трикутника та її властивості;
 • коло, описане навколо трикутника, і коло,

   вписане в трикутник;

 • теорема Піфагора, пропорційні відрізки

   прямокутного трикутника;

 • співвідношення між сторонами і кутами

   прямокутного трикутника;

 • теорема синусів;
 • теорема косинусів

Чотирикутники

 • чотирикутник та його елементи;
 • паралелограм та його властивості;
 • ознаки паралелограма;
 • прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх

   властивості;

 • середня лінія трапеції та її властивість;

- вписані в коло та описані навколо кола

  чотирикутники

Розділ: СТЕРЕОМЕТРІЯ

 

Прямі та площини у просторі

 • аксіоми і теореми стереометрії;
 • взаємне розміщення прямих у просторі, прямої

   та площини у просторі, площин у просторі;

 • ознаки паралельності прямих, прямої і площини,

   площин;

 • паралельне проектування;
 • ознаки перпендикулярності прямої і площини,

   двох площин;

 • проекція похилої на площину, ортогональна

   проекція;

 • пряма та обернена теореми про три

   перпендикуляри;

 • відстань від точки до площини, від точки до

   прямої, від прямої до паралельної їй площини,

   між паралельними прямими, між паралельними

   площинами, між мимобіжними прямими;

 • ознака мимобіжності прямих;
 • кут між прямими, прямою та площиною,

   площинами

Многогранники, тіла і поверхні обертання

 • двогранний кут, лінійний кут двогранного кута;
 • многогранники та їх елементи, основні види

   многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда,

   зрізана піраміда;

 • тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні

   види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус,

   зрізаний конус, куля, сфера;

 • перерізи многогранників та тіл обертання

   площиною;

 • комбінації геометричних тіл;
 • формули для обчислення площ поверхонь, об'ємів

   многогранників і тіл обертання

 


ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади

Одеської національної академії харчових технологій

для професійної орієнтації вступників

Фізика

 

1. Механіка.

2. Молекулярна фізика і термодинаміка.

3. Електростатика.

4. Закони постійного струму.

5. Коливання і хвилі.

6. Оптика.

 

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади

Одеської національної академії харчових технологій

для професійної орієнтації вступників

Хімії

 

 1. Класи неорганічних сполук
 2. Будова атома
 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
 4. Хімічний зв'язок
 5. Класифікація та закономірності перебігу хімічних реакцій
 6. Розчини
 7. Окисно-відновні реакції
 8. Властивості хімічних елементів головних підгруп та їхніх сполук
 9. Класифікація та номенклатура органічних сполук
 10. Властивості вуглеводів
 11. Властивості оксигеновмісних похідних віглеводнів (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти)
 12. Вуглеводи
 13. Амінокислоти. Білки

 

ПРОГРАМА

Всеукраїнської Олімпіади

Одеської національної академії харчових технологій

для професійної орієнтації вступників

З української мови і літератури

                                

                                                        Українська мова

 1. Українська мова – національна мова українського народу (походження української мови, її функції та стилі).
 2. Слово як основна одиниця лексикології (поняття про синоніми, антоніми, омоніми, пароніми).
 3. Самобутність української фразеології (навести приклади кількох фразеологізмів, пояснити їхнє значення).
 4. Питання фонетики (звуки української мови, класифікація голосних і приголосних, наголос, правила перенесення).
 5. Орфоепія (особливості вимови голосних і приголосних в українській мові).
 6. Правопис і орфографія (позначення м’якості приголосних, уживання апострофа, подвоєння приголосних, спрощення приголосних, чергування голосних і приголосних).
 7. Милозвучність української мови (її сутність, головні положення).
 8. Словотвір (структура слова, основні способи творення слів, складні слова, прикладка, відмінювання складних слів).
 9. Морфологія.
  • Іменник (особливості відмінювання і вживання іменників; типові порушення морфологічної норми іменника).
  • Прикметник (ступені порівняння, творення відносних і присвійних прикметників, стилістичні особливості вживання прикметників у науковому і діловому стилях; типові порушення морфологічної норми прикметника).
  • Числівник (написання числівників та відчислівникових слів, відмінювання числівників та особливості їхнього використання; типові порушення морфологічної норми числівника).
  • Займенник (відмінювання та особливості вживання; типові порушення морфологічної норми займенника).
  • Дієслово (види, стан дієслова, дієвідмінювання, способи дієслів, творення форм майбутнього недоконаного виду, умовного та наказового способів; типові порушення морфологічної норми дієслова та його форм).
  • Дієприкметник (творення і правопис дієприкметників, особливості відмінювання та вживання, безособова форма на -но, -то).
  • Дієприслівник (творення дієприслівників та особливості їхнього вживання у науковому та офіційно-діловому мовленні).
  • Прислівник (типові порушення морфологічної норми прислівника).
  • Прийменник (особливості використовування прийменників; типові порушення норми прийменника).
  • Сполучник (особливості вживання сполучників; типові порушення норми сполучника).
  • Частки (написання часток не, ні; типові порушення норми частки).
 10.  Синтаксис. Пунктуація (синтаксис простого і складного речень; кома, двокрапка, тире, крапка з комою у простому і складному реченнях; типові порушення синтаксичної норми).

 

Українська література

 1. Усна народна творчість (загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай: «Віють вітри»«За світ встали козаченьки». Історичні пісні: «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль». Тематика, образи, зміст народних дум і балад. «Дума про Марусю Богуславку». Балада «Ой летіла стріла»).
 2. Давня українська література («Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги). Григорій Сковорода:  «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми).
 3. Література наприкінці XVIII – на початку XX століть (Іван Котляревський«Енеїда», «Наталка Полтавка». Григорій Квітка-Основ’яненко«Маруся». Тарас Шевченко«Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» (У всякого своя доля...), «І мертвим, і живим, і ненародженим…», «Заповіт». Пантелеймон Куліш«Чорна рада». Іван Нечуй-Левицький«Кайдашева сім’я»Панас Мирний«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  Іван Карпенко-Карий«Мартин Боруля». Іван Франко«Гімн», «Чого являєшся мені у сні…», «Мойсей»).
 4. Література XX ст. (Михайло Коцюбинський«Тіні забутих предків»«Intermezzo». Ольга Кобилянська«Земля». Леся Українка«Contra spem spero!», «Лісова пісня». Микола Вороний: «Блакитна Панна». Олександр Олесь: «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..». Павло Тичина: «О, панно Інно...», «Пам'яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить…». Максим Рильський: «Молюсь і вірю…». Микола Зеров«Київ – традиція». Микола Хвильовий«Я (Романтика)». Юрій Яновський«Дитинство». Володимир Сосюра«Любіть Україну!» Валер’ян Підмогильний«Місто». Остап Вишня«Моя автобіографія», «Сом». Микола Куліш«Мина Мазайло». Богдан-Ігор Антонич«Різдво» Олександр Довженко«Україна в огні», «Зачарована Десна». Андрій Малишко«Пісня про рушник». Василь Симоненко: «Ти знаєш, що ти людина...»«Задивляюсь у твої зіниці...». Олесь Гончар«Залізний острів». Григір Тютюнник«Три зозулі з поклоном». Василь Стус«Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..»  Іван Драч«Балада про соняшник». Ліна Костенко«Страшні слова, коли вони мовчать»,  «Українське альфреско», «Маруся Чурай»).
 5. Твори українських письменників-емігрантів (Іван Багряний«Тигролови». Євген Маланюк«Стилет чи стилос?»).
 6. Сучасний літературний процес (Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище).