Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Степень бакалавра

Программы вступительных экзаменов на степень бакалавра


1. Программы вступительных экзаменов на степень бакалавра на базе полного общего среднего образования

Вступительные экзамены для поступающих на базе полного общего среднего образования по конкурсным предметам

  • Украинский язык и литература
  • История Украины
  • Математика
  • Физика
  • Химия
  • Биология
  • География
  • Иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, русский).

проводятся по программам внешнего независимого тестирования.


2. Программы вступительных экзаменов на степень бакалавра на базе полученного образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїВ» Освітня програма В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те... У чому полягає сенс поняття В«керуванняВ»? У чому полягає сутність таких приватних задач керування як В«регулюванняВ», В«оптимізаціяВ», В«логічне керуванняВ»? Дайте визначення поняття В«автоматизація...

Прикладна механіка 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 131 В«Прикладна механікаВ» Освітня програма В« Інженерна механікаВ»...... Нарисна геометрія та інженерна графіка Предмет і метод нарисної геометрії. Елементи простору: точка, пряма, площина. Геометричні фігури. Геометричний простір. Види конструкторських документів. Вигля...

Маркетинг 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 075 В«МаркетингВ» Освітня програма В«МаркетингВ»...... 1. Назвіть можливі економічні потреби та інтереси суспільства та споживачів. 2. Що таке товарна форма організації суспільного виробництва? 3. Дайте визначення ринку та його функціям. 4. ...

Туризм 2018

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів з фаху Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітня програма В«ТуризмВ» Ступінь бакалавра ...... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню бакалавра ґрунтується на освітній програмі підготовки В«молодшого спеціалістаВ» з туризму. Програма включає питання з базови...

Облік і оподаткування 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавр Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітня програма В«Облік і аудитВ» ...... ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 1. Суть бухгалтерського обліку, його основні задачі. 2. В чому полягає суть методу бухгалтерського обліку. 3. Які елементи ...

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : "Електромеханіка" 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«ЕлектромеханікаВ» ...... Закон Ома. Закони Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ампера. Закон Кулона. Опір провідника при постійній температурі. Залежність опору провідника від температури. Метод еквівалентного опору. Мет...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2018

...... Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Спеціальність 076 В« Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Економіка підприємстваВ» Основні функції та методи ...

Готельно-ресторанна справа 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавр Спеціальність 241 В«Готельно-ресторанна справаВ» Освітня програма В«Готельно-ресторанна справаВ» ...... Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні та за кордоном. Державне регулювання готельної діяльності в Україні та за її межами. Класифікація підприємств індустрії гостинності в Укра...

Харчові технології 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології"...... Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Харчові технології та інженеріяВ» Види натуральних консервів; мета та режими попередньої теплової обробки сировини. Контроль якості с...

Менеджмент 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 В«МенеджментВ» Освітня програма В«Менеджмент В» ...... 1. Відбір, прийом і пересування кадрів. 2. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом. 3. Оцінка результатів діяльності персоналу. 4. Атестація персоналу. 5. Підготовка та підвищення квалі...

Технології захисту навколишнього середовища 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Освітня програма В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» ...... Що називають "легенями нашої планети"? Наведіть приклад правильного ланцюга живлення. Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами? Якими тваринами завершується ланцюг живлення? З яких газів...

Комп’ютерні науки : Комп’ютерні науки 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 В«Комп'ютерні науки В» Освітня програма:В«Комп'ютерні науки В» ...... дисциплінА В«об’єктно-орієнтоване програмуванняВ» Основні визначення об’єктно-орієнтованого програмування. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування. дисциплінА В«Алгоритмічне п...

Нафтогазова інженерія та технології 2018

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології Освітня програма В«Нафтогазовая інженерія та технологіїВ» ...... ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір...

Теплоенергетика 2018

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 В«ТеплоенергетикаВ» Освітня програма В«ТеплоенергетикаВ»...... 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Се...

Комп’ютерна інженерія: Комп’ютерна інженерія 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 В«Комп’ютерна інженеріяВ» Освітня програма"Комп'ютерна інженерія" ...... РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА 1. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході. 2. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої. 3. Аналогові підсилювачі. Опера...

Енергетичне машинобудування:"Енергомашинобудування" 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма “Енергомашинобудування“...... У Програмі подаються методичні поради та практичні рекомендації щодо складання вступного іспиту, порядку його проведення, перелік питань, що винесені до опрацювання, рекомендована література з освітн...

Галузеве машинобудування 2018

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Cпеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітня програма В«МашинобудуванняВ»...... Технологія конструкційних матеріалів 1. Класифікація конструкційних матеріалів. 2. Основні властивості конструкційних матеріалів. 3. Вуглецеві та леговані сталі, їх класифікація та маркування. 4. Чав...

Біотехнології та біоінженерія 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 В«Біотехнології та біоінженеріяВ» Освітня програма В«Біотехнології та біоінженеріяВ» ...... Освітня програма В«Біотехнології та біоінженеріяВ» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнологічні процеси у харчовій промисловості. 2. Мікроорганізми-біологічний агент у біотехнологіях. 3. Поняття про п...

Екологія: Екологічний контроль та аудит 2018

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 101 В«ЕкологіяВ» Освітня програма В«Екологічний контроль та аудитВ» ...... Екологічна політика в СЕМ Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ Законодавчі та інші вимоги в СЕМ Цільові та планові показники в СЕМ Програми СЕМ Ресурси, обов’язки, відповідальність, повнова...

Економіка: " Економіка підприємства" 2018

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» Освітня програма В«Економіка підприємстваВ» (на основі диплому молодшого спеціалиста)...... Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції. Методика розрахунку собівартості продукції. Видатки державного бюджету України. Основні вир...

Публічне управління та адміністрування 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 074 В«Публічне управління та адмініструванняВ» Освітня програма В«Публічне управління та адмініструванняВ» ...... Структура механізму та органів публічного адміністрування. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. Публічна сфера і публічна політика. Основні теорії управління суспільство...

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 204 "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Освітня програма: " Технології виробництва і переробки продук... 1. Особливості переробки ВРХ 2. Особливості переробки свиней 3. Особливості переробки сухопутної птиці 4. Особливості переробки водоплавної птиці 5. Особливості переробки кролів 6. Особливості переро...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : Економіка підприємства 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь б... Основні функції та методи управління. Суть і види стилю управління . Суть і принципи планування як функції управління. Типи і особливості прийняття управлінських рішень. Суть і принципи забезпечення ...

Задать вопрос