Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Степень бакалавра

Программы вступительных экзаменов на степень бакалавра


1. Программы вступительных экзаменов на степень бакалавра на базе полного общего среднего образования

Вступительные экзамены для поступающих на базе полного общего среднего образования по конкурсным предметам

  • Украинский язык и литература
  • История Украины
  • Математика
  • Физика
  • Химия
  • Биология
  • География
  • Иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский, русский).

проводятся по программам внешнего независимого тестирования.


2. Программы вступительных экзаменов на степень бакалавра на базе полученного образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітня програма «Автоматизоване управління технологічними про... У чому полягає сенс поняття «керування»? У чому полягає сутність таких приватних задач керування як «регулювання», «оптимізація», «логічне керування»? Дайте визначення поняття «автоматизація». Сформу...

Прикладна механіка 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 131 «Прикладна механіка» Освітня програма « Машини і технології паковання»...... 1. Знайти корені рівняння : 2. Вичислити: ...

Маркетинг 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 075 «Маркетинг» Освітня програма «Маркетинг»...... 1. Назвіть можливі економічні потреби та інтереси суспільства та споживачів. 2. Що таке товарна форма організації суспільного виробництва? 3. Дайте визначення ринку та його функціям. 4. ...

Туризм 2016

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів з фаху Спеціальність 242 «Туризм» Освітня програма «Туризм» Ступінь бакалавра ...... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного екзамену з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ґрунтується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки «молодшого спеціаліста» з т...

Облік і оподаткування 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавр Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Освітня програма «Облік і аудит» ...... ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 1. Суть бухгалтерського обліку, його основні задачі. 2. В чому полягає суть методу бухгалтерського обліку. 3. Які елементи ...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Спеціальність 076 « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Економіка підприємства» Перелік питань для проведення ...

Готельно-ресторанна справа 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавр Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ...... 1. Характеристика послуг для організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. 2. Класифікація закладів ресторанного господарства. 3. ...

Харчові технології 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології"...... Освітня програма «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» 1. Види борошна, класифікація, асортимент, призначення, особливості хімічного складу 2. Загальна...

Менеджмент 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» ...... 1. Відбір, прийом і пересування кадрів. 2. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом. 3. Оцінка результатів діяльності персоналу. 4. Атестація персоналу. 5. Підготовка та підвищення квалі...

Технології захисту навколишнього середовища 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Біотехнології захисту довкілля» ...... Що називають "легенями нашої планети"? Наведіть приклад правильного ланцюга живлення. Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами? Якими тваринами завершується ланцюг живлення? З яких газів...

Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Освітня програма:«Інформаційні управляючі системи та технології», «Інформац... 1. Класифікація запам’ятовувальних пристроїв. 2. Пам’ять з довільним доступом. 3. Структури адресних запам’ятовуючих пристроїв. 4. Зовнішні запам’ятовуючі прис...

Нафтогазова інженерія та технології 2016

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології Освітня програма «Нафтогазовая інженерія та технології» ...... ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір...

Теплоенергетика 2016

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 «Теплоенергетика» Освітня програма «Теплоенергетика»...... 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Се...

Комп’ютерна інженерія 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»...... РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА 1. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході. 2. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої. 3. Аналогові підсилювачі. Опера...

Енергетичне машинобудування 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма “Енергетичне машинобудування“...... У Програмі подаються методичні поради та практичні рекомендації щодо складання вступного іспиту, порядку його проведення, перелік питань, що винесені до опрацювання, рекомендована література з освітн...

Галузеве машинобудування 2016

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Cпеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв»...... 1. Знайти корень рівняння 2. Знайти корень рівняння 3. Знайти корень рівняння 4. Знайти корень рівняння 5. Вичислити: ...

Біотехнології та біоінженерія 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнол...

Екологія 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічний контроль та аудит» 1. Що називають "легенями нашої планети" ? 2....

Економіка 2016

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь бакалавра Спеціальність 051 «Економіка» Освітня програма «Економіка підприємства» Перелік питань для проведення співбесіди з молодшими спеціалістами з... Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції. Методика розрахунку собівартості продукції. Видатки державного бюджету України. Основні вир...

http://andy.od.ua