Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь магістра

Програми вступних іспитів на ступінь магістра


1. Програма вступного іспиту з іноземної мови:

 

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА  НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

                                                                                                                                                                                         

Програма для проведення вступного іспиту

з іноземної мови

(англійської, німецької, французької)

СВО «магістр»

Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:

 

  •  граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 

  • правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 

  • широкого діапазону словникового запасу ( у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

 

  • мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.

 

        Структура вступного іспиту з іноземної мови

 

Формат вступного іспиту до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2 і охоплює всі види мовленнєвої діяльності. Іспит складається з письмової роботи (теста з граматики, лексики, читання).

 

Критерії оцінки виконання завдань вступного іспиту з іноземної

мови до магістратури

Розроблені завдання вступного іспиту з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Оцінювання завдань здійснюється у відповідності до європейських стандартів за такою шкалою:

 «відмінно»         - 100%-84% правильно виконаних завдань

«добре»               - 83%-67%   правильно виконаних завдань

«задовільно »      - 66%-50%  правильно виконаних завдань

«незадовільно»   -  менш ніж 50% правильно виконаних завдань

 

Максимальна кількість балів – 100, відповідно шкала оцінювання загальних результатів є такою:

84-100 балів:    «відмінно»

67-83  балів :    «добре»

50-66 балів:    «задовільно»

 

 

ГРАМАТИЧНІ  ТЕМИ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ 

ДО  ВСТУПНОГО  ЕКЗАМЕНУ ДО  МАГІСТРАТУРИ 

З  АНГЛІЙСЬКОЇЇ  МОВИ

 

Морфологія

Структура англійського речення.

Детермінативи іменника  та його функції у реченні

 

Дієслово

Інфінітив. Складні форми інфінітива. Функції інфінітива у реченні.

Герундій. Складні форми герундія. Функції герундія у реченні.

Дієприкметник І та ІІ. Складні форми дієприкметника І.

Функції дієприкметника І та ІІ у реченні.

Група часів Indefinite, Continuous, Perfect в активному та пасивному стані.

Модальні дієслова та їх еквіваленти.

 

Прикметник

Ступені порівняння прикметників.

 

Займенник

Особові, вказівні, присвійні, відносні, неозначені, питальні займенники.

 

Синтаксис

Порядок слів. Типи речень, Головні та другорядні члени речення. Конверсія.

Складні речення ( означальні, додаткові, обставинні). Безсполучникові речення. Умовні речення.

 

ГРАМАТИЧНІ ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ ДО МАГІСТРАТУРИ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 

Морфологія

Іменник  Рід, число, відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у Prasens, Perfekt, Imperfekt, Futurum. Вживання Prasens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Perfektу бесіді і короткому повідомленні. Вживання Imperfektу розповіді. Утворення форм пасивного стану в Prasens, Perfekt, Imperfekt. Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітиву з часткою zu. Partizip I, Partizip II у ролі означення. Прикметник Вживання короткої і повної форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенниківwerіwas.

Прийменник Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, mit, von, zu, родового відмінка:wachrend, знахідного відмінка: fur, durch, ohne, um, gegen.

Синтаксис Просте речення. Порядок слів. Типи речень. Головні та другорядні члени речення. Складне речення. Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень. Умовні речення.

 

ГРАМАТИЧНІ  ТЕМИ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ 

ДО  ВСТУПНОГО  ЕКЗАМЕНУ  ДО МАГІСТРАТУРИ

З  ФРАНЦУЗЬКОЇ  МОВИ

 

       Морфологія

       Іменник

        Іменники власні і загальні. Рід і число іменників.

        Детермінативи іменника

        Означений та неозначений артикль. Частковий артикль. Злитні форми артикля. Присвійні та вказівні прикметники.

        Дієслово

        Особові форми дієслова. Способи дієслова :  дійсний, наказовий, умовний. Утворення та вживання дієслівних часів груп Indicatif, Subjontif, Conditionnel. Пасивний стан. Пряма й непряма мова. Узгодження часів. Неособові форми                                       дієслова: participe passé, participe présent, gérondif,  їх утворення та функції в реченні.

      Прикметник

       Ступені порівняння прикметників. Місце та функції прикметників.

       Прислівник

       Ступені порівняння прислівників. Місце в реченні.

       Займенник

       Особові, вказівні, присвійні, відносні, питальні займенники.

       Синтаксис

        Просте речення

       Порядок слів. Типи речень. Типи запитань. Структурні й семантичні види простого речення. Інверсія підмета. Головні та другорядні члени речення.

       Складне речення

       Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.

 

 

2. Програми вступних іспитів зі спеціальностей

Технології переробки фруктів та овочів в аграрному бізнесі 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології переробки фруктів та овочів в аграрному бізнесіВ»...... Овочеві натуральні консерви. Коротка порівняльна характеристика виробництва основних видів консервів. Технологія виробництва В«Зеленого горошкуВ», вплив технології на харчову цінність і зміну кольору...

Харчові технології: Технології олійно-жирових продуктів і косметики 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології олійно-жирових продуктів і косметикиВ» ...... Охарактеризувати процес сушіння насіння, способи. Охарактеризувати фізичну сутність процесу пресування мезги в шнекових пресах. Охарактеризувати приймання олійного насіння. Навести схему дворазового ...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Управління бізнесом 2019

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Управління бізнесомВ» (економічне спрямування) Суть...

Обладнання переробних і харчових виробництв 2019 (ТЗ і ЗБ)

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітня програма В«Обладнання переробних і харчових виробництвВ»...... Обладнання зернових виробництв 1. Технологія проектування. Експлуатація, контроль, моніторинг технологічного обладнання. 2.Розрахунок та проектування технологічного обладнання на основі комп’ютерн...

Біотехнології та біоінженерія 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 162 В«Біотехнології та біоінженеріяВ» Освітня програма В«Біотехнології та біоінженеріяВ»...... Загальна характеристика сировинних ресурсів харчової біотехнології рослинного, тваринного і мікробного походження. Методи стандартизації. Основи технологій отриання ферментів (з сировини рослинного і...

Екологія: Екологічний контроль та аудит 2019

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 101 В«ЕкологіяВ» Освітня програма В«Екологічний контроль та аудитВ» ...... Екологічна політика в СЕМ Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ Законодавчі та інші вимоги в СЕМ Цільові та планові показники в СЕМ Програми СЕМ Ресурси, обов’язки, відповідальність, повнова...

051 Економіка: Освітньо-наукова програма "Економіка підприємства" 2019

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь В«МагістрВ» Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» Освітньо-наукова програма В«Економіка підприємстваВ»...... 1. Підприємство як економічно самостійна первинна ланка господарської системи. Цілі підприємства. 2. Види об’єднання підприємств. Економічна доцільність об’єднання підприємств...

071 Облік і оподаткування: Освітньо-наукова програма "Облік і аудит" 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь В«МагістрВ» Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітньо-наукова програма... ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ з дисциплін „Գнансовий облік 1” та „Գнансовий облік 2”: 1. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій. 2. Облік операцій на поточному рахунку. 3. Облік ко...

Публічне управління та адміністрування 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 281 В«Публічне управління та адмініструванняВ» Освітня програма В«Публічне управління та адмініструванняВ» ...... 1. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 2. Влада як основній засіб публічного адміністрування. 3. Загальна характеристика ...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі 2019

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза ...

181 "Харчові технології": Освітньо-наукова програма "Харчові технології" 2019

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітньо-наукова програма "Харчові технології"...... Роль продуктів харчування у забезпеченні потреб споживачів, їх якість та вплив на здоров’я. Основні завдання технології виробництва харчових продуктів. Класифікація продуктів в залежності від швидк...

181 "Харчові технології": Освітньо-наукова програма "Технології зберігання і переробки зерна" 2019

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітньо-наукова програма "Технології зберігання і переробки зерна"...... Асортимент, вихід круп і круп’яних продуктів, види помелів, асортимент і якість муки. Воднотеплова обробка зерна в технології круп’яного і мукомельного виробництва. Загальні принципи побудови тех...

181 "Харчові технології": Освітньо-наукова програма "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" 2019

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітньо-наукова програма "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"... Технологія хлібопекарських виробів 1. Хлібопекарські властивості пшеничного та житнього борошна. Їх порівняльна характеристика. 2. Газоутворювальна здатність пшеничного борошна, методи визначення та...

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням 2019

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«Електромеханічні системи з інтелектуальним керу...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг 2019

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та посл...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Міжнародна торгівля 2019

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Міжнародна торгівляВ» Міжнародна торгівля: загальна...

242 "Туризм": Освітньо-наукова програма "Міжнародний туристичний бізнес" 2019

ПРОГРАМА для проведення вступного іспиту з фаху Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітньо-наукова програма В«Міжнародний туристичний бізнесВ... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Наукова програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки В«бакалавраВ» з туризму. Програма включає питання з ...

Туризм: "Гастрономічний туризм" 2018

... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки В«бакалавраВ» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисци...

IT конструювання та обслуговування обладнання (зернопереробної галузі) 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітня програма В«IT конструювання та обслуговування обладнання (зернопереробної галузі)В» ... 800x600 Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle...

Оцінка бізнесу і нерухомості 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь В«МагістрВ» Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітня програма В«Оцін... ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ з дисциплін „Գнансовий облік 1” та „Գнансовий облік 2”: 1. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій. 2. Облік операцій на поточному рахунку. 3. Облік ко...

181 «Харчові технології» Освітня програма «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості» 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь ма... Псування жирів (гідролітичне та окислювальне). Числа, що характеризують якість жиру. Які бувають типи емульсій жиру з водою? Склад молока. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах. Харак...

Харчові технології: Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 2019

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь вищої освіти В«магістрВ» Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технологічна експертиза та безпека харчової продукціїВ» Техно...

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 151 В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїВ» Освітня програма В«Комп'ютерні системи та програмна інженерія в ... Комплексне завдання Особливість питань. Набір питань екзаменаційних білетів складає комплексне завдання з розробки сучасної цифрової системи автоматичного регулювання (САР) підвищеної динамічної ...

Газонафтопроводи та газонафтосховища 2019

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 185 В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ» Освітня програма В«Газонафтопроводи та газонафтосховищаВ»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отри-маних абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мислен...

Газотурбінні установки і компресорні станції 2019

Програмадля проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма „Газотурбінні установки і компресорні станціївЂќ...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Задати питання