Одеська національна академія харчових технологій

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» 2021

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології»

Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія

в автоматизації»

 

1. У чому полягає сенс поняття «керування»? У чому полягає сутність таких приватних задач керування як «регулювання», «оптимізація», «логічне керування»?

2. Дайте визначення поняття «автоматизація». Сформулюйте переваги автоматичного керування перед «ручним». Чи всі задачі керування «піддаються» автоматизації? Як називають керування, якщо автоматизовано тільки частину його задач? Що позначає загальновизнана абревіатура «САР», «АСУ ТП»?

3. Нарисуйте структурну схему системи автоматичного регулювання, що реалізує принцип регулювання за відхиленням. Покажіть на схемі її основні складові (об'єкт, регулятор) та змінні: регульовану змінну, її задане значення, помилку регулювання, керуючий (регулюючий) вплив, збурюючі впливи).

4. Які, у найпростішому випадку, дві змінні пов'язує між собою «математична модель об'єкта за каналом регулювання»? Для чого потрібна ця математична модель та які властивості об'єкта керування вона повинна відображати? У якій формі таку модель часто записують? Наведіть приклад такого запису.

5. Що таке «перехідний процес» у системі автоматичного регулювання? Наведіть приклади коливального та аперіодичного процесів та приклади того, як за характерними рисами процесу можна оцінити якість регулювання.

6. Дайте визначення понять «вимірювання», «міра», «клас точності вимірювання», «метод вимірювання». Які змінні в системах керування повинні вимірятися?

7. На якому фізичному ефекті засновано принцип дії термометра опору для виміру температури тіл? Поясніть його сутність за допомогою графіка.

8. На якому фізичному ефекті засновано принцип дії термопари для вимірювання температури тіл? Поясніть його сутність за допомогою графіка.

9. На якому фізичному ефекті засновано принцип дії пружинного манометра для виміру тиску газу? Поясніть його сутність за допомогою графіка.

10. Які технічні засоби, у загальному випадку, входять до складу вимірювального ланцюга, призначеного для дистанційного вимірювання якого-небудь параметра? Надайте її у формі структурної схеми.

11. За допомогою яких технічних засобів інформація про значення вимірюваних змінних надається операторові-технологові процесу? Як територіально ці засоби розміщаються, та яку мету переслідує таке розміщення? Що таке «автоматизоване робоче місце оператора-технолога».

12. Яке призначення в системі регулювання має «регулюючий орган»? Наведіть приклади регулюючих органів для рідини, газу (пари), сипучих матеріалів, зобразіть їх схематично.

13. Як називається технічний пристрій для переміщення регулюючого органа? З яких основних вузлів він складається, якщо для переміщення регулюючого органа використовує: а) електричну енергію; б) пневматичну енергію (стисненого повітря)? Відобразіть їхній пристрій схематично.

14. Як називається сучасний технічний пристрій, що призначений для реалізації алгоритмів керування програмним шляхом? Які основні вузли він містить у собі? Як називається система з декількох таких пристроїв, що взаємодіють між собою?

15. Перелічіть, які основні документи входять до складу проекту системи автоматичного регулювання? На яких етапах реалізації цієї системи вони будуть затребувані?

16. Що таке комп'ютерний файл? Що таке каталог?

17. Назвіть основні види пам’яті ЕОМ та накопичувачів інформації у складі ЕОМ.

18. Назвіть основні пристрої введення та виводу інформації у складі ЕОМ.

19. Запишіть рівняння прямої лінії, параболи та кубічної параболи, що проходить через центр системи координат.

20. Запишіть диференційне рівняння статичної аперіодичної ланки 1-го порядку.

21. Запишіть формулу щільності імовірності для рівномірного (рівноімовірного) закону розподілення випадкової величини.

22. Запишіть формулу щільності імовірності для нормального (гаусівського) закону розподілення випадкової величини.

23. Яку архітектуру має сучасна ЕОМ?

24. Який програмний додаток Windows в складі MS Office призначено для розробки презентацій?

25. Що таке константа? Що таке змінна? Що таке масив даних?

26. Що таке булевий (логічний) тип даних? Які ще типи даних Ви знаєте?

27. Які Ви знаєте основні види алгоритмічних структур?

28. Наведіть алгоритм розв’язання квадратного рівняння.

29. Наведіть алгоритм знаходження суми елементів одновимірного масиву.

30. Наведіть алгоритм знаходження добутку елементів двовимірного масиву.

 

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології»

Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія

в автоматизації»

 

1. Як при зміні температури металевого провідника змінюється його електричний опір? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

2. Як при зміні температури напівпровідника змінюється його електричний опір? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

3. Як при зміні температури розчину солі у воді змінюється його електричний опір? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

4. Як при збільшенні різниці температур гарячого та холодного спаїв буде змінюватися величина її термоЕРС? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

5. Тиском якої висоти водяного стовпа врівноважується тиск стовпа повітря земної атмосфери? Якщо прийняти, що щільність повітря не змінюється із збільшенням висоти від поверхні землі та дорівнює, приблизно, 1 кг/м3, то яка при цьому буде висота цього повітряного стовпа?

6. Тиском якої висоти ртутного стовпа врівноважується тиск стовпа повітря земної атмосфери? Якщо прийняти, що щільність повітря не змінюється із збільшенням висоти від поверхні землі та дорівнює, приблизно, 1 кг/м3, то яка при цьому буде висота цього повітряного стовпа?

7. Як буде змінюватися тиск газу в закритій посудині при підвищенні температури газу? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

8. Як буде змінюватися період коливань математичного маятника при збільшенні його довжини? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

9. Як буде змінюватися електрична ємність конденсатора, діелектриком якого є атмосферне повітря, якщо його вологовміст буде зростати? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

10. Як буде змінюватися сила постійного струму в електричному ланцюзі з незмінним опором при збільшенні напруги живлення? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

11. Як буде змінюватися сила постійного струму в електричному ланцюзі з незмінною напругою живлення при збільшенні опору ланцюга. Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

12. Як буде змінюватися падіння напруги на резисторі електричного ланцюга при збільшенні сили постійного струму, що протікає по ньому? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

13. Як у часі буде змінюватися сила струму, що протікає по спіралі електроплитки після її включення (при незмінній напрузі живильної мережі)? Відобразіть цю фізичну закономірність на графіку (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

14. Що таке електричний «діод»? Нарисуйте графіки зміни у часі змінного струму в електричному ланцюзі без діода та з діодом (не забудьте позначити осі графіка відповідно позначенням зазначених змінних, масштаби осей не вказувати).

 

 

Ступінь бакалавра

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології»

 

Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія

в автоматизації»

 

 

 

Перелік літературних джерел

 

Матеріали для підготовки до основного іспиту.

 

            1. Системи автоматичного управління та процеси в них - доступ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1aerGAwgPcsp1MGohRiDMX8CTRTuFboKG/view

      2. Метрологія та вимірювання технологічних параметрів - доступ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1_zDei-oPDolnoyAdZstySdUtm0sUUQ1J/view

      3. Регулюючі органи, виконавчі механізми, регулятори – доступ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1aQfAsVwb8C9Dh5iDCSS-PYFJYaRcTvkG/view

      4. Документи, що входять до складу проекту САР – доступ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1m7SxXPNYbJGGsG6EWe5duGb6kmWs7y34/view

           

            Матеріали для підготовки до додаткового іспиту.

            Фізичні ефекти, які використовуються в чутливих елементах датчиків –  доступ за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1CZzpvb7IJFZNwLMNt2JWM0MMUNYy0qlW/view


 

URL этой статьи:
http://pk.onaft.edu.ua/Page_122.html