Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

1. Поняття цінової політики підприємства.

2. Поняття еластичності попиту у точці та на інтервалі.

3. Структура роздрібної ціни.

4. Точка беззбитковості при однономенклатурному виробництві.

5. Схема товароруху.

6. Стратегії ціноутворення.

7. Поняття маркетингового дослідження.

8. Маркетингова інформаційна система: поняття, принципи та складові.

9. Етапи процесу маркетингового дослідження.

10. Види маркетингових досліджень.

11. Форми організації маркетингових досліджень.

12. Основні методи маркетингових досліджень: якісні та кількісні.

13. Класифікація інформації, що використовується у маркетингових дослідженнях.

14. Особливості анкетування та інтерв’ювання.

15. Види запитань в опитувальних листах.

16. Особливості дослідження на промисловому ринку.

17. Кількісні та якісні методи прогнозування попиту.

18. Основні методи визначення розміру вибірки.

19. Поняття товару у маркетингу.

20. Рівні товару.

21. Класифікація товарів.

22. Зовнішні та внутрішні фактори формування товарної політики.

23. Форми товарної інтеграції та диверсифікації.

24. Маркетингові стратегії.

25. Життєвий цикл товару.

26. Особливості послуги як товару, види послуг.

27. Поняття кон’юнктури ринку.

28. Складові поняття якості товару.

29. Конкурентоспроможність товару.

30. Ступінь новизни товару.

31. Асортиментна політика.

32. Товарна марка та товарний знак.

33. Поняття та складові елементи комунікаційної політики підприємства.

34. Реклама: особливості, переваги та недоліки.

35. Пропаганда (PR): особливості, переваги та недоліки.

36. Стимулювання збуту: особливості, переваги та недоліки.

37. Директ-маркетинг: особливості, переваги та недоліки.

38. Принципи розробки медіа-плану.

39. Показники ефективності реклами.

40. Основні мотиви рекламного повідомлення.

41. Задачі за темами:

- розрахунок точки беззбитковості, маржинального прибутку, графік беззбитковості;

- розрахунок роздрібної ціни. Структура роздрібної ціни;

- частка ринку фірми, відносна частка ринку;

- розрахунок місткості ринку;

- розрахунок обсягу вибірки респондентів для проведення опитування із заданими параметрами відхилення, допустимої похибки;

- складення кошторису рекламного бюджету;

- розрахунок додаткового прибутку у результаті проведення рекламної кампанії.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

 1. Дайте визначення ринку та його функцій.
 2. Перерахуйте моделі ринку.
 3. Покажіть зв'язок між рівнем конкуренції та ціноутворенням.
 4. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.
 5. Опишіть економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.
 6. Що таке товарний ринок?
 7. Що означає та як використовується економічна динаміка в аналізі економічних показників?
 8. Дайте визначення світовому господарству.
 9. Опишіть системне забезпечення інформаційних процесів.
 10. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.
 11. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
 12. В чому сутність аналізу поведінки споживача?
 13. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.
 14. Які чинники ринку досконалої конкуренції?
 15. Опишіть монопольний ринок.
 16. Що таке олігополія?
 17. Опишіть характеристики монополістичної конкуренції.
 18. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?
 19. Перелічіть можливі стратегічні цілі розвитку підприємства та економічні передумови їх реалізації.
 20. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?