Програма для проведення вступних  іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

 

1. Поняття цінової політики підприємства.

2. Поняття еластичності попиту у точці та на інтервалі.

3. Структура роздрібної ціни.

4. Точка беззбитковості при однономенклатурному виробництві.

5. Схема товароруху.

6. Стратегії ціноутворення.

7. Поняття маркетингового дослідження.

8. Маркетингова інформаційна система: поняття, принципи та складові.

9. Етапи процесу маркетингового дослідження.

10. Види маркетингових досліджень.

11. Форми організації маркетингових досліджень.

12. Основні методи маркетингових досліджень: якісні та кількісні.

13. Класифікація інформації, що використовується у маркетингових дослідженнях.

14. Особливості анкетування та інтерв’ювання.

15. Види запитань в опитувальних листах.

16. Особливості дослідження на промисловому ринку.

17. Кількісні та якісні методи прогнозування попиту.

18. Основні методи визначення розміру вибірки.

19. Поняття товару у маркетингу.

20. Рівні товару.

21. Класифікація товарів.

22. Зовнішні та внутрішні фактори формування товарної політики.

23. Форми товарної інтеграції та диверсифікації.

24. Маркетингові стратегії.

25. Життєвий цикл товару.

26. Особливості послуги як товару, види послуг.

27. Поняття кон’юнктури ринку.

28. Складові поняття якості товару.

29. Конкурентоспроможність товару.

30. Ступінь новизни товару.

31. Асортиментна політика.

32. Товарна марка та товарний знак.

33. Поняття та складові елементи комунікаційної політики підприємства.

34. Реклама: особливості, переваги та недоліки.

35. Пропаганда (PR): особливості, переваги та недоліки.

36. Стимулювання збуту: особливості, переваги та недоліки.

37. Директ-маркетинг: особливості, переваги та недоліки.

38. Принципи розробки медіа-плану.

39. Показники ефективності реклами.

40. Основні мотиви рекламного повідомлення.

41. Задачі за темами:

- розрахунок точки беззбитковості, маржинального прибутку, графік беззбитковості;

- розрахунок роздрібної ціни. Структура роздрібної ціни;

- частка ринку фірми, відносна частка ринку;

- розрахунок місткості ринку;

- розрахунок обсягу вибірки респондентів для проведення опитування із заданими параметрами відхилення, допустимої похибки;

- складення кошторису рекламного бюджету;

- розрахунок додаткового прибутку у результаті проведення рекламної кампанії.

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

 

Перелік літературних джерел

1. Організація і методика маркетингових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення / В. Г. В`юн, І. Т. Кіщак, C. П. Шевчук та ін. ; за заг. ред. І. Т. Кіщака, С. П. Шевчука ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв : Іліон, 2015. — 312 с.

2. Иванова Л.А. Дизайн в рекламе [Текст] : монография / Л. А. Иванова, С. В. Котлик, С. В. Малых ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. — Одеса : Астропринт, 2016. — 268 с.

3. Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків [Текст] : монографія / Б. В. Буркинський, О. В. Нікішина, В. М. Лисюк та ін. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. — 387 с.

4. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. — Суми : Унів. кн., 2015. — 281 с.

5. Мальська М.П. Управління маркетингом у сфері туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. З. Жук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ : ЦУЛ, 2016. — 244 с.

6. Тодорова О.В. Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу [Текст] : монографія / О. В. Тодорова. — Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2015. — 176 с.

7. Липчук В.В. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. — Львів : Магнолія 2006, 2016. — 352 с.

8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Стратегічний маркетинг" за темою "Проведення портфельного аналізу підприємства" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" ступеня магістр ден. форми навчання / О. О. Голубьонкова, Г. М. Лозовська, О. С. Солодова, І. О. Ковалів ; відп. за вим. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 25 с.

9. Глосарій основних термінів з дисципліни "Маркетинг" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ступінь вищ. освіти "бакалавр", ден. та заоч. форм навчання / О. О. Голубьонкова, М. Г. Брайко ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 23 с.

10. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Маркетинг ціноутворення" на тему: "Ціноутворення в системі товароруху" [Електронний ресурс] : для викладачів і студентів спец. 075 "Маркетинг" СВО "Бакалавр" ден. та заоч. форм навчання / О. М. Голодонюк, В. В. Мільчева ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 31 с.

11. Конспект лекцій з курсу "Маркетинг соціальних мереж (SMM)" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форми навчання / Р. Р. Значек, М. Р. Мардар, І. О. Ковалів ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані : 38 с.

12. Конспект лекцій з курсу "Маркетинг соціальних мереж (SMM)" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форми навчання / Р. Р. Значек, М. Р. Мардар, І. О. Ковалів ; відп. за вип. В. В. Лагодієнко ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані : 38 с.

13. Бондаренко, В. М. Маркетинг інвестицій регіонального розвитку [Текст] : монографія / В. М. Бондаренко, О. М. Ковінько, К. Ю. Соколюк ; Киів. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг-екон. ін-т. — Вінниця : Ред.-видав. від. ВТЕІ КНТЕУ, 2018. — 280 с.

14. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та інформаційні технології" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "051 Економіка", ступінь вищ. освіти "бакалавр", ден. та заоч. форм навчання / Ю. Г. Лобода, О. Б. Максимова ; відп. за вип. В. Х. Кирилов ; Каф. вищ. та приклад. математики. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані : 40 с.

15. Конспект лекцій з дисципліни "Маркетингові дослідження" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 075 "Маркетинг", освіт. програм "Маркетинг", "Реклама та зв’язки з громадськістю", "Digital маркетинг" ден. та заоч. форм навчання / Г. М. Лозовська, Р. Р. Значек, І. О. Ковалів ; Каф. маркетингу, підприємництва і торгівлі. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 46 с.

 

Фонд літератури навчально-методичного кабінету кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі ОНАХТ, ауд. А-334.

Фонд літератури науково-технічної бібліотеки ОНАХТ, ауд. А-230: http://www.library.onaft.edu.ua/