Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітньо-наукова програма «Інноваційні технології транспортування та зберігання нафти та газу» 

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 

Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мислення, уміння синтезувати знання окремих дисциплін для самостійного рішення практичних задач в області теплотехніки.

Перелік питань, який пропонується, систематизовано по різноманітним взаємозв’язаним сторонам діяльності фахівця та охоплює її теоретичні основи, а також питання застосування отриманих теоретичних знань для рішення практичних задач. Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, покликані виявити знання з усіх видів діяльності майбутнього спеціаліста у рамках навчальних дисциплін, які вивчалися бакалавром. Кожний екзаменаційний білет містить тестові питання та практичні завдання за програмою вступного іспиту, яка приводиться нижче.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 

Прийом вступного іспиту по спеціальності здійснюється приймальною фаховою екзаменаційною комісією.

Вступній іспит проводиться для абітурієнтів відповідно до затвердженого приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, які призвані допомогти у підготовці до іспиту, надають відповіді на окремі питання програми вступного іспиту.

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. Результати вступного випробування оголошуються приймальною комісією на наступний день.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ГАЗОНАФТОПРОВОДИ ТА ГАЗОНАФТОСХОВИЩА

1. Перелік тем, що виносяться на державний екзамен по дисципліні   «Трубопровідний транспорт газу»

 

1. Склад газу. Сучасні методи транспортування газу.

2. Властивості зріджених вуглеводневих газів.

3. Системи промислового збору газу.

4. Установки комплексної підготовки газу.

5. Гідратоутворення і боротьба з ним. 

6. Технологія транспорту газу в залежності від його

    властивостей.

7. Зміна термодинамічних характеристик природного газу по

    довжині трубопроводу.

8. Класифікація газопроводів.   

9. Особливості далекого транспорту природних газів. 

10. Основні об'єкти і споруди газопроводів. 

11. Газокомпресорні станції. Системи і устаткування. 

12. Необхідність охолодження стиснутого газу.

13. Газорасподільні станції. Системи і устаткування.  

14. Експлуатація газоразподільних станцій.

15. Особливості трубопровідного транспорту зріджених газів.  

16. Способи збереження природного газу.

17. Підземні сховища, газгольдери. Сховища зріджених газів. 

18. Газонаповнювальні станції.

19. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

      Споруди, системи і обладнання. 

20. Матеріали та технічні засоби для систем газопостачання.

21. Загальна характеристика систем газопостачання

      населених пунктів.

Зразок екзаменаційних завдань

 

01   Який з перерахованих факторів не враховується при розрахунку локальної температури газу по довжині магістрального трубопроводу?

Теплофізичні властивості газу;    2) Технологічна схема компресорної станції;    3) Початкова температура газу;     4) Початковий тиск;         5) Витрата газу.

02  Указати максимальну нерівномірність споживання природного газу в процесі доби  (для великих міст).

1)  ±110 %;  2) ±100 % ;  3) ±80 %  ; 4)  ±30 % ;  5)   ±35 %.

03   Швидкість технологічного газу, яка рекомендована у трубопроводах компресорної станції:

1) 25 м/с;    2) 5 м/с;   3)  20 м/с;   4)  15 м/с;   5) 10 м/с;

04  Визначити комерційну витрату газу, яка перекачується по ділянці газопроводу довжиною L = 130 км при наступних вихідних даних: D = 1020 мм – зовнішній діаметр труби; δ = 10 мм – товщина стінки труби; РН = 6,3 МПа – тиск газу в початку ділянки; РК =3,4 МПа – тиск газу в кінці ділянки;      Z = 0,9 – середній коефіцієнт стискальності газу по довжині ділянки; Т = 300 К – середня температура газу по довжині ділянки;  λ = 0,0098 – коефіцієнт опору тертя; Δ = 0,6 –  рідина газу відносно  рідини повітря.

05  Визначити основні параметри підземного сховища газу при наступних вихідних даних: РН = 2,7 МПа – тиск газу в сховище перед закачуванням; РК = 7,3 МПа – тиск після закінчення закачування газу;  U = 22·106 м3 – об'їм порового простору;    ZН = 0,94 – коефіцієнт стисливості газу перед закачуванням;  ZК = 0,9 – коефіцієнт стисливості газу після закачування;  Δ = 0,6 –  рідина газу відносно  рідини повітря;  Н = 800 м – глибина свердловини; Т3 = 303 К – температура газу в забої; Тколл = 280 К – температура газу в колекторі; Z = 0,92 – середній коефіцієнт стисливості газу; d =13,2 см – діаметр експлуатаційних труб; Q = 90 тис. м3/добу – об'їм газу, який закачується через свердловину; Т = 291,5 К - середня температура газу; Рмакс= 8 МПа – максимально припустимий тиск газу в сховище; λ = 0.02 – коефіцієнт гідравлічного опору експлуатаційних труб.

Рекомендована література

 

Коршак А.А., Шаммазов А.М.Основы нефтегазового дела. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. – 528 с.Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов. –  М.: Нефть и Газ, 1999. – 463 с.

Кантюков Р.А. Компрессорные и газораспределительные станции: учебное пособие / Р.А. Кантюков, В.А. Максимов, М.Б. Хадиев. – Казань: Казанский госуниверситет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005. – 412 с.

Эксплуатация магистральных газопроводов: Учебное пособие. / Под общей редакцией Ю.Д. Земенкова. – Тюмень: Издательство “Вектор Бук”, 2003. – 528 с.

Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник для вузов / А.А. Коршак, А.М. Нечваль; Под ред. А.А. Коршака. – СПб.: Недра, 2008.– 488 с.

Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учебное пособие для вузов / Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новосёлов и др.: Под ред. В.Ф. Новосёлова. – М.: Недра, 1992. – 320 с.

Машины и оборудование газонефтепроводов: Учебное пособие для вузов / Ф.М. Мустафин, Н.И. Коновалов, Р.Ф. Гильметдинов и др. – Уфа: Монография, 2002. – 384 с.

 Газонаполнительные и газораспределительные станции: Учебное пособие. / Под общ. ред. Ю. Д. Земенкова – Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2003.-336 с.

 Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций: Учебник для вузов / А.М. Шаммазов, В.Н. Александров, А.И. Гольянов и др. – М.: ООО «Недра- Бизнесцентр», 2003. – 404 с.

 Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа / Лурье М.В. – М.: Центр «ЛитНефтегаз», 2004. – 352 с.

 Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды: Учебник для вузов. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2005. – 319 с.

Тепловые режимы магистральных газопроводов. Учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 160 с.

Сарданашвили С.А.Расчётные методы и алгоритмы (трубопроводный транспорт газа). – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,  2005. – 577 с.

Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах: Учебное пособие для вузов.– М.: ООО “Альянс”, 2007.–135 с.

Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии:Учебное пособие для вузов /под ред. П.Г. Романкова.– Л.: Химия, 1987.–576 с.

Експлуатайціникові нафтогазового комплексу. Довідник./ В.В. Розгонюк, Л.А., Хачикян, М.А.,  Григіль, О.С. Удалов, В.П. Нікішін. – Київ: Росток, 1998. – 432 с.

Морская нефть. Трубопроводный транспорт и переработка продукции скважин / Э.М.  Мовсун-Заде, Б.Н. Мастобаев, Ю.Б. Мастобаев, М.Э. Мовсун-Заде.– СПб:Недра, 2006.–192 с.

 

2 Перелік тем, що виносяться на державний екзамен по дисципліні   «Трубопровідний транспорт  нафти і нафтопродуктів»

 

1.  Сучасні методи транспортування нафти і нафтопродуктів і їх економічна доцільність. 

2.  Фізико-технічні властивості нафт і нафтопродуктів.

3.  Класифікація нафт і нафтопродуктів.

4.  Системи промислового збору  і підготовка нафти до трубопровідного транспортування. 

5.  Класифікація нафто і нафтопродуктопроводів.

Основні об'єкти і споруди магістральних трубопроводів.    

Нафтоперекачувальні станції: класифікація,  системи,  устаткування та їх робочі характеристики.

8.  Технологічний розрахунок магістральних нафтопроводів: визначення розрахункової довжини, перевальних точок, кількості нафтоперекачувальних станцій, пропускної  здатності.

 9.  Послідовне перекачування нафт і нафтопродуктів. Доцільність послідовного перекачування, особливості технології перекачування.

10. Вплив різних факторів на утворення суміші, визначення числа циклів.

11. Розрахунок відводів, узгодження роботи перекачувальних станцій.     

12. Трубопровідний транспорт високов'язких і нафт і нафтопродуктів, що високо застигають. 13. Техніка, технологія, розрахунок “горячого” перекачування.

14. Перекачування високов'язких і нафт і нафтопродуктів, що високо застигають, з розріджувачами, з присадками та термооброблених.  

15. Теоретичні основи експлуатації магістральних нафтопроводів.

16.  Модель нафтопроводу.  

17. Резервуари магістральних нафтопроводів. 

18. Технологія збереження нафт і нафтопродуктів.

Зразок екзаменаційних завдань

 

01  Укажіть коефіцієнт використання резервуара без понтона ємністю до 5000 м3.

1) 0,88;    2) 0,85;    3) 0,83;    4) 0,80;    5) 0,81.

02   Укажіть максимальну швидкість перекачування бензину на лінії усмоктування насоса ?

1) 1,0 м/с;    2) 2,0 м/с;    3) 1,5 м/с;    4) 3,0 м/с;    5) 2,5 м/с.

             03   К магістральним нафтопроводам відносяться трубопроводи з діаметром труб (d) і довжиною (L):

1) d=219 мм; L=100 км.    2) d=219 мм; L=50 км.  3) d=326 мм; L=100 км.   4) d=326 мм; L=50 км.   5) d= 159 мм; L=50 км.

 04  Оцінити пропускну здатність трубопроводу діаметром (D) 529 мм і товщиною стінки (δ) 6мм для транспортування нафти з  рідиною (ρ) 880 кг/м3.

05   Визначити число циклів послідовного перекачування наступних палив: дизпаливо, бензин А-76, авіаційне паливо ТС-1. При перекачуванні контакт бензина з авіаційним паливом виключається. Прийняти розподіл  суміші, яка утворилася при прямому контакті нафтопродуктів на кінцевому пункті попалам. Об'їм  суміші при контакті дизпаливо –авіаційне паливо (VСМ1) прийняти 620 м3; припустиму концентрацію (сПР1) ДТЛ в ТС-1 прийняти рівної 1%; Об'їм  суміші при контакті дизпаливо – бензин А-76 (VСМ2) прийняти 590 м3; припустиму концентрацію (сПР2) ДТЛ в  А-76  прийняти рівної 0,2%; річний об'їм транспортування ДТЛ прийняти 3,2 млн.т/рік; транспортування А-76 прийняти 2,3 млн.т/рік; транспортування ТС-1 прийняти 2,4 млн.т./рік;  рідину ДТЛ – 850 кг/м3;  рідину А-76 – 750 кг/м3;  рідину ТС-1 – 810 кг/м3.

Рекомендована література

 

Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учебное пособие для вузов / Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новосёлов и др.: Под ред. В.Ф. Новосёлова. – М.: Недра, 1992. – 320 с.

Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. – 528 с.

Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник для вузов / А.А. Коршак, А.М. Нечваль; Под ред. А.А. Коршака. – СПб.: Недра, 2008.– 488 с.

Эксплуатация магистральных нефтепроводов: Учебное пособие. / Под общей редакцией Ю.Д. Земенкова. – Тюмень: Издательство “Вектор Бук”, 2003. – 664 с.

Тугунов П.И., Новосёлов В.Ф., Коршак А.А., Шаммазов А.М. Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002.– 658 с.

Последовательная перекачка нефтепродуктов по разветвлённым трубопроводам / В.Ф. Новосёлов, Е.Н. Ярыгин, Б.А. Козачук и др. ; Под ред. В.Ф. Новосёлова. –   М.: Недра, 1994. – 112 с.

Коршак А.А., Муфтахов Е.М.Технологический расчёт магистрального нефтепровода: Учебное пособие. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. – 98 с.

Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Акбердин А.М. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001. – 475 с.

Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа /Лурье М.В. – М.: Центр «ЛитНефтегаз», 2004. – 352 с.

 Лутошкин Г.С.Сбор и подготовка нефти, газа и воды: Учебник для вузов. – М.: ООО ТИД«Альянс», 2005. – 319 с

 Морская нефть. Трубопроводный транспорт и переработка продукции скважин / Э.М.  Мовсун-Заде, Б.Н. Мастобаев, Ю.Б. Мастобаев, М.Э. Мовсун-Заде.– СПб:Недра, 2006.–192 с.

 Хранение нефти и нефтепродуктов: Учебное пособие / В.Н. Антипьев, Г.В. Бахмат, Г.Г. Васильев и др.; Под общ. ред. Ю.Д. Земенкова. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 560 с.

Промысловые трубопроводы и оборудование: Учеб. пособие для вузов / Ф.М. Мустафин, Л.И. Быков, А.Г. Гумеров и др. – М.: ОАО «Изд-во «Недра», 2004. – 662 с.

Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций: Учебник для вузов / А.М.Шаммазов, В.Н. Александров, А.И. Гольянов и др. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 404 с.     

 Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И.Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах:   Учебное   пособие для вузов. – М.: ООО “Альянс”, 2007. – 135 с.

 3. Перелік тем, що виносяться на державний екзамен по дисципліні   «Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ»

 

1.  Місце і значення використання машин, установок, іншого обладнання в системах транспортування, збереження нафти і газу.

2.  Нафтогазодобування. Машини і обладнання газових і нафтових родовищ. 

3.  Розробка і експлуатація газових і нафтових свердловин.

4.  Системи збору нафти на промислах.

5.  Установки комплексної підготовки нафти (УКПН).   Машини і обладнання (УКПН).

6.  Системи промислового збору газу.

7.  Установки комплексної підготовки газу (УКПГ).

Насоси. Області використання насосів. Потужність і ККД відцентрового насосу. Характеристики насосів. Коефіциент швидкого ходу.

Кавітація. Допустима висота усмоктування.

Конструкції відцентрових насосів.

Характеристики насосів, використовуваних при транспорті нафти.

Резервуарні парки для збереження нафти.

 Обладнання резервуарів.

14. Системи, машини, аппарати, установки, інше обладнання для перекачки нафти різної в'язкості (звичайних, високов'язких, високозастигаючих).

15. Збереження нафти і нафтопродуктів.

16. Основні об'єкти, устаткування і системи на нафтобазах.

17. Підземне збереження нафти і нафтопродуктів.

18. Основні об'єкти, устаткування і системи сховищ.

19. Автозаправні станції. Системи і обладнання АЗС.

20. Загальні відомості о нагнітачах. Загальна характеристика нагнітачів, їх класифікація.

21. Динамічні машини.

22. Об'ємні машини.

23. Параметри машин.  Потужність і ККД  машин.

24. Класифікація компресорів, перетворення енергії в компресорах, їх ККД.

25. Осьові компресори.

26. Відцентрові компресори.

27. Поршневі компресори.

28. Індикаторна діаграма.

29. Помпаж

30. Класифікація і характеристики вентиляторів. Методика підбору

      вентиляторів.

31. Регулювання характеристик. Спільна робота вентиляторів в мережі.

32. Газотурбінні установки (ГТУ).

33. Газові турбіни. Устрій газової турбіни і особливості пуску. Характеристики газових турбін.

34.Газокомпресорні станції. Системи і устаткування.

35. Газорозподільні станції. Системи і устаткування.

36.Газорасподільні мережі.  Машини і обладнання мереж.

37. Автомобильні газокомпресорні станції. Машини і устаткування. Експлуатація АГНКС.

38. Підземні сховища, газгольдери.

39. Сховища зріджених газів.

40. Газонаповнювальні станції. Споруди, системи і обладнання.

41.Морські газонафтопроводи. Основні об'єкти, системи і обладнання. 

42. Состав робіт, машини і обладнання при будівництві лінійної частини трубопроводів. 

43. Газогидрати. Машини і обладнання.

44. Система підготовки к транспортуванню.

Зразок екзаменаційних завдань

 

01   В якому з перерахованих типів нафтових резервуарів не використовується система підшарового піногасіння ?

1) РВС;    2) РВСП;    3) ЖБР;    4) РВСПК;    5) РГС.

02    При якому розрідженні  тиску спрацьовує дихальний клапан сталевих резервуарів?

1) 3000Па;   2) 100 Па;    3) 250 Па;     4) 200 Па;  5) 150 Па.

03    Який трубопровод не відноситься до допоміжних на НПС?

1) нафтопровід відкачки витоків;  2) нафтопровід дренажної системи;  3) нафтопровід скидання тиску;    4) колектор підпірних насосів;        5) трубопроводи вузлів обліку нафти.

04    Насос 6НКЭ – 9х1  при  випробуваннях по перекачуванню нафти  показав наступні характеристики: РН= 8,5 бара – тиск нагнітання по манометру;  РВС= 3,0 бара – підпор на усмоктувальному патрубку по показанням манометра; V = 120 м3/годину – витрата нафти; ρ = 840 кг/м3 –  рідина нафти; Δh = 1,5 м – різниця відміток, на яких установлені манометри; dВС=150мм – діаметр усмоктувального патрубка манометра;  dН=100мм – діаметр нагнітального патрубка. Визначити повний напір насоса.

05 Визначити коефіцієнти перерахування характеристики відцентрового насоса     НК65/35–70 на нафтопродукт, який має в'язкість – ν = 60 мм2/с. Зовнішній діаметр робочого колеса – D2 = 245 мм, ширина лопаток – b2 = 11,8 мм, число оборотів – n = 2950 об/хв, оптимальна продуктивність на воді – Q = 65 м3/годину.

Рекомендована література

 

1.  Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. – 528 с.

2.  Шаммазов А.М., Александров В.Н., Гольянов А.И., Коробков Г.Е., Мастобаев Б.Н.Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций.– М.: Недра, 2003.- 404 с.

3.  Лурье М.В. Сборник задач по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа. – М.:Ганг,  2002. – 350 с.

4.  Тугунов П.И., Новосёлов В.Ф., Коршак А.А., Шаммазов А.М.Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов Учебное  пособие для ВУЗов. – Уфа: ООО”ДизайнПолиграфСервис”, 2002. – 658 с.

5.   Експлуатайціникові нафтогазового комплексу Довідник./ В.В. Розгонюк, Л.А. Хачикян, М.А.  Григіль, О.С. Удалов, В.П. Нікішін. – Київ: Росток, 1998. – 432 с.

6. Основное оборудование и компоновка насосного цеха.   Методические указания кафедры транспорт и хранение нефти и газа Уфимского нефтяного института/В.Ф. Новосёлов, Б.Н.Мастобаев, А.М. Нечваль. – Уфа: Ротапринт УНИ, 1987.–21с.

7. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов /под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

8. Коршак А.А., Коробков Г.Е., Муфтахов Е.М. Нефтебазы и АЗС. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. – 416 с.

9. Морская нефть. Развитие технических средств и технологий / Э.М. Мовсун-Заде, Б.Н.  Мастобаев, Ю.Б. Мастобаев, М.Э. Мовсун-Заде. – СПб: Недра, 2005. – 240 с.

10. Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей. – М.-Ижевмк: НИЦ “Регулярная и хаотичная динамика”; Институт компьютерніх исследований, 2006. – 432 с.

11. Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах: Учебное пособие для  вузов. – М.: ООО “Альянс”, 2007. – 135 с.

4. Перелік тем, що виносяться на державний екзамен по дисципліні   «Проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»

 

Загальна характеристика систем газонафтопостачання України.

Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання.

Загальні питання проектування магістральних трубопроводів.

Розробка робочої документації на систему трубопроводів.

Визначення числа й розміщення нафтоперегінних та газокомпресорних станцій.

Особливості проектування морських трубопроводів;

норми й правила спорудження підводних трубопроводів.

Експлуатація магістральних трубопроводів.

Загальні відомості про резервуарні парки для зберігання нафти й нафтопродуктів, проектування.

Правила створення підземних сховищ.

Зразок екзаменаційних завдань

 

01    Коефіцієнт розвитку лінії трубопроводу характеризує:

1  довжину трубопроводу;

2) кількість вигинів трубопроводу;

3) збільшення довжини трубопроводу, відносно геодезичної прямої, з'єднуючої початкову і кінцеву точки;

4) кількість насосних станцій на 1 тис.км довжини трубопроводу.

02 Складним трубопроводом називається трубопровід:

1) що має вигини;

2) перемінного діаметра;

3) що має місцеві опори;

4) що має розгалуження.

03 Гідравлічний удар в нафтопроводі може бути викликаний:

1) вмістом в нафті парафинів;

2) вмістом в нафті сірки;

3) різанням зупинкою потоку, наприклад, при закритті засувки;

4) наявністю в перекачуваній нафті води.

04 В трубопроводі внутрішнім діаметром 80 мм рухається нафта з швидкістю 5 см/с. Кінематична в'язкість нафти  27,71 м2/с. Визначити режим руху.

05 Знайти область пошуку майбутньої траси магістрального трубопроводу, в якої зустрічаються чотири зони різного виду перешкод. В нормальних умовах вартість прокладки трубопроводу 100 тис. грн/км, при перетинанні перешкод першого виду – 130 тис. грн/км, другого - 110 тис. грн/км, третього – 120 тис. грн/км, четвертого – 140 тис. грн/км.  Довжина геодезичної прямої між початком і кінцем трубопроводу – 200 км, вона перетинає зону перешкод першого виду на ділянці довжиною – 20 км, другого – 40 км, третього - 70 км, четвертого – 30 км.

Рекомендована література

 

Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту.- М.: Недра, 1988.-216 с.

Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. -Уфа: ДизайнПолиграфСервис», 2005. - 528 с.

Експлуатація газонафтового комплексу. Довщник /В.В. Розгонюк, Л.А. Хачикян, М.А. Григль, О.С. Удалов, В.П. Нікішін. - К.: Росток, 1998. - 432 с.

П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, А.М. Шаммазов. Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для вузов.-Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2002. - 658 с.

Коршак А.А. и др. Нефтебазы и АЗС: Учебное пособие/А.А. Коршак, Т.Е. Коробков, Е.М. Муфтахов. - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. - 416 с.

Промысловые трубопроводы и оборудование: Учеб.пособие для вузов /Ф.М. Мустафин, А.И. Быков, А.Г. Гумеров и др.- М.: ОАО "Издательство "Недра", 2004. - 662 с.

Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учеб. пособие для вузов /Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новосёлов, и др.: Под ред В.Ф. Новосёлова. - М.: Недра, 1992.-320 с.

Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учеб. Для вузов/Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др.- М: Недра, 1988. – 368 с.

Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник для вузов /А.А. Коршак, А.М. Нечваль,: Под ред. А.А. Коршака. - СПб.: Недра, 2008. -488 с.

Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей. - М.-Ижевск: НИЦ"Регулярная и хаотичная динамика"; Институт компьютерных технологий, 2006. -432 с.

Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в пористых пластах (ПБ 08-621-03). Серия 08. Выпуск 11. /Колл. Авторов - М.: Гос. унитарное предприятие "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2003. - 48 с.

 Едигаров СТ., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ.-М.:Недра, 1973.-370с.

5. Перелік тем, що виносяться на державний екзамен по дисципліні   «Гідравлика»

 

1. Основні поняття і визначеннями гідростатики. Манометричний тиск та глибина вакууму. Сила тиску на плоскі та криволінійні поверхні, визначення центру дії сили тиску.

2. Основні поняття і визначення гідродинаміки. Визначення режиму руху рідини у каналах різної форми.

3. Задачі на рівняння Бернуллі. Визначення втрат напору по довжині та на місцевих опорах. Визначення потрібного напору та витрати. Розрахунок простих трубопроводів.

4. Витікання рідини з отворів та насадків. Розрахунок витрати та швидкості струменя. Витікання зі змінним напором.

5. Визначення підвищення тиску при гідравлічному ударі.

6. Основні поняття безнапірного руху рідини. Визначення гідравлічного ухилу та витрати рідини в руслі.

Рекомендована література

 

Константинов Ю.М., Гижа О.О. Технічна механіка рідині та газу .-К.: Вища шк., 2002

Повх П.Л.  Техническая гидромеханика   - М., Машиностроение, 1986.

Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика – М., Энергоатомиздат,1984

Абрамович Т.Н. Прикладная газовая динамика - М., Наука, 1989.

Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа   - М., Наука, 1970.

Башта Т.М. Гидравлика, гидравлические  машины и гидравлические приводы - М., Машиностроение, 1982.

Грабовский А.М., Цабиев О.Н. Гидравлика и нагнетатели  - Киев, УМК ВО, 1992.

Киселев П.Г. Гидравлика. Основы механики жидкости  - М., Энергия,1980.

Емцев В.Т. Техническая гидромеханика М. Машиностроение, 1987.

Сборник задач по машиностроительной гидравлике. Под редакцией И. И. Куколевского. – М:, Машиностроение, 1981

Примеры расчетов по гидравлике. Учебное посооие для вузов. Под редакцией А. Д. Альтшуля .- М.: Стройиздат, 1977

Справочник по гидравлике. Под ред. В.А. Большакова.-. К. Вища   школа, 1984.

Завойко Б.М., Лещій Н.П. Технічна механіка ридин і газів: основні теоретичні положення та задачі. – Львів,”Магнолія Плюс”, 2004.

Гиргидов А.Д. Механика жидкости и газа (гидравлика): Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. СПБ.: Изд-во Политехн. ун-нт, 2007. 545с.

 

Зразок екзаменаційних завдань

 

01  Які напруги усередині рідини враховуються в гідравліці?

1) Напруги  стиску;

2) Напруги стиску, розтягання і дотичні напруги;

3) Напруги розтягання і дотичні напруги;

4) Дотичні напруги;

5) Напруги стиску і дотичні напруги

02  Для визначення сили тиску рідини на плоску похилу поверхню необхідно знати тиск:

1) В центрі тиску;

2) В центрі тяжкості вертикальної проекції поверхні;

3) На поверхні рідини;

4) В самої нижньої точці поверхні;

5) В центрі тяжкості поверхні;

03  Вакуум – це:

1) Різниця абсолютного тиску і надлишкового;

2) Різниця абсолютного тиску і тиску насичення;

3) Сума абсолютного тиску і надлишкового;

4) Сума атмосферного тиску і абсолютного;

5) Різниця атмосферного тиску і абсолютного;

04 Вертикальний циліндричний резервуар діаметром D=2 м заповнений водою на висоту Н=3 м. Визначити час повного спорожнювання резервуара через донний отвір d=50 мм.

05   Визначити необхідний тиск на початку трубопроводу довжиною 400 м, діаметром 60 мм для забезпечення витрати 4 л/с. Шорсткість стінки труби Δэ = 0,05 мм. В кінці трубопроводу установлений вентиль з коефіцієнтом місцевого опору ζ = 12.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітньо-наукова програма «Інноваційні технології транспортування та зберігання нафти та газу» 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ» 

 

1. Перелік тем, що виносяться на вступний іспит по дисципліні

«Трубопровідний транспорт газу»

1. Склад газу. Сучасні методи транспортування газу.

2. Властивості зріджених вуглеводневих газів.

3. Системи промислового збору газу.

4. Установки комплексної підготовки газу.

5. Гідратоутворення і боротьба з ним. 

6. Технологія транспорту газу в залежності від його

    властивостей.

7. Зміна термодинамічних характеристик природного газу по

    довжині трубопроводу.

8. Класифікація газопроводів.  

9. Особливості далекого транспорту природних газів. 

10. Основні об'єкти і споруди газопроводів. 

11. Газокомпресорні станції. Системи і устаткування. 

12. Необхідність охолодження стиснутого газу.

13. Газорасподільні станції. Системи і устаткування.  

14. Експлуатація газоразподільних станцій.

15. Особливості трубопровідного транспорту зріджених газів.  

16. Способи збереження природного газу.

17. Підземні сховища, газгольдери. Сховища зріджених газів. 

Зразок екзаменаційних завдань

 

01   Який з перерахованих факторів не враховується при розрахунку локальної температури газу по довжині магістрального трубопроводу?

Теплофізичні властивості газу;    2) Технологічна схема компресорної станції;    3) Початкова температура газу;     4) Початковий тиск;         5) Витрата газу.

02  Указати максимальну нерівномірність споживання природного газу в процесі доби  (для великих міст).

1)  ±110 %;  2) ±100 % ;  3) ±80 %  ; 4)  ±30 % ;  5)   ±35 %.

03   Швидкість технологічного газу, яка рекомендована у трубопроводах компресорної станції:

1) 25 м/с;    2) 5 м/с;   3)  20 м/с;   4)  15 м/с;   5) 10 м/с;

04  Визначити комерційну витрату газу, яка перекачується по ділянці газопроводу довжиною L = 130 км при наступних вихідних даних: D = 1020 мм – зовнішній діаметр труби; δ = 10 мм – товщина стінки труби; РН = 6,3 МПа – тиск газу в початку ділянки; РК =3,4 МПа – тиск газу в кінці ділянки;      Z = 0,9 – середній коефіцієнт стискальності газу по довжині ділянки; Т = 300 К – середня температура газу по довжині ділянки;  λ = 0,0098 – коефіцієнт опору тертя; Δ = 0,6 –  рідина газу відносно  рідини повітря.

05 

Рекомендована література

 

Коршак А.А., Шаммазов А.М.Основы нефтегазового дела. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. – 528 с.Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов. –  М.: Нефть и Газ, 1999. – 463 с.

Кантюков Р.А. Компрессорные и газораспределительные станции: учебное пособие / Р.А. Кантюков, В.А. Максимов, М.Б. Хадиев. – Казань: Казанский госуниверситет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005. – 412 с.

Эксплуатация магистральных газопроводов: Учебное пособие. / Под общей редакцией Ю.Д. Земенкова. – Тюмень: Издательство “Вектор Бук”, 2003. – 528 с.

Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник для вузов / А.А. Коршак, А.М. Нечваль; Под ред. А.А. Коршака. – СПб.: Недра, 2008.– 488 с.

Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учебное пособие для вузов / Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новосёлов и др.: Под ред. В.Ф. Новосёлова. – М.: Недра, 1992. – 320 с.

Машины и оборудование газонефтепроводов: Учебное пособие для вузов / Ф.М. Мустафин, Н.И. Коновалов, Р.Ф. Гильметдинов и др. – Уфа: Монография, 2002. – 384 с.

 Газонаполнительные и газораспределительные станции: Учебное пособие. / Под общ. ред. Ю. Д. Земенкова – Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2003.-336 с.

 Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций: Учебник для вузов / А.М. Шаммазов, В.Н. Александров, А.И. Гольянов и др. – М.: ООО «Недра- Бизнесцентр», 2003. – 404 с.

 Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа / Лурье М.В. – М.: Центр «ЛитНефтегаз», 2004. – 352 с.

 Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды: Учебник для вузов. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2005. – 319 с.

Тепловые режимы магистральных газопроводов. Учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 160 с.

Сарданашвили С.А.Расчётные методы и алгоритмы (трубопроводный транспорт газа). – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,  2005. – 577 с.

Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах: Учебное пособие для вузов.– М.: ООО “Альянс”, 2007.–135 с.

Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии:Учебное пособие для вузов /под ред. П.Г. Романкова.– Л.: Химия, 1987.–576 с.

Експлуатайціникові нафтогазового комплексу. Довідник./ В.В. Розгонюк, Л.А., Хачикян, М.А.,  Григіль, О.С. Удалов, В.П. Нікішін. – Київ: Росток, 1998. – 432 с.

Морская нефть. Трубопроводный транспорт и переработка продукции скважин / Э.М.  Мовсун-Заде, Б.Н. Мастобаев, Ю.Б. Мастобаев, М.Э. Мовсун-Заде.– СПб:Недра, 2006.–192 с.

 

2 Перелік тем, що виносяться на вступний іспит по дисципліні

«Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів»

 

1.  Сучасні методи транспортування нафти і нафтопродуктів і їх економічна доцільність. 

2.  Фізико-технічні властивості нафт і нафтопродуктів.

3.  Класифікація нафт і нафтопродуктів.

4.  Системи промислового збору  і підготовка нафти до трубопровідного транспортування. 

5.  Класифікація нафто і нафтопродуктопроводів.

Основні об'єкти і споруди магістральних трубопроводів.    

Нафтоперекачувальні станції: класифікація,  системи,  устаткування та їх робочі характеристики.

8.  Технологічний розрахунок магістральних нафтопроводів: визначення розрахункової довжини, перевальних точок, кількості нафтоперекачувальних станцій, пропускної  здатності.

 9.  Послідовне перекачування нафт і нафтопродуктів. Доцільність послідовного перекачування, особливості технології перекачування.

10.     

11. Трубопровідний транспорт високов'язких і нафт і нафтопродуктів, що високо застигають.

12. Перекачування високов'язких і нафт і нафтопродуктів, що високо застигають, з розріджувачами, з присадками та термооброблених.  

13. Теоретичні основи експлуатації магістральних нафтопроводів.

14.  Модель нафтопроводу. 

Зразок екзаменаційних завдань

 

01  Укажіть коефіцієнт використання резервуара без понтона ємністю до 5000 м3.

1) 0,88;    2) 0,85;    3) 0,83;    4) 0,80;    5) 0,81.

02   Укажіть максимальну швидкість перекачування бензину на лінії усмоктування насоса ?

1) 1,0 м/с;    2) 2,0 м/с;    3) 1,5 м/с;    4) 3,0 м/с;    5) 2,5 м/с.

             03   К магістральним нафтопроводам відносяться трубопроводи з діаметром труб (d) і довжиною (L):

1) d=219 мм; L=100 км.    2) d=219 мм; L=50 км.  3) d=326 мм; L=100 км.   4) d=326 мм; L=50 км.   5) d= 159 мм; L=50 км.

 04  Оцінити пропускну здатність трубопроводу діаметром (D) 529 мм і товщиною стінки (δ) 6мм для транспортування нафти з  рідиною (ρ) 880 кг/м3.

 

Рекомендована література

 

Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учебное пособие для вузов / Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новосёлов и др.: Под ред. В.Ф. Новосёлова. – М.: Недра, 1992. – 320 с.

Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учебник для вузов / Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др. – М.: Недра, 1988. – 368 с.

Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. – 528 с.

Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник для вузов / А.А. Коршак, А.М. Нечваль; Под ред. А.А. Коршака. – СПб.: Недра, 2008.– 488 с.

Эксплуатация магистральных нефтепроводов: Учебное пособие. / Под общей редакцией Ю.Д. Земенкова. – Тюмень: Издательство “Вектор Бук”, 2003. – 664 с.

Тугунов П.И., Новосёлов В.Ф., Коршак А.А., Шаммазов А.М. Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2002.– 658 с.

Последовательная перекачка нефтепродуктов по разветвлённым трубопроводам / В.Ф. Новосёлов, Е.Н. Ярыгин, Б.А. Козачук и др. ; Под ред. В.Ф. Новосёлова. –   М.: Недра, 1994. – 112 с.

Коршак А.А., Муфтахов Е.М.Технологический расчёт магистрального нефтепровода: Учебное пособие. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. – 98 с.

Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Акбердин А.М. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2001. – 475 с.

Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа /Лурье М.В. – М.: Центр «ЛитНефтегаз», 2004. – 352 с.

 Лутошкин Г.С.Сбор и подготовка нефти, газа и воды: Учебник для вузов. – М.: ООО ТИД«Альянс», 2005. – 319 с

 Морская нефть. Трубопроводный транспорт и переработка продукции скважин / Э.М.  Мовсун-Заде, Б.Н. Мастобаев, Ю.Б. Мастобаев, М.Э. Мовсун-Заде.– СПб:Недра, 2006.–192 с.

 Хранение нефти и нефтепродуктов: Учебное пособие / В.Н. Антипьев, Г.В. Бахмат, Г.Г. Васильев и др.; Под общ. ред. Ю.Д. Земенкова. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 560 с.

Промысловые трубопроводы и оборудование: Учеб. пособие для вузов / Ф.М. Мустафин, Л.И. Быков, А.Г. Гумеров и др. – М.: ОАО «Изд-во «Недра», 2004. – 662 с.

Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций: Учебник для вузов / А.М.Шаммазов, В.Н. Александров, А.И. Гольянов и др. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 404 с.     

 Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И.Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах:   Учебное   пособие для вузов. – М.: ООО “Альянс”, 2007. – 135 с.

 

 3. Перелік тем, що виносяться на вступний іспит по дисципліні

«Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ»

 

Місце і значення використання машин, установок, іншого обладнання в системах транспортування, збереження нафти і газу.

Нафтогазодобування. Машини і обладнання газових і нафтових родовищ. 

Розробка і експлуатація газових і нафтових свердловин.

6.  Системи промислового збору газу.

Установки комплексної підготовки газу (УКПГ).

Насоси. Області використання насосів. Потужність і ККД відцентрового насосу. Характеристики насосів. Коефіциент швидкого ходу.

Кавітація. Допустима висота усмоктування.

Конструкції відцентрових насосів.

Характеристики насосів, використовуваних при транспорті нафти.

Резервуарні парки для збереження нафти.

 Обладнання резервуарів.

 Системи, машини, аппарати, установки, інше обладнання для перекачки нафти різної в'язкості (звичайних, високов'язких, високозастигаючих).

Збереження нафти і нафтопродуктів.

Основні об'єкти, устаткування і системи на нафтобазах.

Підземне збереження нафти і нафтопродуктів.

Основні об'єкти, устаткування і системи сховищ.

Автозаправні станції. Системи і обладнання АЗС.

 Регулювання характеристик. Спільна робота вентиляторів в мережі.

Газотурбінні установки (ГТУ).

Газові турбіни. Устрій газової турбіни і особливості пуску. Характеристики газових турбін.

Газокомпресорні станції. Системи і устаткування.

 Газорозподільні станції. Системи і устаткування.

Газорасподільні мережі.  Машини і обладнання мереж.

 Автомобильні газокомпресорні станції. Машини і устаткування. Експлуатація АГНКС.

Підземні сховища, газгольдери.

 Сховища зріджених газів.

Газонаповнювальні станції. Споруди, системи і обладнання.

.Морські газонафтопроводи. Основні об'єкти, системи і обладнання. 

Состав робіт, машини і обладнання при будівництві лінійної частини трубопроводів. 

Газогидрати. Машини і обладнання.

Зразок екзаменаційних завдань

 

01   В якому з перерахованих типів нафтових резервуарів не використовується система підшарового піногасіння ?

1) РВС;    2) РВСП;    3) ЖБР;    4) РВСПК;    5) РГС.

02    При якому розрідженні  тиску спрацьовує дихальний клапан сталевих резервуарів?

1) 3000Па;   2) 100 Па;    3) 250 Па;     4) 200 Па;  5) 150 Па.

03    Який трубопровод не відноситься до допоміжних на НПС?

1) нафтопровід відкачки витоків;  2) нафтопровід дренажної системи;  3) нафтопровід скидання тиску;    4) колектор підпірних насосів;        5) трубопроводи вузлів обліку нафти.

04    Насос 6НКЭ – 9х1  при  випробуваннях по перекачуванню нафти  показав наступні характеристики: РН= 8,5 бара – тиск нагнітання по манометру;  РВС= 3,0 бара – підпор на усмоктувальному патрубку по показанням манометра; V = 120 м3/годину – витрата нафти; ρ = 840 кг/м3 –  рідина нафти; Δh = 1,5 м – різниця відміток, на яких установлені манометри; dВС=150мм – діаметр усмоктувального патрубка манометра;  dН=100мм – діаметр нагнітального патрубка. Визначити повний напір насоса.

Рекомендована література

1.  Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2005. – 528 с.

2.  Шаммазов А.М., Александров В.Н., Гольянов А.И., Коробков Г.Е., Мастобаев Б.Н.Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций.– М.: Недра, 2003.- 404 с.

3.  Лурье М.В. Сборник задач по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа. – М.:Ганг,  2002. – 350 с.

4.  Тугунов П.И., Новосёлов В.Ф., Коршак А.А., Шаммазов А.М.Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов Учебное  пособие для ВУЗов. – Уфа: ООО”ДизайнПолиграфСервис”, 2002. – 658 с.

5.   Експлуатайціникові нафтогазового комплексу Довідник./ В.В. Розгонюк, Л.А. Хачикян, М.А.  Григіль, О.С. Удалов, В.П. Нікішін. – Київ: Росток, 1998. – 432 с.

6. Основное оборудование и компоновка насосного цеха.   Методические указания кафедры транспорт и хранение нефти и газа Уфимского нефтяного института/В.Ф. Новосёлов, Б.Н.Мастобаев, А.М. Нечваль. – Уфа: Ротапринт УНИ, 1987.–21с.

7. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов /под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

8. Коршак А.А., Коробков Г.Е., Муфтахов Е.М. Нефтебазы и АЗС. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. – 416 с.

9. Морская нефть. Развитие технических средств и технологий / Э.М. Мовсун-Заде, Б.Н.  Мастобаев, Ю.Б. Мастобаев, М.Э. Мовсун-Заде. – СПб: Недра, 2005. – 240 с.

10. Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей. – М.-Ижевмк: НИЦ “Регулярная и хаотичная динамика”; Институт компьютерніх исследований, 2006. – 432 с.

11. Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах: Учебное пособие для  вузов. – М.: ООО “Альянс”, 2007. – 135 с.

 

4. Перелік тем, що виносяться на вступний іспит по дисципліні

«Проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»

Загальна характеристика систем газонафтопостачання України.

Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання.

Загальні питання проектування магістральних трубопроводів.

Розробка робочої документації на систему трубопроводів.

Визначення числа й розміщення нафтоперегінних та газокомпресорних станцій.

Особливості проектування морських трубопроводів;

Норми й правила спорудження підводних трубопроводів.

Експлуатація магістральних трубопроводів.

Зразок екзаменаційних завдань

 

01    Коефіцієнт розвитку лінії трубопроводу характеризує:

1  довжину трубопроводу;

2) кількість вигинів трубопроводу;

3) збільшення довжини трубопроводу, відносно геодезичної прямої, з'єднуючої початкову і кінцеву точки;

4) кількість насосних станцій на 1 тис.км довжини трубопроводу.

02 Складним трубопроводом називається трубопровід:

1) що має вигини;

2) перемінного діаметра;

3) що має місцеві опори;

4) що має розгалуження.

03 Гідравлічний удар в нафтопроводі може бути викликаний:

1) вмістом в нафті парафинів;

2) вмістом в нафті сірки;

3) різанням зупинкою потоку, наприклад, при закритті засувки;

4) наявністю в перекачуваній нафті води.

04 В трубопроводі внутрішнім діаметром 80 мм рухається нафта з швидкістю 5 см/с. Кінематична в'язкість нафти  27,71 м2/с. Визначити режим руху.

Рекомендована література

 

Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту.- М.: Недра, 1988.-216 с.

Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. -Уфа: ДизайнПолиграфСервис», 2005. - 528 с.

Експлуатація газонафтового комплексу. Довщник /В.В. Розгонюк, Л.А. Хачикян, М.А. Григль, О.С. Удалов, В.П. Нікішін. - К.: Росток, 1998. - 432 с.

П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак, А.М. Шаммазов. Типовые расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для вузов.-Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2002. - 658 с.

Коршак А.А. и др. Нефтебазы и АЗС: Учебное пособие/А.А. Коршак, Т.Е. Коробков, Е.М. Муфтахов. - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. - 416 с.

Промысловые трубопроводы и оборудование: Учеб.пособие для вузов /Ф.М. Мустафин, А.И. Быков, А.Г. Гумеров и др.- М.: ОАО "Издательство "Недра", 2004. - 662 с.

Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа: Учеб. пособие для вузов /Ф.Ф. Абузова, Р.А. Алиев, В.Ф. Новосёлов, и др.: Под ред В.Ф. Новосёлова. - М.: Недра, 1992.-320 с.

Трубопроводный транспорт нефти и газа: Учеб. Для вузов/Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров и др.- М: Недра, 1988. – 368 с.

Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов. Учебник для вузов /А.А. Коршак, А.М. Нечваль,: Под ред. А.А. Коршака. - СПб.: Недра, 2008. -488 с.

Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей. - М.-Ижевск: НИЦ"Регулярная и хаотичная динамика"; Институт компьютерных технологий, 2006. -432 с.

Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в пористых пластах (ПБ 08-621-03). Серия 08. Выпуск 11. /Колл. Авторов - М.: Гос. унитарное предприятие "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2003. - 48 с.

 Едигаров СТ., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ.-М.:Недра, 1973.-370с.

 

5. Перелік тем, що виносяться на вступний іспит по дисципліні

«Гідравлика»

1. Основні поняття і визначеннями гідростатики. Манометричний тиск та глибина вакууму. Сила тиску на плоскі та криволінійні поверхні, визначення центру дії сили тиску.

2. Основні поняття і визначення гідродинаміки. Визначення режиму руху рідини у каналах різної форми.

3. Задачі на рівняння Бернуллі. Визначення втрат напору по довжині та на місцевих опорах. Визначення потрібного напору та витрати. Розрахунок простих трубопроводів.

4. Витікання рідини з отворів та насадків. Розрахунок витрати та швидкості струменя. Витікання зі змінним напором.

5. Визначення підвищення тиску при гідравлічному ударі.

6. Основні поняття безнапірного руху рідини. Визначення гідравлічного ухилу та витрати рідини в руслі.

 

Рекомендована література

Константинов Ю.М., Гижа О.О. Технічна механіка рідині та газу .-К.: Вища шк., 2002

Повх П.Л.  Техническая гидромеханика   - М., Машиностроение, 1986.

Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика – М., Энергоатомиздат,1984

Абрамович Т.Н. Прикладная газовая динамика - М., Наука, 1989.

Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа   - М., Наука, 1970.

Башта Т.М. Гидравлика, гидравлические  машины и гидравлические приводы - М., Машиностроение, 1982.

Грабовский А.М., Цабиев О.Н. Гидравлика и нагнетатели  - Киев, УМК ВО, 1992.

Киселев П.Г. Гидравлика. Основы механики жидкости  - М., Энергия,1980.

Емцев В.Т. Техническая гидромеханика М. Машиностроение, 1987.

Сборник задач по машиностроительной гидравлике. Под редакцией И. И. Куколевского. – М:, Машиностроение, 1981

Примеры расчетов по гидравлике. Учебное посооие для вузов. Под редакцией А. Д. Альтшуля .- М.: Стройиздат, 1977

Справочник по гидравлике. Под ред. В.А. Большакова.-. К. Вища   школа, 1984.

Завойко Б.М., Лещій Н.П. Технічна механіка ридин і газів: основні теоретичні положення та задачі. – Львів,”Магнолія Плюс”, 2004.

Гиргидов А.Д. Механика жидкости и газа (гидравлика): Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. СПБ.: Изд-во Политехн. ун-нт, 2007. 545с.

 

Зразок екзаменаційних завдань

 

01  Які напруги усередині рідини враховуються в гідравліці?

1) Напруги  стиску;

2) Напруги стиску, розтягання і дотичні напруги;

3) Напруги розтягання і дотичні напруги;

4) Дотичні напруги;

5) Напруги стиску і дотичні напруги

02  Для визначення сили тиску рідини на плоску похилу поверхню необхідно знати тиск:

1) В центрі тиску;

2) В центрі тяжкості вертикальної проекції поверхні;

3) На поверхні рідини;

4) В самої нижньої точці поверхні;

5) В центрі тяжкості поверхні;

03  Вакуум – це:

1) Різниця абсолютного тиску і надлишкового;

2) Різниця абсолютного тиску і тиску насичення;

3) Сума абсолютного тиску і надлишкового;

4) Сума атмосферного тиску і абсолютного;

5) Різниця атмосферного тиску і абсолютного;

04 Вертикальний циліндричний резервуар діаметром D=2 м заповнений водою на висоту Н=3 м. Визначити час повного спорожнювання резервуара через донний отвір d=50 мм.