Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь  магістра

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня  програма «Облік і аудит»

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

з дисциплін Фінансовий облік 1” та Фінансовий облік 2:

1. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій.

2. Облік операцій на поточному рахунку.

3. Облік короткострокових фінансових інвестицій.

4. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

5. Облік дебіторської заборгованості.

6. Облік розрахунків з підзвітними особами.

7. Облік основних засобів за джерелами надходження.

8. Методи амортизації основних засобів відповідно до ПБО 7 „Основні засоби”.

9. Нарахування амортизації відповідно до Податкового Кодексу України.

10. Облік вибуття основних засобів.

11. Облік ремонту основних засобів.

12. Облік нематеріальних активів відповідно до ПБО 8 „Нематеріальні активи”.

13. Визначення та оцінка запасів відповідно до ПБО 9 „Запаси”

14. Облік запасів за джерелами надходження.

15. Облік вибуття виробничих запасів.

16. Методи списання запасів відповідно до ПБО 9 „Запаси”.

17. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

18. Облік витрат на виробництво відповідно до ПБО 16 „Витрати”.

19. Облік і розподіл загально-виробничих витрат відповідно до ПБО 16 „Витрати”

20. Облік управлінських витрат та витрат, пов’язаних зі збутом продукції.

21. Облік готової продукції та Ії реалізації.

22. Облік розрахунків з постачальниками.

23. Облік позиченого капіталу.

24. Облік витрат праці та Ії оплати.

25. Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

26. Облік розрахунків з бюджетом по податку з доходів фізичних осіб.

27. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

28. Облік доходу від реалізації продукції. Інших операційних доходів та фінансових доходів.

29. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

30. Облік власного капіталу підприємства.

з дисципліни Аудит:

1. Основні етапи розвитку аудиту.

2. Сутність, мета та завдання аудиту.

3. Види аудиту та його відмінність від ревізії.

4. Склад аудиторської діяльності.

5. Предмет, об’єкти і метод аудиту.

6. Система управління аудитом в Україні.

7. Сертифікація аудиторської діяльності.

8. Етапи аудиторської перевірки.

9. Програма аудиторської перевірки.

10. Види аудиторських висновків.

11. Поняття та класифікація робочої документації.

12. Зміст і функції робочих документів.

13. Джерела аудиторських доказів.

14. Поняття аудиторських доказів та їх види.

15. Поняття ризику і правила його оцінювання.

з дисципліни Управлінський облік:

1. Система управлінського обліку та Ії класифікація.

2. Класифікація витрат для цілей управлінського обліку.

3. Поведінка витрат та їх фактор.

4. Калькулювання собівартості продукції за методом „Стандарт –  кост”.

5. Позамовний метод обліку витрат на виробництво.

6. Калькулювання за процесами. Його особливості із застосуванням методів

    списання запасів „ФІФО” та середньозваженої собівартості.

7. Нормативний метод калькулювання собівартості продукції.

8. Аналіз взаємозв’язку „витрати –  обсяг –  прибуток”.

9. Аналіз взаємозв’язку „обсяг –  прибуток”.

10. Особливості калькулювання собівартості продукції за методом „Директкост”.

11. Мета завдання та система бюджетування. Види бюджетів та особливості їх  складання.

12. Особливості бюджетного контролю за системою бюджетування підприємства.

13. Управління запасами на промисловому підприємстві.

14. Управління дебіторською заборгованістю на промисловому підприємстві.

15. Управління кредиторською заборгованістю на промисловому підприємстві.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

 Ступінь магістра

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма « Облік і аудит»

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

з дисциплін Фінансовий облік

1. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій.

2. Облік операцій на поточному рахунку.

3. Облік короткострокових фінансових інвестицій.

4. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

5. Облік дебіторської заборгованості.

6. Облік розрахунків з підзвітними особами.

7. Облік основних засобів за джерелами надходження.

8. Методи амортизації основних засобів відповідно до ПБО 7 „Основні засоби”.

9. Нарахування амортизації відповідно до Податкового Кодексу України.

10. Облік вибуття основних засобів.

11. Облік ремонту основних засобів.

12. Облік нематеріальних активів відповідно до ПБО 8 „Нематеріальні активи”.

13. Визначення та оцінка запасів відповідно до ПБО 9 „Запаси”

14. Облік запасів за джерелами надходження.

15. Облік вибуття виробничих запасів.

16. Методи списання запасів відповідно до ПБО 9 „Запаси”.

17. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

18. Облік витрат на виробництво відповідно до ПБО 16 „Витрати”.

19. Облік і розподіл загально-виробничих витрат відповідно до ПБО 16 „Витрати”

20. Облік управлінських витрат та витрат, пов’язаних зі збутом продукції.

21. Облік готової продукції та Ії реалізації.

22. Облік розрахунків з постачальниками.

23. Облік позиченого капіталу.

24. Облік витрат праці та Ії оплати.

25. Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

26. Облік розрахунків з бюджетом по податку з доходів фізичних осіб.

27. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

28. Облік доходу від реалізації продукції. Інших операційних доходів та фінансових доходів.

29. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

30. Облік власного капіталу підприємства.