Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь  магістра

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня  програма «Облік і аудит»

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 

з дисциплін Фінансовий облік 1” та Фінансовий облік 2:

1. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій.

2. Облік операцій на поточному рахунку.

3. Облік короткострокових фінансових інвестицій.

4. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

5. Облік дебіторської заборгованості.

6. Облік розрахунків з підзвітними особами.

7. Облік основних засобів за джерелами надходження.

8. Методи амортизації основних засобів відповідно до ПБО 7 „Основні засоби”.

9. Нарахування амортизації відповідно до Податкового Кодексу України.

10. Облік вибуття основних засобів.

11. Облік ремонту основних засобів.

12. Облік нематеріальних активів відповідно до ПБО 8 „Нематеріальні активи”.

13. Визначення та оцінка запасів відповідно до ПБО 9 „Запаси”

14. Облік запасів за джерелами надходження.

15. Облік вибуття виробничих запасів.

16. Методи списання запасів відповідно до ПБО 9 „Запаси”.

17. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

18. Облік витрат на виробництво відповідно до ПБО 16 „Витрати”.

19. Облік і розподіл загально-виробничих витрат відповідно до ПБО 16 „Витрати”

20. Облік управлінських витрат та витрат, пов’язаних зі збутом продукції.

21. Облік готової продукції та Ії реалізації.

22. Облік розрахунків з постачальниками.

23. Облік позиченого капіталу.

24. Облік витрат праці та Ії оплати.

25. Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

26. Облік розрахунків з бюджетом по податку з доходів фізичних осіб.

27. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

28. Облік доходу від реалізації продукції. Інших операційних доходів та фінансових доходів.

29. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

30. Облік власного капіталу підприємства.

з дисципліни Аудит:

1. Основні етапи розвитку аудиту.

2. Сутність, мета та завдання аудиту.

3. Види аудиту та його відмінність від ревізії.

4. Склад аудиторської діяльності.

5. Предмет, об’єкти і метод аудиту.

6. Система управління аудитом в Україні.

7. Сертифікація аудиторської діяльності.

8. Етапи аудиторської перевірки.

9. Програма аудиторської перевірки.

10. Види аудиторських висновків.

11. Поняття та класифікація робочої документації.

12. Зміст і функції робочих документів.

13. Джерела аудиторських доказів.

14. Поняття аудиторських доказів та їх види.

15. Поняття ризику і правила його оцінювання.

з дисципліни Управлінський облік:

1. Система управлінського обліку та Ії класифікація.

2. Класифікація витрат для цілей управлінського обліку.

3. Поведінка витрат та їх фактор.

4. Калькулювання собівартості продукції за методом „Стандарт –  кост”.

5. Позамовний метод обліку витрат на виробництво.

6. Калькулювання за процесами. Його особливості із застосуванням методів

    списання запасів „ФІФО” та середньозваженої собівартості.

7. Нормативний метод калькулювання собівартості продукції.

8. Аналіз взаємозв’язку „витрати –  обсяг –  прибуток”.

9. Аналіз взаємозв’язку „обсяг –  прибуток”.

10. Особливості калькулювання собівартості продукції за методом „Директкост”.

11. Мета завдання та система бюджетування. Види бюджетів та особливості їх  складання.

12. Особливості бюджетного контролю за системою бюджетування підприємства.

13. Управління запасами на промисловому підприємстві.

14. Управління дебіторською заборгованістю на промисловому підприємстві.

15. Управління кредиторською заборгованістю на промисловому підприємстві.

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь  магістра

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма «Облік і аудит»

 

Перелік літературних джерел

 

  1. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту. Підручник. / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. К.: Центр учбової літератури. 2012.  540 с. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream.
  2. Аудит: підручник / за ред. Грушко В.І./ Брадул О. М., Шепелюк В. А, Ільіна С. Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А. П., Брадул Т. В., 4-те вид. доп. і перероб. К. : Видавництво Ліра-К. 2019. 324 с. URL: http://lira-k.com.ua/preview/12559.pdf.
  3. Аудит: підручник / наук. ред. Івана Ісаковича Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. 643 с.
  4. Баранова А. О., Наумова Т. А., Кашперська А. І. Аудит: навчальний посібник. Х.: ХДУХТ. 2017. 246 с. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/.
  5. Виноградова М. О., Жидєєва Л.І. Аудит [текст] : навч. посіб. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 654 с.URL: http://diplomvkarmane.org.ua.
  6. Внутрішній аудит : навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. Суми :ТОВ «ВПП «Фабрика друку». 2018. 248 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/.
  7. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / Укл.  Г. О. Ткачук. Одеса: ОНАХТ. 2018. 80 с.Центр дистанційного навчання ОНАХТ: електронний ресурс. URL: http://moodle.onaft.edu.ua/.
  8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017 років. Частина І. Видавництво «Фенікс». 2018. 1142 с. Міністерство фінансів України: веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua.
  9. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Закон України від 21 грудня 2017 року № 2258-XIIІ / Верховна Рада України.    Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.

10.   Найда А.В. Коміренко В. С., Селіванова Н. М.Управлінський облік : практикум: навч. посіб.Одес. держ. аграр. ун-т. Одеса: ВМВ, 2014. 249 с.

11.   Л. В. Управлінський облік: підручник. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2-е вид., доопрац. та допов. К.: КНТЕУ, 2010. 647 с.

12.     Охотник С.И., Пырец Н.М. Управленческийучет: обучающий курс: от

теории к практике : учеб. пособие. 7-е изд. Днепропетровск: Акцент, 2016. 509 с.

13.    Управлінський облік: навч. посіб. для студентів ВНЗ // О. О. Гончаренко та ін. Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). Київ: УБС НБУ, 2014. 415 с.

14.   Цал-Цалко Ю.С. Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Управлінський облік: підруч. для студентів ВНЗ. Житомир. нац. агроекол. ун-т, Житомир. обл. об-ня громад. орг. «Спілка економістів України».  Житомир: Рута, 2015. 631 с.

15.   Череп А.В., Шмиголь Н.М., Рибалко О.М. Управлінський облік: навч. посіб. Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т» М-ваосвіти і науки України. Запоріжжя:Запоріз. нац. ун-т, 2014. 348 с.

16.    Крупка Я. Д. Задорожний3. В., Гудзь Н. В. Фінансовийоблік: підруч. -4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль:ТНЕУ, 2017. 451 c, http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22518/1/Finansovyj_Oblik-2017.pdf

17.  Бондар М.І. Фінансовийоблік: підручник: у 2 ч. за ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської; Держ. Вищ. Навч. закл. «Київ. нац. екон. ун. ім. Вадима Гетьмана». –К.: КНЕУ, 2012.

Бухгалтерськийоблік: основитеорії та практики : підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко, Т. І. Партин. - 3-тє вид., доопр. і допов. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 340 с.

18. Бухгалтерськийфінансовийоблік: теорія та практика. Навчально-практичнийпосібник / [Н. І. Верхоглядова, В.П. Шило, С. Б. Ільїна та ін.]; за ред. Верхоглядової Н. І. – К. : Центр учбовоїлітератури, 2010. – 536 с.

19. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.

20. Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. напрямупідготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – К.: КНЕУ, 2015. – 196 с.

21. Методичнірекомендації з планування, обліку і калькулюваннясобівартостіпродукції (робіт, послуг) сільськогосподарськихпідприємств, затверджені наказом МіністерствааграрноїполітикиУкраїнивід 18.05.2001 р. № 132 // Бухгалтерія в сільськомугосподарстві. – 2001 р. – № 18.

22. Міжнародністандарти аудиту, наданнявпевненості та етики. [Електронний ресурс] // Режим доступу :http://www.apu.com.ua

23. Нападовська Л. В. Управлінськийоблік / Л. В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.

24. Облік і аудит у питаннях та відповідях: Навч.- метод. посіб. / [Є.В. Калюга, В.К. Савчук та ін.] − 3-тє вид., переробл. і доповн. − К. :ЦП «Компринт», 2017. – 340 с.

25. Облік у банках : навч. посіб. для студентівВНЗ / В. В. Бобиль ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 328, [1] с.

26. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / Н. І. Рижикова, О. В. Накісько ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ваім. Петра Василенка. - Харків :ХНТУСГ, 2015. - 200 с.

 27. Облік у банках: навч. посіб. / Сарапіна О. А., Кочубей М. Є., Стефанович Н. Я. ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон :Вишемирський В. С. [вид.], 2015. - 407 с.

28. Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навчальнийпосібник для вузів / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.

29. Організація і методика економічногоаналізу :Навчальнийпосібник / [Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. ]. – К. :ЦУЛ, 2012. – 528 с.

30. Податок на прибуток-2015: ведемооблік за новими правилами [Текст] : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб,2015. - 110 с.

31. Приятельчук О. А. Аудит в схемах та таблицях / Аудит: конспект лекцій. Навчально-наочнийпосібник / О. А. Приятельчук. – К., 2010. – 265 с.

32. Радецька Л. П. Управлінськийоблік: Навч. посіб. / Радецька Л. П., Овод Л. В. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 352 с.

33. Садовська І. Б. Бухгалтерськийоблік: / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська, навч. посіб. – К. : «Центр учбовоїлітератури», 2013. – 688 с.

34. Сук Л. К., Сук П. Л. Організаціябухгалтерськогообліку: Підручник / Л. К. Сук, П Л. Сук. – К. :Каравела, 2009. – 624 с.

35. Сук Л. К. Бухгалтерськийоблік: Навч. посіб./ Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. :Знання, 2008. – 507 с.

36. Теоріябухгалтерськогообліку [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, К. Є. Нагірська ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк :РВВЛуц. НТУ,2015. - 322 с.

37. Ткаченко Н. М. Бухгалтерськийфінансовийоблік, оподаткування і звітність: Підручник / Н. М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2011. − 976с.

38. Управлінськийоблік: підруч. для студентівВНЗ / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Н. І. Цегельник ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, Житомир. обл. об- ня громад. орг. "СпілкаекономістівУкраїни". - Житомир : Рута, 2015. - 631 с.

39. Фінансовийоблік 1: навч. посіб. : слайд-конспект / [П. Й. Атамас та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Ун-т Альфреда Нобеля, 2015. - 199 с.

40. Фінансовийоблік 2: навч. посіб. : слайд-конспект / [Атамас П. Й. та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. обліку і аудиту. - Дніпропетровськ : Ун-т А. Нобеля, 2015. - 179 с.

41. Фінансовий та управлінськийоблік на сільськогосподарськихпідприємствах: Підручник / [М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін.]; за ред. проф. М. Ф. Огійчука. – [5-те вид., перероб. і допов.]. – К. :Алерта, 2009. – 1056 с.

 42. Черниш С. С. Економічнийаналіз :Навч. посібник / С. С. Черниш. – К. :ЦУЛ, 2010. – 312 с.

43. Швиданенко Г. О. Сучаснатехнологіядіагностикифінансово-економічноїдіяльностіпідприємства / Г. О. Швиданенко. – К. :КНЕУ, 2002. – 192 с.

44. Шевчук В. Р. Стратегічнийуправлінськийоблік / В. Р. Шевчук. – К. :Алерта, 2009. – 176 с.

 

 

 

Електронні ресурси

1. Національніположення (стандарти) бухгалтерськогообліку - Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com

2. Закон Українивід 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

3. Закон Українивід 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

4. Закон Українивід 16.07.1999 р. № 996-XV «Про бухгалтерськийоблік і фінансовузвітність в Україні» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

5. Закон Українивід 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облікєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

6. Положення (стандарти) бухгалтерськогообліку - Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com

7. Податковий кодекс Українивід 02.12.2010 р. № 2755-VІ - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.