Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь вищої освіти «магістр»

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

 

 1. Організація, техніка і етапи проведення технологічних експертиз виробництва та експертиз харчових продуктів.
 2. Види експертиз, оцінка якості маркування та пакування, правила відбору проб.
 3. Технологічна    експертиза   виробництва      зерна      та   продуктів зернопереробної промисловості.
 4. Технологічна експертиза виробництва олієжирових продуктів.
 5. Технологічна експертиза виробництва продуктів переробки фруктів та овочів.
 6. Технологічна експертиза виробництва харчосмакових продуктів та напоїв.
 7. Технологічна    експертиза   виробництва    молока     та   молочних продуктів.
 8. Технологічна    експертиза   виробництва      м’яса      та   продуктів аквакультури.
 9. Технологічна експертиза виробництва функціональних продуктів, дієтичних добавок, харчових продуктів з ГМО.
 10. Законодавчі аспекти запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів та основі концепції НАССР.
 11. Загальна характеристика передумов застосування НАССР. Системи простежуваності, програма відкликання.
 12. Підготовчий етап розроблення плану НАССР.
 13. Небезпечні чинники в системі НАССР.
 14. Основні етапи розроблення плану НАССР.
 15. Розробка стандартних санітарних операційних процедур.
 16. Рекомендації Комісії з Кодексу Аліментаріус щодо гігієни харчових продуктів.
 17. Поняття і методи ідентифікації харчових продуктів, її функції, критерії.
 18. Органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники якості.
 19. Теоретичні поняття ідентифікації та фальсифікації.
 20. Фальсифікація продукції, поняття і види.
 21. Аналіз методів виявлення найбільш фальсифікації продуктів харчування.
 22. Ідентифікація та виявлення фальсифікації продуктів тваринного походження.
 23. Ідентифікація та виявлення фальсифікації продуктів рослинного походження.
 24. Закон України № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
 25. Закон України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»
 26. ДСТУ 180 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів» щодо функціонування системи НАССР.

 

Вступний іспит з фаху

Ступінь вищої освіти «магістр»

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма

«Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

 

Перелік літературних джерел

 1. Домарецький В. А. Технологія харчових продуктів / В. А. Домарецький, М. В. Остапчук, А. І. Українець. – К.: НУХТ, 2003. – 570 с.
 2. Експертизи у судочинстві України: наук.-практ. посібник / за заг. ред. В.Г. Гончаренка, І.В. Гори. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.
 3. Експрес-методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів [Електронний ресурс]: навч. посібник / В.В. Євлаш, С. О. Самойленко, Н.О. Отрошко, І.А. Буряк. – Х.: ХДУХТ, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 4. Загальна технологія харчових виробництв у пракладах і задачах: підручник / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухало, П. О. Капустенко, С. І. Орлова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
 5. Загальні технології харчових виробництв: підручник / А.І. Українець, М.М. Калакура, Л.Ф. Романенко, В.А. Домарецький та ін. – К.: Університет «Україна», 2010. – 814 с.
 6. Закон України 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/chow/771/97-вр
 7. Закон України 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2042-19
 8. Національний стандарт України «Системи управління якістю: Вимоги (ДСТУ ISO 9001:2015)». URL: http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/% 209001.pdf
 9. Соколенко А.І. Фізико-хімічні методи оброблення харчових продуктів у процесі пакування К.: УДУХТ, 1999. — 212 с.
 10. Управління безпечністю продуктів харчування: практичний посібник / В.В. Стибель, М.Р. Сімонов. Львів, ТзОВ Галицька видавнича спілка, 2018. 230 с.
 11. Смоляр В.І. Харчова експертиза: Підручник / В.І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 2005. – 448 с.
 12. Національний стандарт України «Системи управління безпечністю харчових продуктів: Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ДСТУ ISO 22000:2007)». URL: https://test1.haccp.center/assets/files/ DSTU_ ISO_22000-2007.pdf
 13. Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Наказ № 590 від 1.10.2012. із змінами № 429  від 17.10.2015. Київ: Мін-во аграрної політики та  продовольства. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1517-15
 14. Система НАССР. Довідник: / Львів: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2003. 218 с.
 15. Черевко, О. І. Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб. / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова, Л.Р. Димитрієвич; за ред. Л.М. Крайнюк. – Суми : Університетська книга, 2012. – 512 с
 16. Димань Т.М., Мазур Т.Г., Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник. – Київ : Академія, 2011. – 502 с.
 17. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В., Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: навч. посіб. – Київ : Лібра, 1999. – 272 с.