ПРОГРАМА

для проведення вступного іспиту з фаху

Спеціальність  242 «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Ступінь магістра

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки «бакалавра» з туризму.

Програма включає питання з 4-ох базових дисциплін:

1. Маркетинг в туризмі. 2.Організація туризму (Організація туристичних подорожей). 3.Регіональний туризм.4.Географія туризму (туристичне країнознавство).

Вступний іспит проводиться у строки та згідно з Правилами прийому до Одеської національної академії харчових технологій в 2020 році.

Форма проведення - письмова.

Кількість завдань в екзаменаційному білеті - 4 (по одному з кожної дисципліни).

Мета фахового іспиту - оцінити рівень підготовки згідно з освітнім рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Туризм» та визначити здатність навчатися за освітнім рівнем «магістр».

Програма вступного іспиту з фаху складається з пояснювальної записки, змісту вступного екзамену в розрізі дисциплін, списку літератури.

Порядок проведення екзамену визначається Положенням про приймальну комісію ОНАХТ.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Історичні аспекти розвитку індустрії туристичних подорожей
 2.  Подорожі в античні часи.
 3.  Подорожі в епоху середньовіччя.
 4.  Паломницькі подорожі.
 5.  Хрестові походи.
 6.  Класифікація туристських маршрутів.
 7.  Класифікація туристських маршрутів за видами транспорту, що

використовується.

 1. Томас Кук – основоположник сучасних туристичних подорожей.
 2. Експрес-діагностика темпераменту за особливостями мови.
 3.  Креативність у професійній діяльності.
 4. Сутність та зміст маркетингу в туризмі.
 5. Принципи маркетингу в туризмі.
 6. Поняття “комунікації”: суть, структура, моделі, класифікація.
 7. Комунікація та спілкування, комунікація та інформація: спільне та відмінне.
 8. Комунікативне та комунікаційне в середовищі  туристичного бізнесу.
 9. Комунікативний менеджмент в індустрії гостинності: суть, природа, особливості застосування.
 10. Мотиваційні аспекти комунікативного менеджменту.
 11. Лінгвістичне та паралінгвістичне спілкування у середовищі туристичного бізнесу.
 12. Місце і роль туристичної інформації в позиціонуванні комунікативних практик індустрії гостинності.
 13. Комунікативний процес. Комунікативні перешкоди. Комунікативні впливи.
 14. Застосування основ комунікології та комунікативістики у процесі створення та надання комплексної туристичної послуги.
 15. Паралінгвістичні невербальні комунікації.
 16. Наукові та практичні аспекти застосування психодіагностики в туристичному бізнесі.
 17. Застосування методів психодіагностики в індустрії гостинності.
 18. Роль психодіагностики в оцінці персоналу.
 19. Типологія особистості та відповідність обраній професії.
 20. Творчий потенціал особистості та особливості його використання в професійній діяльності.
 21. Діагностика мотиваційної структури особистості.
 22. Продуктивна та споживча мотивації.
 23. Темперамент як основний набір комунікативних здібностей.
 24. Суть та  характеристика поняття “компетенція”.
 25. Суть та  характеристика поняття “компетентність”.
 26. Суть та характеристика поняття “професіоналізм”.
 27. Професійна компетентність фахівця індустрії гостинності.
 28. Портфоліо фахівця індустрії гостинності.
 29. Професіограма фахівця індустрії гостинності.
 30. Мотиваційні аспекти професійного зростання та відповідності обраній професії.
 31. Антиципація в індустрії гостинності.
 32. Психодіагностика як наука розпізнання співрозмовників.
 33. Креативність та творчий потенціал фахівця готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
 34. Класифікація категорій комунікантів індустрії гостинності.
 35. Психодіагностичні особливості споживача туристичних послуг.
 36. Психотипи туристів.
 37. Психогеометричні характеристики особистості споживача комплексної туристичної послуги.
 38. Мотиваційні аспекти поведінки туристів.
 39. Основні поняття та положення теорії нейролінгвістичного програмування (НЛП).
 40. Особливість, проблемність та перспективність застосування НЛП фахівцями туристичного сервісу.
 41. Сучасні тенденції управління часом.
 42. Промова як основна форма комунікативної активності фахівця туристичного бізнесу.
 43. Психоемоційна підготовка менеджера до публічних виступів, проведення майстер-класів, презентацій.
 44. Методики і практики ведення дебатів, полеміки, телефонних розмов інтерв’ю, вебінарів тощо.
 45. Історичні аспекти розвитку транспортних подорожей.
 46.  Класифікація та функції туризму.
 47.  Існуюча система класифікації туризму.
 48. Соціальна, гуманітарна й економічна функції туризму.
 49. Туризм, як соціально-економічна система.
 50. Фактори, що впливають на розвиток туризму.
 51. Переваги організованого туризму і перспективи його розвитку.
 52. Туристські маршрути і їх типи.
 53. Державний рівень організації туризму.
 54. Характеристика існуючих систем державного регулювання туристськоїдіяльності в різних країнах світу.
 55. Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні.
 56. Туристська політика в Україні та її основні положення.
 57. Основні законодавчі й нормативно-правові акти у сфері туризму, що

діють в Україні.

 1. Основні важелі впливу держави на туристську діяльність.
 2. Сутність туристських формальностей.
 3. Розробка різних видів туристичних подорожей з урахуванням

рекреаційних потреб індивіда.

 1. Рекреаційні потреби індивіда як історичний аспект розвитку індустрії

транспортних подорожей.

 1. Вплив туристських ресурсів на розвиток індустрії транспортних

подорожей. Рекреаційні потреби.

 1. Туристські потреби.
 2. Туристське районування з урахуванням організації туристичних

подорожей.

 1. Державна програма розвитку туризму: мета й цілі.
 2.  Розкриття теми регулювання регіонального розвитку.
 3.  Перелік регіональні міжнародні туристичні організації.
 4.  Взаємозв’язок показників економічного, соціального та демографічного розвитку регіону.
 5.  Головні напрямки розвитку механізму управління регіональним розвитком туризму.
 6. Характеристика  сегментації туристичного попиту.
 7. Розробка краєзнавчих та екстремальних спортивних туристичнихподорожей.
 8.  Вибір пунктів маршруту.
 9.  Розробка схеми маршруту.
 10.  Організація туристського походу.
 11.  Екстремальні види туристичних подорожей.
 12.  Організація екскурсійних подорожей.
 13.  Поняття екскурсії.
 14.  Особливості проведення пізнавальних екскурсій.
 15.  Особливості проведення тематичних екскурсій.
 16.  Особливості проведення дитячих екскурсій.
 17.  Особливості проведення дорослих екскурсій.
 18.  Особливості проведення історичних екскурсій.
 19. Обґрунтування необхідності удосконалення організаційної структури системи управління регіональним розвитком туризму.
 20.  Основні характеристики процесу проектування організаційних структур системи управління регіональним розвитком туризму.
 21.  Державні органи, які здійснюють регулювання в галузі туризму.
 22.  Визначення і виміри ефектів міжрегіональних взаємодій.
 23.  Головні інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності.
 24. Основні етапи побудови системи регіонального контролю.
 25. Фактори забезпечення регулювання економічного розвитку регіону.
 26.  Основні принципи за якими повинна будуватися регіональна політика туризму України.
 27.  Назвіть існуючі моделі участі держави в розвитку індустрії туризму в регіонах зарубіжних країн.
 28.  Розкрийте зміст принципів, на яких ґрунтується розроблення планів економічного та соціального розвитку регіону.
 29.  Характеристика порівняльного і факторного економічного аналізу. Необхідність порівняльного і факторного економічного аналізу.
 30.  Розкрийте напрями вдосконалення методів планування регіонального розвитку.
 31.  Основні показники, які характеризують економічний розвиток регіону.
 32.  Характеристики  методів проектування організаційних структур системи управління регіональним розвитком туризму.
 33. Характеристика соціально-економічні критерії, що впливають на вибір споживчого вибору на туристичному ринку.
 34.  Сутність змісту планування економічного та соціального розвитку регіону.
 35.  Характеристика демографічних і соціально-економічних критеріївсегментації туристичного попиту.
 36.  Характеристика видів планів, що розробляються на регіональному рівні. Визначення директивного та індикативного планування.
 37.  Охарактеризуйте об’єкт, суб’єкт та предмет управління регіональним розвитком.
 38.  Назвіть переваги використання кластерної моделі в управлінні регіональним розвитком туризму.
 39.  Назвіть і охарактеризуйте етапи аналізу економічного розвитку регіону.
 40. Які фактори необхідно враховуватив процесі побудови чи удосконалювання організаційної структури системи управління регіональним розвитком туризму.
 41.  Які показники використовують при обґрунтуванні програм регіонального  соціально-економічного розвитку.
 42.  Основні реалізації маркетингу в туристичній діяльності.
 43.  Розкриття теми факторів впливу на економічні показники, які характеризують регіональний розвиток туризму.
 44.  Характеристика етапів формування організаційних структур системи управління регіональним розвитком туризму.
 45.  Характеристика принципів проектування організаційних структуру системи управління регіональним розвитком туризму.
 46.  Охарактеризуйте форми стимулювання регіональної діяльності.
 47.  Оптимальна організаційна структура системи управління регіональним розвитком туризму.
 48.  У яких випадках виправданим є розробка нових організаційних структур системи управління регіональним розвитком туризму.
 49. Основні цілі державного регулювання в галузі туризму.
 50.  В чому полягає специфіка маркетингу послуг туризму на регіональному рівні.
 51.  Етапи складання регіональних комплексних програм.
 52.  Характеристика організації управління регіональним розвитком туризму як одну з його функцій.
 53.  Основні пріоритетні напрямки державного регулювання в галузі туризму.
 54.  Із яких рівнів складається загальна система управління туристичною галуззю в Україні.
 55.  Елементи механізмів реалізації туристичної політики держави.
 56.  Показники, які характеризують соціальний розвиток регіону.
 57.  Класифікація груп міжнародних туристичних організацій.
 58.  Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, міждисциплінарні зв’язки.
 59.  Об’єкт та предмет туристичного краєзнавства.
 60. Функції та методи туристичного краєзнавства.
 61.  Джерела туристичного краєзнавства.
 62.  Історичні землі України.
 63.  Періодизація національного краєзнавства.
 64.  Стихійно-описовий період краєзнавства.
 65.  Зародження наукового краєзнавства в Україні.
 66.  Становлення українського краєзнавства.
 67.  Організація краєзнавства в Україні у ХХ столітті і на сучасному етапі.
 68.  Карта: терміни, визначення, елементи карти. Властивості карти.
 69. Принципи класифікації карт.
 70.  Картографія: визначення. Математична основа карт. Масштаби, проекції. Топографічні карти. Номенклатура топографічних карт.
 71.  Умовні знаки топографічних карт.
 72.  Класифікація туристичних карт. Зміст легенди туристичної карти.
 73.  Маркування туристичних маршрутів: роль і місце в туризмі, завдання, вимоги.
 74.  Класифікація туристичних знаків.
 75.  Опис туристичних знаків.
 76.  Вимоги для виготовлення та встановлення туристичних знаків.
 77.  Організація робіт зі встановлення туристичних знаків.
 78.  Класифікація рекраційно-туристичних ресурсів.
 79.  Природно-рекреаційний потенціал територій.
 80.  Природно-рекреаційні ресурси. Класифікація та методи їх оцінки..
 81.  Культурно-історичні ресурси. Класифікація, методу оцінки. Загальна характеристика.
 82.  Поняття музею. Функції музею. Класифікація музеїв.
 83.  Поняття (фонди музею). Музейна експозиція.
 84.  Культурно-освітня діяльність музею.
 85.  Зміст, визначення та об’єкти вивчення заповідної справи.
 86.  Етапи розвитку заповідної справи.
 87.  Ознаки екологічної кризи біосфери. Книги людської тривоги. Кодекс поведінки в заповідній природі.
 88.  Законодавча база заповідної справи.
 89.  Правовий режим територій та  об’єктів природно-заповідного фонду.
 90.  Категорії природно-заповідного фонду України.
 91.  Категорії природоохоронних територій МСОП та природно-заповідного фонду України.
 92.  Створення та проектування та функціональна організація природоохоронних територій.
 93. Екологічна мережа: сутність і структура.
 94.  Рекреаційне значення природоохоронних територій.
 95.  Еколого-освітня діяльність природоохоронних територій. Екологічні стежки.
 96.  Географічне положення і природа Одещини.
 97.  Історичний нарис заселення та господарського освоєння краю.
 98.  Населення трудові ресурси та розселення.
 99.  Господарство Одещини, м. Одеса на світовому ринку турпослуг
 100.  Рекреаційне господарство Одеської області.
 101.  Одеса у господарському комплексі України та на світовому ринку турпослуг.
 102. Виникнення та розвиток міста. Проблеми його планування. Природні умови територій міста.
 103.  Населення і трудовий ресурси міста.
 104.  Забудова та планувальна структура Одеси та її передмість.
 105.  Рекреаційне господарство міста.
 1.  Природно-рекреаційні ресурси Миколаївської, Запорізької, Херсонської областей.
 2.  Культурно-історичні ресурси Півдня України.

 

П Р О Г Р А М А

для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 242 «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

 1. Міжнародний тур міжнародна подорож, їх класифікація.
 2. Мета і завдання міжнародної туристичної політики.
 3. Поняття «міжнародний туризм», багатогранність визначень та підходів.
 4. Міжнародні види планів сфери туристичних послуг.
 5.  Міжнародний ринок наукового та ділового туризму.
 6. Основні теорії розвитку міжнародного туризму.
 7. Схема міжнародної туристично-країнознавчої характеристики.
 8. Рівні маркетингу в  міжнародному туризмі.
 9. Міжнародний туристичний продукт та його структура.
 10. Міжнародні поняття якості туристичних послуг.
 11. Особливості послуги як специфічного виду товару. Міжнародні туристичні послуги, їх види.
 12. Міжнародні стандарти у сфері туризму.
 13. Міжнародний туризм як чинник сталого розвитку суспільства.
 14. Основи законодавчо-нормативної бази туристичної діяльності в Світі.
 15.  Туристичні документи та формальності за міжнародними стандартами.