Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність  242 «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

1. Антиципація в індустрії гостинності.

2. Визначення і виміри ефектів міжрегіональних взаємодій.

3. Вплив туристських ресурсів на розвиток індустрії транспортних подорожей.

4. Державний рівень організації туризму.

5. Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні.

6. Державні органи, які здійснюють регулювання в галузі туризму.

7. Діагностика мотиваційної структури особистості.

8. Експрес-діагностика темпераменту за особливостями мови.

9. Застосування методів психодіагностики в індустрії гостинності.

10. Застосування основ комунікології та комунікативістики у процесі створення та надання комплексної туристичної послуги.

11. Існуюча система класифікації туризму.

12. Історичні аспекти розвитку індустрії туристичних подорожей

13. Історичні аспекти розвитку транспортних подорожей.

14. Класифікація категорій комунікантів індустрії гостинності.

15. Класифікація та функції туризму.

16. Класифікація туристських маршрутів за видами транспорту, що використовується.

17. Класифікація туристських маршрутів.

18. Комунікативне та комунікаційне в середовищі  туристичного бізнесу.

19. Комунікативний менеджмент в індустрії гостинності: суть, природа, особливості застосування.

20. Комунікативний процес. Комунікативні перешкоди. Комунікативні впливи.

21. Комунікація та спілкування, комунікація та інформація: спільне та відмінне.

22. Креативність та творчий потенціал фахівця готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

23. Креативність у професійній діяльності.

24. Лінгвістичне та паралінгвістичне спілкування у середовищі туристичного бізнесу.

25. Методики і практики ведення дебатів, полеміки, телефонних розмов інтерв’ю, вебінарів тощо.

26. Місце і роль туристичної інформації в позиціонуванні комунікативних практик індустрії гостинності.

27. Мотиваційні аспекти комунікативного менеджменту.

28. Мотиваційні аспекти поведінки туристів.

29. Мотиваційні аспекти професійного зростання та відповідності обраній професії.

30. Наукові та практичні аспекти застосування психодіагностики в туристичному бізнесі.

31.  Основні важелі впливу держави на туристську діяльність.

32. Основні законодавчі й нормативно-правові акти у сфері туризму в Україні.

33. Основні поняття та положення теорії нейролінгвістичного програмування (НЛП).

34. Особливість, проблемність та перспективність застосування НЛП фахівцями туристичного сервісу.

35. Паломницькі подорожі.

36. Паралінгвістичні невербальні комунікації.

37. Переваги організованого туризму і перспективи його розвитку.

38. Подорожі в античні часи.

39. Подорожі в епоху середньовіччя.

40. Поняття “комунікації”: суть, структура, моделі, класифікація.

41. Портфоліо фахівця індустрії гостинності.

42. Принципи маркетингу в туризмі.

43. Продуктивна та споживча мотивації.

44. Промова як основна форма комунікативної активності фахівця туристичного бізнесу.

45. Професіограма фахівця індустрії гостинності.

46. Психогеометричні характеристики особистості споживача комплексної туристичної послуги.

47. Психодіагностика як наука розпізнання співрозмовників.

48. Психодіагностичні особливості споживача туристичних послуг.

49. Психоемоційна підготовка менеджера до публічних виступів, проведення майстер-класів, презентацій.

50. Психотипи туристів.

51. Рекреаційні потреби індивіда як історичний аспект розвитку індустрії транспортних подорожей.

52. Суть та  характеристика поняття “компетенція”.

53. Розробка різних видів туристичних подорожей з урахуванням

54. Роль психодіагностики в оцінці персоналу.

55. Соціальна, гуманітарна й економічна функції туризму.

56. Сутність та зміст маркетингу в туризмі.

57. Сутність туристських формальностей.

58. Сучасні тенденції управління часом.

59. Творчий потенціал особистості та особливості його використання в професійній діяльності.

60. Темперамент як основний набір комунікативних здібностей.

61. Типологія особистості та відповідність обраній професії.

62. Томас Кук – основоположник сучасних туристичних подорожей.

63. Туризм, як соціально-економічна система.

64. Туристська політика в Україні та її основні положення.

65. Туристські маршрути і їх типи.

66. Фактори, що впливають на розвиток туризму.

67. Характеристика існуючих систем державного регулювання туристської діяльності в різних країнах світу.

Для вступу на ОП «Міжнародний туризм» СВО Магістр

 

 1. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійнотермінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 2. Бабарицька В. К. Організація туризму : навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. О. Любіцева. – ч. 1. – К., 1998. – 82 с.
 3. Багров М. В. Землезнавство / М. В. Багров, В. О. Боков, І. Г. Черваньов. – К. : Либідь, 2000. – 464 с.
 4. Безуглий В. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: навч. посібник / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – К. : Академія, 2007. – 688 с.
 5. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування : монографія / О. О. Бейдик. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 295 с.
 6. Бовсуновская А. Я. География туризма : учебное пособие / А. Я. Бовсуновская. – Д., 2002. – 410 с.
 7. Гладкий О.В. Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної економіки : навч. посіб. / О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 254 с.
 8. Країнознавство: підручник / за ред. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2012. – 439 с.
 9. Основи суспільної географії: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — 2-ге вид. — Л. : Вид-во ЛНУ, 2012. — 296 с.
 10. Топчієв О. Г. Регіоналістика / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська// Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 370 с.
 11. Юрківський В. М. Країни світу : довідник / В. М. Юрківський. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2001. – 368 с.
 12. Яворська В. В. Методологічні засади географії. Підручник / В. В. Яворська, О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 352 с.
 13. Яворська В. В. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка землі. Довкілля. Навч. посіб. / В. В. Яворська, О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко. - Херсон: Гельветика, 2018. – 348 с.