Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Міжнародна торгівля зерном»

 

 1. Міжнародна торгівля: загальна характеристика та базові поняття. Аналітичні показники результативності міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі.
 2. Міжнародні економічні організації,  їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
 3. Суть підприємництва. Організаційно-правові форми підприємств згідно законодавства України.
 4. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.
 5. Основні засоби підприємства: суть і показники ефективності використання і відтворення основних засобів підприємства.
 6. Поняття, склад, показники оборотності оборотних коштів підприємства.
 7. Персонал підприємства: поняття і склад. Продуктивність праці: сутність, економічне значення зростання, методи її виміру.
 8. Поняття, види та функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці.
 9. Поняття собівартості продукції, фактори її зниження та види витрат. Калькулювання собівартості продукції та кошторис витрат.
 10. Прибуток підприємства: поняття, види, оподаткування та шляхи підвищення прибутку.
 11. Сутність і види рентабельності та шляхи її підвищення. Ціна продукції: поняття, види та її функції.
 12. Сутність ефективності виробництва. Показники і методи вимірювання рівня ефективності виробництва.
 13. Поняття і  види інвестицій та показники їх економічної ефективності.
 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, види, регулювання.
 15. Митні платежі. Митна вартість, методи визначення митної вартості та їх особливості. Митні режими. Основні положення здійснення митного контролю.
 16. Суть і різновиди організаційної управлінської структури. Характеристика основних функцій і методів управління.
 17. Стиль управління: суть, види і вплив на ефективність організації.
 18. Суть і принципи планування: переваги планової роботи, види планів. Підготовка, прийняття та виконання управлінських рішень.
 19. Ефективне матеріальне стимулювання: суть і принципи забезпечення.
 20. Теоретичні основи товарознавства. Зерно і зернові культури.
 21. Харчова цінність та показники якості борошна.
 22. Організація робочих місць, методи аналізу витрат робочого часу.
 23. Діагностика використання матеріальних ресурсів підприємства.
 24. Діагностика використання основних засобів.
 25. Діагностика використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.
 26. Діагностика виробництва і реалізації продукції підприємства.
 27. Діагностика собівартості продукції (робіт, послуг).
 28. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.
 29. Діагностика фінансового стану і ризиків підприємства.
 30. Основні засоби маркетингових комунікацій.
 31. Організація торгівлі на біржах, аукціонах та конкурсах.
 32. Характерні риси етики бізнесу. Регламентація етичної професійної діяльності. Міжнародні кодекси та стандарти корпоративної поведінки.

 

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Міжнародна торгівля зерном»

 

 

Перелік літературних джерел

 

1. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: навч. посіб. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea, T. Shengelia ; за ред. Ю. Г. Козака. — Вид. 6-те, перероб. та допов. — Київ : ЦУЛ, 2016. — 290 с.

2. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Я. С. Карп'як, О. Ю. Григор'єв. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Центр навч. літ., 2004. — 608 с.

3. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. М. Я. Азарова. — Київ : ДІЯ, 2000. — 320 с.

4. Основи зовнішньоекономічної діяльності: опор. конспект лекцій / уклад.: О. П. Гребельник, Т. М. Мельник та ін.; Київ нац. торг.-екон. ун-т, Каф. міжнар. економіки. — Київ : КНТЕУ, 2008. — 191 с.

5. Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: [монографія] / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Знання, 2006. — 394 с.

6. Хомутенко В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко. — Київ : ЦУЛ, 2009. — 474 с.

7. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. — Київ : Центр навч. літ., 2006. — 304 с.

8. Міжнародна економіка: підручник / Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук`яненко, Ю. В. Макогон, Н. С. Логвінова ; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук`яненка, Ю. В. Макогона. — 3-тє вид., переробл. та допов. — Київ : ЦУЛ, 2009.

9. Міжнародна економіка: в питаннях та відп./ за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. — Київ : Центр навч. літ., 2004. — 676 с.

10. Міжнародна економіка: підручник / за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук`яненка, Ю. В. Макогона. — 3-тє вид., перероб. та допов. — Київ : ЦУЛ, 2009. — 560 с.

11. Міжнародна торгівля: навч. посіб. / А. П. Румянцев, А. І. Башинська, І. М. Корнілова, Ю. О. Коваленко. — Киев : Центр навч. л-ри, 2004. — 376 с.

12. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. — Київ : ЦУЛ, 2010. — 648 с.

13. Основи міжнародної торгівлі: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, К. І. Ржепішевського. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Київ : Центр навч. літ., 2005. — 656 с.

14. Світовий ринок товарів та послуг: підручник у 2 -х ч. Ч. 2 / А. А. Мазаракі, Є. М. Воронова, І. В. Чаус, Н. П. Ващенко ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. — Харків : Ранок, 2008. — 240 с.

15. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: навч. посіб. / І. І. Дахно. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : ЦУЛ, 2007. — 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): 296 с. тексту. — (Електронні видання).

16. Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини: навч.-практ. посіб. Модуль 2 : Міжнародні ринки та форми міжнародної економічної взаємодії / В. В. Липов. — Київ : Професіонал, 2008. — 368 с.

17. Економіка підприємства: зб. практ. задач і конкретних ситуацій / Київ. нац. екон. ун-т; за ред. С.Ф. Покропивного. — Київ : КНЕУ, 2000. — 328 с.

18. Економіка підприємства: навч. посіб. у структур.-логіч. схемах / Н. О. Власова, В. В. Гармаш, С. М. Шинкар, Л. І. Безгінова ; Харків. держ. ун-т. харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2008. — 279 с.

19. Економіка підприємства: підручник / Г. О. Швиданенко, М. Г. Грещак, В. М. Колот та ін. ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана". — Вид. 4-те, перероб. і допов. — Київ : КНЕУ, 2009. — 816 с.

20. Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семенів та ін. ; за заг. ред. Й. М. Петровича. — Львів : "Новий світ-2000", 2004. — 680 с.

21. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч.-метод. посіб. / за ред. Н. Г. Міценко, О. І. Ященко; Укоопспілка; Львів. комерц. акад. — Львів : "Магнолія-2006", 2008. — 688 с.

22. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич, Н. М. Заярна; за ред. Н.Г. Міценко. — Львів : Магнолія, 2010. — 687 с.

23. Економіка підприємств: навч. посіб. / за ред. П.С. Харіва. — Тернопіль : Екон. думка, 2000. — 500 с.

24. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик. — Вид. 2-ге, допов. і перероб. — Київ : Атіка, 2007. — 528 с.

25. Вігуржинська С.Ю. Економіка підприємства: навч. посіб. / С. Ю. Вігуржинська, Н. Й Басюркіна, Т. В. Свистун. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — 116 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 116.

26. Вігуржинська, С. Ю. Економіка підприємства: навч. посіб. / С. Ю. Вігуржинська, Н. Й. Басюркіна, Т. В. Свистун ; за ред. С. Ю. Вігуржинської ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. управління бізнесом. — Одеса, 2016. — Електрон. текст. дані: 62 с.

27. Яркіна Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н. М. Яркіна ; Керч. держ. мор. технол. ун-т. — Київ : Ліра-К, 2015. — 498 с.

28. Аналіз господарської діяльності підприємства: навч. посіб. / Н. Б. Кащена, Н. М. Гаркуша, Т. О. Сідорова, Г. Г. Лисак ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2014. — 537 с.

29. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів: монографія / Б. В. Єгоров, В. В. Немченко, Т. В. Аверіхіна та ін. ; за заг. ред. В. В. Немченко ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Фенікс, 2013. — 448 с. : табл., рис.

30. Залуцький І. Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : "Новий Світ-2000", 2011. — 320 с.

31. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: підручник / М. І. Ковальчук ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : КНЕУ, 2005. — 390 с.

32. Чернелевський Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний: підручник / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. — Київ : Хай-Тек Прес, 2009. — 640 с.

33. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. В. Шестопалова. — Київ : ЦУЛ, 2005. — 416 с.

34. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: навч. посіб. / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. — 2-ге вид., допов. — Львів ; Київ : "Новий світ-2000" ; Магнолія плюс, 2003. — 360 с.

35. Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон'юктури ринку: навч. посіб. / В. А. Карпов, В. Р. Кучеренко. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ : Знання, 2003. — 284 с.

36. Підприємництво та бізнес-культура: підручник / Л. О. Лігоненко, Г. Л. Піратовський, І. В. Молоштан та ін. ; за заг. ред. Л. О. Лігоненко ; Київ. нац. торг. -екон. ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2011. — 508 с.

37. Етика бізнесу / уклад. С. Г. Радченко, Н. П. Статінова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. філософ. та соц. наук. — Київ : КНТЕУ, 2009. — 70 с.