Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

 1.  Структура механізму та органів публічного адміністрування.
 2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні.
 3. Публічна сфера і публічна політика.
 4. Основні теорії управління суспільством.
 5. Влада як основній засіб публічного адміністрування.
 6. Поняття корупції та корупційних дій.
 7. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності держави.
 8. Поняття та види добровільних об'єднань, принципи управління в них.
 9. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності.
 10. Послідовність етапів прийняття рішень.
 11. Стилі публічного адміністрування.
 12. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки.
 13. Які основні принципи ефективного управління пропонуються класичною школою менеджменту?
 14. Поняття та сутність соціальної сфери.
 15. Дайте характеристику основних способів адміністративно-правового впливу на працівників.
 16. Дайте характеристику основних етапів прийняття управлінського рішення.
 17. Принципи мотивації праці.
 18. Які види відповідальності несе менеджер перед організацією та суспільством?
 19. Принципи публічного адміністрування та їх застосування.
 20. Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва.
 21. Основні напрями державного регулювання економіки.
 22. Основні характеристики сучасної економічної системи.
 23. Характеристика законів публічного адміністрування.
 24. Сутнісні характеристики громадянського суспільства.
 25. Управління суспільством – головне призначення публічного адміністрування.
 26. Дайте характеристику інтеграційним підходам в управлінні.
 27. Які принципові підходи до управління запропоновані школами людських відносин та організаційної поведінки?
 28. Перерахуйте і розкрийте зміст загальних функцій управління.
 29. В чому полягає сутність функції планування? За якими принципами воно здійснюється? 
 30. Дайте визначення сутності контролю як функції управління.
 31. Назвіть основні форми соціологічних і психологічних методів управління персоналом.
 32. Які вимоги висуваються до управлінської інформації?
 33. Якими факторами визначається ступінь вмотивованості працівників у відповідності до різних процесуальних теорій мотивації?
 34. Місцеве самоврядування як демократична основа управління в державі.
 35. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція.
 36. Які типи влади використовуються з метою впливу на підлеглих?
 37. Дайте характеристику основних стилів керівництва.
 38. Дайте характеристику кожному з видів управлінської праці: евристичної, адміністративної, оперативної.
 39. Назвіть найбільш поширені форми прямої економічної дії на персонал.
 40. Якими є основні функції менеджера та команди проекту?
 41. Дайте характеристику особливостям стилів керівництва за поведінковим підходом.
 42. Основні ознаки ринкової соціально-орієнтованої економіки.
 43. Управлінські засоби підвищення ефективності комунікацій.
 44. Які показники використовуються для оцінки ефективності системи управління?
 45. Сутність і принципи управління персоналом.
 46. Зміст управління персоналом.
 47. Сутність і принципи управління персоналом.
 48. Політика мотивації - головний принцип управління персоналом.
 49. Планування підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

 1. Дайте визначення сутності контролю як функції управління.
 2. Поняття та сутність соціальної сфери.
 3. Дайте характеристику основних етапів прийняття управлінського рішення.
 4. Принципи мотивації праці.
 5. Які види відповідальності несе менеджер перед організацією та суспільством?
 6. Структура механізму та органів публічного адміністрування.
 7. Основні напрями державного регулювання економіки.
 8. Управління суспільством – головне призначення публічного адміністрування.
 9. Дайте характеристику особливостям стилів керівництва за поведінковим підходом.
 10. Сутність і принципи управління персоналом.
 11. Сутність і принципи управління персоналом.
 12. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні.
 13. Планування підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
 14. Публічна сфера і публічна політика.
 15. Основні теорії управління суспільством.
 16. Влада як основній засіб публічного адміністрування.
 17. Поняття корупції та корупційних дій.
 18. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності держави.
 19. Поняття та види добровільних об'єднань, принципи управління в них.
 20. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності.
 21. Послідовність етапів прийняття рішень.
 22. Стилі публічного адміністрування.
 23. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки.
 24. Які основні принципи ефективного управління пропонуються класичною школою менеджменту?
 25. Дайте характеристику основних способів адміністративно-правового впливу на працівників.
 26. Принципи публічного адміністрування та їх застосування.
 27. Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва.
 28. Основні характеристики сучасної економічної системи.
 29. Характеристика законів публічного адміністрування.
 30. Сутнісні характеристики громадянського суспільства.
 31. Дайте характеристику інтеграційним підходам в управлінні.
 32. Які принципові підходи до управління запропоновані школами людських відносин та організаційної поведінки?
 33. Перерахуйте і розкрийте зміст загальних функцій управління.
 34. В чому полягає сутність функції планування? За якими принципами воно здійснюється?