Програмадля проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

 

 1. Несиметричне навантаження і роль нейтрального проводу в трифазній системі.
 2. Перехідні процеси в нерозгалужених колах постійного та змінного струму.
 3. Способи регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.
 4. Способи регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.
 5. Особливості вибору потужності двигуна в залежності від режиму роботи.
 6. Порівняльний аналіз втрат потужності в двигунах постійного і змінного струму.
 7. Порівняльний аналіз механічних характеристик та режимів роботи двигунів постійного і змінного струму.
 8. Математичне моделювання двигуна постійного струму.
 9. Математичне моделювання двомасової електромеханічної системи.
 10. Системи керування двигунами постійного струму.
 11. Системи керування асинхронними двигунами.
 12. Принцип підпорядкованого регулювання координат в електроприводах.
 13. Асинхронний електропривод з регулюванням  напруги на статорі.
 14. Частотне регулювання швидкості в електроприводах.
 15. Закон Костенко. Скалярне частотне керування в електроприводах.
 16. Перетворювач частоти з автономним інвертором напруги.
 17. Принцип широтно-імпульсної модуляції в електроприводах з перетворювачем частоти.
 18. Особливості навантажень та системи управління електроприводом поршневих механізмів.
 19. Особливості навантажень та системи управління електроприводом відцентрових механізмів(насоси, вентилятори та ін.).
 20. Аналіз навантажень та системи управління електроприводом підйомних механізмів.
 21. Способи гальмування двигунів постійного струму і їх аналіз.
 22. Способи гальмування асинхронних двигунів  і їх аналіз.
 23. Вентильно-індукторні двигуни, будова і аналіз роботи.
 24. Крокові двигуни, будова і аналіз роботи.
 25. Порівняльний аналіз способів аналого-цифрового перетворення.
 26. Порівняльний аналіз способів цифро-аналогового перетворення.
 27. Огляд архітектури сучасних мікропроцесорів.
 28. Електронні програмовані реле: функціональні можливості та застосування в системах управління.
 29. Елементи цифрової електроніки: функціональні можливості та застосування в системах управління.
 30. Апарати управління та захисту двигунів постійного та змінного струму.

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

 

 

 

Перелік літературних джерел

 

 1. Монтік П. М. Електротехніка та електромеханіка [Текст]: навч. посібник. – Львів: «Новий світ-2000», 2007. – 500 с.
 2. Попович М. Г., Лозинський О. Ю. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи [Текст]: навч. посібник / М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков та ін.; За ред. М. Г. Поповича, О. Ю. Лозинського. – К.: Либідь, 2005. – 680 с.
 3. Основи технічної електроніки [Текст]. У 2-х кн.: Підручник. Кн. 2. Схемотехніка / В. І. Бойко, А. М. Гуржій, В. Я. Жуйков та ін. – К.: Вища школа, 2008. – 510 с.
 4. Карнаухов Н. Ф. Электромеханические и мехатронные системы [Текст]. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 320 с.
 5. Белов М.П. Автоматизированный электропривод производственных механизмов и технологических комплексов [Текст]. – М.: Академия, 2004. – 576 с.
 6. Грабко В. В., Кучерук В. Ю., Возняк О. М. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 146 с.
 7. Герман-Галкин С. Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0 [Текст]. Учебное пособие. – СПб: КОРОНА принт, 2001. – 320 с.
 8. Петров Н. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного программирования [Текст] / Под ред. В. П. Дьяконова. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 226 с. Серия «Библиотека инженера»).