Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування »

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

 

 

 1. Управління конфліктами на державній службі.
 2. Влада як основній засіб публічного адміністрування.
 3. Форми державного управління та їх класифікація.
 4. Представницькі органи державної влади.
 5. Верховна Рада України в системі органів державної влади в Україні.
 6. Функції Верховної Ради України.
 7. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 8. Центральні та місцеві органи виконавчої влади: організація та функції.
 9. Стратегія сталого розвитку “Україна − 2020”: мета та завдання.
 10. Реформування державної служби в Україні: напрями та шляхи реалізації.
 11. Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції в Україні.
 12. Мотивація та стимулювання персоналу організації.
 13. Інститут державних секретарів в Україні: особливості запровадження та  основні завдання.
 14. Державна служба як соціальний інститут.
 15. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади.
 16. Лідерство в системі державного управління.
 17. Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові.
 18. Децентралізація владних повноважень та реформа місцевого    самоврядування в Україні.
 19. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.
 20. Проблеми розвитку міст України.
 21. Процеси добровільного об’єднання територіальних громад.
 22. Базові положення Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 23. Характеристика елементів системи місцевого самоврядування в Україні.
 24. Посадові та виборні особи місцевого самоврядування.
 25. Формування соціально відповідальних громад в Україні.
 26. Інструменти регіонального управління.
 27. Державна політика регіонального розвитку в Україні.
 28. Проблеми розвитку регіонів України на сучасному етапі.
 29. Співробітництво територіальних громад.
 30. Актуальні напрями модернізації української економіки в умовах технологічних змін.
 31. Повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання економіки.
 32. Державне регулювання економіки: значення та зміст.
 33. Пріоритети зовнішньоторговельної політики Української держави.
 34. Актуальні проблеми структурної перебудови економіки України та шляхи   їх вирішення.
 35. Держава та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні.
 36. Державне сприяння розвитку конкуренції в Україні.
 37. Пріоритети удосконалення державної інвестиційної політики в Україні.
 38. Поняття інфляції та антиінфляційної політики держави.
 39. Шляхи підвищення ефективності використання бюджетних коштів і місцевих ресурсів в контексті завдань децентралізації в Україні.
 40. Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у процесі реалізації публічної влади.
 41. Процес і учасники формування публічної політики.
 42. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державної влади України.
 43. Механізми функціонального представництва інтересів та забезпечення публічної політики в Україні.
 44. Оцінка політичних ризиків у системі державного управління.
 45. Доступ до публічної інформації як складова демократичного державного управління.
 46. Державна інформаційна політика України: напрями, проблеми та пріоритети.
 47. Механізми формування та реалізації державної інформаційної політики України.
 1. Сутність та основні завдання зав’язків з громадськістю органів публічної  влади.
 1. Роль національних засобів масової інформації в протидії інформаційній війні.
 2. Електронне урядування як нова форма організації державного управління.
 3. Проблеми та перспективи впровадження та функціонування електронного урядування.
 4. Цифрове суспільство як нова парадигма розвитку публічного управління.
 5. Роль інформації в публічному управлінні та сфери її використання.
 6. Національна безпека України: сутність, складові та шляхи забезпечення в умовах глобалізації.
 7. Зовнішні та внутрішні фактори, що породжують загрози національній безпеці України.
 8. Державна політика України у сфері європейської інтеграції.
 9. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом – вектор розвитку України.
 10. Адаптація законодавства України до правових норм і стандартів Європейського Союзу.
 11. Європеїзація національної системи державного управління.
 12. Інституційна система ЄС.
 13. Порівняльна характеристика “відкритого” та “закритого” суспільств.
 14. Формування національної ідентичності українського суспільства в сучасних умовах.
 15. Соціальна структура сучасної України.
 16. Місце та роль ідеології в державному управлінні.
 17. Громадянське суспільство: проблеми становлення та розвитку в Україні.
 18. Громадські організації, їх функції в суспільстві.
 19. Політичні інститути: поняття, особливості і роль в житті українського суспільства.
 20. Проблеми та перспективи реформування пенсійної системи в Україні.
 21. Формування єдиного гуманітарного простору в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання.
 22. Сучасний  стан  та  перспективи  модернізації  соціальних  інститутів  в Україні.
 23. Особливості державного управління в умовах глобалізації.
 24. Особливості ефективної комунікації в державному управлінні.
 25. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови. Використання лексичних засобів у ділових текстах.
 26. Роль органів місцевого самоврядування у покращенні надання послуг з охорони здоров’я територіальній громаді.
 27. Соціальні реформи в стратегії сталого розвитку “Україна − 2020”.
 28. Цілі сталого розвитку як стратегічні орієнтири розвитку України.
 29. Шляхи підвищення ефективності використання бюджетних коштів і місцевих ресурсів.
 30. Тенденції розвитку малих міст України.
 31. Міжрегіональна інтеграція та співробітництво.
 32. Принципи державної служби України.
 33. Правовий статус державного службовця в Україні.
 34. Професійна компетентність державних службовців: сутність поняття.
 35. Загальна характеристика взаємовідносин суспільства та економіки.
 36. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його еволюція.
 37. Основні теорії управління суспільством.
 38. Основні характеристики сучасної економічної системи.
 39. Характеристика законів публічного адміністрування.
 40. Принципи публічного адміністрування та їх застосування.
 41. Публічна сфера і публічна політика.
 42. Стилі публічного адміністрування.
 43. Структура механізму та органів публічного адміністрування.
 44. Сутнісні характеристики громадянського суспільства.
 45. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні.
 46. Місцеве самоврядування як демократична основа управління в державі.
 47. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності держави.
 48. Основні напрями державного регулювання економіки.
 49. Основні ознаки ринкової соціально-орієнтованої економіки.
 50. Поняття корупції та корупційних дій.
 51. Поняття та види добровільних об'єднань, принципи управління в них.
 52. Поняття та сутність соціальної сфери.
 53. Послідовність етапів прийняття рішень.
 54. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжнародної публічної діяльності.
 55. Публічне адміністрування у сфері науки, культури та мистецтва.
 56. Територіально-адміністративний аспект публічного адміністрування.
 57. Типологізація та принципи організації діяльності органів публічного    адміністрування.

Програма для проведення вступних іспитів

                     Ступінь магістр

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

 

Перелік літературних джерел

 

 1.  Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків: Право, 2018. – 172 с.
 2. Публічне управління та адміністрування: навч. посібник / Скидан О.В., Якобчук В.П., Дацій Н.В., Ходаківський Є.І. [та ін.]; за заг. ред. О.В.Скидана. –Житомир : ЖНАЕУ, 2017. –705 с.
 3. Розбудова публічного управління та адміністрування: вимоги часу: колективна монографія / ред.кол.: І. І. Савенко, О.В. Ніколюк, Н.М. Корсікова. Одеська національна академія харчових технологій. Одеса: Друк Південь, Сімекспрінт, 2021. 324 с.
 4. Публічне управління та адміністрування: навчальний посібник / [А.О. Азарова, Л.М. Ткачук, Л.О. Нікіфоровата ін.]. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – 181 с.
 5. Жук М.В. Регіональна економіка: Підручник. / К.: ВЦ "Академія", 2018. 416 с.15.
 6. Коваленко М.А. Регіональний менеджмент: навч.пос. К.:Олді-плюс, 2017. 312 с.
 7. Державнета регіональне управління:навч.посіб./ О. Ю.Бобровська, Т. О.Савостенко, О.Ю.Матвеєва, В.К.Лебедєва.–2-гевид., доповн. –Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. –160с.
 8. Модернізація галузі науки державне управління в умовах суспільних реформ в Україні: монографія / О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. О. М. Петроє, Л. І. Федулової. Київ: НАДУ, 2020. 552 с.
 9. Федоренко В. Л. Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні: монографія. Київ. 2020. 138 с
 10. Селіванов С.В., Обушна Н.І., Хаджирадєва С.К. Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ : проблеми теорії та практики: монографія. Київ : Вид-во «Каравелла», 2019. 293 с.
 11. Гречко Т.К., Хаджирадєва С.К. Системний аналіз і прийняття рішень в публічному управлінні: навч.-метод. посіб. Київ : НАДУ, 2019. 247 с.
 12. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія/ за заг. ред. Т.Е. Василевської. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.
 13. Василевська Т.Е. Етика в публічній службі : підручник. Київ : НАДУ, 2018. 256 с. (Серія "Корпоративна культура").
 14. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика: монографія; за заг. ред. Н.В. Васильєвої, О.І. Васильєвої. Київ: НАДУ, 2018. 304 с.
 15. Організація надання публічних послуг на місцевому рівні: навч. посіб. / за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. -2-ге вид., допов. і переробл.  Київ : НАДУ, 2018.  400 с.