Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

1. Дайте визначення ринку та його  функціям.

2. Перерахуйте моделі ринку.

3. Покажіть зв'язок між рівнем конкуренції та ціноутворенням.

4. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.

5. Опишіть економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

6. Перелічіть макроекономічні показники в системі національних рахунків.

7. Що таке товарний ринок?

8. Що означає та як використовується економічна динаміка в аналізі економічних показників?

9. Дайте визначення світовому господарству.

10. Опишіть системне забезпечення інформаційних процесів.

11. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.

12. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

13. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.

14. Які чинники ринку досконалої конкуренції?

15. Опишіть монопольний ринок.

16. Охарактеризувати споживні властивості товарів (на прикладі певної групи товарів).

17. Що таке маркування? Основні носії маркування.

18. Що таке олігополія?

19. Опишіть характеристики монополістичної конкуренції.

20. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?

21. Дайте визначення підприємства.

22. Перелічіть можливі стратегічні цілі розвитку підприємства та економічні передумови їх реалізації.

23. Охарактеризуйте  процес планування виробничої діяльності підприємства. Назвіть його цілі.

24. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?

25. Види і функції штрихового кодування товарів.

26. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

27. Види прибутку. Податок на прибуток та методика його розрахунку.

28. Ціна продукції: поняття, види та її функції.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

 

1. Дайте визначення ринку та його  функціям.

2. Перерахуйте моделі ринку.

3. Покажіть зв'язок між рівнем конкуренції та ціноутворенням.

4. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.

5. Що таке товарний ринок?

6. Дайте визначення світовому господарству.

7. Опишіть системне забезпечення інформаційних процесів.

8. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.

9. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

10. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.

11. Які чинники ринку досконалої конкуренції?

12. Опишіть монопольний ринок.

13. Охарактеризувати споживні властивості товарів (на прикладі певної групи товарів).

14. Види прибутку. Податок на прибуток та методика його розрахунку.

15. Ціна продукції: поняття, види та її функції.

16. Що таке маркування? Основні носії маркування.

17. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?

18. Дайте визначення підприємства.

19. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

 

1.Підприємництво в ринковій системі господарювання та законодавчі засади його функціонування в Україні.

2.Підприємство як господарська система. Мета, цілі та основні напрямки діяльності підприємства.

3.Класифікація підприємств та їх види   за окремими класифікаційними ознаками.

4.Натуральні й вартісні показники обсягу продукції виробничого підприємства.

5.Особливості класифікації продовольчих та непродовольчих товарів.

6.Економічний зміст й система показників якості продукції.

7.Показники, що характеризують товарний асортимент торговельного підприємства.

8.Конкурентоспроможність продукції та чинники, що її визначають. 9.Основний капітал та ефективність його використання в підприємницькій діяльності.

10. Сутність та види зносу основних засобів. Поняття і методи визначення  амортизаційних відрахувань.

11.Виробнича потужність: поняття, показники і фактори, які впливають на її величину.

12.Оборотні засоби і засоби обігу: поняття, склад, структура, показники використання.

13.Персонал підприємства. Склад промислово-виробничого персоналу підприємства.

14.Продуктивність праці: поняття, показники, шляхи підвищення.

15.Оплата праці: поняття, функції та принципи.

16.Форми і системи оплати праці на підприємстві. Їх характеристика.

17.Економічна сутність, види та калькуляція собівартості продукції.

18.Сутність  економічної ефективності. Методика визначення  показників економічної ефективності виробництва.

19.Планування підприємницької діяльності: функції та методи.

20.Інновації та інноваційні процеси в підприємницькій діяльності.

21.Ціни, їх види, функції та основні методи ціноутворення на продукцію підприємства.

22.Конкурентоспроможність підприємства та методи її визначення

23.Реструктуризація підприємства: види, форми, показники.

24. Поняття послуги як об’єкту комерційної діяльності та роль сфери послуг в економіці країни.

25. Конкурентоспроможність на ринку послуг. 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

1. Ринок: суть, функції та умови формування.

2. Класифікація ринків

3. Поняття вартості товару

4. Товари як об’єкти комерційної діяльності

5. Поняття товарного ринку

6.Характеристика споживних властивостей товарів (на прикладі певної групи товарів).

7. Поняття підприємництва та його ознаки

8. Поняття світового господарства

9. Підприємство  як суб'єкт господарювання та основна ланка ринкової економіки

10. Основні організаційно-правові форми підприємств в Україні

11. Виробничі ресурси підприємства

12. Витрати діяльності та собівартість продукції підприємства

13. Прибуток: сутність, види та методика визначення

14. Поняття рентабельності діяльності підприємства

15. Ціна на продукцію: поняття, види та її функції.

16. Маркування товарів. Основні носії маркування.

17. Основна  мета функціонування  підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності.

18. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

19. Планування підприємницької діяльності, види планів.

20. Банкрутство, санація та ліквідація підприємства.