Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь «Бакалавр» для абітурієнтів на базі

 диплому «Молодший спеціаліст»

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма « Облік і аудит»

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Суть бухгалтерського  обліку, його основні задачі.
 2. В чому полягає суть методу бухгалтерського обліку.
 3. Які елементи методу бухгалтерського обліку ви знаєте.
 4. Що таке документування? Назвіть основні класифікаційні групи документів.
 5. Які вимоги висуваються щодо оформлення первинних документів.
 6. Що таке бухгалтерські регістри. Які бухгалтерські регістри ви знаєте.
 7. Які вимоги висуваються щодо оформлення таких облікових регістрів як книги та картки.
 8. Що таке інвентаризація. Етапи та періодичність її  проведення.
 9. Які форми бухгалтерського обліку ви знаєте.
 10.  Назвіть особливості журнально–ордерної форми обліку.
 11.  Поняття робочого Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємства.
 12. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банку.
 13. Облік грошових коштів в касі підприємства.
 14. Облік інших грошових коштів.
 15. Поняття основних засобів, їх класифікація.
 16. Оцінка основних засобів.
 17. Аналітичний облік і документальне оформлення обліку основних засобів.
 18. Облік зносу і амортизації основних засобів.
 19. Поняття і види нематеріальних активів.
 20. Облік амортизації нематеріальних активів.
 21. Поняття і класифікація виробничих запасів.
 22. Оцінка виробничих запасів при придбанні та вібутті.
 23. Види та формі оплати праці.
 24. Класифікація витрат за елементами та статтями витрат.
 25. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь «Бакалавр» для абітурієнтів на

базі диплому «Молодший спеціаліст»

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма « Облік і аудит»

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Елементи методу бухгалтерського обліку
 2. Сутність та завдання бухгалтерського обліку
 3. Документування господарських операцій
 4. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
 5. План рахунків бухгалтерського обліку
 6. Види облікових рахунків
 7. Подвійний запис
 8. Типи господарських операцій та їх вплив на структуру балансу
 9. Оцінка та калькуляція
 10.  Баланс та його структура
 11.  Звітність підприємства
 12.  Особливості обліку процесу постачання
 13.  Особливості обліку процесу виробництва
 14.  Особливості обліку процесу збуту
 15.  Обов’язки головного бухгалтера підприємства
 16.  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
 17.  Узагальнення результатів в системі бухгалтерського обліку
 18.  Види господарського обліку
 19.  Види бухгалтерського обліку
 20.  Вимірники в бухгалтерському обліку

 

Перелік літературних джерел

 

1. Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.

2. Бухгалтерський облік (загальна теорія): конспект лекцій в схемах і таблицях: Навчальний посібник [Н. М. Малюга, В. М. Пархоменко] – Київ: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. – 66 с.

3. Васюта-Беркут О. І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / О. І. Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська; За заг. ред. В. Б. Захожая. 2-ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2003. 176 с.: іл. Бібліогр.: с. 170.

4. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.

5. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я., Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Ужгород: Ужгородський національний університет , 2001.- 162 с

6. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : навч. посіб. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 327 с.

7. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2008. — 219 с.

8. Навчальний посібник із дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління і адміністрування розробники Н.С. Акімова, О.О. Говоруха, Л.О. Кирильєва, Т. О. Євлаш. – Х. : ХДУХТ, 2019. – 182 с.

9. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / [Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С.] – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

10. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / В,Г. Швець – 4-е  вид., доповн. і переробл. – К.: Знання,2015. – 572 с. Доповнена.