Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь «Бакалавр» для вступників на базі

 диплому «Молодший спеціаліст»

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма « Облік і аудит»

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Суть бухгалтерського  обліку, його основні задачі.
 2. В чому полягає суть методу бухгалтерського обліку.
 3. Які елементи методу бухгалтерського обліку ви знаєте.
 4. Що таке документування? Назвіть основні класифікаційні групи документів.
 5. Які вимоги висуваються щодо оформлення первинних документів.
 6. Що таке бухгалтерські регістри. Які бухгалтерські регістри ви знаєте.
 7. Які вимоги висуваються щодо оформлення таких облікових регістрів як книги та картки.
 8. Що таке інвентаризація. Етапи та періодичність її  проведення.
 9. Які форми бухгалтерського обліку ви знаєте.
 10. Назвіть особливості журнально–ордерної форми обліку.
 11. Поняття робочого Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємства.
 12. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банку.
 13. Облік грошових коштів в касі підприємства.
 14. Облік інших грошових коштів.
 15. Поняття основних засобів, їх класифікація.
 16. Оцінка основних засобів.
 17. Аналітичний облік і документальне оформлення обліку основних засобів.
 18. Облік надходження основних засобів.
 19. Облік вибуття основних засобів.
 20. Облік зносу і амортизації основних засобів.
 21. Облік ремонту основних засобів.
 22. Поняття і види нематеріальних активів.
 23. Документальне оформлення операцій, пов'язаних з рухом нематеріальних активів.
 24. Облік надходження нематеріальних активів.
 25. Облік удосконалення нематеріальних активів.
 26. Облік амортизації нематеріальних активів.
 27. Облік вибуття нематеріальних активів.
 28. Поняття і класифікація виробничих запасів.
 29. Оцінка виробничих запасів при придбанні та вібутті.
 30. Документальне оформлення руху виробничих запасів.
 31. Облік виробничих запасів на складі.
 32. Облік виробничих запасів в бухгалтерії.
 33. Облік розрахунків з постачальниками за придбані виробничі запаси.
 34. Облік використовування виробничих запасів у виробництві.
 35. Облік вибуття виробничих запасів на сторону.
 36. Облік недостач і збитків виробничих запасів.
 37. Особливості обліку МШП.
 38. Види та формі оплати праці.
 39. Первинний облік затрат паці та її оплати.
 40. Облік утримань із заробітної плати.
 41. Синтетичний облік оплати праці.
 42. Облік нарахувань на фонд заробітної плати.
 43. Облік резервів на оплату відпускних робітникам.
 44. Класифікація витрат за елементами та статтями витрат.
 45. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків.
 46. Облік витрат допоміжних виробництв.
 47. Облік витрат майбутніх періодів.
 48. Облік загально виробничих витрат.
 49. Облік витрат основного і незавершеного виробництва.
 50. Собівартість продукції та методи її калькуляції.
 51. Облік операційних витрат.
 52. Облік надзвичайних витрат.
 53. Облік готової продукції та її реалізації.
 54. Визначення фінансового результату від реалізації готової продукції.
 55. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
 56. Визнання та класифікація доходів.
 57. Облік доходів та фінансових результатів діяльності підприємства.
 58. Поняття та економічний зміст власного капіталу.
 59. Облік неоплаченого капіталу.
 60. Облік статутного капіталу.
 61. Облік додаткового капіталу.
 62. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 63. Облік розрахунків за кредитами банків.
 64. Облік розрахунків з бюджетом.
 65. Облік розрахунків з позабюджетними фондами.
 66. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь «Бакалавр» для вступників на базі

 диплому «Молодший спеціаліст»

 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма « Облік і аудит»

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

1. Елементи методу бухгалтерського обліку

2. Сутність та завдання бухгалтерського обліку

3. Документування господарських операцій

4. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку

5. План рахунків бухгалтерського обліку

6. Види облікових рахунків

7. Подвійний запис

8. Типи господарських операцій та їх вплив на структуру балансу

9. Оцінка та калькуляція

10.  Баланс та його структура

11.  Звітність підприємства

12.  Особливості обліку процесу постачання

13.  Особливості обліку процесу виробництва

14.  Особливості обліку процесу збуту

15.  Обов’язки головного бухгалтера підприємства

16.  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

17.  Узагальнення результатів в системі бухгалтерського обліку

18.  Види господарського обліку

19.  Види бухгалтерського обліку

20.  Вимірники в бухгалтерському обліку