ПРОГРАМА

для проведення вступного іспиту з фаху

Спеціальність  242 «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

Ступінь бакалавра

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного іспиту з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ґрунтується на освітній програмі підготовки молодшого спеціаліста з туризму.

Програма включає питання з 4-ох базових дисциплін:

1.Туристичні ресурси світу 2. Туроперейтинг. 3. Географія туризму. 4.Дегустації в туризмі. 

 Вступний іспит проводиться у строки та згідно з Правилами прийому до Одеської національної академії харчових технологій в 2020 році.

Форма проведення - письмова.

Кількість завдань в екзаменаційному білеті - 4 (по одному з кожної дисципліни).

Мета фахового іспиту - оцінити рівень підготовки згідно з освітнім рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «Туризм» та визначити здатність навчатися за освітнім рівнем «бакалавр».

Програма вступного іспиту з фаху складається з пояснювальної записки, змісту вступного екзамену в розрізі дисциплін, списку літератури.

Порядок проведення екзамену визначається Положенням про приймальну комісію ОНАХТ.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Назвіть 8 країн Південно-Східноазіатського туристичного району. 

 2. Назвіть сім країн Центральноамериканського туристичного району? 

 3. Назвіть субрегіони Азіатсько-Тихоокеанського туристичного регіону.

 4. Сутність понять «туристичні» та «рекреаційні» ресурси. 

 5. Види туристичних ресурсів. 

 6. Кількісні та якісні ознаки туристичних ресурсів. 

 7. Характеристика етапів формування туристсько-рекреаційних ресурсів.

 8. Які існують класи комфортності туристсько-рекреаційних ресурсів? 

 9. Які туристичні ресурси називають природними? Назвіть природні туристичні ресурси першого та другого порядку. 

 10. Дайте визначення поняття «суспільні туристичні ресурси». 

 11. Які виділяють архітектурні споруди за їх функціональним призначенням?

 12. Які туристичні ресурси називаються «подієвими»? Наведіть приклади подієвих туристичних ресурсів. 

 13. Назвіть відмінності між подієвими ресурсами глобального, регіонального та місцевого рівнів. 

 14. Які виділяють подієві туристичні ресурси за тематикою? 

 15. В чому полягає сутність психолого-естетичної оцінки туристичних ресурсів? 

 16. В чому полягає сутність бальної оцінки туристичних ресурсів?

 17. В чому полягає сутність кадастрової оцінки туристичних ресурсів?

 18. Визначення понять «туризм», «туристична індустрія», «туристичний продукт». 

 19. Назвіть фактори, що впливають на розвиток туризму та етапи розвитку світового туризму 

 20. Назвіть види туризму в залежності від мети поїздки. 

 21. Назвіть види туризму в залежності від віку туристів. 

 22. Види туризму в залежності від інтенсивності туристичних поїздок. 

 23. Різновиди ділового туризму. 

 24. Коли і у зв’язку з якими обставинами була створена Всесвітня туристична організація? 

 25. З якою подією пов’язано заснування Світової спадщини ЮНЕСКО? 

 26. Скільки об’єктів (станом на 2020 р.) включає Світова спадщина ЮНЕСКО?

 27. Скільки країн мають об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО? 

 28. Охарактеризуйте особливості розподілу об’єктів, що включені до Світової спадщини ЮНЕСКО, за регіонами світу та за їх типами. 

 29. Назвіть туристичні об’єкти України, що включені до Світової спадщини ЮНЕСКО. 

 30. Які культурні і природні об’єкти України пропонуються включити до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО? 

 31. Назвіть п’ять туристичних регіонів, запропонованих Світовою Туристичною Організацією. 

 32. Назвіть найбільш відомі туристичні об’єкти та центри Європи. 

 33. В чому полягає особливість Центрально-Східноєвропейського туристичного району? 

 34. Яка країна Азії є найбільш привабливою для прихильників езотеричного туризму? 

 35. Які ресурси переважають в структурі туристсько-рекреаційного потенціалу Центральної та Південної Америки? 

 36. Які туристичні ресурси найбільше використовуються у туристичній діяльності Саудівської Аравії? 

 37. Які чинники стримують розвиток туристичної діяльності в Африканському туристичному регіоні? 

 38. Назвіть чинники розвитку туризму у післявоєнний період? 

 39. Назвіть чинники, що стримують розвиток світового туризму. 

 40. Які прогнози щодо розвитку світового туризму та розподілу подорожуючих за регіонами світу.

 41. Схеми організації турів. 

 42. Сутність туроператорської та турагентської діяльності підприємств сфери туризму.

43. Основні функції туроператора.

44. Види діяльності туристичних фірм.

45. Профіль роботи туристичного оператора.

46. Класифікація та види туроператорів. 

47. Сутність ініціативного туроперейтингу.

48. Ідеальна модель розвитку виїзного туризму.

49. Егоїстична модель розвитку виїзного туризму.

50. Особливості рецептивного туроперейтингу.

51. Характерні риси внутрішнього туроперейтингу.

52. Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок роботи підрозділів. 

53. Класифікація турагентів. 

54. Основні функції турагентів.

55. Стратегії створення мережі агентств в туристичній сфері.

56. Зовнішні фактори туроперейтинга.

57. Внутрішні фактори туроперейтинга.

58. Організація туроператорського та турагентського бізнесу в Україні: нормативно-правові вимоги.

59. Планування діяльності турпідприємства.

60. Стратегія розвитку турпідприємства, стадії розробки стратегії туроперейтинга.

61. Класифікація стратегій, що приймаються туроператором.

62. Структура туристичного продукту.

63. Основні споживчі властивості туристичного продукту.

64. Сутність основних етапів туроперейтингу.

65. Зміст робіт з тур-проектування.

66. Маркетингове дослідження туристичного ринку як один з етапів тур-проектування.

67. Диференціація пропозицій туроператора як один з етапів тур-проектування.

68. Позиціонування турів як один з етапів тур-проектування.

69. Позиціонування туроператорів як один з етапів тур-проектування. 

70. Програмний туризм.

71. Програма обслуговування туристів.

72. Види цільових програм обслуговування туристів та їх основні особливості.

73. Програми обслуговування для курортно-оздоровчого туризму.

74. Програми обслуговування для екологічного туризму.

75. Програми обслуговування для пізнавального та розважального туризму.

76. Програми обслуговування для ділового туризму.

77. Програми обслуговування для спортивного туризму.

78. Програми обслуговування для навчальних турів.

79. Програми обслуговування для сімейного туризму

80. Програми обслуговування для хобі-турів.

81. Сутність тур-планування.

82. Поняття «туроперейтингу».

83. Особливості організації турів через приймаючу туроператорську компанію.

84. Ідентифікація постачальників туристичних послуг.

85. Експериментальна перевірка туру.

86. Основні функції туризму.

87. Туристичний продукт та його основні особливості.

88. Туризм України .

89. Географія основних туристських потоків у світі. 

90. Європа як туристичний регіон світу. 

91. Основні групи чинників розвитку туризму.

92. Основні форми туризму за (характером організації; тривалістю подорожі; інтенсивністю туристичних потоків).

93. Туристичний потенціал території та його основні елементи.

94. Поняття туристичної привабливості території.

95. Туристична інфраструктура та її складові.

96. Основні групи методів наукового дослідження в географії.

97. Туристичний потік та основні чинники його виникнення.

98. Суспільні туристичні ресурси та їх класифікація.

99. Туристичні ресурси природного походження та їх класифікація.

100. Фактори впливу на напрям туристичних потоків.

101. Основні групи подієвих туристичних ресурсів.

102. Види оцінки туристичних ресурсів.

103. Поняття туризм та його основні види.

104. Функціональні типи та види рекреаційно-туристичних ландшафтів.

105. Рівні пізнавальної цінності суспільних туристичних ресурсів.

106. Етапи оцінки природних туристичних ресурсів.

107. Пам’ятки історії та культури та основні підходи до їх оцінки.

108. Географія паломництва в мусульманстві.

109. Активний туризм та основні його види.

110. Туристичний ринок та його основні складові.

111. Географія підводного (дайвінг) туризму в світі.

112. Географія круїзного туризму.

113. Поняття ділового туризму та його географія.

114. Сільський зелений туризм та його основні засади та складові елементи.

115. Пізнавальний туризм, основні особливості та світова географія.

116. Географія туристських прибутків світу.

117. Географія туристських витрат світу.

118. Об’єкт та предмет географії туризму..

119. Головні складові розвитку туризму в Україні (туристичні ресурси,  інфраструктура).

120. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності України.

121. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій.

122. Характеристика туристичних ресурсів Карпатського регіону та місце туризму в регіональній політиці регіону.

123. Класифікація видів туризму за часовими характеристиками.

124. Класифікація видів туризму за індивідуальними запитами.

125. Класифікація видів туризму за фінансовими можливостями.

126. Поняття дегустаційного бізнесу.

127. Основні етапи проведення дегустації чаю.

128. Основні етапи проведення дегустації вина.

129. Основні етапи проведення дегустації міцних напоїв.

130. Основні етапи проведення дегустації сиру.

131. Основні етапи проведення дегустації мінеральної води.

132. Характеристика умов для проведення дегустацій.

133. Поняття сліпої дегустації.

134. Особливості організації дегустаційної зали.

135. Сенсорні здатності людини для дегустації.

 

П Р О Г Р А М А

для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 242 «Туризм»

Освітня програма «Туризм»

 

 1. Поняття «гастрономічний туризм», багатогранність визначень та підходів.

 2. Основні теорії розвитку гастрономічного туризму.

 3. Схема туристично-країнознавчої характеристики.

 4. Рівні маркетингу в туризмі.

 5. Туристичний продукт та його структура.

 6. Поняття якості туристичних послуг.

 7. Особливості послуги як специфічного виду товару. Туристичні послуги, їх види.

 8. Стандарти у сфері туризму.

 9. Види планів сфери туристичних послуг.

 10.  Ринок промислових та гастрономічних турів в Україні. 

 11.  Туризм як чинник сталого розвитку суспільства.

 12.  Тур, туристичний маршрут, їх класифікація.

 13.  Управління туристичною галуззю в Україні. Мета і завдання туристичної політики.

 14.  Законодавчо-нормативна база туристичної діяльності в Україні.

 15.  Туристичні документи та формальності.

 

ПРОГРАМА

для проведення вступного іспиту з фаху

Спеціальність  242 «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

Ступінь бакалавра

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного іспиту з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" ґрунтується на освітній програмі підготовки молодшого спеціаліста з туризму.

Програма включає питання з 4-ох базових дисциплін:

1.Туристичні ресурси світу 2. Туроперейтинг. 3. Географія туризму. 4.Дегустації в туризмі. 

 Вступний іспит проводиться у строки та згідно з Правилами прийому до Одеської національної академії харчових технологій в 2020 році.

Форма проведення - письмова.

Кількість завдань в екзаменаційному білеті - 4 (по одному з кожної дисципліни).

Мета фахового іспиту - оцінити рівень підготовки згідно з освітнім рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «Туризм» та визначити здатність навчатися за освітнім рівнем «бакалавр».

Програма вступного іспиту з фаху складається з пояснювальної записки, змісту вступного екзамену в розрізі дисциплін, списку літератури.

Порядок проведення екзамену визначається Положенням про приймальну комісію ОНАХТ.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Назвіть 8 країн Південно-Східноазіатського туристичного району. 

 2. Назвіть сім країн Центральноамериканського туристичного району? 

 3. Назвіть субрегіони Азіатсько-Тихоокеанського туристичного регіону.

 4. Сутність понять «туристичні» та «рекреаційні» ресурси. 

 5. Види туристичних ресурсів. 

 6. Кількісні та якісні ознаки туристичних ресурсів. 

 7. Характеристика етапів формування туристсько-рекреаційних ресурсів.

 8. Які існують класи комфортності туристсько-рекреаційних ресурсів? 

 9. Які туристичні ресурси називають природними? Назвіть природні туристичні ресурси першого та другого порядку. 

 10. Дайте визначення поняття «суспільні туристичні ресурси». 

 11. Які виділяють архітектурні споруди за їх функціональним призначенням?

 12. Які туристичні ресурси називаються «подієвими»? Наведіть приклади подієвих туристичних ресурсів. 

 13. Назвіть відмінності між подієвими ресурсами глобального, регіонального та місцевого рівнів. 

 14. Які виділяють подієві туристичні ресурси за тематикою? 

 15. В чому полягає сутність психолого-естетичної оцінки туристичних ресурсів? 

 16. В чому полягає сутність бальної оцінки туристичних ресурсів?

 17. В чому полягає сутність кадастрової оцінки туристичних ресурсів?

 18. Визначення понять «туризм», «туристична індустрія», «туристичний продукт». 

 19. Назвіть фактори, що впливають на розвиток туризму та етапи розвитку світового туризму 

 20. Назвіть види туризму в залежності від мети поїздки. 

 21. Назвіть види туризму в залежності від віку туристів. 

 22. Види туризму в залежності від інтенсивності туристичних поїздок. 

 23. Різновиди ділового туризму. 

 24. Коли і у зв’язку з якими обставинами була створена Всесвітня туристична організація? 

 25. З якою подією пов’язано заснування Світової спадщини ЮНЕСКО? 

 26. Скільки об’єктів (станом на 2020 р.) включає Світова спадщина ЮНЕСКО?

 27. Скільки країн мають об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО? 

 28. Охарактеризуйте особливості розподілу об’єктів, що включені до Світової спадщини ЮНЕСКО, за регіонами світу та за їх типами. 

 29. Назвіть туристичні об’єкти України, що включені до Світової спадщини ЮНЕСКО. 

 30. Які культурні і природні об’єкти України пропонуються включити до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО? 

 31. Назвіть п’ять туристичних регіонів, запропонованих Світовою Туристичною Організацією. 

 32. Назвіть найбільш відомі туристичні об’єкти та центри Європи. 

 33. В чому полягає особливість Центрально-Східноєвропейського туристичного району? 

 34. Яка країна Азії є найбільш привабливою для прихильників езотеричного туризму? 

 35. Які ресурси переважають в структурі туристсько-рекреаційного потенціалу Центральної та Південної Америки? 

 36. Які туристичні ресурси найбільше використовуються у туристичній діяльності Саудівської Аравії? 

 37. Які чинники стримують розвиток туристичної діяльності в Африканському туристичному регіоні? 

 38. Назвіть чинники розвитку туризму у післявоєнний період? 

 39. Назвіть чинники, що стримують розвиток світового туризму. 

 40. Які прогнози щодо розвитку світового туризму та розподілу подорожуючих за регіонами світу.

 41. Схеми організації турів. 

 42. Сутність туроператорської та турагентської діяльності підприємств сфери туризму.

43. Основні функції туроператора.

44. Види діяльності туристичних фірм.

45. Профіль роботи туристичного оператора.

46. Класифікація та види туроператорів. 

47. Сутність ініціативного туроперейтингу.

48. Ідеальна модель розвитку виїзного туризму.

49. Егоїстична модель розвитку виїзного туризму.

50. Особливості рецептивного туроперейтингу.

51. Характерні риси внутрішнього туроперейтингу.

52. Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок роботи підрозділів. 

53. Класифікація турагентів. 

54. Основні функції турагентів.

55. Стратегії створення мережі агентств в туристичній сфері.

56. Зовнішні фактори туроперейтинга.

57. Внутрішні фактори туроперейтинга.

58. Організація туроператорського та турагентського бізнесу в Україні: нормативно-правові вимоги.

59. Планування діяльності турпідприємства.

60. Стратегія розвитку турпідприємства, стадії розробки стратегії туроперейтинга.

61. Класифікація стратегій, що приймаються туроператором.

62. Структура туристичного продукту.

63. Основні споживчі властивості туристичного продукту.

64. Сутність основних етапів туроперейтингу.

65. Зміст робіт з тур-проектування.

66. Маркетингове дослідження туристичного ринку як один з етапів тур-проектування.

67. Диференціація пропозицій туроператора як один з етапів тур-проектування.

68. Позиціонування турів як один з етапів тур-проектування.

69. Позиціонування туроператорів як один з етапів тур-проектування. 

70. Програмний туризм.

71. Програма обслуговування туристів.

72. Види цільових програм обслуговування туристів та їх основні особливості.

73. Програми обслуговування для курортно-оздоровчого туризму.

74. Програми обслуговування для екологічного туризму.

75. Програми обслуговування для пізнавального та розважального туризму.

76. Програми обслуговування для ділового туризму.

77. Програми обслуговування для спортивного туризму.

78. Програми обслуговування для навчальних турів.

79. Програми обслуговування для сімейного туризму

80. Програми обслуговування для хобі-турів.

81. Сутність тур-планування.

82. Поняття «туроперейтингу».

83. Особливості організації турів через приймаючу туроператорську компанію.

84. Ідентифікація постачальників туристичних послуг.

85. Експериментальна перевірка туру.

86. Основні функції туризму.

87. Туристичний продукт та його основні особливості.

88. Туризм України .

89. Географія основних туристських потоків у світі. 

90. Європа як туристичний регіон світу. 

91. Основні групи чинників розвитку туризму.

92. Основні форми туризму за (характером організації; тривалістю подорожі; інтенсивністю туристичних потоків).

93. Туристичний потенціал території та його основні елементи.

94. Поняття туристичної привабливості території.

95. Туристична інфраструктура та її складові.

96. Основні групи методів наукового дослідження в географії.

97. Туристичний потік та основні чинники його виникнення.

98. Суспільні туристичні ресурси та їх класифікація.

99. Туристичні ресурси природного походження та їх класифікація.

100. Фактори впливу на напрям туристичних потоків.

101. Основні групи подієвих туристичних ресурсів.

102. Види оцінки туристичних ресурсів.

103. Поняття туризм та його основні види.

104. Функціональні типи та види рекреаційно-туристичних ландшафтів.

105. Рівні пізнавальної цінності суспільних туристичних ресурсів.

106. Етапи оцінки природних туристичних ресурсів.

107. Пам’ятки історії та культури та основні підходи до їх оцінки.

108. Географія паломництва в мусульманстві.

109. Активний туризм та основні його види.

110. Туристичний ринок та його основні складові.

111. Географія підводного (дайвінг) туризму в світі.

112. Географія круїзного туризму.

113. Поняття ділового туризму та його географія.

114. Сільський зелений туризм та його основні засади та складові елементи.

115. Пізнавальний туризм, основні особливості та світова географія.

116. Географія туристських прибутків світу.

117. Географія туристських витрат світу.

118. Об’єкт та предмет географії туризму..

119. Головні складові розвитку туризму в Україні (туристичні ресурси,  інфраструктура).

120. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності України.

121. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій.

122. Характеристика туристичних ресурсів Карпатського регіону та місце туризму в регіональній політиці регіону.

123. Класифікація видів туризму за часовими характеристиками.

124. Класифікація видів туризму за індивідуальними запитами.

125. Класифікація видів туризму за фінансовими можливостями.

126. Поняття дегустаційного бізнесу.

127. Основні етапи проведення дегустації чаю.

128. Основні етапи проведення дегустації вина.

129. Основні етапи проведення дегустації міцних напоїв.

130. Основні етапи проведення дегустації сиру.

131. Основні етапи проведення дегустації мінеральної води.

132. Характеристика умов для проведення дегустацій.

133. Поняття сліпої дегустації.

134. Особливості організації дегустаційної зали.

135. Сенсорні здатності людини для дегустації.

 

П Р О Г Р А М А

для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 242 «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

 

 1. Поняття «гастрономічний туризм», багатогранність визначень та підходів.

 2. Основні теорії розвитку гастрономічного туризму.

 3. Схема туристично-країнознавчої характеристики.

 4. Рівні маркетингу в туризмі.

 5. Туристичний продукт та його структура.

 6. Поняття якості туристичних послуг.

 7. Особливості послуги як специфічного виду товару. Туристичні послуги, їх види.

 8. Стандарти у сфері туризму.

 9. Види планів сфери туристичних послуг.

 10.  Ринок промислових та гастрономічних турів в Україні. 

 11.  Туризм як чинник сталого розвитку суспільства.

 12.  Тур, туристичний маршрут, їх класифікація.

 13.  Управління туристичною галуззю в Україні. Мета і завдання туристичної політики.

 14.  Законодавчо-нормативна база туристичної діяльності в Україні.

 15.  Туристичні документи та формальності.