Програма для проведення вступного іспиту з фаху

Ступінь Бакалавра

Спеціальність  242 «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

1. Антарктида: характеристика материка.

2. Виникнення і сутність глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, війни і миру, освоєння ресурсів, Світового океану та шляхи їх розв'язання. Прояв глобальних проблем в Україні.

3. Гірські природні комплекси - Українські Карпати, Кримські гори.

4. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електоенергетики.

5. Економічні зв'язки України з країнами світу.

6. Електроенергетика світу.

7. Загальна характеристика країн Австралії.

8. Загальна характеристика країн Африки.

9. Загальна характеристика країн Європи.

10. Загальна характеристика країн Західної Європи.

11. Загальна характеристика країн Південної Європи.

12. Загальна характеристика країн Північної Європи.

13. Загальна характеристика країн Східної Європи.

14. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості.

15. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація.

16. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню.

17. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.

18. Кількість населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика.

19. Лісове господарство (лісозаготівля). Деревообробка. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво.

20. Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві.

21. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

22. Міграція населення, її види та причини.

23. Міжнародний туризм та його різновиди.

24. Мінерально-сировинні ресурси. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

25. Національний склад населення. Етнографічні групи.

26. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори.

27. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних та геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм.

28. Особливості природно-географічної характеристики країни.

29. Особливості рельєфу річкових долин, озерних улоговин. Рельєф дна Світового океану.

30. Острови та півострови. Розчленованість берегової лінії.

31. Поняття «господарство». Основні риси структури господарства. Міжгалузеві комплекси.

32. Поняття «депопуляція». Економічна криза і демографічна політика.

33. Поняття «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство». Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу.

34. Природні комплекси рівнин - природні зони мішаних лісів, лісостепу, степу.

35. Процеси урбанізації. Міське і сільське населення світу. Агломераціі, мегалополіси.

36. Регіональні відмінності духовної культури населення (мова, релігії, звичаї). Українська діаспора і причини її виникнення і географія.

37. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту, їх характеристики, особливості розміщення.

38. Світове господарство в період науково-технічної революції (НТР), основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та його розміщення.

39. Сировинна база та галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості.

40. Сільське розселення та його територіальні відмінності.

41. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері і на земній поверхні.

42. Статевий і віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї. Релігії народів світу.

43. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система.

44. Тектонічна будова і тектонічні структури.

45. Тихий океан (фізико-географічне положення, дослідження, природні умови і ресурси, їх використання та охорона).

46. Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері. Проблеми зайнятості і його географічні аспекти.

47. Урбанізація та регіональні відмінності її рівнів. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації.

48. Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ.

49. Характеристика політичних умов в країні і її вплив на розвиток туризму.

50. Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі.


 

Програма для проведення  додаткового вступного іспиту

Ступінь Бакалавра

Спеціальність  242 «Туризм»

Освітня програма «Міжнародний туризм»

 1. Антарктида: характеристика материка.
 2. Виникнення і сутність глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, війни і миру, освоєння ресурсів, Світового океану та шляхи їх розв'язання. Прояв глобальних проблем в Україні.
 3. Гірські природні комплекси - Українські Карпати, Кримські гори.
 4. Загальна характеристика країн Австралії.
 5. Загальна характеристика країн Африки.
 6. Загальна характеристика країн Європи.
 7. Загальна характеристика країн Західної Європи.
 8. Загальна характеристика країн Південної Європи.
 9. Загальна характеристика країн Північної Європи.
 10. Загальна характеристика країн Східної Європи.
 11. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості.
 12. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація.
 13. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.
 14. Міграція населення, її види та причини.
 15. Міжнародний туризм та його різновиди.
 16. Мінерально-сировинні ресурси. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.
 17. Національний склад населення. Етнографічні групи.
 18. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори.
 19. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних та геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм.
 20. Особливості природно-географічної характеристики країни.
 21. Особливості рельєфу річкових долин, озерних улоговин. Рельєф дна Світового океану.
 22. Острови та півострови. Розчленованість берегової лінії.
 23. Поняття «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство». Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу.
 24. Природні комплекси рівнин - природні зони мішаних лісів, лісостепу, степу.
 25. Процеси урбанізації. Міське і сільське населення світу. Агломераціі, мегалополіси.
 26. Регіональні відмінності духовної культури населення (мова, релігії, звичаї). Українська діаспора і причини її виникнення і географія.
 27. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту, їх характеристики, особливості розміщення.

 

Для вступу на ОП «Міжнародний туризм» СВО Бакалавр

 

 1. Блій Г. Географія: світи, регіони, концепти / Г. Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – К. : Либідь, 2004. – 740 с.
 2. Країнознавство: підручник / за ред. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2012. – 439 с.
 3. Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 292 с.
 4. Юрківський В. М. Країни світу : довідник / В. М. Юрківський. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2001. – 368 с.
 5. Мезенцева, Н. І. Економічна і соціальна географія України / Н. І. Мезенцева, К. В. Мезенцев : навчально-методичний посібник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2010. – 239 с.
 6. Електронний підручник. Географія (Гільберг Т. та ін.) 11 клас. Стандартний рівень. URL: https://pidruchnyk.com.ua/1241-geografiya-11-klas-gilberg.html
 7. Електронний підручник. Географія (Паламарчук Л.Б. та ін.) 11 клас. Профільний рівень. URL: https://pidruchnyk.com.ua/786-geografiya-11-klas-palamarchuk.html