Додаток 12 до Правил прийому до ОНАХТ в 2016 р. Завантажити у PDF

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

ЗА СТУПЕНЕМ "МАГІСТР" ТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ "СПЕЦІАЛІСТ"

Це Положення регламентує порядок прийому на навчання за ступенем магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) спеціаліста до Одеської національної академії харчових технологій. 

Положення розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту», Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Положень «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», державних та галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань освіти, Правил прийому на навчання до Одеської національної академії харчових технологій.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом на навчання за ступенем магістра та ОКР спеціаліста здійснюється згідно з Правилами прийому на навчання до ОНАХТ у 2016 році та з цим положенням.

1.2. Кількість осіб для зарахування на навчання за ступенем магістра та ОКР спеціаліста за всіма джерелами фінансування визначається ліцензованим обсягом відповідних спеціальностей, окремо за денною і заочною формами навчання.

1.3. Кількість місць для підготовки фахівців за ступенем магістра та ОКР спеціаліста за кошти державного бюджету визначається державним замовленням. 

1.4. Зарахування на навчання за ступенем магістра та ОКР спеціаліста здійснюється на конкурсній основі, за окремим конкурсом із кожної спеціальності відокремлено за ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання (денна, заочна). 

1.5. Право вступу на навчання за ступенем магістра та ОКР спеціаліста мають особи, які здобули базову вищу освіту та отримали диплом бакалавра за відповідним напрямом у вищих навчальних закладах ІII - IV рівнів акредитації. Іноземці та особи без громадянства мають право вступу на навчання за ступенем магістра та ОКР спеціаліста відповідно до Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні",від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

1.6. Особи, які здобули повну вищу освіту за ОКР спеціаліста, можуть претендувати на зарахування на навчання за ступенем магістра відповідної спеціальності виключно за умови фінансування їх навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб, а також за кошти пільгових довгострокових кредитів (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством). 

1.7. Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється після виконання державного замовлення за відповідним ступенем,ОКР, спеціальністю і формою навчання, з числа осіб, які не пройшли за конкурсом. Термін зарахування визначається Правилами прийому до ОНАХТ у 2016 р. Оплата за навчання здійснюється в терміни, визначені договором на навчання.

1.8. Конкурсний відбір осіб на навчання за ступенем магістра та ОКР спеціаліста здійснюється за їх рейтингом фаховими комісіями факультетів.

1.9. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її конкурсним балом, який формується відповідно до вимог розділу 4 цього Положення.

1.10. Рішення про зарахування до складу студентів за ступенем магістра та ОКР спеціаліста приймається за рекомендаціями фахових комісій факультетів на засіданні Приймальної комісії та оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування.

1.11. На підставі рішення Приймальної комісії ректор ОНАХТ видає наказ про зарахування до складу студентів.

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФАХОВИХ КОМІСІЙ

2.1. Фахові комісії факультетів створюються на термін повноважень Приймальної комісії для організації і проведення вступних випробувань для вступу на навчання на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Голови комісій є членами Приймальної комісії та призначаються наказом ректора. Кількість членів комісії не може бути меншою 3 осіб. 

2.2. За всіма спеціальностями на кожному факультеті створюється фахові комісії. 

2.3. Для організації прийому вступного іспиту з іноземних мов створюється екзаменаційна комісія з іноземних мов, склад якої затверджується наказом ректора. Проведення вступного іспиту з іноземних мов здійснюється підкомісіями у складі не менше двох членів та в присутності представника факультету.

2.4. Наказ про створення фахових комісій та їх персональний склад видає ректор не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів. 

2.5. Голова фахової комісії факультету: 

 • головує на засіданнях комісії;
 • ознайомлює членів комісії з їх правами та обов’язками; 
 • організовує роботу комісії за затвердженим графіком; 
 • вносить на розгляд Приймальної комісії рекомендації фахової комісії факультету щодо зарахування до складу студентів;

2.6. У випадку, якщо Голова фахової комісії факультету тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), ректор призначає виконувача обов’язків Голови фахової комісії факультету.

2.7. Члени фахової комісії факультету беруть участь в її засіданнях та є екзаменаторами при проведенні вступних випробувань за відповідними спеціальностями. 

2.8. Протоколи, які посвідчують встановлення конкурсних балів вступників, підписуються всіма членами фахової комісії факультету.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

3.1. Прийом документів для зарахування на здобуття повної вищої освіти здійснюється технічним секретаріатом з прийому документів відповідного факультету у терміни, встановлені Правилами прийому до ОНАХТ у 2016 р.

3.2. Особи, які бажають вступити на навчання за ступенем магістра та ОКР спеціаліста, подають до Приймальної комісії такі документи:

 • заяву на ім’я ректора академії із зазначенням факультету, ступеня, ОКР, спеціальності (спеціалізації за спеціальністю, якщо така передбачена), форми навчання та джерела фінансування. У заяві особистим підписом затверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання до ОНАХТ; 
 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії). Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі ОКР спеціаліста, подають дипломи (і додатки до них) про базову вищу освіту. 
 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал) – тільки для вступників інвалідів I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", і вступають на ОКР спеціаліста; 
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см; 
 • оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності); 
 • оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії наукових публікацій (за наявності);
 • інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів, дипломів, публікацій (при поданні їх копій) претендент пред’являє особисто.

3.3. Особи, які в установлений термін не подали до Приймальної комісії вказані у п.3.2 документи, участі в конкурсному відборі не беруть.

3.4. Особи, які рекомендовані до зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів, але не подали в установлений Правилами прийому термін до Приймальної комісії оригінали документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, втрачають право на таке зарахування. У цьому випадку на вакантні місця державного замовлення зараховуються особи, оригінали документів яких після закінчення встановленого терміну знаходяться у Приймальній комісії, у порядку зменшення суми конкурсного балу.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

4.1. При організації конкурсного відбору фахова комісія факультету керується Правилами прийому до ОНАХТ, а також рішеннями Вченої ради відповідного факультету щодо програм вступних випробовувань з фаху. Вступні випробування відбуваються у вигляді письмового іспиту з можливим усним компонентом. 

Для вступників на ступень магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано».

Зазначені рішення Вченої ради факультету приймаються та оприлюднюються за 3 місяці до початку прийому документів. Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем.

Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляються кафедрою іноземних мов та затверджуються ректором не пізніше ніж за три місяці. 

4.2. Конкурсний бал (КБ) вступника, який претендує на зарахування за ступенем магістра, формується за формулою: 

КБ = СБ + ДБ + ВІМ + ВВ;

де СБ – середній бал додатка до диплому за ОКР бакалавра за 5-ти бальною шкалою; 

ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та громадські досягнення;

ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови за 5-ти бальною шкалою (мінімальний бал – «три», максимальний бал – «п’ять»);

ВВ – результат вступного випробування з фаху за 5-ти бальною шкалою (мінімальний бал – «три», максимальний бал – «п’ять»).

Конкурсний бал (КБ) вступника, який претендує на зарахування за ОКР спеціаліста, формується за формулою: 

КБ = СБ + ДБ  + ВВ;

де СБ – середній бал додатка до диплому за ОКР бакалавра за 5-ти бальною шкалою;  

ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та громадські досягнення;

ВВ – результат вступного випробування з фаху за 5-ти бальною шкалою (мінімальний бал – «три», максимальний бал – «п’ять»).

4.4. При розрахунку середнього балу додатку до диплому враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік) всі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінок з факультативних дисциплін, якщо вони виділені в додатках дипломів окремо, та оцінок за державну атестацію). 

4.5. Знання та вміння, продемонстровані вступником на вступних випробуваннях незалежно від форми проведення, оцінюються за 5-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні незадовільну оцінку (менше 3 балів), позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі. 

4.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ОНАХТ, розглядає апеляційна комісія ОНАХТ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

Апеляція на результати вступних екзаменів повинна бути обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника в день оголошення оцінки з кожного предмета. Розгляд апеляцій проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання іспиту з предмета. Розгляд апеляцій проводить апеляційна комісія ОНАХТ, головою якої є проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, керуючись «Положенням про приймальну комісію», «Положенням про апеляційну комісію ОНАХТ».

4.7. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні, наукові досягнення та участь у громадському житті:

1. Наукові праці:
   у фахових журналах та міжнародних виданнях 0,3 бала
   у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ 0,2 бала
   у нефахових збірниках та журналах 0,15 бала
   у студентських збірниках 0,1 бала
2. Отримання позитивного рішення або охоронного документа 0,2 бала
3. Тези доповідей на наукових конференціях:
   міжнародних 0,2 бала
   загальнодержавних 0,15 бала
   академічних та інших вищих навчальних закладів 0,1 бала
   студентських 0,05 бала
4. Призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
   І місце 0,4 бала
   ІІ місце 0,3 бала
   ІІІ місце 0,2 бала
5. Призові місця в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін або спеціальностей:
   І місце 0,4 бала
   ІІ місце 0,3 бала
   ІІІ місце 0,2 бала
6. Участь в конкурсах/семінарах:
   міжнародних 0,1 бала
   загальнодержавних 0,05 бала
   регіональних 0,025 бала
7. Участь у громадських, спортивних та інших заходах суспільного життя, що відмічено:
   дипломами переможців, грамотами керівників ВНЗ та інших установ 0,2 бала
   дипломами учасників 0,1 бала
   інше 0,05 бала

Примітка: Якщо стаття або тези надруковані у співавторстві то кількість балів ділиться на кількість співавторів.

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає фахова атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.

4.8. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ не пізніше останнього дня  подання документів, передбаченого Правилами прийому до ОНАХТ у 2016 р.

4.9. Підбиття підсумків конкурсного відбору, встановлення конкурсного балу вступників, прохідного балу (за спеціальностями, ступенем, ОКР, формами навчання та джерелами фінансування) здійснюється фаховою атестаційною комісією факультету після завершення всіх вступних випробувань та оформляється протоколом за встановленою формою. 

4.10. Рішення щодо надання рекомендації на навчання приймається виключно за сформованим за конкурсним балом рейтингу вступника серед претендентів на здобуття повної вищої освіти з обраної спеціальності за відповідним ступенем, ОКР і формою навчання.

4.11. Право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі мають:

 • вступники, які за результатами іспиту з фаху отримали більше балів;
 • вступники, яким нараховано більшу кількість додаткових балів за їх наукові, навчальні та громадські досягнення;
 • вступники, які мають диплом бакалавра з відзнакою;
 • інваліди ІІІ групи;
 • вступники, батьки яких є інвалідами;
 • інше.